Kela pal­ve­lee ko­ro­na­epi­de­mias­ta huo­li­mat­ta – Kela panee toimeen erit­täin kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la mää­rä­ai­kai­sia muu­tok­sia, joiden tar­koi­tus on turvata työt­tö­mäk­si jää­vien, lo­mau­tet­tu­jen ja ko­ro­na­epi­de­mian takia yri­tys­toi­min­nas­saan vai­keuk­siin jou­tu­vien yrit­tä­jien vält­tä­mä­tön toi­meen­tu­lo

Kela panee toimeen erittäin kiireisellä aikataululla määräaikaisia muutoksia, joiden tarkoitus on turvata työttömäksi jäävien, lomautettujen ja koronaepidemian takia yritystoiminnassaan vaikeuksiin joutuvien yrittäjien välttämätön toimeentulo.
Kela panee toimeen erittäin kiireisellä aikataululla määräaikaisia muutoksia, joiden tarkoitus on turvata työttömäksi jäävien, lomautettujen ja koronaepidemian takia yritystoiminnassaan vaikeuksiin joutuvien yrittäjien välttämätön toimeentulo.
Kuva: Kim Ekman

Kelan hallitus on saanut katsauksen koronaepidemian vaikutuksista Kelan tukiin ja palveluihin. Kela on varautunut hoitamaan lähikuukausina kasvavat hakemusmäärät sekä asiakaspalvelun poikkeustilanteessa.

Koronaepidemian takia on lyhyessä ajassa tehty muutoksia esimerkiksi moniin työttömyysetuutta koskeviin lakeihin.

Kela panee toimeen erittäin kiireisellä aikataululla määräaikaisia muutoksia, joiden tarkoitus on turvata työttömäksi jäävien, lomautettujen ja koronaepidemian takia yritystoiminnassaan vaikeuksiin joutuvien yrittäjien välttämätön toimeentulo.

Kelassa on varauduttu siihen, että sen eri toiminnot saadaan turvattua tässä koko yhteiskunnan kannalta poikkeuksellisessa tilanteessa. Hakemusmäärien odotetaan kasvavan etenkin työttömyysturvassa, asumistuessa ja toimeentulotuessa. Esimerkiksi työttömyysturvan ja asumistuen hakemusten määrät ovat kaksinkertaistuneet viime viikosta.

– On ensiarvoisen tärkeää, että suomalaiset saavat heille kuuluvan toimeentuloturvan tässä poikkeuksellisessa, vaativassa ja monin tavoin kuormittavassa tilanteessa, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas.

Hallitus keskusteli erityisesti toimeentulotukeen ja kuntoutukseen liittyvistä kysymyksistä.

–Toimeentulotuen merkitys tulee kasvamaan entisestään koronaepidemian vuoksi.

Lisäksi hallitus totesi, että Kelan päivitetyt kuntoutuslinjaukset eivät ole vielä tavoittaneet kaikkia, joten työtä asian vuoksi on jatkettava.

– Kelan linjauksen mukaan palveluntuottaja ja asiakas voivat yhdessä sopia kuntoutuksen jatkamisesta. Tämä tieto on voimakkaammin saatettava kuntoutuskentän käyttöön.

Kelalle on tärkeää, että kuntoutuspalvelujen tuottajat selviytyvät kriisistä mahdollisimman vähin vaurioin. Tähän tarvitaan yhteiskunnan tukea.

Hallitus totesi, että Kelan palvelut ovat ja niiden pitää olla asiakkaiden saatavilla myös poikkeustilanteessa kuten ne ovat nytkin.

– Kela on varautunut koronaepidemiaan ja sopeuttanut toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla niin palveluissa kuin etuuksissa. Se on vaatinut paljon työtä jo tähän mennessä.

Kelan hallitus muistuttaa, että Kela tarvitsee riittävät resurssit tehtävästä selviytymiseen.

– Kelan hallitus pitää perusteellisena sille esiteltyä suunnitelmaa siitä, miten kevään aikana kasvava työmäärä voidaan hoitaa. Kelalla on hyvät edellytykset hoitaa myös muut koronaepidemian myötä sille annettavat tehtävät, kun siihen annetaan riittävät resurssit.

– Kelalaiset ovat suhtautuneet kasvavaan työmäärään ja poikkeuksellisiin työjärjestelyihin sitoutuneesti ja joustavasti, mistä haluan jo nyt kiittää kelalaisia. Hallitus on sitoutunut tukemaan Kelaa niin, että se onnistuu hoitamaan ydintehtävänsä ja hieman enemmänkin.