Luonto
Kuukausi
Heikki ja Jukka pääsivät latvalinnustamaan ensi kertaa vuosikymmeniin – metsä tekee tepposiansa, umpihankihiihto vaatii kuntoa: "Hiihtokilometrejä parhaimmillaan 25"

Heikki ja Jukka pää­si­vät lat­va­lin­nus­ta­maan ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin – metsä tekee tep­po­sian­sa, um­pi­han­ki­hiih­to vaatii kuntoa: "Hiih­to­ki­lo­met­re­jä par­haim­mil­laan 25"

26.01.2020 05:00
Tilaajille
Lintujen pihabongaus alkoi tänään – näillä helpoilla ohjeilla lähdet mukaan tirppojen tarkkailuun!

Lin­tu­jen pi­ha­bon­gaus alkoi tänään – näillä hel­poil­la oh­jeil­la lähdet mukaan tirp­po­jen tark­kai­luun!

25.01.2020 11:46
Lukijalta: Kuusamolla on monia vahvuuksia - Luonto on niistä yksi, se tiedettiin jo vuosikymmeniä sitten: "Kyllähän silloisille kunnan päättäjille nauru kelpasi, kun he moista julistusta kuuntelivat"
Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mol­la on monia vah­vuuk­sia - Luonto on niistä yksi, se tie­det­tiin jo vuo­si­kym­me­niä sitten: "Kyl­lä­hän sil­loi­sil­le kunnan päät­tä­jil­le nauru kel­pa­si, kun he moista ju­lis­tus­ta kuun­te­li­vat"

22.01.2020 09:00
Ilokaasua pääsee järvistä vähemmän talvella – jäättömän ajan kasvu lisää järvien ilmastopäästöjä

Ilo­kaa­sua pääsee jär­vis­tä vä­hem­män tal­vel­la – jäät­tö­män ajan kasvu lisää järvien il­mas­to­pääs­tö­jä

19.01.2020 00:30
Valtion virastojen hankintojen jalanjälki syyniin  - Tutkija: "Maailmanlaajuisesti ainutkertaista"

Valtion vi­ras­to­jen han­kin­to­jen ja­lan­jäl­ki syyniin - Tut­ki­ja: "Maail­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­ker­tais­ta"

15.01.2020 05:00
"Nyt on hyvät olosuhteet liikkua maastossa" – metson ja teeren talvimetsästys alkaa viikon päästä

"Nyt on hyvät olo­suh­teet liikkua maas­tos­sa" – metson ja teeren tal­vi­met­säs­tys alkaa viikon päästä

14.01.2020 09:53
Alkutalvi on ollut paikoin jopa 10 astetta normaalia lämpimämpi: "Tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä"

Al­ku­tal­vi on ollut paikoin jopa 10 astetta nor­maa­lia läm­pi­mäm­pi: "Tyy­pil­li­siä lukemia huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä"

14.01.2020 05:00
Vanhemmat
Luonto tarjoaa valokuvaajalle upeita kohteita pimeinäkin aikoina - Selkeinä pakkaspäivinä aurinko kurkkii horisontista ja tuo valoa päivään

Luonto tarjoaa va­lo­ku­vaa­jal­le upeita koh­tei­ta pi­mei­nä­kin aikoina - Sel­kei­nä pak­kas­päi­vi­nä aurinko kurkkii ho­ri­son­tis­ta ja tuo valoa päivään

25.01.2019 10:00
Hiljaisuus, marjat ja tykkylumi - italialainen lääkäri lumoutui Kuusamosta: "Ei niin monia asioita, mutta ne tekevät minut onnelliseksi"

Hil­jai­suus, marjat ja tyk­ky­lu­mi - ita­lia­lai­nen lääkäri lu­mou­tui Kuu­sa­mos­ta: "Ei niin monia asioi­ta, mutta ne tekevät minut on­nel­li­sek­si"

19.01.2019 14:00
Niityt metsittyvät, kottaraiset katoavat – maatalouden hiipuessa katoavat myös ihmisen muovaamat luontotyypit eikä loppua näy: "Uhanalaiskehitys ei ole pysähtymässä"

Niityt met­sit­ty­vät, kot­ta­rai­set ka­toa­vat – maa­ta­lou­den hii­pues­sa ka­toa­vat myös ihmisen muo­vaa­mat luon­to­tyy­pit eikä loppua näy: "U­ha­na­lais­ke­hi­tys ei ole py­säh­ty­mäs­sä"

17.01.2019 08:00
Kesy hömötiainen lennähti Anittan hattuun ja eläinystävänä hän vei linnun lämmittelemään hetkeksi sisätiloihin  – "Ensimmäinen ajatus oli, että minkä edellä tämä on"

Kesy hö­mö­tiai­nen len­näh­ti Anittan hattuun ja eläin­ys­tä­vä­nä hän vei linnun läm­mit­te­le­mään het­kek­si ­si­sä­ti­loi­hin  – "En­sim­mäi­nen ajatus oli, että minkä edellä tämä on"

06.12.2018 18:00
Lasten taide vastaanottaa Kuusamoon lentävät: Puolentuhatta taiteilijaa loi kuvaa Kuusamon lasten luontokokemukseen – samalla juhlistetaan Kuusamon 150 vuotta

Lasten taide vas­taan­ot­taa Kuu­sa­moon len­tä­vät: Puo­len­tu­hat­ta tai­tei­li­jaa loi kuvaa Kuu­sa­mon lasten luon­to­ko­ke­muk­seen – samalla juh­lis­te­taan Kuu­sa­mon 150 vuotta

16.11.2018 10:30
”Voimme pitää kodan talkoilla kunnossa” - Posion Eräjormat toivovat, että seurakunta säilyttäisi Turjan kodan omistuksessaan

”Voimme pitää kodan tal­koil­la kun­nos­sa” - Posion Erä­jor­mat toi­vo­vat, että seu­ra­kun­ta säi­lyt­täi­si Turjan kodan omis­tuk­ses­saan

12.11.2018 10:30

Pro Kuusamo jätti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin neljän heh­taa­rin maa­vuok­ras­ta: ”Pi­de­tään kiinni Kuu­sa­mon luon­non­va­ro­ja kos­ke­vis­ta yh­tei­sis­tä stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta”

16.10.2018 13:30
Luonto meni sekaisin Koillismaalla – Koivut vihertävät Tolpanniemessä: "Kasvit luulivat uuden kasvukauden jo alkaneen ja kevään tulleen"

Luonto meni se­kai­sin Koil­lis­maal­la – Koivut vi­her­tä­vät Tol­pan­nie­mes­sä: "Kasvit luu­li­vat uuden kas­vu­kau­den jo al­ka­neen ja kevään tul­leen"

15.10.2018 16:00
Koivuköngäs ja muut harvinaisuudet – Luontokohteita, joita et ole tiennyt olevankaan. Katso tästä!

Koi­vu­kön­gäs ja muut har­vi­nai­suu­det – Luon­to­koh­tei­ta, joita et ole tiennyt ole­van­kaan. Katso tästä!

07.10.2018 18:00
Tekeekö tiukkaa kestää tämä viikon viimeinen työpäivä? Piipahdus luonnossa saattaa auttaa, kertoo tuore tutkimus

Tekeekö tiukkaa kestää tämä viikon vii­mei­nen työ­päi­vä? Pii­pah­dus luon­nos­sa saattaa auttaa, kertoo tuore tut­ki­mus

28.09.2018 09:00
2000 kävijää tänäkin viikonloppuna - Suomen suosituimmalla ulkoilureitillä ei tarvitse olla yksin: Luonto saa naapuritkin tervehtimään toisiaan

2000 kävijää tänäkin vii­kon­lop­pu­na - Suomen suo­si­tuim­mal­la ul­koi­lu­rei­til­lä ei tar­vit­se olla yksin: Luonto saa naa­pu­rit­kin ter­veh­ti­mään toi­siaan

22.09.2018 09:00
"Ne pitävät lentäessään ääntä, sähiköivät ja sähähtävät" – Vaikka kipinän saisikin aikaan, on tulen sytyttäminen karkulla, piikivellä ja taulalla iso taidonnäyte

"Ne pitävät len­täes­sään ääntä, sä­hi­köi­vät ja sä­häh­tä­vät" – Vaikka kipinän sai­si­kin aikaan, on tulen sy­tyt­tä­mi­nen kar­kul­la, pii­ki­vel­lä ja tau­lal­la iso tai­don­näy­te

02.09.2018 05:00
Hyönteishotelli syntyy viidessä minuutissa - nappaa tästä vinkit, jos et ole vielä tehnyt hotellia

Hyön­teis­ho­tel­li syntyy vii­des­sä mi­nuu­tis­sa - nappaa tästä vinkit, jos et ole vielä tehnyt ho­tel­lia

27.08.2018 10:30