Valokuitu

Va­lo­kui­tu tulossa Kuu­sa­mon taa­ja­maan – viiden mil­joo­nan euron in­ves­toi­mi­nen ja Koil­lis­net-yh­tiön pe­rus­ta­mi­nen pää­tet­tiin lopulta no­peas­ti

10.06.2021 04:00 4
Tilaajille

Kai­paat­ko mö­kil­le­si laa­ja­kais­taa? – Lapissa sel­vi­te­tään, missä olisi suurin tarve uusille va­lo­kui­tu­yh­teyk­sil­le

29.04.2021 19:46
Tilaajille

Posio hakee ra­hoi­tus­ta va­lo­kui­tu-hank­keel­le – Va­lo­kui­dun ra­ken­ta­mis­ta Ete­lä-Po­sion lisäksi muual­le­kin vauh­dit­taa nyt usean ky­lä­ak­tii­vin il­moit­tau­tu­mi­nen yh­dys­hen­ki­löik­si

29.04.2021 18:16
Tilaajille

Va­lo­kui­tu puhutti päät­tä­jiä Po­siol­la – Val­tuus­to takasi Livonet Osuus­kun­nan lainan va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­sek­si Ete­lä-Po­siol­le

23.04.2021 16:23
Tilaajille

Posion kunnan va­lo­kui­tu­verk­ko­ky­se­lyyn kai­va­taan lisää vas­tauk­sia

13.04.2021 12:51
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Olisiko nyt aika ottaa kui­tu­yh­tey­det niiden pää­tet­tä­väk­si, joilla siihen on ää­nes­tä­jil­tä val­ta­kir­ja

01.04.2021 13:00 1
Tilaajille

Kairan Kuidun va­lo­kui­tu­verk­ko laa­je­ne­mas­sa Yli­kii­min­kiin – ta­voit­tee­na saada vä­hin­tään 600 uutta liit­ty­mää Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken omis­ta­maan verk­ko­yh­tiöön

31.03.2021 20:06
Tilaajille

Va­lo­kui­tua vihdoin kyliin – Ete­lä-Po­sion va­lo­kui­tu­hank­keel­la kan­nus­te­taan mui­ta­kin kyliä kuidun ve­tä­mi­seen

25.03.2021 15:00
Tilaajille

Va­lo­kui­tu­verk­ko kiin­nos­taa – Posion kunnan va­lo­kui­tu­ky­se­lyyn on tullut tähän men­nes­sä 99 vas­taus­ta

31.12.2020 12:00
Tilaajille

"Nopea yhteys lisäisi etä­työ­tä" – Posion kunta kar­toit­taa ky­se­lyl­lä mah­dol­li­sen va­lo­kui­tu­yh­tey­den ra­ken­ta­mis­ta

21.12.2020 04:00
Tilaajille

Kysely va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­ses­ta ko­tei­hin, yri­tyk­sil­le ja mök­ki­läi­sil­le on avattu Po­siol­la – pi­lot­ti­hank­kees­sa on ta­voit­tee­na avata va­lo­kui­tu­yh­teyk­siä Ete­lä-Po­sion alueel­la

14.12.2020 04:00
Tilaajille

Va­lo­kui­tu­liit­ty­mien määrä kääntyi kasvuun Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – "Da­ta­mää­rien kas­vaes­sa myös liit­ty­mien no­peut­ta ha­lu­taan nostaa"

09.09.2020 15:05
Tilaajille