Ter­ra­fa­mel­le myön­net­ty mää­rä­ai­kai­nen ym­pä­ris­tö­lu­pa kai­vos­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­seen – Luon­non­suo­je­lu­liit­to: "Täysin kes­tä­mä­tön lupa"

Aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan yhtiön Sotkamossa sijaitsevalle kaivostoiminnalle ja metallien talteenottotoiminnalle sekä niiden laajentamiselle, Pohjois-Suomen  aluehallintovirasto tiedottaa.

Samalla Terrafamelle on myönnetty vesitalouslupa toiminnan jatkamisen edellyttäville vesitaloushankkeille.

– Päätös sallii lisätä malmin- ja sivukiven vuosilouhintaa sekä laajentaa avolouhosta, sivukivialuetta KL2 ja ensimmäisen ja toisen vaiheen liuotusalueita sekä jatkaa kipsisakka-altaan 2 käyttöä ja ottaa käyttöön uuden kipsisakka-altaan 3. Päätös koskee myös toimintaan liittyviä lukuisia aputoimintoja, tiedotteessa todetaan.

Vesitalouslupa on myönnetty louhosten kuivanapitoon ja suojapumppauksiin, toiminnan kannalta tarpeelliseen vesistöjen ja valuma-alueiden muuttamiseen sekä lampien hävittämiseen.

Päätöksellä on lisäksi myönnetty vesitalouslupa aiemmin kaivostoiminnan seurauksena pilaantuneen Salminen -järven kuivattamiseen ja haitallisia aineita sisältävän lietteen poistoon sekä liuotusalueen laajennusta varten tehtävään järven osittaiseen täyttöön.

Määräykset pilaantumisen estämiseksi

Päätöksessä on annettu 208 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi sekä vesitaloushankkeiden toteuttamiseksi.

Määräykset koskevat muun muassa vesistöihin ja ilmaan johdettavien päästöjen sekä meluhaittojen rajoittamista, tuotanto- ja jätealueiden rakenteita, jätteiden käsittelyä sekä toimintaan ja sen vaikutuksiin sekä alueiden sulkemisiin liittyviä selvityksiä.

Terrafame Oy on määrätty maksamaan Jormaskylä-Korholanmäen ja Nuaskylän osakaskunnille kummallekin erikseen 5 720 euroa vuodessa korvausta vesiin johdettavista päästöistä aiheutuvan kalataloudellisen tuoton menetyksestä Nuasjärvessä.

Yhtiö on lisäksi määrätty maksamaan kalatalousmaksua Lapin ELY-keskukselle 50 000 euroa ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle 5 000 euroa vuodessa.

Ympäristölupa on hakemuksesta poiketen määrätty olemaan voimassa määräajan, vuoden 2030 maaliskuun loppuun saakka. Määräaikaisuuden perusteena on toimintaan liittyvät lukuisat epävarmuustekijät, joista merkittävimmät liittyvät jätealueiden sulkemisratkaisuihin ja koko toiminnan vesitaseen hallintaan.

Suomen luonnonsuojeluliitto: Terrafamen ympäristölupapäätös paljastaa kaivossääntelyn hälyttävän tilan

Suomen luonnonsuojeluliitto kritisoi lupapäätöstä.

Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Jari Natusen mukaan avin myöntämää lupaa ei voida pitää vesipuitedirektiivin mukaisena, sillä lähivesistöjen ekologinen tila tulee kärsimään Terrafamen ilmoittamista päästömääristä.

– Jätteiden suhteen tämä on täysin kestämätön lupa. Toiminnasta syntyy vuosittain jopa tähtitieteelliset 63 miljoonaa tonnia sivukiveä ja prosessijätettä. Määräaikainenkin lupa on aivan kohtuuton kun tiedetään, ettei näille vaarallisille jätteille ole tehty ympäristövaikutusten arviointia, toteaa Natunen Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteessa.

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin puheenjohtaja Johan Heinon mukaan Terrafamen esimerkin tulisi avata kaikkien silmät kestävyysvajeelle, joka kaivosten sääntelyssä vallitsee Suomessa.

– Vuosia tiedossa olleista ongelmista huolimatta kaivoksen toiminnan kehittämisessä ei olla vieläkään päästy kovin pitkälle. Näennäisuudistuksia on tehty, mutta perusongelmat ovat edelleen samat ja ratkaisematta, Heino sanoo tiedotteessa.

Suomen luonnonsuojeluliitto tulee valittamaan nyt myönnetystä ympäristöluvasta.

Lisäksi luonnonsuojeluliitto lähtee selvittämään EU:n kautta, onko Suomessa sallittua myöntää Terrafamen ympäristöluvan kaltaisia EU:n kaivannaisjätedirektiivin ja vesipuitedirektiivin vastaisia lupia.

Juttua ja otsikkoa muokattu kello 13.03: lisätty Suomen luonnonsuojeluliiton osuus.