Poikkeusolot
Keskuskauppakamarin neuvot koronasyksylle:  Yritysten varauduttava virustilanteen pahentumiseen

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 08:29 0
Tilaajille
Vaikka yksityisyrityttäjien tukien hakemisesta on yritetty tehdä mahdollisimman helppoa, Koillismaalla niitä on haettu vähänlaisesti: "Tälläkään viikolla ei ole tullut yhtään hakemusta"

Vaikka yk­si­tyi­sy­ri­tyt­tä­jien tukien ha­ke­mi­ses­ta on yri­tet­ty tehdä mah­dol­li­sim­man help­poa, Koil­lis­maal­la niitä on haettu vä­hän­lai­ses­ti: "Täl­lä­kään vii­kol­la ei ole tullut yhtään ha­ke­mus­ta"

17.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Insinööriliitto peräänkuuluttaa yritysten vastuuta talouskriisin ratkaisemisessa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että koronavirusta käytetään keppihevosena muuttaa sopimuksia ja sopimusjärjestelmää ikään kuin ohimennen"

In­si­nöö­ri­liit­to pe­rään­kuu­lut­taa yri­tys­ten vas­tuu­ta ta­lous­krii­sin rat­kai­se­mi­ses­sa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että ko­ro­na­vi­rus­ta käy­te­tään kep­pi­he­vo­se­na muuttaa so­pi­muk­sia ja so­pi­mus­jär­jes­tel­mää ikään kuin ohi­men­nen"

17.06.2020 11:17 0
Tilaajille
Henrik Karvosen kolumni: Ajatuksia kaikkien aikojen mökkikesän kynnyksellä – vastuullinen toiminta kriisitilanteessa on investointi tulevaan
Lukijalta Mielipide Henrik Karvonen

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Aja­tuk­sia kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sän kyn­nyk­sel­lä – vas­tuul­li­nen toi­min­ta krii­si­ti­lan­tees­sa on in­ves­toin­ti tu­le­vaan

15.06.2020 16:56 0
Tilaajille
Koronatilanteen aiheuttamat poikkeusolot päättyvät Suomessa

Ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­mat poik­keus­olot päät­ty­vät Suo­mes­sa

15.06.2020 16:20 0
Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat Koillismaan rajanylityspaikoilla – Kuusamon lentokenttä avautuu tänään rajoitetusti kansainväliselle lentoliikenteelle

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Koil­lis­maan ra­jan­yli­tys­pai­koil­la – Kuu­sa­mon len­to­kent­tä avautuu tänään ra­joi­te­tus­ti kan­sain­vä­li­sel­le len­to­lii­ken­teel­le

15.06.2020 14:15 0
Tilaajille
"Uskon, että osa ihmisistä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuukauteen" – Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja on huolissaan niistä avun tarvitsijoista, joihin ei koronakriisin vuoksi ole saatu yhteyttä

"Uskon, että osa ih­mi­sis­tä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuu­kau­teen" – Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja on huo­lis­saan niistä avun tar­vit­si­jois­ta, joihin ei ko­ro­na­krii­sin vuoksi ole saatu yh­teyt­tä

29.05.2020 13:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Näemmekö drive in -elokuvateattereita, entä koska saa taas kätellä? Kesä näyttää uuden arjen muotoutumisen

Toi­mit­ta­jal­ta: Näem­me­kö drive in -e­lo­ku­va­teat­te­rei­ta, entä koska saa taas kä­tel­lä? Kesä näyttää uuden arjen muo­tou­tu­mi­sen

27.05.2020 04:00 0
Yksi puhelu muutti Arin eläkesuunnitelmat – Raja pyysi kymmeniä eläköityneitä rajamiehiä takaisin riviin koronaviruksen vuoksi: "Kun pilliin vihelletään, niin silloin mennään"

Yksi puhelu muutti Arin elä­ke­suun­ni­tel­mat – Raja pyysi kym­me­niä elä­köi­ty­nei­tä ra­ja­mie­hiä ta­kai­sin riviin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: "Kun pilliin vi­hel­le­tään, niin silloin men­nään"

18.05.2020 04:00 0
Tilaajille
"Terassi priimakunnossa, tanssipöydät lakattu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrittäjä, kerro koska sinä avaat!

"Te­ras­si prii­ma­kun­nos­sa, tans­si­pöy­dät la­kat­tu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrit­tä­jä, kerro koska sinä avaat!

09.05.2020 11:00 0
Tilaajille
Juha Miedon piti alun perin tulla tukkilaiskisoihin, mutta nyt kisoja siirretään koronan vuoksi elokuulle eikä Korpihovillakaan tanssita kesällä

Juha Miedon piti alun perin tulla tuk­ki­lais­ki­soi­hin, mutta nyt kisoja siir­re­tään koronan vuoksi elo­kuul­le eikä Kor­pi­ho­vil­la­kaan tans­si­ta kesällä

07.05.2020 19:30 0
Tilaajille
Varaa, nouda ja poistu suorinta reittiä kotiin kulkematta hyllyvälien kautta – Kuusamon pääkirjasto aloittaa lainauksien pikanoutopalvelun ensi maanantaina

Varaa, nouda ja poistu suo­rin­ta reittiä kotiin kul­ke­mat­ta hyl­ly­vä­lien kautta – Kuu­sa­mon pää­kir­jas­to aloit­taa lai­nauk­sien pi­ka­nou­to­pal­ve­lun ensi maa­nan­tai­na

06.05.2020 16:59 0
Tilaajille
Kirjastojen 'uloslainaaminen' saa tänään pelisäännöt – ennakkotiedon mukaan lainaaminen toimisi take away -periaatteella: "Tiloissa ei saa oleskella"

Kir­jas­to­jen 'ulos­lai­naa­mi­nen' saa tänään pe­li­sään­nöt – en­nak­ko­tie­don mukaan lai­naa­mi­nen toimisi take away -pe­riaat­teel­la: "Ti­lois­sa ei saa oles­kel­la"

06.05.2020 07:30 0
Tilaajille
"Suojaudumme hyvin herkästi kun menemme ihmisten koteihin" – reportaasi kertoo, kuinka poikkeusolot muuttivat pelastuslaitoksen työvälineitä, arjen rutiineja ja tehtävien määrää

"Suo­jau­dum­me hyvin her­käs­ti kun menemme ih­mis­ten ko­tei­hin" – re­por­taa­si kertoo, kuinka poik­keus­olot muut­ti­vat pe­las­tus­lai­tok­sen työ­vä­li­nei­tä, arjen ru­tii­ne­ja ja teh­tä­vien määrää

02.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Paluu merkitsee kuusamolaiselle Einolle iloista kavereiden näkemistä – kunnat taas kaipaavat nyt selkeitä ohjeita turvallisen lähiopetuksen järjestämiseksi: "Pohditaan millä konstilla saadaan kaikki oppilaat kouluun"

Paluu mer­kit­see kuu­sa­mo­lai­sel­le Einolle iloista ka­ve­rei­den nä­ke­mis­tä – kunnat taas kai­paa­vat nyt sel­kei­tä ohjeita tur­val­li­sen lä­hi­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si: "Poh­di­taan millä kons­til­la saadaan kaikki op­pi­laat kou­luun"

01.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Seitsemän viikkoa poikkeusoloja – kysyimme asiantuntijoilta rajoitusten höllentämisestä, taloudesta ja koronakaranteenissa jaksamisesta: "On tärkeää jatkaa varotoimia"

Seit­se­män viikkoa poik­keus­olo­ja – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­ses­tä, ta­lou­des­ta ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa jak­sa­mi­ses­ta: "On tärkeää jatkaa va­ro­toi­mia"

30.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Paskanajoa, vähäeleistä lakitusta ja umpihankihiihtoa – Näin Pohjois-Pohjanmaa viettää koronan varjostaman vapun

Pas­ka­na­joa, vä­hä­eleis­tä la­ki­tus­ta ja um­pi­han­ki­hiih­toa – Näin Poh­jois-Poh­jan­maa viettää koronan var­jos­ta­man vapun

29.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Lukijalta: "Meistä tuli tarpeettomia työhön, jonka osaamme" - koulunkäynninohjaaja kysyy, miksi heidät unohdettiin kriisin keskellä
Lukijalta Mielipide Tuija Vanttaja

Lu­ki­jal­ta: "Meistä tuli tar­peet­to­mia työhön, jonka osaam­me" - kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­ja kysyy, miksi heidät unoh­det­tiin kriisin kes­kel­lä

24.04.2020 10:00 0
Tilaajille
Lukijalta: "Parempi lehmä on lypsää kuin tappaa" - ikivanha sanonta pätee korona-aikanakin, kun kunnat antavat vuokralaisilleen lykkäystä
Lukijalta Mielipide Risto Tyni

Lu­ki­jal­ta: "Pa­rem­pi lehmä on lypsää kuin tappaa" - iki­van­ha sanonta pätee ko­ro­na-ai­ka­na­kin, kun kunnat antavat vuok­ra­lai­sil­leen lyk­käys­tä

23.04.2020 19:45 0
Tilaajille
Taivalkoskella kunta ja seurakunta soittavat lähiviikkoina kaikille yli 70-vuotiaille: "Halutaan kuulla kuntalaisen kuulumisia ja varmistaa avun saanti"

Tai­val­kos­kel­la kunta ja seu­ra­kun­ta soit­ta­vat lä­hi­viik­koi­na kai­kil­le yli 70-vuo­tiail­le: "Ha­lu­taan kuulla kun­ta­lai­sen kuu­lu­mi­sia ja var­mis­taa avun saanti"

23.04.2020 11:00 0
Tilaajille