Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te sul­je­taan jo sun­nun­tai­na – asiak­kai­ta olisi ollut tulossa ensi vii­kol­la, sul­ke­mis­ta ai­kais­te­taan koronan eh­käi­sy­toi­mien takia

Iso-Syötteen kausi on ohi jo sunnuntaina.
Iso-Syötteen kausi on ohi jo sunnuntaina.
Kuva: Hiihtokeskus Iso-Syöte

Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen kau­si pää­te­tään ai­kai­sem­mas­ta tie­dos­ta poi­ke­ten jo tä­nään sun­nun­tai­na 22.3.2020 kel­lo 17.

Hiih­to­kes­kuk­sen toi­min­ta kes­key­te­tään no­peu­te­tul­la ai­ka­tau­lul­la, kos­ka odo­tet­tua rau­hal­lis­ta asi­a­kas­vir­ran ty­reh­ty­mis­tä ei ta­pah­tu­nut, Iso-Syöt­teel­tä tie­do­te­taan.

Ta­voit­tee­na on mi­ni­moi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­ris­ki.

– Olem­me pa­hoil­lam­me alu­eel­la jo oles­ke­le­vien asi­ak­kai­den ja en­si vii­kol­la tän­ne tu­los­sa ol­lei­den puo­les­ta, mut­ta kiin­ni me­noa ai­kais­tet­tiin juu­ri hei­dän­kin ter­vey­ten­sä täh­den. Ei­li­sen sul­ke­mis­pää­tök­sen jäl­keen va­rauk­sia on sa­ta­nut en­si vii­kol­le, sa­moin kuin poh­joi­sen mui­hin kes­kuk­siin, ker­too Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jor­ma Te­rent­jeff.

Poik­keuk­sel­li­ses­ta ti­lan­tees­ta joh­tu­en va­raus- ja mak­su­eh­to­ja on muu­tet­tu si­ten, et­tä mi­kä­li olet os­ta­nut en­nak­koon Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen his­si­li­put, vuok­ra­vä­li­neet tai hiih­to­kou­lun ver­kos­ta, nämä va­rauk­set voi­daan hy­vit­tää täy­si­mää­räi­ses­ti.

Asi­ak­kai­ta pyy­de­tään ole­maan yh­tey­des­sä rin­ne­toi­mis­toon täl­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa.

– Jos olet alu­eel­la täl­lä het­kel­lä, teem­me hy­vi­tyk­set his­si­li­puis­ta ja hiih­to­kou­luis­ta ja otam­me vuok­ra­vä­li­neet vas­taan huo­men­na maa­nan­tai­na 23.3.2020 kel­lo 9.30-17.

Kau­si- ja yri­tys­kort­tien osal­ta Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te nou­dat­taa nor­maa­le­ja his­si­lip­pu­jen so­pi­mu­seh­to­ja, ei­kä kau­si­kort­te­ja näin ol­len hy­vi­te­tä.

– Ma­joi­tus­va­raus­ten suh­teen asi­ak­kai­den tu­lee ol­la yh­tey­des­sä ma­joi­tuk­sen tar­jo­a­jaan.

No­pe­an sul­ke­mi­sen myö­tä Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teel­lä ale­taan nyt val­mis­tel­la seu­raa­vaa tal­vi­kaut­ta ja tu­le­vaa ke­sää.

Rin­ne­a­lu­eel­la aloi­te­taan vä­lit­tö­mäs­ti huol­to- ja muu­tos­työt, sii­tä joh­tu­en rin­teil­lä liik­ku­mi­nen on tur­val­li­suus­syis­tä eh­dot­to­mas­ti kiel­let­ty ke­vään ai­ka­na.

His­sit pyö­räh­tä­vät seu­raa­van ker­ran ju­han­nuk­se­na, kun uu­si Iso-Syö­te Bike Park au­ke­aa en­sim­mäis­tä ker­taa.