Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys
Tropiikin märkätiloista löytyi antibiooteille vastustuskykyistä, tulehduksia aiheuttavaa pseudomonas-bakteeria – Ympäristötarkastaja: "Jos bakteeria olisi vedessä, käyttökielto olisi välitön"

Tro­pii­kin mär­kä­ti­lois­ta löytyi an­ti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyis­tä, tu­leh­duk­sia ai­heut­ta­vaa pseu­do­mo­nas-bak­tee­ria – Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Jos bak­tee­ria olisi ve­des­sä, käyt­tö­kiel­to olisi vä­li­tön"

03.04.2023 16:10
Tilaajille
Riikka Vääräniemi-Käsmän kolumni: Millainen rooli suorituskeskeisyydellä on työn tekemisen arvoissa?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­mi-Käs­män ko­lum­ni: Mil­lai­nen rooli suo­ri­tus­kes­kei­syy­del­lä on työn te­ke­mi­sen ar­vois­sa?

29.03.2023 10:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Mistäs sinä tiedät, että naapuri kyttää sinua, jos et itse kyttää naa­pu­ria?"

29.03.2023 08:29
Tilaajille
Mikä muuttuu soten myötä? Koillissanomat selvitti paikkakuntalaisten ja sote-henkilöstön tunnelmia: "Toiselle muutos on uhka ja toiselle mahdollisuus"

Mikä muuttuu soten myötä? Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti paik­ka­kun­ta­lais­ten ja so­te-hen­ki­lös­tön tun­nel­mia: "Toi­sel­le muutos on uhka ja toi­sel­le mah­dol­li­suus"

30.12.2022 08:22
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Päätin palata sivilisaation pariin – ilmoittauduin laulutunneilla ja sushikurssille
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Päätin palata si­vi­li­saa­tion pariin – il­moit­tau­duin lau­lu­tun­neil­la ja sus­hi­kurs­sil­le

25.11.2022 04:00
Tilaajille
Hoitotakuun parantaminen on yhdenvertaisuusteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­ta­kuun pa­ran­ta­mi­nen on yh­den­ver­tai­suus­te­ko

02.11.2022 17:00
Tilaajille
Uusi päivystysnumero hämmentää asiakkaita Kuusamossa – lähetettä ei tarvitakaan, vaikka puhelimessa siitä mainitaankin

Uusi päi­vys­tys­nu­me­ro häm­men­tää asiak­kai­ta Kuu­sa­mos­sa – lä­he­tet­tä ei tar­vi­ta­kaan, vaikka pu­he­li­mes­sa siitä mai­ni­taan­kin

31.10.2022 04:00
Tilaajille
Kolottaako retkeilypäivän jälkeen? Näillä hieroja Jari Mustosen vinkeillä helpotat kipuja kotioloissa

Ko­lot­taa­ko ret­kei­ly­päi­vän jäl­keen? Näillä hieroja Jari Mus­to­sen vin­keil­lä hel­po­tat kipuja ko­tio­lois­sa

16.09.2022 16:31
Tilaajille
Posion sote-palveluyksiköissä leimahtanut koronaepidemia

Posion so­te-pal­ve­luyk­si­köis­sä lei­mah­ta­nut ko­ro­nae­pi­de­mia

29.06.2022 15:59
Mitä jokaisen tulisi tietää hyvinvoinnistaan? Kuusamossa on tarjolla tietopaketti työikäisten terveydestä ja sen jälkeen elokuva

Mitä jo­kai­sen tulisi tietää hy­vin­voin­nis­taan? Kuu­sa­mos­sa on tar­jol­la tie­to­pa­ket­ti työi­käis­ten ter­vey­des­tä ja sen jälkeen elokuva

05.04.2022 04:00
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

22.01.2022 04:00
Tilaajille
Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jatkoksi – Nettichatit eivät riitä muhivan mielenterveyspommin purkamiseen
Mielipidekirjoitus

Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jat­kok­si – Net­tic­ha­tit eivät riitä muhivan mie­len­ter­veys­pom­min pur­ka­mi­seen

30.12.2021 04:00
Tilaajille
Kellojen siirto voi laukaista unihäiriöitä ja lievän aikaerorasituksen – helpota tilannetta asiantuntijan neuvoilla

Kel­lo­jen siirto voi lau­kais­ta uni­häi­riöi­tä ja lievän ai­kae­ro­ra­si­tuk­sen – helpota ti­lan­net­ta asian­tun­ti­jan neu­voil­la

30.10.2021 18:51
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: Lähes kolmannes kouluikäisistä pojista ylipainoisia, kuntakohtaiset erot ovat suuria

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tos: Lähes kol­man­nes kou­lui­käi­sis­tä pojista yli­pai­noi­sia, kun­ta­koh­tai­set erot ovat suuria

30.10.2021 04:00
Naurajallakin voi olla kipuja, muistuttaa työtapaturman jäljiltä selkäänsä sairastava kuusamolainen Sini Jurmu-Haataja – kahdeksanvuotias Mauri-mäyräkoira kuntouttaa emäntäänsä päivittäin monta kertaa

Nau­ra­jal­la­kin voi olla kipuja, muis­tut­taa työ­ta­pa­tur­man jäl­jil­tä sel­kään­sä sai­ras­ta­va kuu­sa­mo­lai­nen Sini Jur­mu-Haa­ta­ja – kah­dek­san­vuo­tias Mau­ri-mäy­rä­koi­ra kun­tout­taa emän­tään­sä päi­vit­täin monta kertaa

15.10.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamossa ja Taivalkoskella pääsee kohta sähköisen Omaolo-palvelun kautta  arvioittamaan mahdollisia korona- ja virtsatietulehdusoireita ja yleisiä sairausoireita – "Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja käypä hoito -suosituksiin"

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la pääsee kohta säh­köi­sen Omao­lo-pal­ve­lun kautta ar­vioit­ta­maan mah­dol­li­sia korona- ja virt­sa­tie­tu­leh­du­soi­rei­ta ja yleisiä sai­rau­soi­rei­ta – "Suo­si­tuk­set pe­rus­tu­vat ajan­ta­sai­sim­paan tie­teel­li­seen näyt­töön ja käypä hoito -suo­si­tuk­siin"

07.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Kiireisin aika taivalkoskelaisen Katja Huurinaisen yrityksessä kestää vuosittain lokakuulta huhtikuun loppuun – kun hän haluaa itse rentoutua, hän menee vaikka omalle turpaterapeutille

Kii­rei­sin aika tai­val­kos­ke­lai­sen Katja Huu­ri­nai­sen yri­tyk­ses­sä kestää vuo­sit­tain lo­ka­kuul­ta huh­ti­kuun loppuun – kun hän haluaa itse ren­tou­tua, hän menee vaikka omalle tur­pa­te­ra­peu­til­le

21.08.2021 17:00
Tilaajille
Tutkimus: Tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin savuttomien – tupakoinnin lopettaminen kannattaa myös diagnoosin jälkeen

Tut­ki­mus: Tu­pa­koi­vien syö­pä­po­ti­lai­den kuol­lei­suus on suu­rem­pi kuin sa­vut­to­mien – ­tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­nen kan­nat­taa myös diag­noo­sin jälkeen

03.08.2021 10:00
Oulun yliopiston tutkimus: Korkea hemoglobiinitaso ei välttämättä ole aina terveyden kannalta tavoiteltavaa – matalampi hemoglobiini saattaa suojata lihavuudelta

Oulun ylio­pis­ton tut­ki­mus: Korkea he­mog­lo­bii­ni­ta­so ei vält­tä­mät­tä ole aina ter­vey­den kan­nal­ta ta­voi­tel­ta­vaa – ma­ta­lam­pi he­mog­lo­bii­ni saattaa suojata li­ha­vuu­del­ta

15.07.2021 09:55
Pohjois-Suomessa syntyneitä tutkittiin: Aikuisten D-vitamiinitasossa selvä muutos – kannattaako maitoon lisätä vitamiineja?

Poh­jois-Suo­mes­sa syn­ty­nei­tä tut­kit­tiin: Ai­kuis­ten D-vi­ta­mii­ni­ta­sos­sa selvä muutos – kan­nat­taa­ko maitoon lisätä vi­ta­mii­ne­ja?

30.06.2021 08:28
Tilaajille