Metsä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon tulisi toimia esi­merk­ki­nä met­sän­hoi­dos­sa

07.03.2021 09:44 3
Tilaajille
Rakkaudeton lapsuus herkisti Manne Mourujärven hellyyteen: "Huomasin metsässä nukkuvan karhun. En halunnut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

Rak­kau­de­ton lapsuus her­kis­ti Manne Mou­ru­jär­ven hel­lyy­teen: "Huo­ma­sin met­säs­sä nuk­ku­van karhun. En ha­lun­nut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

09.02.2021 15:00 1
Tilaajille
Sitkeässä istuva myytti suomalaisesta metsäkansasta pitäisi jo unohtaa – retkietiketti ja luontotuntemus eivät periydy sukupolvelta toiselle DNA:ssa tai osmoosin kautta
Kolumni Kaisa Vänskä

Sit­keäs­sä istuva myytti suo­ma­lai­ses­ta met­sä­kan­sas­ta pitäisi jo unohtaa – ret­ki­eti­ket­ti ja luon­to­tun­te­mus eivät periydy su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le DNA:ssa tai os­moo­sin kautta

20.01.2021 04:00
Tilaajille
Ensin kintaat lopsahteli rehvakkaasti, mutta sitten tuli nöyryys - Juho Taivalkoski on tehnyt joulukuusikauppaa 1990-luvun lopusta asti ja on oppinut yhden asian kantapään kautta

Ensin kintaat lop­sah­te­li reh­vak­kaas­ti, mutta sitten tuli nöyryys - Juho Tai­val­kos­ki on tehnyt jou­lu­kuu­si­kaup­paa 1990-lu­vun lopusta asti ja on oppinut yhden asian kan­ta­pään kautta

12.12.2020 12:00
Tilaajille
Luonnonsuojeluliitto perää Suomen metsien monimuotoisuuden säilyttämistä – tuore raportti esittelee 55 suojelunarvoista metsäkohdetta, niistä osa sijaitsee Koillismaalla

Luon­non­suo­je­lu­liit­to perää Suomen metsien mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mis­tä – tuore ra­port­ti esit­te­lee 55 suo­je­lun­ar­vois­ta met­sä­koh­det­ta, niistä osa si­jait­see Koil­lis­maal­la

08.12.2020 11:40
Tilaajille
Toimittajalta: Todennäköisesti et pelkää hiipparia – missähän hän nyt viipottaa?
Kolumni Reino Hämeenniemi

Toi­mit­ta­jal­ta: To­den­nä­köi­ses­ti et pelkää hiip­pa­ria – mis­sä­hän hän nyt vii­pot­taa?

26.11.2020 04:00
Tilaajille
Eräopas neuvoo selvitymistaidot hätätilanteen varalle: Jos eksyt metsään, keskity pysymään voimissasi ja tee itsestäsi mahdollisimman näkyvä etsijöille

Eräopas neuvoo sel­vi­ty­mis­tai­dot hä­tä­ti­lan­teen va­ral­le: Jos eksyt met­sään, keskity py­sy­mään voi­mis­sa­si ja tee it­ses­tä­si mah­dol­li­sim­man näkyvä et­si­jöil­le

16.08.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon yhteismetsä teki viime vuonna ennätykselliset voitot – tänä vuonna tavoitteista todennäköisesti jäädään koronan takia

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sä teki viime vuonna en­nä­tyk­sel­li­set voitot – tänä vuonna ta­voit­teis­ta to­den­nä­köi­ses­ti jäädään koronan takia

17.07.2020 04:00
Tilaajille
Kuivuus, versosurma tai tervasroso – metsästä ruskeana erottuvilla männyillä on monta riesaa: "Olen huomannut isoimmissa männyissä poikkeavaa neulaskatoa"

Kui­vuus, ver­so­sur­ma tai ter­vas­ro­so – met­säs­tä rus­kea­na erot­tu­vil­la män­nyil­lä on monta riesaa: "Olen huo­man­nut isoim­mis­sa män­nyis­sä poik­kea­vaa neu­las­ka­toa"

25.06.2020 04:00
Tilaajille
Metsähallitus: ennätysmäärä nuoria haki metsänistutukseen Koillismaalla

Met­sä­hal­li­tus: en­nä­tys­mää­rä nuoria haki met­sän­is­tu­tuk­seen Koil­lis­maal­la

05.06.2020 18:13
Tilaajille
Luonnonvarakeskus: metsäteollisuus selviää koronasta monia muita toimialoja paremmin – teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna 10 prosenttia

Luon­non­va­ra­kes­kus: met­sä­teol­li­suus selviää ko­ro­nas­ta monia muita toi­mi­alo­ja pa­rem­min – teol­li­suus­puun hakkuut vä­he­ne­vät tänä vuonna 10 pro­sent­tia

04.06.2020 14:25
Tilaajille
Valtion metsien istutustöissä huolehditaan turvallisuudesta – kulkemisessa istutustyömaille suositellaan normaalia väljempää matkustamista

Valtion metsien is­tu­tus­töis­sä huo­leh­di­taan tur­val­li­suu­des­ta – kul­ke­mi­ses­sa is­tu­tus­työ­mail­le suo­si­tel­laan nor­maa­lia väl­jem­pää mat­kus­ta­mis­ta

04.06.2020 11:32
Tilaajille