Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kao Kuusamo
Kuusamolainen Iida haki lentopalloakatemiaan heti, kun se oli mahdollista – urheilun ja toisen asteen opintojen yhdistämisestä toivotaan polkua tuleville liigapelaajille

Kuu­sa­mo­lai­nen Iida haki len­to­pal­lo­aka­te­miaan heti, kun se oli mah­dol­lis­ta – ur­hei­lun ja toisen asteen opin­to­jen yh­dis­tä­mi­ses­tä toi­vo­taan polkua tu­le­vil­le lii­ga­pe­laa­jil­le

02.10.2023 08:06
Tilaajille
Oppilaitokset muistivat oppilaita – katso tästä ketkä saivat stipendejä koillismaalaisissa opinahjoissa

Op­pi­lai­tok­set muis­ti­vat op­pi­lai­ta – katso tästä ketkä saivat sti­pen­de­jä koil­lis­maa­lai­sis­sa opin­ah­jois­sa

08.06.2023 12:30 2
Tilaajille
Minne he suuntaavat nyt? Koillissanomat otti selvää, mitä kolme Koillismaalla tänä keväänä valmistunutta aikoo seuraavaksi

Minne he suun­taa­vat nyt? Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä kolme Koil­lis­maal­la tänä keväänä val­mis­tu­nut­ta aikoo seu­raa­vak­si

02.06.2023 16:30
Tilaajille
Onnea ammattiin valmistuneille – he valmistuivat KAO Kuusamosta ja OSAOn Taivalkosken yksiköstä

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le – he val­mis­tui­vat KAO Kuu­sa­mos­ta ja OSAOn Tai­val­kos­ken yk­si­kös­tä

02.06.2023 15:15 2
Tilaajille
Ammattiopisto keksi laajentaa tarjontaa ammattitutkintoihin ja pystyi palkkaamaan kaksi uutta opettajaa – Toyotan mekaanikot koulutetaan nyt KAO:lla

Am­mat­ti­opis­to keksi laa­jen­taa tar­jon­taa am­mat­ti­tut­kin­toi­hin ja pystyi palk­kaa­maan kaksi uutta opet­ta­jaa – Toyotan me­kaa­ni­kot kou­lu­te­taan nyt KAO:lla

02.05.2023 04:01
Tilaajille
"Ei yrittäjyys olekaan niin vaikeaa" – kuusamolaiset Anni, Nella ja Riina perustivat nuorten yrityksen, eivätkä enää pelkää yrittäjyyttä: HiusKaunottaret toimii kesään asti

"Ei yrit­tä­jyys olekaan niin vai­keaa" – kuu­sa­mo­lai­set Anni, Nella ja Riina pe­rus­ti­vat nuorten yri­tyk­sen, eivätkä enää pelkää yrit­tä­jyyt­tä: Hius­Kau­not­ta­ret toimii kesään asti

26.04.2023 13:08
Tilaajille
Logistiikka-ala vetää yli tarpeiden, matkailu- ja ravintola-alalle vähän hakijoita: KAO Kuusamon Jaana Pesosen mukaan houkuttelevuutta pitää lisätä: "Tämä ei ole pelkästään meidän juttu, sillä tekijöitä ei tahdo löytyä työpaikoillekaan"

Lo­gis­tiik­ka-ala vetää yli tar­pei­den, mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­le vähän ha­ki­joi­ta: KAO Kuu­sa­mon Jaana Pesosen mukaan hou­kut­te­le­vuut­ta pitää lisätä: "Tämä ei ole pel­käs­tään meidän juttu, sillä te­ki­jöi­tä ei tahdo löytyä työ­pai­koil­le­kaan"

27.03.2023 04:00
Tilaajille
Suomen koulutusjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden lottovoittoon – aikuisopiskelija pohtii täydennysopintoja
Kolumni

Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon – ai­kuis­opis­ke­li­ja pohtii täy­den­nys­opin­to­ja

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Emma kuuli kaveriltaan, että Kuusamossa on mahdollista opiskella liikunta-alaa ja tarttui tilaisuuteen – syksyllä  alkaneessa koulutuksessa tutkintoon tähtää 12 opiskelijaa

Emma kuuli ka­ve­ril­taan, että Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­lis­ta opis­kel­la lii­kun­ta-alaa ja tarttui ti­lai­suu­teen – syk­syl­lä al­ka­nees­sa kou­lu­tuk­ses­sa tut­kin­toon tähtää 12 opis­ke­li­jaa

12.12.2022 09:54
Tilaajille
Onnea, valmistuneet! Katso tästä jutusta KAOlta Kuusamosta ja OSAOlta Taivalkoskelta valmistuneet

Onnea, val­mis­tu­neet! Katso tästä jutusta KAOlta Kuu­sa­mos­ta ja OSAOlta Tai­val­kos­kel­ta val­mis­tu­neet

03.06.2022 17:01 1
Tilaajille
Arttu, 21, päätti vaihtaa ammattia ja pääsi heti vakituiseen työhön: ”Aloitin pakettien jakelulla ja vuodessa edistyin yhden talon pisimmän auton rattiin”

Arttu, 21, päätti vaihtaa am­mat­tia ja pääsi heti va­ki­tui­seen työhön: ”A­loi­tin pa­ket­tien ja­ke­lul­la ja vuo­des­sa edis­tyin yhden talon pi­sim­män auton rat­tiin”

14.10.2021 04:00
Tilaajille
Keskiviikkona opetusravintola Rosmariinissa ruokaa tekivät paikalliset yrittäjät rinta rinnan opiskelijoiden kanssa – Tempauksella haluttiin nostaa ravintola-alan imagoa ja tuoda uratarina näkyviksi

Kes­ki­viik­ko­na ope­tus­ra­vin­to­la Ros­ma­rii­nis­sa ruokaa tekivät pai­kal­li­set yrit­tä­jät rinta rinnan opis­ke­li­joi­den kanssa – Tem­pauk­sel­la ha­lut­tiin nostaa ra­vin­to­la-alan imagoa ja tuoda ura­ta­ri­na nä­ky­vik­si

09.10.2021 04:00
Tilaajille
Mikäli mikä tahansa koulutus tai opiskelu kiinnostaa, vastaa – Koulutuskyselyyn vastaamalla uutta tarjontaa Koillismaan opintovalikoimaan

Mikäli mikä tahansa kou­lu­tus tai opis­ke­lu kiin­nos­taa, vastaa – Kou­lu­tus­ky­se­lyyn vas­taa­mal­la uutta tar­jon­taa Koil­lis­maan opin­to­va­li­koi­maan

23.09.2021 15:21
Tilaajille
Liikuntaneuvojien koulutus alkaa Kuusamossa – "Tarvetta on erityisesti erilaisten liikuntaryhmien ohjaajille, yksilöllisen liikuntaneuvonnan toteuttajille sekä vesi-, luonto- ja talviliikunnan osaajille"

Lii­kun­ta­neu­vo­jien kou­lu­tus alkaa Kuu­sa­mos­sa – "Tar­vet­ta on eri­tyi­ses­ti eri­lais­ten lii­kun­ta­ryh­mien oh­jaa­jil­le, yk­si­löl­li­sen lii­kun­ta­neu­von­nan to­teut­ta­jil­le sekä vesi-, luonto- ja tal­vi­lii­kun­nan osaa­jil­le"

06.09.2021 15:00
Tilaajille
"Joillakin aloilla työasuihin saattaa mennä 500–600 euroa per henkilö" – Koillismaalla toisen asteen maksuttomuuteen on varauduttu hyvin, mutta läppärien toimitukset Kuusamon lukioon voivat viivästyä

"Joil­la­kin aloilla työ­asui­hin saattaa mennä 500–600 euroa per hen­ki­lö" – Koil­lis­maal­la toisen asteen mak­sut­to­muu­teen on va­rau­dut­tu hyvin, mutta läp­pä­rien toi­mi­tuk­set Kuu­sa­mon lukioon voivat vii­väs­tyä

21.06.2021 04:00
Tilaajille
Nilon koulun ysiluokkalaisista ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen haki useampi kuin lukioon – Kuusamon ulkopuolisista opinahjoista suosituin löytyy naapuripitäjästä

Nilon koulun ysi­luok­ka­lai­sis­ta en­si­si­jai­ses­ti am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haki useampi kuin lukioon – Kuu­sa­mon ul­ko­puo­li­sis­ta opin­ah­jois­ta suo­si­tuin löytyy naa­pu­ri­pi­tä­jäs­tä

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Katso tästä Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteen stipendien saajat

Katso tästä Kainuun am­mat­ti­opis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­pis­teen sti­pen­dien saajat

04.06.2021 16:00 3
Tilaajille
Koko perheen kevättapahtuma Kuusamossa lauantaina – Matkailualan opiskelijat: "Vallitseva aika on opettanut pitkäjänteisyyttä"

Koko perheen ke­vät­ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa lauan­tai­na – Mat­kai­lu­alan opis­ke­li­jat: "Val­lit­se­va aika on opet­ta­nut pit­kä­jän­tei­syyt­tä"

28.05.2021 04:00
Tilaajille
Joudutaanko tilanteen muuttumiseen reagoimaan hyvinkin nopeasti? – Koillismaan keskiasteesta loputkin lähiopetukseen maanantaina

Jou­du­taan­ko ti­lan­teen muut­tu­mi­seen rea­goi­maan hy­vin­kin no­peas­ti? – Koil­lis­maan kes­ki­as­tees­ta lo­put­kin lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na

13.02.2021 04:00 1
Tilaajille