-

Kit­ka­jär­vis­tä ja Rii­si­tun­tu­ris­ta ym­pä­ris­töi­neen tuli val­ta­kun­nal­li­ses­ti arvokas mai­se­ma-alue Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja Posion kunnan vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta