Puolustusvoimat
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 09:00
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 08:15
Lennosto harjoittelee Horneteilla Oulunsalossa – harjoitus voi aiheuttaa voimakasta melua ja kirkkaita valoilmiöitä myös Kuusamossa

Len­nos­to har­joit­te­lee Hor­ne­teil­la Ou­lun­sa­los­sa – har­joi­tus voi ai­heut­taa voi­ma­kas­ta melua ja kirk­kai­ta va­lo­il­miöi­tä myös Kuu­sa­mos­sa

26.02.2022 04:00
Tilaajille
Kainuun prikaatin everstiluutnantti Ari Mure kertoo miksi Ryske22 -taisteluharjoitus järjestettiin Kuusamossa.

Kainuun pri­kaa­tin evers­ti­luut­nant­ti Ari Mure kertoo miksi Ryske22 -tais­te­lu­har­joi­tus jär­jes­tet­tiin Kuu­sa­mos­sa.

31.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Sananen koulutussuunnitelman mukaisesta ja muustakin ryskäämisestä
Kolumni

Sananen kou­lu­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ta ja muus­ta­kin rys­kää­mi­ses­tä

24.01.2022 04:00
Tilaajille
"Olen antamassa joukolle ohjeen, että vahinkoja ei saa peitellä" – puolustusvoimat harjoittelee poikkeusolojen valmiutta Kuusamossa, käyttää yksityisten alueita ja rajoittaa siviilien liikkumista

"Olen an­ta­mas­sa jou­kol­le ohjeen, että va­hin­ko­ja ei saa pei­tel­lä" – puo­lus­tus­voi­mat har­joit­te­lee poik­keus­olo­jen val­miut­ta Kuu­sa­mos­sa, käyttää yk­si­tyis­ten alueita ja ra­joit­taa si­vii­lien liik­ku­mis­ta

21.01.2022 04:00
Tilaajille
Koillismaan ylläkin lennetään uusien lentäjien yökoulutuksessa – mitä ovat kirkkaat valoilmiöt, joita nähdään hävittäjien reitillä?

Koil­lis­maan ylläkin len­ne­tään uusien len­tä­jien yö­kou­lu­tuk­ses­sa – mitä ovat kirk­kaat va­loil­miöt, joita nähdään hä­vit­tä­jien rei­til­lä?

17.01.2022 04:00
Tilaajille
Jääkäriprikaatin yksiköissä Rovaniemellä ja Sodankylässä yli 50 tartuntaa – osa voi joutua telttamajoitukseen sairastuneiden tieltä

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin yk­si­köis­sä Ro­va­nie­mel­lä ja So­dan­ky­läs­sä yli 50 tar­tun­taa – osa voi joutua telt­ta­ma­joi­tuk­seen sai­ras­tu­nei­den tieltä

11.01.2022 18:24
Tilaajille
Rakentamatta jääneet tuulivoimahankkeet haittaavat uusien syntymistä, sillä tieto perumisista ei kulje Puolustusvoimille – Pääesikunnasta: Sodankylään ei voi enää rakentaa tuulivoimaa nykyisten lupien puitteissa.

Ra­ken­ta­mat­ta jääneet tuu­li­voi­ma­hank­keet hait­taa­vat uusien syn­ty­mis­tä, sillä tieto pe­ru­mi­sis­ta ei kulje Puo­lus­tus­voi­mil­le – ­Pääe­si­kun­nas­ta: So­dan­ky­lään ei voi enää ra­ken­taa tuu­li­voi­maa ny­kyis­ten lupien puit­teis­sa.

10.01.2022 08:17
Tilaajille
Tutka-asema voi estää tuulivoimalan – Puolustusvoimien mukaan tuulivoimayhtiöt tekevät joskus turhaa suunnittelutyötä

Tut­ka-ase­ma voi estää tuu­li­voi­ma­lan – Puo­lus­tus­voi­mien mukaan tuu­li­voi­ma­yh­tiöt tekevät joskus turhaa suun­nit­te­lu­työ­tä

30.12.2021 08:39
Tilaajille
Puolustusvoimien tuulivoimalausuntoja antava insinööri ihmettelee: "Miksei meiltä kysytä ensin?” – Kuusamon Maaningan hankkeessa ei vastustamista ollut

Puo­lus­tus­voi­mien tuu­li­voi­ma­lau­sun­to­ja antava in­si­nöö­ri ih­met­te­lee: "Miksei meiltä kysytä ensin?” – Kuu­sa­mon Maa­nin­gan hank­kees­sa ei vas­tus­ta­mis­ta ollut

20.12.2021 11:00
Tilaajille
Isä huolestui, kun kirkkoon kuulumaton poika joutui osallistumaan kenttähartauteen – armeijassa vakaumusta ei kysytä ollenkaan, kertoo sotilaspastori

Isä huo­les­tui, kun kirk­koon kuu­lu­ma­ton poika joutui osal­lis­tu­maan kent­tä­har­tau­teen – ar­mei­jas­sa va­kau­mus­ta ei kysytä ol­len­kaan, kertoo so­ti­las­pas­to­ri

12.12.2021 11:06
Tilaajille
Puolustusvoimat raivaa sotien aikaisia räjähteitä Pohjois-Suomessa tällä viikolla – myös Keminmaan Kallinjärvi listalla

Puo­lus­tus­voi­mat raivaa sotien ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Poh­jois-Suo­mes­sa tällä vii­kol­la – myös Ke­min­maan Kal­lin­jär­vi lis­tal­la

27.09.2021 13:41
Tilaajille
Hawk-koneet lentävät Pohjois-Suomen taivaalla ensi viikolla

Hawk-ko­neet len­tä­vät Poh­jois-Suo­men tai­vaal­la ensi vii­kol­la

23.08.2021 18:34
Kutsunnat alkavat Lapissa – Posion vuoro on lokakuussa

Kut­sun­nat alkavat Lapissa – Posion vuoro on lo­ka­kuus­sa

17.08.2021 14:11
Tilaajille
Asuintalosta on löytynyt sodanaikaisia räjähteitä Pelkosenniemellä

Asuin­ta­los­ta on löy­ty­nyt so­dan­ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Pel­ko­sen­nie­mel­lä

15.06.2021 16:06
Tilaajille
Katso ylennetyt Pohjois-Pohjanmaalla ja muualla pohjoisessa Suomessa tästä

Katso ylen­ne­tyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja muualla poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa tästä

04.06.2021 08:21
Tilaajille
Puolustusvoimat peruu kevään ja alkukesän suuret yleisötapahtumat koronapandemian takia

Puo­lus­tus­voi­mat peruu kevään ja al­ku­ke­sän suuret ylei­sö­ta­pah­tu­mat ko­ro­na­pan­de­mian takia

25.03.2021 14:19
Kuusamoon 14 huomionosoitusta ja ylennystä Taivalkoskelle yksi, katso tästä nimet – Rajavartiolaitoksen vuosipäivää vietetään koronarajoitusten mukaan

Kuu­sa­moon 14 huo­mion­osoi­tus­ta ja ylen­nys­tä Tai­val­kos­kel­le yksi, katso tästä nimet – Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vuo­si­päi­vää vie­te­tään ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mukaan

17.03.2021 16:38
Tilaajille
Utin jääkärirykmentti harjoittelee Lapissa yli kuukauden – harjoituksessa 200 henkilöä, lentotoimintaa kaikkina vuorokaudenaikoina

Utin jää­kä­ri­ryk­ment­ti har­joit­te­lee Lapissa yli kuu­kau­den – har­joi­tuk­ses­sa 200 hen­ki­löä, len­to­toi­min­taa kaik­ki­na vuo­ro­kau­den­ai­koi­na

29.01.2021 15:12
Tilaajille