Päihteet
Päihdekuskit aiheuttivat viiden vuoden aikana 324 kuolemaa liikenteessä – neljänneksellä kuskeista sekakäyttöä, rikoksen uusiminen yleistä

Päih­de­kus­kit ai­heut­ti­vat viiden vuoden aikana 324 kuo­le­maa lii­ken­tees­sä – nel­jän­nek­sel­lä kus­keis­ta se­ka­käyt­töä, ri­kok­sen uu­si­mi­nen yleistä

27.10.2021 15:00
Lapissa on ostettu korona-aikana enemmän alkoholia, mutta viinaa on juotu vähemmän kuin ennen – rajoitukset ohjasivat ostoksille kauppaan

Lapissa on ostettu ko­ro­na-ai­ka­na enemmän al­ko­ho­lia, mutta viinaa on juotu vä­hem­män kuin ennen – ra­joi­tuk­set oh­ja­si­vat os­tok­sil­le kaup­paan

24.08.2021 08:25
Tilaajille
Nuoret suhtautuvat tupakkaan ja nuuskaan yhä kielteisemmin

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

20.05.2021 17:55
Tilaajille
Neljäsosa suomalaisista arvioi alkoholin käyttönsä vähentyneen korona-aikana – eniten käyttöään olivat vähentäneet 18–34-vuotiaat

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta arvioi al­ko­ho­lin käyt­tön­sä vä­hen­ty­neen ko­ro­na-ai­ka­na – eniten käyt­töään olivat vä­hen­tä­neet 18–34-vuo­tiaat

10.05.2021 15:00
Tilaajille
Ruskarinteen toiminta loppuu vielä tällä viikolla: viimeiset mielenterveyskuntoutujat muuttavat lauantaihin mennessä, työntekijät siirtyvät Kuuselaan ja Ksakki ry alkaa tuottaa asumista palvelusetelillä

Rus­ka­rin­teen toi­min­ta loppuu vielä tällä vii­kol­la: ­vii­mei­set mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat muut­ta­vat lauan­tai­hin men­nes­sä, työn­te­ki­jät siir­ty­vät Kuu­se­laan ja Ksakki ry alkaa tuottaa asu­mis­ta pal­ve­lusete­lil­lä

11.12.2018 10:00