Kela

Sai­raus­päi­vä­ra­han kä­sit­te­lyn ruuhka jatkuu Kelassa

29.07.2021 08:53

Syn­ty­vyy­den nousu näkyy Kelan ti­las­tois­sa: Äi­tiys­avus­tuk­sen saajien määrä kasvoi 11 pro­sent­tia

02.06.2021 20:08

Kela muis­tut­taa: mak­sa­mat­to­mat kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­sut siir­ty­vät ulos­ot­toon huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

06.04.2021 19:30

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia: "Matkat kor­va­taan yleensä hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mukaan"

29.03.2021 19:00 1
Tilaajille

Kela jul­kis­ti uuden äi­tiys­pak­kauk­sen – uusina tuot­tei­na yh­teen­so­pi­va vaa­te­set­ti ja si­li­ko­ni­nen ruo­ka­kau­ka­lo

12.03.2021 15:00

Kela lähetti kar­hu­kir­jeen kym­me­nil­le tu­han­sil­le opis­ke­li­joil­le – jos opis­ke­li­ja ei maksa, Kela vie rahan opin­to­tues­ta

24.02.2021 19:14

Nuorten mie­len­ter­veys laahaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Jos ihmisiä poistuu tällä tavalla työe­lä­mäs­tä, asiaan pitäisi pystyä puut­tu­maan"

11.01.2021 00:00
Tilaajille

Ky­syim­me: Miten ko­ro­na­tes­ti­pai­kal­le pääsee, jos olo on heikko, omaa autoa ei ole ja lin­ja-au­ton käyttö on pois las­kuis­ta?

02.11.2020 11:38
Tilaajille

Asu­mis­tues­sa ei ole kun­ta­koh­tai­sia kes­ki­vuok­ria

01.11.2020 04:00
Tilaajille

Kela tekee muu­tok­sia hen­ki­lö­asiak­kai­den asioin­ti­pal­ve­lun ul­ko­asuun ja käy­tet­tä­vyy­teen: "Muu­te­tuis­sa osiois­sa on si­ni­val­koi­nen ul­koa­su, ja ne mu­kau­tu­vat mo­bii­li­lait­tei­siin"

28.09.2020 12:03
Tilaajille

Yle: Kelalta uusi tuki poik­keus­ti­lan­tees­sa - tukea voi saada pal­ka­ton­ta ottanut van­hem­pi ja ul­ko­mail­ta saa­vut­tuaan ka­ran­tee­niin jou­tu­nut

27.04.2020 13:47

Kela pal­ve­lee ko­ro­na­epi­de­mias­ta huo­li­mat­ta – Kela panee toimeen erit­täin kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la mää­rä­ai­kai­sia muu­tok­sia, joiden tar­koi­tus on turvata työt­tö­mäk­si jää­vien, lo­mau­tet­tu­jen ja ko­ro­na­epi­de­mian takia yri­tys­toi­min­nas­saan vai­keuk­siin jou­tu­vien yrit­tä­jien vält­tä­mä­tön toi­meen­tu­lo

04.04.2020 16:00

Kelan lo­mak­kei­ta saa nyt myös ina­rin­saa­mek­si - kol­tan­saa­mek­si esit­teet ja verk­ko­si­vut jul­kais­taan vielä tämän vuoden aikana

03.03.2020 11:14
Tilaajille