Prometheus-leiri
Prometheus-leirillä luodaan keskustelua ihmissuhteista, seksuaalisuudesta ja omasta tulevaisuudesta –  yläasteikäisille tarjotaan mahdollisuus keskustella asioista eri tavalla kuin koulussa: "Oman leirini jälkeen huomasin olevani ennakkoluulottomampi"

Pro­met­heus-lei­ril­lä luodaan kes­kus­te­lua ih­mis­suh­teis­ta, sek­suaa­li­suu­des­ta ja omasta tu­le­vai­suu­des­ta – ylä­as­te­ikäi­sil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la asiois­ta eri tavalla kuin kou­lus­sa: "Oman leirini jälkeen huo­ma­sin olevani en­nak­ko­luu­lot­to­mam­pi"

01.08.2020 15:00
Tilaajille