Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tiehankkeet
Kuusamossa on nyt kerrassaan intouduttu yksityisteiden korjaamiseen – kaupungin avustusmäärärahaa tarvitaan tänä vuonna tuplamäärä

Kuu­sa­mos­sa on nyt ker­ras­saan in­tou­dut­tu yk­si­tyis­tei­den kor­jaa­mi­seen – kau­pun­gin avus­tus­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan tänä vuonna tup­la­mää­rä

11.10.2023 11:00 1
Tilaajille
Nyt on iso tieurakka Posiolla: Tietä levennetään ja tehdään uusi päällyste 10 kilometrille

Nyt on iso tieu­rak­ka Po­siol­la: Tietä le­ven­ne­tään ja tehdään uusi pääl­lys­te 10 ki­lo­met­ril­le

24.05.2023 11:00 3
Tilaajille
"Vanhemmat eivät uskalla päästää lapsiaan lähtemään yksin taajamaan harrastuksiin" – kauan toivottu jalankulku- ja pyörätie parantaisi turvallisuutta Torangista Ronkaisenniementielle

"Van­hem­mat eivät uskalla päästää lap­siaan läh­te­mään yksin taa­ja­maan har­ras­tuk­siin" – kauan toi­vot­tu ja­lan­kul­ku- ja pyö­rä­tie pa­ran­tai­si tur­val­li­suut­ta To­ran­gis­ta Ron­kai­sen­nie­men­tiel­le

14.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon Mäntyselän teollisuusalueelle vireillä parin miljoonan euron tieyhteyshanke, maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 50 prosentin EU- ja valtionrahoitusta

Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suu­sa­lueel­le vi­reil­lä parin mil­joo­nan euron tieyh­teys­han­ke, maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­mä puoltaa 50 pro­sen­tin EU- ja val­tion­ra­hoi­tus­ta

06.03.2023 04:00
Tilaajille
Eduskunnan joululahjarahat jakoon – Pudasjärvelle liikennejärjestelyihin 200 000 euroa

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hat jakoon – Pu­das­jär­vel­le lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin 200 000 euroa

13.12.2022 15:46 1
Tilaajille
Kuusamossa jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitteluun välillä Junttilantie–Toranki 200 000 euroa – eduskunnan joululahjarahoja luvassa usealle tiehankkeelle Pohjois-Pohjanmaalla

Kuu­sa­mos­sa ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län suun­nit­te­luun välillä Junt­ti­lan­tie–­To­ran­ki 200 000 euroa – e­dus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­ja luvassa usealle tie­hank­keel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la

10.12.2021 17:09 5
Kuusamon kaupunki toivoo investointeja valtateille, myös rautatie jälleen esillä – uudet ohituskaistat valtatie 20:lla lisäisivät liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta, säästäisivät polttoainekuluja ja vähentäisivät päästöjä

Kuu­sa­mon kau­pun­ki toivoo in­ves­toin­te­ja val­ta­teil­le, myös rau­ta­tie jälleen esillä – uudet ohi­tus­kais­tat val­ta­tie 20:lla li­säi­si­vät lii­ken­teen vä­li­tys­ky­kyä ja tur­val­li­suut­ta, sääs­täi­si­vät polt­toai­ne­ku­lu­ja ja vä­hen­täi­si­vät pääs­tö­jä

07.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Koillismaan päällystysohjelma ensi kesälle aivan olematon, kartalta löytyy vain kaksi työmaata – katso, miltä Kurkijärventiellä ja neljän tien risteyksessä näytti 10 vuotta sitten

Koil­lis­maan pääl­lys­ty­soh­jel­ma ensi kesälle aivan ole­ma­ton, kar­tal­ta löytyy vain kaksi työ­maa­ta – katso, miltä Kur­ki­jär­ven­tiel­lä ja neljän tien ris­teyk­ses­sä näytti 10 vuotta sitten

12.05.2021 04:00
Tilaajille