Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Päätoimittajalta
Suomalaisten liikkumattomuus maksaa miljardeja – hallituksen toimet ovat jälleen ristiriidassa tavoitteiden kanssa
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten liik­ku­mat­to­muus maksaa mil­jar­de­ja – ­hal­li­tuk­sen toimet ovat jälleen ris­ti­rii­das­sa ta­voit­tei­den kanssa

27.10.2023 04:00 3
Tilaajille
Paikallinen sisältö kiinnostaa yhä enemmän – Koillissanomat tavoittaa entistä suuremman joukon ihmisiä
Pääkirjoitus

Pai­kal­li­nen sisältö kiin­nos­taa yhä enemmän – ­Koil­lis­sa­no­mat ta­voit­taa entistä suu­rem­man joukon ihmisiä

03.10.2023 04:00
Tilaajille
Saavutetuista eduista ei luovuta helposti – syksy näyttää, mihin suuntaan laiva lopulta kääntyy
Pääkirjoitus

Saa­vu­te­tuis­ta eduista ei luovuta hel­pos­ti – syksy näyt­tää, mihin suun­taan laiva lopulta kääntyy

22.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Mopoilu tuskin ärsyttää montaakaan, mutta sääntöjen noudattamatta jättäminen ärsyttää ja aiheuttaa vaaratilanteita – rällättiinhän sitä ennenkin -lausahdus on huono peruste moporallin hyväksymiselle
Pääkirjoitus

Mopoilu tuskin är­syt­tää mon­taa­kaan, mutta sään­tö­jen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen är­syt­tää ja ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta – ­räl­lät­tiin­hän sitä en­nen­kin -lau­sah­dus on huono peruste mo­po­ral­lin hy­väk­sy­mi­sel­le

16.09.2023 04:00 2
Tilaajille
73-vuotias Koillissanomat hyppäsi notkeasti uuteen aikaan – jatkossa digin tekemiseen on entistä enemmän paukkuja
Pääkirjoitus

73-vuo­tias Koil­lis­sa­no­mat hyppäsi not­keas­ti uuteen aikaan – ­jat­kos­sa digin te­ke­mi­seen on entistä enemmän pauk­ku­ja

08.09.2023 08:30
Tilaajille
Matkailuala kaipaa brändiuudistusta – alan opinnot eivät houkuttele nuoria ja työvoimapula on hellittänyt vain osittain
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu­ala kaipaa brän­di­uu­dis­tus­ta – alan opinnot eivät hou­kut­te­le nuoria ja työ­voi­ma­pu­la on hel­lit­tä­nyt vain osit­tain

28.08.2023 08:23
Tilaajille
Kännykiellolla oppimistulokset uudelleen nousuun? Keskittymiskykyä kielto varmasti parantaa, mutta ei se ratkaise kaikkia perusopetuksen ongelmia
Kolumni

Kän­ny­kiel­lol­la op­pi­mis­tu­lok­set uu­del­leen nou­suun? Kes­kit­ty­mis­ky­kyä kielto var­mas­ti pa­ran­taa, mutta ei se rat­kai­se kaikkia pe­rus­ope­tuk­sen on­gel­mia

11.08.2023 06:56 1
Tilaajille
Journalismissa pitäydytään faktoissa  – sitä edellytetään myös lukijoiden kirjoituksilta
Kolumni

Jour­na­lis­mis­sa pi­täy­dy­tään fak­tois­sa  – sitä edel­ly­te­tään myös lu­ki­joi­den kir­joi­tuk­sil­ta

04.08.2023 13:07 4
Tilaajille
Päätoimittajalta: Kaksi vuotta sitten Koillismaalla koettiin päivä, joka muistetaan pitkään – kriisitilanteista selvitään jatkossakin, kun varautumissuunnitelmat ovat kunnossa
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kaksi vuotta sitten Koil­lis­maal­la koet­tiin päivä, joka muis­te­taan pitkään – krii­si­ti­lan­teis­ta sel­vi­tään jat­kos­sa­kin, kun va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­mat ovat kun­nos­sa

16.06.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Omaperäisyyden korostaminen on pienten kylien elinehto – kyllähän sinäkin tiedät Puolangan pessimismin tai Siikalatvan siemenet?
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Oma­pe­räi­syy­den ko­ros­ta­mi­nen on pienten kylien elin­eh­to – kyl­lä­hän sinäkin tiedät Puo­lan­gan pes­si­mis­min tai Sii­ka­lat­van sie­me­net?

09.06.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Jo ensimmäisten päivien aikana sain kuulla toiveita tulevasta sisällöstämme – lupaan, että kerromme onnistumisista ja epäkohdista jatkossakin
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Jo en­sim­mäis­ten päivien aikana sain kuulla toi­vei­ta tu­le­vas­ta si­säl­lös­täm­me – lupaan, että ker­rom­me on­nis­tu­mi­sis­ta ja epä­koh­dis­ta jat­kos­sa­kin

24.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Päätoimittajalta: Ikävöin jo nyt arkisia asioita, enkä ole vielä edes lähtenyt – päällimmäisenä tunteena on silti kiitollisuus
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Ikävöin jo nyt arkisia asioi­ta, enkä ole vielä edes läh­te­nyt – pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na on silti kii­tol­li­suus

22.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Päätoimittajalta: Koillissanomat testaa tekoälyn taitoa verkko-otsikoinnissa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia näkökulmia
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Koil­lis­sa­no­mat testaa te­ko­älyn taitoa verk­ko-ot­si­koin­nis­sa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia nä­kö­kul­mia

30.01.2023 04:00
Tilaajille
Lumisateen jälkeen jännitti, tuleeko joku vastaan ja urista pitää poiketa – 80 päivittäistä kilometriä sorateitä saivat sympatiani pysyvästi syrjäseutujen puolelle
Kolumni

Lu­mi­sa­teen jälkeen jän­nit­ti, tuleeko joku vastaan ja urista pitää poiketa – 80 päi­vit­täis­tä ki­lo­met­riä so­ra­tei­tä saivat sym­pa­tia­ni py­sy­väs­ti syr­jä­seu­tu­jen puo­lel­le

20.01.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Kuusinkijoki kuntoon toimii hyvänä esimerkkinä muille: kun tarpeeksi haluaa, saa suuria aikaiseksi
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon toimii hyvänä esi­merk­ki­nä muille: kun tar­peek­si haluaa, saa suuria ai­kai­sek­si

21.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Päätoimittajalta: Alkoholittomat juomat ovat keino säädellä omaa käyttöä, jos riskirajat meinaavat paukkua – raittiutta ei enää tarvitse selitellä
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Al­ko­ho­lit­to­mat juomat ovat keino sää­del­lä omaa käyt­töä, jos ris­ki­ra­jat mei­naa­vat paukkua – rait­tiut­ta ei enää tar­vit­se se­li­tel­lä

04.11.2022 04:00
Tilaajille