Joko luit: Ruka Nor­di­cis­sa alkaa kaik­kien kolmen lajien maail­man­cu­pit – fluo­ri­tes­taus tuo uutta vipinää sta­dio­nil­le

Viikon kysymys: Uskotko opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sil­la olevan vai­ku­tus­ta hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lyyn?

Kuvaajalta: Pu­hu­taan asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä ja jä­te­tään mark­ki­noin­ti­ter­mit mai­nok­siin

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Latitude 66 Cobalt
Kuusamon kaupunki päättikin ajaa kahden kaivospiirin lakkauttamista, aloitteen tekijä erittäin tyytyväinen –  "Kaivoshommaa on tuossa vatkuteltu vuosikymmeniä edestakaisin, nyt tehdään konkreettisia asioita"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki päät­ti­kin ajaa kahden kai­vos­pii­rin lak­kaut­ta­mis­ta, aloit­teen tekijä erit­täin tyy­ty­väi­nen –  "­Kai­vos­hom­maa on tuossa vat­ku­tel­tu vuo­si­kym­me­niä edes­ta­kai­sin, nyt tehdään konk­reet­ti­sia asioi­ta"

05.11.2021 15:30 4
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee lupia malminetsintään 96 neliökilometrin alueilla Itä-Lapissa

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee lupia mal­min­et­sin­tään 96 ne­liö­ki­lo­met­rin alueil­la Itä-La­pis­sa

05.10.2021 15:45 1
Tilaajille
Missä on totuus, kun yksi sanoo yhtä ja toinen toista? – Minulla on varmaan huono mielikuvitus, kun en osaa kuvitella Jussia ja Mikaa samoihin löylyihin
Kolumni

Missä on totuus, kun yksi sanoo yhtä ja toinen toista? – Minulla on varmaan huono mie­li­ku­vi­tus, kun en osaa ku­vi­tel­la Jussia ja Mikaa sa­moi­hin löy­lyi­hin

27.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Tosiasioiden äärellä, osa 2
Mielipidekirjoitus

To­si­asioi­den ää­rel­lä, osa 2

23.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voi­nee­ko Kit­ka­jo­ki huo­kais­ta?

14.09.2021 14:00 2
Tilaajille
Latitudelle jälleen uusia varausalueita Koillismaalle ja Kainuuseen– alueiden ketju yltää Kuusamosta ja Posiolta Pudasjärven kautta Sotkamoon

La­ti­tu­del­le jälleen uusia va­raus­aluei­ta Koil­lis­maal­le ja Kai­nuu­seen– aluei­den ketju yltää Kuu­sa­mos­ta ja Po­siol­ta Pu­das­jär­ven kautta Sot­ka­moon

27.08.2021 04:00
Tilaajille
Toimitusjohtaja Hoyer Latituden myynnistä: "Eurooppalainen omistaja ymmärtää australialaista paremmin paikalliset olosuhteet ja Suomen merkityksen osana eurooppalaista akkutoimialan kasvua" – aloite kaupasta tuli SunMirror AG:ltä

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Hoyer La­ti­tu­den myyn­nis­tä: "Eu­roop­pa­lai­nen omis­ta­ja ym­mär­tää aust­ra­lia­lais­ta pa­rem­min pai­kal­li­set olo­suh­teet ja Suomen mer­ki­tyk­sen osana eu­roop­pa­lais­ta ak­ku­toi­mi­alan kasvua" – aloite kau­pas­ta tuli Sun­Mir­ror AG:ltä

26.08.2021 17:46 6
Tilaajille
Latitudelle iso uusi varausalue Sallaan kullan, kuparin ja koboltin vuoksi – ei tule lähelle suurimpien järvien ja jokien rantoja

La­ti­tu­del­le iso uusi va­raus­alue Sallaan kullan, kuparin ja ko­bol­tin vuoksi – ei tule lähelle suu­rim­pien järvien ja jokien rantoja

25.08.2021 04:00
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Lapissa kesän aikana – Tutkimustyön perusteella yhtiö tekee päätöksiä mahdollisesti haettavista malminetsintäluvista

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää maa­pe­rä­näyt­tei­tä Lapissa kesän aikana – Tut­ki­mus­työn pe­rus­teel­la yhtiö tekee pää­tök­siä mah­dol­li­ses­ti haet­ta­vis­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

15.06.2021 08:51
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt teki 2400 neliökilometrin varausilmoitukset Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen – Operaatio Akkumalmi jatkuu

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki 2400 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­il­moi­tuk­set Lap­piin, Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Kai­nuu­seen – Ope­raa­tio Ak­ku­mal­mi jatkuu

11.05.2021 12:20 2
Tilaajille
Juomasuon hanke etenee – Latitude 66 Cobalt hakee uutta määräaikaa kaivostoiminnan aloittamiseen, kuuleminen käynnissä

Juo­ma­suon hanke etenee – La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee uutta mää­rä­ai­kaa kai­vos­toi­min­nan aloit­ta­mi­seen, kuu­le­mi­nen käyn­nis­sä

06.04.2021 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Geo­lo­gi­nen tut­ki­mus­työ ei ole pelkkää kai­raa­mis­ta – Juo­ma­suon va­ran­to­ar­vio pe­rus­tuu uusiin tut­ki­mus­ta­poi­hin

25.03.2021 14:24 1
Tilaajille
Pro Kuusamo ihmettelee Juomasuon kobolttiarvion kasvamista – "Selvitämme, miten on mahdollista"

Pro Kuusamo ih­met­te­lee Juo­ma­suon ko­bolt­ti­ar­vion kas­va­mis­ta – "Sel­vi­täm­me, miten on mah­dol­lis­ta"

19.03.2021 08:51 10
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt kairaa moreeninäytteitä ja tutkii kallioperän sähkömagneettisuutta Kuusamossa

La­ti­tu­de 66 Cobalt kairaa mo­ree­ni­näyt­tei­tä ja tutkii kal­lio­pe­rän säh­kö­mag­neet­ti­suut­ta Kuu­sa­mos­sa

19.01.2021 16:31
Tilaajille
Lukijalta: Vastuuta viestinnästä, kaivosyhtiö!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tuu­ta vies­tin­näs­tä, kai­vo­syh­tiö!

09.11.2020 13:29 1
Tilaajille

Pro Kuusamo jätti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin neljän heh­taa­rin maa­vuok­ras­ta: ”Pi­de­tään kiinni Kuu­sa­mon luon­non­va­ro­ja kos­ke­vis­ta yh­tei­sis­tä stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta”

16.10.2018 13:30

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si Jeffrey Fosters

06.09.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Vas­tuul­li­nen kai­vos­kes­kus­te­lu käydään to­si­asiois­sa pysyen

26.03.2018 14:00
Lukijalta: Tietoa kaivos- ja malminetsintäluvista sekä keskusteluista maanomistajien kanssa
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tietoa kaivos- ja mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta sekä kes­kus­te­luis­ta maan­omis­ta­jien kanssa

15.01.2018 09:00