Kirja
Lainavinkki: Orjasopimuksia suuren suosion takana

Lai­na­vink­ki: Or­ja­so­pi­muk­sia suuren suosion takana

04.11.2021 19:00
Tilaajille
Pykeijan elämykset kirjaksi – Posiolainen neljän naisen ryhmä julkaisi Pohjois-Norjaan tekemältään kirjoittaja- ja valokuvausmatkaltaan esikoisteoksen

Py­kei­jan elä­myk­set kir­jak­si – Po­sio­lai­nen neljän naisen ryhmä jul­kai­si Poh­jois-Nor­jaan te­ke­mäl­tään kir­joit­ta­ja- ja va­lo­ku­vaus­mat­kal­taan esi­kois­teok­sen

06.10.2021 15:00
Tilaajille
Kalastusneuvoksen tuorein kirja neuvoo Jäämeren jigit ja juksaukset: "Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä Jäämerellä"

Ka­las­tus­neu­vok­sen tuorein kirja neuvoo Jää­me­ren jigit ja juk­sauk­set: "Kaik­kien ei tar­vit­se tehdä samoja vir­hei­tä Jää­me­rel­lä"

15.02.2021 15:00
Tilaajille
Kuolleesta isästä voi kirjoittaa muutakin kuin paljastuskirjan – Petri Vartiainen kirjoitti hyvästä isäsuhteesta pohtien isyyttä ja miehuutta: ”Meidän pitää hyväksyä myös perinteinen mies"

Kuol­lees­ta isästä voi kir­joit­taa muu­ta­kin kuin pal­jas­tus­kir­jan – Petri Var­tiai­nen kir­joit­ti hyvästä isä­suh­tees­ta pohtien isyyttä ja mie­huut­ta: ”Meidän pitää hy­väk­syä myös pe­rin­tei­nen mies"

16.12.2020 17:00
Tilaajille
Vuonna 2010 Martti Käkilehto ei tiennyt sukunsa historiasta mitään – nyt luettavissa on 800 sivua Käkilehdon kirjoittamaa sukuhistoriaa: "Onneksi netistä löytyi suomi-ruotsi-sanakirja vuodelta 1836"

Vuonna 2010 Martti Kä­ki­leh­to ei tiennyt sukunsa his­to­rias­ta mitään – nyt luet­ta­vis­sa on 800 sivua Kä­ki­leh­don kir­joit­ta­maa su­ku­his­to­riaa: "On­nek­si netistä löytyi suo­mi-ruot­si-sa­na­kir­ja vuo­del­ta 1836"

02.12.2020 18:00
Tilaajille
Riisitunturi – tykkypuiden satumaisema – Koillismaan ainutlaatuinen luonto, erityisesti Posion Riisitunturin kansallispuiston talvimaisema innoitti italialaista Franco Figaria kirjan tekoon

Rii­si­tun­tu­ri – tyk­ky­pui­den sa­tu­mai­se­ma – Koil­lis­maan ai­nut­laa­tui­nen luonto, eri­tyi­ses­ti Posion Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tal­vi­mai­se­ma in­noit­ti ita­lia­lais­ta Franco Figaria kirjan tekoon

09.10.2020 04:00
Tilaajille
"Tällä on kaikki muut paitsi baletti ja ooppera" - Markku Myllylä muutti kaksi vuotta sitten Kuusamoon ja kokosi 20 vuoden aikana keräämänsä kalavaleet kirjaksi

"Tällä on kaikki muut paitsi baletti ja oop­pe­ra" - Markku Myllylä muutti kaksi vuotta sitten Kuu­sa­moon ja kokosi 20 vuoden aikana ke­rää­män­sä ka­la­va­leet kir­jak­si

12.04.2020 09:00
Tilaajille
Posion ainutlaatuinen luonto innoitti kirjan tekoon – "Teos on kunnianosoitus Suomen ja Posion alkuperäiselle luonnolle"

Posion ai­nut­laa­tui­nen luonto in­noit­ti kirjan tekoon – "Teos on kun­nian­osoi­tus Suomen ja Posion al­ku­pe­räi­sel­le luon­nol­le"

09.03.2020 05:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen paljastaa vikansa: ”Minä olen ärsyttävän pedantti, pikkutarkka nillittäjä faktojen kanssa” – Syksyllä ilmestyvässä romaanissaan Kinnunen antaa äänen naisille, joita ei ole kuultu

Tommi Kin­nu­nen pal­jas­taa vi­kan­sa: ”Minä olen är­syt­tä­vän pe­dant­ti, pik­ku­tark­ka nil­lit­tä­jä fak­to­jen kanssa” – Syk­syl­lä il­mes­ty­väs­sä ro­maa­nis­saan Kin­nu­nen antaa äänen nai­sil­le, joita ei ole kuultu

26.02.2020 16:00
Tilaajille
Me selvisimme -teoksessa on 70 tarinaa sodan ajan Kuusamosta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

Me sel­vi­sim­me -teok­ses­sa on 70 tarinaa sodan ajan Kuu­sa­mos­ta - "Tämä kirja oli pakko tehdä"

25.02.2020 08:11
Tilaajille
Haamuhoitajia ja vastuun väistämistä - Taivalkoskinen Veli Käsmä pureutuu uutuuskirjassaan vanhustenhoitoon: "Ei hyvältä näytä"

Haa­mu­hoi­ta­jia ja vastuun väis­tä­mis­tä - Tai­val­kos­ki­nen Veli Käsmä pu­reu­tuu uu­tuus­kir­jas­saan van­hus­ten­hoi­toon: "Ei hyvältä näytä"

21.02.2020 05:00
Tilaajille
Minna Rytisalo sai Gummeruksen Kaarlen palkinnon Rouva C:stä

Minna Ry­ti­sa­lo sai Gum­me­ruk­sen Kaarlen pal­kin­non Rouva C:stä

25.01.2019 22:00
Mäkihypyn ehdolla kaikki muu paitsi vaimon valinta – Tapio Räisäsen kirjan julkistamistilaisuuteen Taivalkoskella virtasi väkeä siihen malliin, että penkkejä oli kannettava lisää

Mä­ki­hy­pyn ehdolla kaikki muu paitsi vaimon valinta – Tapio Räi­sä­sen kirjan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­teen Tai­val­kos­kel­la virtasi väkeä siihen mal­liin, että penk­ke­jä oli kan­net­ta­va lisää

27.11.2018 14:00
Lukukoira ei arvostele tai kritisoi – Laura tietää Kassun pitävän rapsutusten lisäksi rauhallisista tarinoista

Lu­ku­koi­ra ei ar­vos­te­le tai kri­ti­soi – Laura tietää Kassun pitävän rap­su­tus­ten lisäksi rau­hal­li­sis­ta ta­ri­nois­ta

02.11.2018 09:00
Kirja: Kainuulaista elämänmenoa – Veikko Räisänen kulkee Puolangan metsätyömailla

Kirja: Kai­nuu­lais­ta elä­män­me­noa – Veikko Räi­sä­nen kulkee Puo­lan­gan met­sä­työ­mail­la

29.10.2018 20:00
Kirja kuljettaa kansallispuistoihin perinpohjaisesti

Kirja kul­jet­taa kan­sal­lis­puis­toi­hin pe­rin­poh­jai­ses­ti

19.10.2018 20:00
Juokseeko Ouluntaipaleella laukku? – ”Pitää saada uskoa johonkin joka on melkein totta”

Juok­see­ko Ou­lun­tai­pa­leel­la laukku? – ”Pitää saada uskoa jo­hon­kin joka on melkein totta”

17.10.2018 12:00
Juha Päivärinta muokkasi vanhaa neuvoa: "Päätin jättää ei-sanan pois elämästäni” - Hänelle se toi menestystä ja talvet Espanjassa, nyt Päivärinta antaa kirjassaan vinkkejä muille

Juha Päi­vä­rin­ta muok­ka­si vanhaa neuvoa: "Päätin jättää ei-sa­nan pois elä­mäs­tä­ni” - Hänelle se toi me­nes­tys­tä ja talvet Es­pan­jas­sa, nyt Päi­vä­rin­ta antaa kir­jas­saan vink­ke­jä muille

21.08.2018 16:00
Kotikissan syysseikkailu saa onnellisen lopun – Äiti ja tytär tekivät yhdessä kirjan

Ko­ti­kis­san syys­seik­kai­lu saa on­nel­li­sen lopun – Äiti ja tytär tekivät yhdessä kirjan

06.06.2018 09:30
Kartta kertoo maisemien muuttuneen – Suomen yleiskartta 1800-luvulta uusintapainoksena

Kartta kertoo mai­se­mien muut­tu­neen – Suomen yleis­kart­ta 1800-lu­vul­ta uu­sin­ta­pai­nok­se­na

18.04.2018 20:00