Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Opiskelijat
"Ei yrittäjyys olekaan niin vaikeaa" – kuusamolaiset Anni, Nella ja Riina perustivat nuorten yrityksen, eivätkä enää pelkää yrittäjyyttä: HiusKaunottaret toimii kesään asti

"Ei yrit­tä­jyys olekaan niin vai­keaa" – kuu­sa­mo­lai­set Anni, Nella ja Riina pe­rus­ti­vat nuorten yri­tyk­sen, eivätkä enää pelkää yrit­tä­jyyt­tä: Hius­Kau­not­ta­ret toimii kesään asti

26.04.2023 13:08
Tilaajille
Miten opiskelijoilla ja opettajilla on keskenään niin tuttavalliset välit, miettivät saksalaiset opiskelijat vieraillessaan Kuusamossa: Nämä asiat he veisivät Kuusamosta mukaan omaan kouluunsa

Miten opis­ke­li­joil­la ja opet­ta­jil­la on kes­ke­nään niin tut­ta­val­li­set välit, miet­ti­vät sak­sa­lai­set opis­ke­li­jat vie­rail­les­saan Kuu­sa­mos­sa: Nämä asiat he vei­si­vät Kuu­sa­mos­ta mukaan omaan kou­luun­sa

04.04.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamon lukion lumilinja kiinnostaa Etelä-Suomessa: “Se selvästi trendaa nyt” – Linjalle ei vaadita opiskelijoilta kilpataustaa, vaan kiinnostus lumilajeihin riittää

Kuu­sa­mon lukion lu­mi­lin­ja kiin­nos­taa Ete­lä-Suo­mes­sa: “Se sel­väs­ti trendaa nyt” – Lin­jal­le ei vaadita opis­ke­li­joil­ta kil­pa­taus­taa, vaan kiin­nos­tus lu­mi­la­jei­hin riittää

24.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Opintoapurahaa jaossa koillismaalaisille opiskelijoille – hakuaikaa syyskuun loppuun

Opin­to­apu­ra­haa jaossa koil­lis­maa­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le – ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun

14.09.2022 04:00
"Näin isoja ahvenia en ole nähnyt muualla" – Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat vierailivat Rukalla

"Näin isoja ahvenia en ole nähnyt muual­la" – Suomen kielen ja kult­tuu­rin opis­ke­li­jat vie­rai­li­vat Rukalla

23.07.2022 04:00
Tilaajille
Kausi loppusuoralla – Urheiluakatemian aamuharjoituksista on ollut hyötyä nuorille Kuusamossa opiskeleville urheilijoille

Kausi lop­pu­suo­ral­la – Ur­hei­lu­aka­te­mian aa­mu­har­joi­tuk­sis­ta on ollut hyötyä nuo­ril­le Kuu­sa­mos­sa opis­ke­le­vil­le ur­hei­li­joil­le

16.05.2022 17:37
Tilaajille
Maailmantilanne mietityttää Itä-Lapin nuoria – Posion, Savukosken ja Sallan lukioiden venäläisopiskelijoilla taloudellisia ja henkisiä haasteita

Maail­man­ti­lan­ne mie­ti­tyt­tää Itä-La­pin nuoria – Posion, Sa­vu­kos­ken ja Sallan lu­kioi­den ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­la ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­siä haas­tei­ta

02.04.2022 04:00
Tilaajille
Opintotuen tulorajat nousemassa 25 prosentilla vuodeksi 2022: "Ahkeruudelle pitää antaa tilaa"

Opin­to­tuen tu­lo­ra­jat nou­se­mas­sa 25 pro­sen­til­la vuo­dek­si 2022: "Ah­ke­ruu­del­le pitää antaa tilaa"

26.10.2021 16:30
Kela lähetti maksumuistutuksia maksamattomista terveydenhoitomaksuista tuhansille korkeakouluopiskelijoille

Kela lähetti mak­su­muis­tu­tuk­sia mak­sa­mat­to­mis­ta ter­vey­den­hoi­to­mak­suis­ta tu­han­sil­le kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joil­le

25.10.2021 17:55
Tilaajille
Yhden käden sormilla ovat laskettavissa ne talkoolaiset, jotka ovat olleet kaikissa 20 Nordicissa mukana – nyt keilahallilla kuvataan kisoissa talkoilleita taideteokseen

Yhden käden sor­mil­la ovat las­ket­ta­vis­sa ne tal­koo­lai­set, jotka ovat olleet kai­kis­sa 20 Nor­di­cis­sa mukana – nyt kei­la­hal­lil­la ku­va­taan ki­sois­sa tal­koil­lei­ta tai­de­teok­seen

07.09.2021 07:02
Tilaajille
Avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan – kysyimme, mitä hyötyä opiskelijalle on pyrkiä yliopistoon avoimen väylän kautta

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 10:02
Tilaajille
Kela lähetti karhukirjeen kymmenille tuhansille opiskelijoille – jos opiskelija ei maksa, Kela vie rahan opintotuesta

Kela lähetti kar­hu­kir­jeen kym­me­nil­le tu­han­sil­le opis­ke­li­joil­le – jos opis­ke­li­ja ei maksa, Kela vie rahan opin­to­tues­ta

24.02.2021 19:14
Katso nimilista: he valmistuivat ammattiin Kuusamossa

Katso ni­mi­lis­ta: he val­mis­tui­vat am­mat­tiin Kuu­sa­mos­sa

18.12.2020 13:11
Korona vaikeuttaa opiskelijoiden valmistumista – harjoittelupaikan saamisessa voi tulla ongelmia, jotka siirtävät opintoja eteenpäin

Korona vai­keut­taa opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mis­ta – har­joit­te­lu­pai­kan saa­mi­ses­sa voi tulla on­gel­mia, jotka siir­tä­vät opin­to­ja eteen­päin

10.12.2020 21:15
Tilaajille
Kysely: Ilmastoaktiivisuus jakaa opiskelijoita – Osa ärsyyntyy ilmastohysteriasta, osa kokee jatkuvaa ilmastoahdistusta

Kysely: Il­mas­to­ak­tii­vi­suus jakaa opis­ke­li­joi­ta – Osa är­syyn­tyy il­mas­to­hys­te­rias­ta, osa kokee jat­ku­vaa il­mas­to­ah­dis­tus­ta

20.10.2020 04:00
Tilaajille
Neljä opiskelijaa perusti oikean yrityksen oppiakseen tärkeitä yrittäjyystaitoja tulevaa työelämää varten – HiusNeidot aloitti toimintansa maanantaina

Neljä opis­ke­li­jaa perusti oikean yri­tyk­sen op­piak­seen tär­kei­tä yrit­tä­jyys­tai­to­ja tulevaa työ­elä­mää varten – Hius­Nei­dot aloitti toi­min­tan­sa maa­nan­tai­na

29.07.2020 11:00
Tilaajille
Katse-laavusta näkymä Saaruanlammen yli tai vanha kelohonka täynnä linnunpönttöjä – Opiskelijat ideoivat luonnon  ja matkailurakentamisen vuoropuhelua Rukalla

Kat­se-laa­vus­ta näkymä Saa­ruan­lam­men yli tai vanha ke­lo­hon­ka täynnä lin­nun­pönt­tö­jä – Opis­ke­li­jat ideoi­vat luon­non  ja mat­kai­lu­ra­ken­ta­mi­sen vuo­ro­pu­he­lua Rukalla

15.10.2018 05:00
Haluaisitko jakaa metsäsuhteesi? – soveltuvan kuvataiteen avulla halutaan ratkaista metsäkiistoja

Ha­luai­sit­ko jakaa met­sä­suh­tee­si? – so­vel­tu­van ku­va­tai­teen avulla ha­lu­taan rat­kais­ta met­sä­kiis­to­ja

06.02.2018 20:00