Kuu­sa­mon kai­vos­kaa­va kaatui hal­lin­to-oi­keu­des­sa – ank­ka­mal­lis­ta ”yh­tiöl­le koh­tuu­ton­ta hait­taa”

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan joulukuussa 2016.
Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan joulukuussa 2016.
Kuva: Mikko Halvari

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kuusamon kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen kaivoskaavasta lainvastaisena. Päätös koskee niin sanottua ankkamallia, joka kieltää kaivostoiminnan Rukan keskeisiksi koetuilla matkailualueilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi oikeusvaikutteisen strategisen yleiskaavan joulukuussa 2016.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoo, että vaikka kunnalla on kaavoituksessa laaja harkintavalta, elinkeinonharjoittajan oikeudet on kuitenkin otettava huomioon.

– Nimenomaista kaivoslain sallimaa kaivostoimintaa kieltävää määräystä ei voida asettaa yleiskaava-alueella voimassaolevien kaivosoikeuksien piiriin kuuluvalle alueelle, oikeuden ratkaisussa todetaan.

– Yleiskaavaratkaisu ei perustu kaivostoiminnan ja yleiskaava-alueen muun maankäytön yhteensovittamisen osalta -- yleiskaavan tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen sen merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin selvityksiin ja arviointeihin.

Oikeus pohjaa päätöksensä muun muassa maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä vastaavaan asetukseen, kuntalakiin ja hallintolainkäyttölakiin.

Kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä olivat valittaneet Dragon Mining Oy ja Kuusamo Gold Oy, jotka katsovat, että heillä on kaivoslain mukaiset oikeudet alueilla. Valittajat vaativat päätöksen kumoamista.

Valittajat kertovat valituksessaan, että kaivospiireillä tehtyyn tutkimus- ja kairaustoimintaan on sijoitettu 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Valittajat katsovat, että yleiskaava mitätöi yhtiöiden tekemän sijoituksen ja estää uusiutuvan energian varastointiin tarvittavan koboltin mahdollisen tulevan louhinnan yhtiöiden kaivospiireillä.

Oikeuden mukaan Kuusamo Gold on sijoittanut huomattavan määrän varoja voidakseen hyödyntää kaivoslain mukaisia oikeuksiaan.

– Kaavaratkaisu nyt kysymyksessä olevilta osin aiheuttaa siten yhtiölle -- kohtuutonta haittaa, oikeus katsoo.

Kaupunginhallitus vastusti vastauksessaan oikeudelle valituksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus katsoo, että se on tehnyt tarpeelliset selvitykset ja että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kunnalla on laaja harkintavalta kaavoituksen käynnistämisen ja sisällön osalta.

Kaupunginhallitus katsoo, että yleiskaavalla ei pystytä ohjaamaan kaivospiirin rajauksen sisäistä toimintaa ja että kaivosoikeudet ovat voimassa, vaikka niitä ei esitetä kaavakartalla.

Hallinto-oikeuden päätös ei velvoita kuntaa kaavoittamaan aluetta kaivostoiminnalle.

– Kaavamääräyksissä ei voida etukäteen ratkaista sitovasti sitä, aloittaako kunta kaavoituksen tulevien kaavoitusta koskevien esitysten johdosta ja minkä sisältöisiä kaavoja kunta tulee tulevaisuudessa kaavoittamaan, päätöksessä todetaan.

– Kaavaratkaisussa voidaan kuitenkin päätyä johtopäätökseen, että kaavoituksellisia edellytyksiä tietyn alueen osoittamiselle kaivostoimintaan ei ole.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla vain, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeus jätti Dragon Mining Oy:n tekemät valitukset tutkimatta.

”Yleiskaavaratkaisu ei perustu kaivostoiminnan ja yleiskaava-alueen muun maankäytön yhteensovittamisen osalta.