Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Valokuitu
Kuusamon kylillä tarvitaan runsaasti lisää valokuituasiakkaita ennen kuin Koillisnet voi ajatella uusien kyläverkkojen rakentamista – "Kiinnostusta toki on kovastikin"

Kuu­sa­mon kylillä tar­vi­taan run­saas­ti lisää va­lo­kui­tu­asiak­kai­ta ennen kuin Koil­lis­net voi aja­tel­la uusien ky­lä­verk­ko­jen ra­ken­ta­mis­ta – "Kiin­nos­tus­ta toki on ko­vas­ti­kin"

21.12.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamossa on valokuidun runkoverkkoa turhan panttina, nyt Koillisnet haravoi asiakkaita kuudelta alueelta – "Kyläverkkotuki voi olla jopa 60 prosentin luokkaa"

Kuu­sa­mos­sa on va­lo­kui­dun run­ko­verk­koa turhan pant­ti­na, nyt Koil­lis­net haravoi asiak­kai­ta kuu­del­ta alueel­ta – "Ky­lä­verk­ko­tu­ki voi olla jopa 60 pro­sen­tin luok­kaa"

07.11.2023 11:00 6
Tilaajille
Valokuiduista kommenttiryöppy, kysyimme Koillisnetiltä lisää – Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjeistanut jo keväällä valokuituyrityksiä sopimuspuutteista

Va­lo­kui­duis­ta kom­ment­ti­ryöp­py, ky­syim­me Koil­lis­ne­til­tä lisää – ­Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to oh­jeis­ta­nut jo ke­vääl­lä va­lo­kui­tu­yri­tyk­siä so­pi­mus­puut­teis­ta

11.08.2023 16:12 1
Tilaajille
Koillisnetin valokuituhankkeen käyttöönotot ovat viivästyneet Kuusamon taajamassa – Toimitusjohtaja Jani Moilanen selittää viivästymistä työntekijäpulalla: "Tekijäresurssit ovat tiukemmassa kuin alun perin ajateltiin"

Koil­lis­ne­tin va­lo­kui­tu­hank­keen käyt­töön­otot ovat vii­väs­ty­neet Kuu­sa­mon taa­ja­mas­sa – ­Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Moi­la­nen se­lit­tää vii­väs­ty­mis­tä työn­te­ki­jä­pu­lal­la: "Te­ki­jä­re­surs­sit ovat tiu­kem­mas­sa kuin alun perin aja­tel­tiin"

10.08.2023 06:45 15
Tilaajille
Posion kunnassa rakennettaneen lisää valokuitua lähivuosina osin Traficomin tuella – Kunnan oma rahoitusosuus kohoaisi jopa miljoonaan euroon

Posion kun­nas­sa ra­ken­net­ta­neen lisää va­lo­kui­tua lä­hi­vuo­si­na osin Tra­fi­co­min tuella – Kunnan oma ra­hoi­tus­osuus ko­hoai­si jopa mil­joo­naan euroon

24.04.2023 20:00
Tilaajille
”Nyt riittää nettikaistaa, hyvin pelittää yhteydet” – Valokuidun hankkinut Eila Seppänen on tyytyväinen hankintaansa

”Nyt riittää net­ti­kais­taa, hyvin pe­lit­tää yh­tey­det” – Va­lo­kui­dun hank­ki­nut Eila Sep­pä­nen on tyy­ty­väi­nen han­kin­taan­sa

19.01.2023 04:00
Tilaajille
Kun valokuidun saaminen olisi kestänyt vielä vuoden, kuusamolaisperhe kaivoi reitin kaapelille itse – kiinteä yhteys päätti Söderlundien 19 vuoden nettipiinan

Kun va­lo­kui­dun saa­mi­nen olisi kes­tä­nyt vielä vuoden, kuu­sa­mo­lais­per­he kaivoi reitin kaa­pe­lil­le itse – kiinteä yhteys päätti Sö­der­lun­dien 19 vuoden net­ti­pii­nan

30.11.2022 04:00 2
Tilaajille
Kuituliittymäkaupan kautta tutuksi tullut Data-Enter osti kuusamolaisen Kairan X-Partnerin – "Kovasti meillä on täällä tekemistä"

Kui­tu­liit­ty­mä­kau­pan kautta tutuksi tullut Da­ta-En­ter osti kuu­sa­mo­lai­sen Kairan X-Part­ne­rin – "Ko­vas­ti meillä on täällä te­ke­mis­tä"

01.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuitu pian 80 taloon Posiolla – "Kyllä se heti oli meille selvä kun tätä kuituverkkoa alettiin puuhaamaan, että tullaan liittymään, valokuitu tuo varmuuden netin toimimiseen"

Kuitu pian 80 taloon Po­siol­la – "Kyllä se heti oli meille selvä kun tätä kui­tu­verk­koa alet­tiin puu­haa­maan, että tullaan liit­ty­mään, va­lo­kui­tu tuo var­muu­den netin toi­mi­mi­seen"

08.04.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon keskustassa voidaan pian sanoa hyvästit yli kuuden tunnin sähkökatkoille, kun ilmakaapelit jemmataan maahan – Samoihin ojiin vedetään myös valokuitua

Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa voidaan pian sanoa hy­väs­tit yli kuuden tunnin säh­kö­kat­koil­le, kun il­ma­kaa­pe­lit jem­ma­taan maahan – Sa­moi­hin ojiin ve­de­tään myös va­lo­kui­tua

19.03.2022 04:00
Tilaajille
Valokuitua markkinaehtoisesti Posiolla vain osittain keskustaan – Valokuituselvityksen yhteenvedon mukaan riippumatta siitä mikä taho verkkoa rakentaisi, niin kysyntä ohjaa sitä, minne sitä rakennetaan

Va­lo­kui­tua mark­ki­na­eh­toi­ses­ti Po­siol­la vain osit­tain kes­kus­taan – Va­lo­kui­tu­sel­vi­tyk­sen yh­teen­ve­don mukaan riip­pu­mat­ta siitä mikä taho verkkoa ra­ken­tai­si, niin kysyntä ohjaa sitä, minne sitä ra­ken­ne­taan

10.03.2022 04:00
Tilaajille
Posion Sirniössä ajetaan mäen päälle, kun halutaan puhua puhelimessa tai maksaa laskut – tällaista on elämä toimimattomien puhelin- ja verkkoyhteyksien takana:  "Minusta tämä tuntuu erittäin epäreilulta"

Posion Sir­niös­sä ajetaan mäen päälle, kun ha­lu­taan puhua pu­he­li­mes­sa tai maksaa laskut – täl­lais­ta on elämä toi­mi­mat­to­mien pu­he­lin- ja verk­ko­yh­teyk­sien takana:  "Mi­nus­ta tämä tuntuu erit­täin epä­rei­lul­ta"

07.03.2022 04:00
Tilaajille
Miljoonakaupat tehnyt Koillisnet aikoo vetää valokuitua Kuusamossa myös Rukalle ja taajaman ulkopuolelle – "Ostettu verkko muodostaa hyvän kivijalan Koillisnetin toiminnalle"

Mil­joo­na­kau­pat tehnyt Koil­lis­net aikoo vetää va­lo­kui­tua Kuu­sa­mos­sa myös Rukalle ja taa­ja­man ul­ko­puo­lel­le – "Os­tet­tu verkko muo­dos­taa hyvän ki­vi­ja­lan Koil­lis­ne­tin toi­min­nal­le"

05.01.2022 11:00 1
Tilaajille
Kuusamossa myydään valokuituliittymää 100 eurolla, Posiolla 806 eurolla, ja molemmat lyövät leiville – "Olisimme halunneet tehdä verkosta vielä pikkuisen laajemman"

Kuu­sa­mos­sa myydään va­lo­kui­tu­liit­ty­mää 100 eu­rol­la, Po­siol­la 806 eu­rol­la, ja mo­lem­mat lyövät lei­vil­le – "O­li­sim­me ha­lun­neet tehdä ver­kos­ta vielä pik­kui­sen laa­jem­man"

07.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Valokuitu tulossa Kuusamon taajamaan – viiden miljoonan euron investoiminen ja Koillisnet-yhtiön perustaminen päätettiin lopulta nopeasti

Va­lo­kui­tu tulossa Kuu­sa­mon taa­ja­maan – viiden mil­joo­nan euron in­ves­toi­mi­nen ja Koil­lis­net-yh­tiön pe­rus­ta­mi­nen pää­tet­tiin lopulta no­peas­ti

10.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Kaipaatko mökillesi laajakaistaa? – Lapissa selvitetään, missä olisi suurin tarve uusille valokuituyhteyksille

Kai­paat­ko mö­kil­le­si laa­ja­kais­taa? – Lapissa sel­vi­te­tään, missä olisi suurin tarve uusille va­lo­kui­tu­yh­teyk­sil­le

29.04.2021 19:46
Tilaajille
Posio hakee rahoitusta valokuitu-hankkeelle – Valokuidun rakentamista Etelä-Posion lisäksi muuallekin vauhdittaa nyt usean kyläaktiivin ilmoittautuminen yhdyshenkilöiksi

Posio hakee ra­hoi­tus­ta va­lo­kui­tu-hank­keel­le – Va­lo­kui­dun ra­ken­ta­mis­ta Ete­lä-Po­sion lisäksi muual­le­kin vauh­dit­taa nyt usean ky­lä­ak­tii­vin il­moit­tau­tu­mi­nen yh­dys­hen­ki­löik­si

29.04.2021 18:16
Tilaajille
Valokuitu puhutti päättäjiä Posiolla – Valtuusto takasi Livonet Osuuskunnan lainan valokuituverkon rakentamiseksi Etelä-Posiolle

Va­lo­kui­tu puhutti päät­tä­jiä Po­siol­la – Val­tuus­to takasi Livonet Osuus­kun­nan lainan va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­sek­si Ete­lä-Po­siol­le

23.04.2021 16:23
Tilaajille
Posion kunnan valokuituverkkokyselyyn kaivataan lisää vastauksia

Posion kunnan va­lo­kui­tu­verk­ko­ky­se­lyyn kai­va­taan lisää vas­tauk­sia

13.04.2021 12:51
Lukijalta: Olisiko nyt aika ottaa kuituyhteydet niiden päätettäväksi, joilla siihen on äänestäjiltä valtakirja
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olisiko nyt aika ottaa kui­tu­yh­tey­det niiden pää­tet­tä­väk­si, joilla siihen on ää­nes­tä­jil­tä val­ta­kir­ja

01.04.2021 13:00 1
Tilaajille