Toimittajalta
Viimeisin tunti
Saako sairaanhoito maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sairaalan hinta kauhistuttaa
Kolumni Sisko Ojajärvi

Saako sai­raan­hoi­to maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sai­raa­lan hinta kau­his­tut­taa

04:00
Kuukausi
Toimittajalta: Muikkumarkkinoille uusi paikka? – Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita

Toi­mit­ta­jal­ta: Muik­ku­mark­ki­noil­le uusi paikka? – Mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne jär­jes­tä­mään vuoden ku­lut­tua edel­leen to­ril­la, jonka re­mon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta sa­ta­var­mas­ti mark­ki­noi­hin men­nes­sä ei ole takeita

03.06.2020 04:00
Oppia Kittilästä, mutta ei malliksi

Oppia Kit­ti­läs­tä, mutta ei mal­lik­si

01.06.2020 04:00
Toimittajalta: Näemmekö drive in -elokuvateattereita, entä koska saa taas kätellä? Kesä näyttää uuden arjen muotoutumisen

Toi­mit­ta­jal­ta: Näem­me­kö drive in -e­lo­ku­va­teat­te­rei­ta, entä koska saa taas kä­tel­lä? Kesä näyttää uuden arjen muo­tou­tu­mi­sen

27.05.2020 04:00
Toimittajalta: Paha takaisku Posion matkailulle – paha takaisku iglu-hankkeelle

Toi­mit­ta­jal­ta: Paha ta­ka­is­ku Posion mat­kai­lul­le – paha ta­ka­is­ku ig­lu-hank­keel­le

25.05.2020 04:00
Nyt on todellisen vaikuttamisen paikka - liikenteen painopisteet määritellään
Mielipide Sisko Ojajärvi

Nyt on to­del­li­sen vai­kut­ta­mi­sen paikka - lii­ken­teen pai­no­pis­teet mää­ri­tel­lään

20.05.2020 04:00
Iloisia ilmeitä rasteilla ja lahjakas poika Norjasta – lauantai oli hieno päivä, vaikka urheiluelämän käynnistyminen herättääkin pieniä ajatuksia

Iloisia ilmeitä ras­teil­la ja lah­ja­kas poika Nor­jas­ta – lauan­tai oli hieno päivä, vaikka ur­hei­lu­elä­män käyn­nis­ty­mi­nen he­rät­tää­kin pieniä aja­tuk­sia

18.05.2020 04:01
Toimittajalta: Posio urheiltiin Suomen kartalle – Ikimuistoinen junamatka Helsinkiin

Toi­mit­ta­jal­ta: Posio ur­heil­tiin Suomen kar­tal­le – Iki­muis­toi­nen ju­na­mat­ka Hel­sin­kiin

13.05.2020 04:00
Sontaluukku täynnä sontaa – television ohjelmatarjonnassa on liikaa tyhjänpäiväistä vouhkaamista

Son­ta­luuk­ku täynnä sontaa – te­le­vi­sion oh­jel­ma­tar­jon­nas­sa on liikaa tyh­jän­päi­väis­tä vouh­kaa­mis­ta

11.05.2020 04:01
Täkäläinen ruoka maistuu muuallakin - Kuusamon Juusto tähtää etelän markkinoille

Tä­kä­läi­nen ruoka maistuu muual­la­kin - Kuu­sa­mon Juusto tähtää etelän mark­ki­noil­le

06.05.2020 04:00
Vanhemmat
MM-juhlakevät ja teksti-tv:n tuijottelu

MM-juh­la­ke­vät ja teks­ti-tv:n tui­jot­te­lu

04.05.2020 04:16
Toimittajalta: Lumikuormat katoilla tulivat kalliiksi – Aiheellista on kysyä, kun tänä talvena on katoille kertynyt poikkeukselliset määrät lunta, niin miksi lumia ei ole menty ajoissa tiputtelemaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Lu­mi­kuor­mat ka­toil­la tulivat kal­liik­si – Ai­heel­lis­ta on kysyä, kun tänä talvena on ka­toil­le ker­ty­nyt poik­keuk­sel­li­set määrät lunta, niin miksi lumia ei ole menty ajoissa ti­put­te­le­maan?

29.04.2020 04:00
Sisko Ojajärven kolumni: Koronankin aikana olisi syytä palvella asiakkaita - "Tämä kauppa menee aivan kohta kiinni"

Sisko Oja­jär­ven ko­lum­ni: Ko­ro­nan­kin aikana olisi syytä pal­vel­la asiak­kai­ta - "Tämä kauppa menee aivan kohta kiinni"

27.04.2020 04:00
Toimittajalta: Koillismaalaiset kesäfestarit itsekseen

Toi­mit­ta­jal­ta: Koil­lis­maa­lai­set ke­sä­fes­ta­rit it­sek­seen

22.04.2020 04:00
Tummallakin pilvellä on hopeareunukset - Koillismaan on otettava osuutensa toukokuun rahanjaosta

Tum­mal­la­kin pil­vel­lä on ho­pea­reu­nuk­set - Koil­lis­maan on otet­ta­va osuu­ten­sa tou­ko­kuun ra­han­jaos­ta

20.04.2020 09:55
Toimittajalta: Kyläkuvan kaunistus byrokratian rattaissa – Nyt tapahtui se, mitä pelättiin, eli torin remontti osuu keskelle kesää

Toi­mit­ta­jal­ta: Ky­lä­ku­van kau­nis­tus by­ro­kra­tian rat­tais­sa – Nyt ta­pah­tui se, mitä pe­lät­tiin, eli torin re­mont­ti osuu kes­kel­le kesää

16.04.2020 04:00
Toimittajalta: Kortinnuolijan kohtaaminen kiteytti selvästi sen, että hygienian perusopit eivät ole edelleenkään kaikilla ihan hallinnassa

Toi­mit­ta­jal­ta: Kor­tin­nuo­li­jan koh­taa­mi­nen ki­teyt­ti sel­väs­ti sen, että hy­gie­nian pe­rus­opit eivät ole edel­leen­kään kai­kil­la ihan hal­lin­nas­sa

15.04.2020 04:00
Tavallinen rauhallinen pääsiäinen kelpaa

Ta­val­li­nen rau­hal­li­nen pää­siäi­nen kelpaa

08.04.2020 04:13
Toimittajalta: Katse tulevaisuuteen – koronan jälkeenkin on elämää

Toi­mit­ta­jal­ta: Katse tu­le­vai­suu­teen – koronan jäl­keen­kin on elämää

06.04.2020 04:00
Toimittajalta: Koronan laantuminen voi kestää pitkään – Oma ennusteeni on, jossa toivon, että olen väärässä, kun sanon, että koronaviruksen aiheuttama epidemia pitkittyy Suomessa vähintään ensi syksyyn saakka

Toi­mit­ta­jal­ta: Koronan laan­tu­mi­nen voi kestää pitkään – Oma en­nus­tee­ni on, jossa toivon, että olen vää­räs­sä, kun sanon, että ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma epi­de­mia pit­kit­tyy Suo­mes­sa vä­hin­tään ensi syksyyn saakka

02.04.2020 04:00