Luonto
Kuukausi
Venäjä neljällä suunnalla – Kuusamon itärajalla on maantieteellisesti ainutlaatuinen kolkka, jonne pääsevät vain rajavartijat: "Horjahdus tarkoittaisi valtiorajarikkomusta"

Venäjä nel­jäl­lä suun­nal­la – Kuu­sa­mon itä­ra­jal­la on maan­tie­teel­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen kolkka, jonne pää­se­vät vain ra­ja­var­ti­jat: "Hor­jah­dus tar­koit­tai­si val­tio­ra­ja­rik­ko­mus­ta"

04.04.2020 09:00
Tilaajille
Metsän tuotto ei ole pääasia - uutta yhteismetsää hoidetaan luonnon ehdoin

Metsän tuotto ei ole pääasia - uutta yh­teis­met­sää hoi­de­taan luonnon ehdoin

16.03.2020 04:00
Tilaajille
Vitivalkoisella lumella liukuen – Liukulumikenkäillessä on helppo pysähtyä ihailemaan luonnon kauneutta

Vi­ti­val­koi­sel­la lumella liukuen – Liu­ku­lu­mi­ken­käil­les­sä on helppo py­säh­tyä ihai­le­maan luonnon kau­neut­ta

12.03.2020 08:00
Tilaajille
"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puoleenväliin" – Kalakisa 2019 toi mukanaan mysteerin, jota ratkotaan nyt tieteellä

"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puo­leen­vä­liin" – Ka­la­ki­sa 2019 toi mu­ka­naan mys­tee­rin, jota rat­ko­taan nyt tie­teel­lä

12.03.2020 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Posion ainutlaatuinen luonto innoitti kirjan tekoon – "Teos on kunnianosoitus Suomen ja Posion alkuperäiselle luonnolle"

Posion ai­nut­laa­tui­nen luonto in­noit­ti kirjan tekoon – "Teos on kun­nian­osoi­tus Suomen ja Posion al­ku­pe­räi­sel­le luon­nol­le"

09.03.2020 05:00
Tilaajille
Kuusamoon perustetaan kolme yksityistä luon­non­suo­je­lua­luet­ta – kokoa yhteensä reilu sata hehtaaria

Kuu­sa­moon pe­rus­te­taan kolme yk­si­tyis­tä luon­non­suo­je­lu­aluet­ta – kokoa yh­teen­sä reilu sata heh­taa­ria

05.03.2020 11:00
Tilaajille
Tsernobyl näkyy yhä Perämeren pohjassa: raskasmetallien pitoisuudet ovat laskeneet vuosikymmeniä – "Jotakin ollaan tehty oikein"

Tser­no­byl näkyy yhä Pe­rä­me­ren poh­jas­sa: ras­kas­me­tal­lien pi­toi­suu­det ovat las­ke­neet vuo­si­kym­me­niä – "Jo­ta­kin ollaan tehty oikein"

26.02.2020 09:28
Anu Turusen näyttely Taivalkoskelle - Tuoddaris -näyttely vie pohjoisen mielenmaisemaan

Anu Turusen näyt­te­ly Tai­val­kos­kel­le - Tuod­da­ris -näyt­te­ly vie poh­joi­sen mie­len­mai­se­maan

25.02.2020 06:02
Kalastus, valokuvaus ja muut erityistaidot tärkeässä roolissa – Tulevat luonto- ja eräoppaat pohtivat omien vahvuuksiensa hyödyntämistä työelämässä

Ka­las­tus, va­lo­ku­vaus ja muut eri­tyis­tai­dot tär­keäs­sä roo­lis­sa – Tulevat luonto- ja erä­op­paat poh­ti­vat omien vah­vuuk­sien­sa hyö­dyn­tä­mis­tä työ­elä­mäs­sä

20.02.2020 04:00
”Viime viikosta kävijämäärä on lähes tuplaantunut” - Oulangan kansallispuiston reiteillä on nyt väkeä

”Viime vii­kos­ta kä­vi­jä­mää­rä on lähes tup­laan­tu­nut” - Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton rei­teil­lä on nyt väkeä

18.02.2020 15:58
Tilaajille
Valtakunnallinen Kenen luonto -hanke? Osallistumaan kutsutaan valokuvataiteilijoita ja luontokuvaajia

Val­ta­kun­nal­li­nen Kenen luonto -hanke? Osal­lis­tu­maan kut­su­taan va­lo­ku­va­tai­tei­li­joi­ta ja luon­to­ku­vaa­jia

16.02.2020 15:40
Eränkävijät-sarjaa tekevä Sina Riikonen löysi omansa Kuusamosta - Nyt hän leikkaa sarjaa etänä ja eräilee: "Täällä tunnen olevani kotonani"

Erän­kä­vi­jät-sar­jaa tekevä Sina Rii­ko­nen löysi omansa Kuu­sa­mos­ta - Nyt hän leikkaa sarjaa etänä ja eräi­lee: "Täällä tunnen olevani ko­to­na­ni"

15.02.2020 08:00
Tilaajille
Väriä alkutalven harmauteen, Kuusamon kirjastossa on esillä Kaisa Nissin näyttely

Väriä al­ku­tal­ven har­mau­teen, Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa on esillä Kaisa Nissin näyt­te­ly

12.02.2020 05:00
Tilaajille
Lumivyöryvaara huomattava Rukalla ja kaikissa Lapin tunturikeskuksissa

Lu­mi­vyö­ry­vaa­ra huo­mat­ta­va Rukalla ja kai­kis­sa Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa

10.02.2020 11:41
Uusi tutkimus latoo tiskiin taas järkyttäviä tuloksia: Kylmin tammikuu uhkaa hävitä Pohjois-Suomesta kokonaan

Uusi tut­ki­mus latoo tiskiin taas jär­kyt­tä­viä tu­lok­sia: Kylmin tam­mi­kuu uhkaa hävitä Poh­jois-Suo­mes­ta ko­ko­naan

04.02.2020 10:20
Heikki ja Jukka pääsivät latvalinnustamaan ensi kertaa vuosikymmeniin – metsä tekee tepposiansa, umpihankihiihto vaatii kuntoa: "Hiihtokilometrejä parhaimmillaan 25"

Heikki ja Jukka pää­si­vät lat­va­lin­nus­ta­maan ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin – metsä tekee tep­po­sian­sa, um­pi­han­ki­hiih­to vaatii kuntoa: "Hiih­to­ki­lo­met­re­jä par­haim­mil­laan 25"

26.01.2020 05:00
Tilaajille
Lintujen pihabongaus alkoi tänään – näillä helpoilla ohjeilla lähdet mukaan tirppojen tarkkailuun!

Lin­tu­jen pi­ha­bon­gaus alkoi tänään – näillä hel­poil­la oh­jeil­la lähdet mukaan tirp­po­jen tark­kai­luun!

25.01.2020 11:46
Lukijalta: Kuusamolla on monia vahvuuksia - Luonto on niistä yksi, se tiedettiin jo vuosikymmeniä sitten: "Kyllähän silloisille kunnan päättäjille nauru kelpasi, kun he moista julistusta kuuntelivat"
Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mol­la on monia vah­vuuk­sia - Luonto on niistä yksi, se tie­det­tiin jo vuo­si­kym­me­niä sitten: "Kyl­lä­hän sil­loi­sil­le kunnan päät­tä­jil­le nauru kel­pa­si, kun he moista ju­lis­tus­ta kuun­te­li­vat"

22.01.2020 09:00
Ilokaasua pääsee järvistä vähemmän talvella – jäättömän ajan kasvu lisää järvien ilmastopäästöjä

Ilo­kaa­sua pääsee jär­vis­tä vä­hem­män tal­vel­la – jäät­tö­män ajan kasvu lisää järvien il­mas­to­pääs­tö­jä

19.01.2020 00:30
Valtion virastojen hankintojen jalanjälki syyniin  - Tutkija: "Maailmanlaajuisesti ainutkertaista"

Valtion vi­ras­to­jen han­kin­to­jen ja­lan­jäl­ki syyniin - Tut­ki­ja: "Maail­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­ker­tais­ta"

15.01.2020 05:00