Terveys
Viimeisin tunti
Arkiliikunta väheni poikkeusoloissa – selän kuntoa voi ylläpitää kesäisillä askareilla ja luonnossa liikkumalla

Ar­ki­lii­kun­ta väheni poik­keus­olois­sa – selän kuntoa voi yl­lä­pi­tää ke­säi­sil­lä as­ka­reil­la ja luon­nos­sa liik­ku­mal­la

15:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Uskon, että osa ihmisistä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuukauteen" – Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja on huolissaan niistä avun tarvitsijoista, joihin ei koronakriisin vuoksi ole saatu yhteyttä

"Uskon, että osa ih­mi­sis­tä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuu­kau­teen" – Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja on huo­lis­saan niistä avun tar­vit­si­jois­ta, joihin ei ko­ro­na­krii­sin vuoksi ole saatu yh­teyt­tä

29.05.2020 13:00
Tilaajille
Yhteydenotot lisääntyneet koronapoikkeustilan aikana roimasti – Rikosuhripäivystys muistuttaa, että on tärkeää hakea apua poikkeustilasta huolimatta

Yh­tey­den­otot li­sään­ty­neet ko­ro­na­poik­keus­ti­lan aikana roi­mas­ti – Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tys muis­tut­taa, että on tärkeää hakea apua poik­keus­ti­las­ta huo­li­mat­ta

20.05.2020 08:30
Tilaajille
Koronavirus: OYS:ssa alle viisi potilasta, Koillismaan kunnat edelleen värittöminä

Ko­ro­na­vi­rus: OYS:ssa alle viisi po­ti­las­ta, Koil­lis­maan kunnat edel­leen vä­rit­tö­mi­nä

19.05.2020 20:00
Koronapotilaiden määrät laskussa OYS:sa – viimeisin potilas otettu sisään sairaalaan 9.4.

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrät las­kus­sa OYS:sa – vii­mei­sin potilas otettu sisään sai­raa­laan 9.4.

18.04.2020 15:00
OYS varautuu koronaepidemiaan lisäkoulutuksella ja uuden henkilöstön rekryämisella - maakunnassa nyt yhteensä 60 todettua tartuntaa: "Tilanne edelleen rauhallinen"

OYS va­rau­tuu ko­ro­na­epi­de­miaan li­sä­kou­lu­tuk­sel­la ja uuden hen­ki­lös­tön rek­ryä­mi­sel­la - maa­kun­nas­sa nyt yh­teen­sä 60 to­det­tua tar­tun­taa: "Ti­lan­ne edel­leen rau­hal­li­nen"

01.04.2020 15:44
Tukes: Käsidesien ostamisessa on syytä olla nyt tarkkana – somessa myyty lasinpesunesteestä tehtyä 'käsidesiä'

Tukes: Kä­si­de­sien os­ta­mi­ses­sa on syytä olla nyt tark­ka­na – somessa myyty la­sin­pe­sunes­tees­tä tehtyä 'kä­si­de­siä'

19.03.2020 15:55
Koronavirukseen suhtaudutaan rauhallisesti Kuusamossa – jos tartuntaepäily tulisi, tiedetään mitä tehdä: "Ihmiset voivat olla turvallisin mielin"

Ko­ro­na­vi­ruk­seen suh­tau­du­taan rau­hal­li­ses­ti Kuu­sa­mos­sa – jos tar­tun­ta­epäi­ly tulisi, tie­de­tään mitä tehdä: "Ih­mi­set voivat olla tur­val­li­sin mielin"

02.03.2020 04:00
Tilaajille
Lääkärinvirka hakuun Taivalkoskella

Lää­kä­rin­vir­ka hakuun Tai­val­kos­kel­la

21.02.2020 10:09
Kuulutko ihmisiin, joka pelkää hammaslääkäriä?

Kuu­lut­ko ih­mi­siin, joka pelkää ham­mas­lää­kä­riä?

17.02.2020 08:02
Tilaajille
Pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää on havaittu Lapissa – tauti voi kestää jopa viikkoja

Pie­nil­le vau­voil­le vaa­ral­lis­ta hin­ku­ys­kää on ha­vait­tu Lapissa – tauti voi kestää jopa viik­ko­ja

14.02.2020 17:31
Tilaajille
Ihmiset varautuvat taloudellisesti vakavaan sairauteen, kertoo tutkimus: "Tuloista voi lähteä jopa puolet pois"

Ihmiset va­rau­tu­vat ta­lou­del­li­ses­ti va­ka­vaan sai­rau­teen, kertoo tut­ki­mus: "Tu­lois­ta voi lähteä jopa puolet pois"

08.02.2020 15:29
Hunajaa, höyryhengitystä ja muita kotikonsteja avuksi yskään – ilman reseptiä myytävien yskänlääkkeiden teho on keuhkolääkärin mielestä kyseenalainen

Hu­na­jaa, höy­ry­hen­gi­tys­tä ja muita ko­ti­kons­te­ja avuksi yskään – ilman re­sep­tiä myy­tä­vien ys­kän­lääk­kei­den teho on keuh­ko­lää­kä­rin mie­les­tä ky­seen­alai­nen

26.01.2020 05:00
Tilaajille
Posio mukaan suolistosyövän seulontatutkimukseen ensimmäisten kuntien joukossa - ennaltaehkäisevä seulonta on maksuton yli 60-vuotiaille

Posio mukaan suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta­tut­ki­muk­seen en­sim­mäis­ten kuntien jou­kos­sa - en­nal­ta­eh­käi­se­vä seu­lon­ta on mak­su­ton yli 60-vuo­tiail­le

24.01.2020 13:40
Tilaajille
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

17.01.2020 12:00
Tilaajille
Muistisairaus lisääntyy, riittävätkö palvelut?

Muis­ti­sai­raus li­sään­tyy, riit­tä­vät­kö pal­ve­lut?

04.02.2019 10:00
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Lähde liik­ku­maan muun Koil­lis­maan mukana – seu­raa­van kuu­kau­den ajan sadat koil­lis­maa­lai­set kir­jaa­vat lii­kun­ta­ker­to­jaan kun­to­kort­tiin

10.01.2019 05:00
Trendikäs kombutsa-juoma valmistuu myös kotikeittiössä – käynyt tee ei välttämättä kuulosta kovin herkulliselta, mutta sitä se kuitenkin on

Tren­di­käs kom­but­sa-juo­ma val­mis­tuu myös ko­ti­keit­tiös­sä – käynyt tee ei vält­tä­mät­tä kuu­los­ta kovin her­kul­li­sel­ta, mutta sitä se kui­ten­kin on

01.12.2018 05:00
Muuttumisleikkiin valittu Annukka Säkkinen selätti terveysongelmat, löysi uuden mielitietyn ja palasi kokoaikaisesti töihin - On Annukan vuoro loistaa: "Haluan katsoa peiliin ja sanoa: vitsit, näytän hyvältä"

Muut­tu­mis­leik­kiin valittu Annukka Säk­ki­nen selätti ter­vey­son­gel­mat, löysi uuden mie­li­tie­tyn ja palasi ko­ko­ai­kai­ses­ti töihin - On Annukan vuoro lois­taa: "Haluan katsoa peiliin ja sanoa: vitsit, näytän hy­väl­tä"

18.06.2018 18:00
Kuusamon ikäihmisten asioissa vastaa nyt yksi puhelin

Kuu­sa­mon ikä­ih­mis­ten asiois­sa vastaa nyt yksi puhelin

09.11.2017 05:00