Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Poikkeusolot
"Jos tulee tilanne eteen, kaikista huolehditaan" – Puolustusvoimat reserviläisiä myöten ja paikallisviranomaiset harjoittelivat yhdessä paikallispuolustusta Kuusamossa

"Jos tulee tilanne eteen, kai­kis­ta huo­leh­di­taan" – Puo­lus­tus­voi­mat re­ser­vi­läi­siä myöten ja pai­kal­lis­vi­ran­omai­set har­joit­te­li­vat yhdessä pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta Kuu­sa­mos­sa

08.09.2023 16:30
Tilaajille
Päätoimittajien kannanotto: Hallituksen päätösten valmistelun on oltava läpinäkyvää myös poikkeusoloissa  – esimerkiksi liikkumisrajoitusten valmistelu jäänyt pimentoon

Pää­toi­mit­ta­jien kan­na­not­to: Hal­li­tuk­sen pää­tös­ten val­mis­te­lun on oltava lä­pi­nä­ky­vää myös poik­keus­olois­sa – esi­mer­kik­si liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten val­mis­te­lu jäänyt pi­men­toon

12.03.2021 13:09
Viikon kysymys paljasti: Lukijat toivovat alueellista harkintaa koronarajoituksiin

Viikon kysymys pal­jas­ti: Lukijat toi­vo­vat alueel­lis­ta har­kin­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin

03.03.2021 04:00
Tilaajille
Suomi on nyt poikkeusoloissa koronavirustilanteen takia – ravintolasulun ulkopuolella olisivat yleisöltä suljetut henkilöstö- ja muut ravintolat

Suomi on nyt poik­keus­olois­sa ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia – ra­vin­to­la­su­lun ul­ko­puo­lel­la oli­si­vat ylei­söl­tä sul­je­tut hen­ki­lös­tö- ja muut ra­vin­to­lat

01.03.2021 14:19
Pääministeri ilmoitti: Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin – Marin vetosi kaikkiin kansalaisiin: "Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti"

Pää­mi­nis­te­ri il­moit­ti: Suomi on siir­ty­nyt poik­keus­oloi­hin – Marin vetosi kaik­kiin kan­sa­lai­siin: "Kii­tos, että välität ja toimit vas­tuul­li­ses­ti"

01.03.2021 13:35
MaRa ja PAM huolissaan poikkeusolojen vaikutuksesta matkailu-ja ravintola-alaan

MaRa ja PAM huo­lis­saan poik­keus­olo­jen vai­ku­tuk­ses­ta mat­kai­lu-ja ra­vin­to­la-alaan

25.02.2021 14:16
Tilaajille
Kerro meille: Mitä mieltä olet poikkeusoloihin siirtymisestä ja kolmen viikon sulusta?

Kerro meille: Mitä mieltä olet poik­keus­oloi­hin siir­ty­mi­ses­tä ja kolmen viikon su­lus­ta?

25.02.2021 13:42 9
Marin: Suomessa alkaa 8. maaliskuuta kolmen viikon sulku – katso mitä rajoitukset käytännössä tarkoittavat

Marin: Suo­mes­sa alkaa 8. maa­lis­kuu­ta kolmen viikon sulku – katso mitä ra­joi­tuk­set käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat

25.02.2021 17:11
Kelien puolesta parhaat kisat – Ruka Nordic onnistui poikkeusoloissakin

Kelien puo­les­ta parhaat kisat – Ruka Nordic on­nis­tui poik­keus­olois­sa­kin

30.11.2020 04:01
Tilaajille
Keskuskauppakamarin neuvot koronasyksylle:  Yritysten varauduttava virustilanteen pahentumiseen

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 08:29
Tilaajille
Vaikka yksityisyrityttäjien tukien hakemisesta on yritetty tehdä mahdollisimman helppoa, Koillismaalla niitä on haettu vähänlaisesti: "Tälläkään viikolla ei ole tullut yhtään hakemusta"

Vaikka yk­si­tyi­sy­ri­tyt­tä­jien tukien ha­ke­mi­ses­ta on yri­tet­ty tehdä mah­dol­li­sim­man help­poa, Koil­lis­maal­la niitä on haettu vä­hän­lai­ses­ti: "Täl­lä­kään vii­kol­la ei ole tullut yhtään ha­ke­mus­ta"

17.06.2020 15:00
Tilaajille
Insinööriliitto peräänkuuluttaa yritysten vastuuta talouskriisin ratkaisemisessa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että koronavirusta käytetään keppihevosena muuttaa sopimuksia ja sopimusjärjestelmää ikään kuin ohimennen"

In­si­nöö­ri­liit­to pe­rään­kuu­lut­taa yri­tys­ten vas­tuu­ta ta­lous­krii­sin rat­kai­se­mi­ses­sa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että ko­ro­na­vi­rus­ta käy­te­tään kep­pi­he­vo­se­na muuttaa so­pi­muk­sia ja so­pi­mus­jär­jes­tel­mää ikään kuin ohi­men­nen"

17.06.2020 11:17
Tilaajille
Henrik Karvosen kolumni: Ajatuksia kaikkien aikojen mökkikesän kynnyksellä – vastuullinen toiminta kriisitilanteessa on investointi tulevaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Aja­tuk­sia kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sän kyn­nyk­sel­lä – vas­tuul­li­nen toi­min­ta krii­si­ti­lan­tees­sa on in­ves­toin­ti tu­le­vaan

15.06.2020 16:56
Tilaajille
Koronatilanteen aiheuttamat poikkeusolot päättyvät Suomessa

Ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­mat poik­keus­olot päät­ty­vät Suo­mes­sa

15.06.2020 16:20
Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat Koillismaan rajanylityspaikoilla – Kuusamon lentokenttä avautuu tänään rajoitetusti kansainväliselle lentoliikenteelle

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Koil­lis­maan ra­jan­yli­tys­pai­koil­la – Kuu­sa­mon len­to­kent­tä avautuu tänään ra­joi­te­tus­ti kan­sain­vä­li­sel­le len­to­lii­ken­teel­le

15.06.2020 14:15
Tilaajille
"Uskon, että osa ihmisistä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuukauteen" – Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja on huolissaan niistä avun tarvitsijoista, joihin ei koronakriisin vuoksi ole saatu yhteyttä

"Uskon, että osa ih­mi­sis­tä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuu­kau­teen" – Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja on huo­lis­saan niistä avun tar­vit­si­jois­ta, joihin ei ko­ro­na­krii­sin vuoksi ole saatu yh­teyt­tä

29.05.2020 13:00
Tilaajille
Toimittajalta: Näemmekö drive in -elokuvateattereita, entä koska saa taas kätellä? Kesä näyttää uuden arjen muotoutumisen

Toi­mit­ta­jal­ta: Näem­me­kö drive in -e­lo­ku­va­teat­te­rei­ta, entä koska saa taas kä­tel­lä? Kesä näyttää uuden arjen muo­tou­tu­mi­sen

27.05.2020 19:31
Yksi puhelu muutti Arin eläkesuunnitelmat – Raja pyysi kymmeniä eläköityneitä rajamiehiä takaisin riviin koronaviruksen vuoksi: "Kun pilliin vihelletään, niin silloin mennään"

Yksi puhelu muutti Arin elä­ke­suun­ni­tel­mat – Raja pyysi kym­me­niä elä­köi­ty­nei­tä ra­ja­mie­hiä ta­kai­sin riviin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: "Kun pilliin vi­hel­le­tään, niin silloin men­nään"

18.05.2020 04:00
Tilaajille
"Terassi priimakunnossa, tanssipöydät lakattu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrittäjä, kerro koska sinä avaat!

"Te­ras­si prii­ma­kun­nos­sa, tans­si­pöy­dät la­kat­tu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrit­tä­jä, kerro koska sinä avaat!

09.05.2020 11:00
Tilaajille
Juha Miedon piti alun perin tulla tukkilaiskisoihin, mutta nyt kisoja siirretään koronan vuoksi elokuulle eikä Korpihovillakaan tanssita kesällä

Juha Miedon piti alun perin tulla tuk­ki­lais­ki­soi­hin, mutta nyt kisoja siir­re­tään koronan vuoksi elo­kuul­le eikä Kor­pi­ho­vil­la­kaan tans­si­ta kesällä

07.05.2020 19:30
Tilaajille