Pääkirjoitus
Viimeisin tunti
Pääkirjoitus: Koillismaalla hallitaan talvilajien kisojen järjestäminen – viime viikolla onnistui Taivalkoski, nyt mallia saa näyttää Ruka Nordic

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maal­la hal­li­taan tal­vi­la­jien kisojen jär­jes­tä­mi­nen – viime vii­kol­la on­nis­tui Tai­val­kos­ki, nyt mallia saa näyttää Ruka Nordic

04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Muikkulehdellä on takanaan muutosten suma, mutta nyt saamme kertoa hyviä uutisia
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Muik­ku­leh­del­lä on ta­ka­naan muu­tos­ten suma, mutta nyt saamme kertoa hyviä uutisia

16.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suositukset joulun viettoon ydinperheen kesken asettavat alueet eriarvoiseen asemaan – mutta ei kukaan toivo sitäkään, että joulu on koronatartunnan vuoksi iäkkään lähimmäisen viimeinen

Pää­kir­joi­tus: Suo­si­tuk­set joulun viet­toon ydin­per­heen kesken aset­ta­vat alueet eri­ar­voi­seen asemaan – mutta ei kukaan toivo si­tä­kään, että joulu on ko­ro­na­tar­tun­nan vuoksi iäkkään lä­him­mäi­sen vii­mei­nen

04.11.2020 04:01 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Matemaattiset ja luonnontieteen alat eivät kiinnosta nuoria, vaikka niillä olisi töitä – muuttuva työelämä herättää kysymyksen, mihin nyt kannattaa kouluttautua?

Pää­kir­joi­tus: Ma­te­maat­ti­set ja luon­non­tie­teen alat eivät kiin­nos­ta nuoria, vaikka niillä olisi töitä – muut­tu­va työ­elä­mä he­rät­tää ky­sy­myk­sen, mihin nyt kan­nat­taa kou­lut­tau­tua?

28.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ei nimi miestä pahenna, mutta ihmetystä herättää venkoilu hyvinvointialueiden nimistä

Pää­kir­joi­tus: Ei nimi miestä pa­hen­na, mutta ih­me­tys­tä he­rät­tää ven­koi­lu hy­vin­voin­ti­aluei­den nimistä

15.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kun porovahinkoja koskeva lakiesitys tuli julki, molemmat osapuolet kertoivat suhtautuvansa siihen myönteisesti – historiallinen tilanne on toivottavasti sovun alku

Pää­kir­joi­tus: Kun po­ro­va­hin­ko­ja koskeva la­ki­esi­tys tuli julki, mo­lem­mat osa­puo­let ker­toi­vat suh­tau­tu­van­sa siihen myön­tei­ses­ti – his­to­rial­li­nen tilanne on toi­vot­ta­vas­ti sovun alku

08.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Onko edellisvierailusta Rukalle vierähtänyt vuosikymmeniä? Käy katsomassa, miltä siellä näyttää ja tue paikallista yritystä

Pää­kir­joi­tus: Onko edel­lis­vie­rai­lus­ta Rukalle vie­räh­tä­nyt vuo­si­kym­me­niä? Käy kat­so­mas­sa, miltä siellä näyttää ja tue pai­kal­lis­ta yri­tys­tä

01.10.2020 04:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruka Nordicin ilmoitus kisojen järjestämisestä ilman yleisöä oli ikävä mutta odotettu päätös

Pää­kir­joi­tus: Ruka Nor­di­cin il­moi­tus kisojen jär­jes­tä­mi­ses­tä ilman yleisöä oli ikävä mutta odo­tet­tu päätös

24.09.2020 08:00 1
Pääkirjoitus: Vielä maanantaina Koillismaan matkailuväki oli positiivisin mielin, mutta sitten iski pommi – nyt pelkona ovat massatyöttömyys ja konkurssit, jotka pitää pystyä estämään

Pää­kir­joi­tus: Vielä maa­nan­tai­na Koil­lis­maan mat­kai­lu­vä­ki oli po­si­tii­vi­sin mielin, mutta sitten iski pommi – nyt pelkona ovat mas­sa­työt­tö­myys ja kon­kurs­sit, jotka pitää pystyä es­tä­mään

17.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luontopääkaupunkiin ei olisi kannattanut rahdata kiviä maailman toiselta laidalta – varsinkaan Neljäntienristeykseen, joka on kulttuurihistoriallinen kohde

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­pää­kau­pun­kiin ei olisi kan­nat­ta­nut rahdata kiviä maail­man toi­sel­ta lai­dal­ta – var­sin­kaan Nel­jän­tien­ris­teyk­seen, joka on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen kohde

10.09.2020 04:00 3
Pääkirjoitus: Päivystyksen loppuminen osoittautui vääräksi tiedoksi, mutta elintärkeän palvelun eteen pitää lobata jatkossakin

Pää­kir­joi­tus: Päi­vys­tyk­sen lop­pu­mi­nen osoit­tau­tui vää­räk­si tie­dok­si, mutta elin­tär­keän pal­ve­lun eteen pitää lobata jat­kos­sa­kin

02.09.2020 04:30 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kotimaanmatkailu suojaa Koillismaata, mutta yhteiskunnan on tultava apuun – Toimivia, elinkelpoisia yrityksiä ei saa päästää kaatumaan tilanteessa, johon yksikään yrittäjä ei ole voinut varautua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ti­maan­mat­kai­lu suojaa Koil­lis­maa­ta, mutta yh­teis­kun­nan on tultava apuun – Toi­mi­via, elin­kel­poi­sia yri­tyk­siä ei saa päästää kaa­tu­maan ti­lan­tees­sa, johon yk­si­kään yrit­tä­jä ei ole voinut va­rau­tua

27.08.2020 04:00 0
Pääkirjoitus: 70-vuotisjuhlavuosi on ollut koronan myötä poikkeuksellinen – yksi kuitenkin pysyy: lehti siinä kuin muutkin tarvitsee ystäviä

Pää­kir­joi­tus: 70-vuo­tis­juh­la­vuo­si on ollut koronan myötä poik­keuk­sel­li­nen – yksi kui­ten­kin pysyy: lehti siinä kuin muutkin tar­vit­see ystäviä

17.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Monen vuoden odotus valituskierteessä on kohtuuton – tuulivoimassa riittääkin esteitä poistettaviksi

Pää­kir­joi­tus: Monen vuoden odotus va­li­tus­kier­tees­sä on koh­tuu­ton – tuu­li­voi­mas­sa riit­tää­kin esteitä pois­tet­ta­vik­si

12.08.2020 04:00 0
Pääkirjoitus: Taivalkosken keskustasta lähekkäin löydetyt öljyvahingot saivat huhumyllyn liikkeelle – miten tärkeää on avoin tiedottaminen?

Pää­kir­joi­tus: Tai­val­kos­ken kes­kus­tas­ta lä­hek­käin löy­de­tyt öl­jy­va­hin­got saivat hu­hu­myl­lyn liik­keel­le – miten tärkeää on avoin tie­dot­ta­mi­nen?

06.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kesälomalta tarttuivat mukaan vatsatauti ja flunssa – olisiko koronaviruksen voinut estää, vaikka sen välttelyyn pätevät samat keinot?

Pää­kir­joi­tus: Ke­sä­lo­mal­ta tart­tui­vat mukaan vat­sa­tau­ti ja flunssa – olisiko ko­ro­na­vi­ruk­sen voinut estää, vaikka sen vält­te­lyyn pätevät samat keinot?

30.07.2020 17:33 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tavallisenakin kesänä eteläläiset tuskailevat sääskien kanssa – tämän kesän hyttystuskaa kuvaa hyvin se, että nyt paikallisetkin valittavat niistä

Pää­kir­joi­tus: Ta­val­li­se­na­kin kesänä ete­lä­läi­set tus­kai­le­vat sääs­kien kanssa – tämän kesän hyt­tys­tus­kaa kuvaa hyvin se, että nyt pai­kal­li­set­kin va­lit­ta­vat niistä

27.06.2020 04:00 0
Pääkirjoitus: Kun konkarit lopettavat valtuustouransa, vuosikymmenten kokemus jää pois – mutta mistä uusia tilalle?

Pää­kir­joi­tus: Kun kon­ka­rit lo­pet­ta­vat val­tuus­tou­ran­sa, vuo­si­kym­men­ten kokemus jää pois – mutta mistä uusia ti­lal­le?

15.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ekaluokkalaisten määrän ennustetaan putoavat Koillismaalla, mutta sitä vastaan kannattaa tapella – kuinka pitkälle erikoistuminen riittää?

Pää­kir­joi­tus: Eka­luok­ka­lais­ten määrän en­nus­te­taan pu­toa­vat Koil­lis­maal­la, mutta sitä vastaan kan­nat­taa tapella – kuinka pit­käl­le eri­kois­tu­mi­nen riit­tää?

14.06.2020 12:45 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Moderni rakennustapa toi menestyksen - myös nuoret perheet valinneet hirsitaloja ekologisena pidetyn materiaalin vuoksi
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Moderni ra­ken­nus­ta­pa toi me­nes­tyk­sen - myös nuoret perheet va­lin­neet hir­si­ta­lo­ja eko­lo­gi­se­na pidetyn ma­te­riaa­lin vuoksi

28.05.2020 20:43 0