Kansaneläkelaitos
Osa Kelan palvelupisteistä kiinni kesäkaudella – Kuusamossa toimisto auki normaalisti kesän yli

Osa Kelan pal­ve­lu­pis­teis­tä kiinni ke­sä­kau­del­la – Kuu­sa­mos­sa toi­mis­to auki nor­maa­lis­ti kesän yli

13.06.2022 10:30
Tilaajille
Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen – Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa

Yrit­tä­jil­le mää­rä­ai­kai­nen oikeus työ­mark­ki­na­tu­keen – Yrit­tä­jäl­le voidaan maksaa työ­mark­ki­na­tu­kea, jos yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­ly on päät­ty­nyt tai yrit­tä­jä­tu­lo on ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi vä­hem­män kuin 1 089,67 euroa kuu­kau­des­sa

07.04.2020 18:00
Kela palvelee koronaepidemiasta huolimatta – Kela panee toimeen erittäin kiireisellä aikataululla määräaikaisia muutoksia, joiden tarkoitus on turvata työttömäksi jäävien, lomautettujen ja koronaepidemian takia yritystoiminnassaan vaikeuksiin joutuvien yrittäjien välttämätön toimeentulo

Kela pal­ve­lee ko­ro­na­epi­de­mias­ta huo­li­mat­ta – Kela panee toimeen erit­täin kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la mää­rä­ai­kai­sia muu­tok­sia, joiden tar­koi­tus on turvata työt­tö­mäk­si jää­vien, lo­mau­tet­tu­jen ja ko­ro­na­epi­de­mian takia yri­tys­toi­min­nas­saan vai­keuk­siin jou­tu­vien yrit­tä­jien vält­tä­mä­tön toi­meen­tu­lo

04.04.2020 16:00