Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

kuusamon kaupunki
Anna Kantolan kolumni: Terveisiä yhdyskuntatekniikan lautakunnasta kahden kokouksen kokemuksella
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

13.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Vihdoinkin! Kunnissa parannetaan toimintoja – uudessa yhteishankkeessa uusitaan Taivalkosken kuntastrategia

Vih­doin­kin! Kun­nis­sa pa­ran­ne­taan toi­min­to­ja – uudessa yh­teis­hank­kees­sa uu­si­taan Tai­val­kos­ken kun­ta­stra­te­gia

15.09.2021 04:00
Tilaajille
Kaupunki määrättiin korvaamaan Gold Oy:n oikeudenkäyntikulut – Kuusamo pohtii päätöksestä valittamista

Kau­pun­ki mää­rät­tiin kor­vaa­maan Gold Oy:n oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut – Kuusamo pohtii pää­tök­ses­tä va­lit­ta­mis­ta

15.06.2018 09:00
Kuusamon kaivoskaava kaatui hallinto-oikeudessa – ankkamallista ”yhtiölle kohtuutonta haittaa”

Kuu­sa­mon kai­vos­kaa­va kaatui hal­lin­to-oi­keu­des­sa – ank­ka­mal­lis­ta ”yh­tiöl­le koh­tuu­ton­ta hait­taa”

13.06.2018 20:24
Kuusamon sivistystoimi ja seurakunta yhteistyöhön – tehty jo aiemminkin, mutta nyt suosituksella sovitaan

Kuu­sa­mon si­vis­tys­toi­mi ja seu­ra­kun­ta yh­teis­työ­hön – tehty jo aiem­min­kin, mutta nyt suo­si­tuk­sel­la so­vi­taan

13.06.2018 18:00
Kuusamon kaupungin 150-vuotisjuhla perjantaina 7.9 – Karhupatsaan paljastus ja Tapio Tuomelalta tilatun sävellyksen kantaesitys

Kuu­sa­mon kau­pun­gin 150-vuo­tis­juh­la per­jan­tai­na 7.9 – Kar­hu­pat­saan pal­jas­tus ja Tapio Tuo­me­lal­ta tilatun sä­vel­lyk­sen kan­ta­esi­tys

29.05.2018 16:49
Viime vuoden 1,4 miljoonan ylijäämäinen tilinpäätös hyväksyttiin Kuusamossa

Viime vuoden 1,4 mil­joo­nan yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös hy­väk­syt­tiin Kuu­sa­mos­sa

29.05.2018 09:00
"Ikiliikkujahomma ei oikein sovi näihin meidän töihin" – Pölisevien teiden puhdistaminen aloitetaan säiden mukaan

"I­ki­liik­ku­ja­hom­ma ei oikein sovi näihin meidän töihin" – Pö­li­se­vien teiden puh­dis­ta­mi­nen aloi­te­taan säiden mukaan

16.04.2018 05:00
Kaupunki ottamassa vastuun golfkentästä

Kau­pun­ki ot­ta­mas­sa vastuun golf­ken­täs­tä

26.03.2018 09:00

Va­ra­voi­ma­ko­neet aut­ta­vat, jos val­ta­kun­nan ver­kos­ta on virta pois

08.01.2018 05:00
Uusia äänestyslaitteita päästiin kokeilemaan ensimmäistä kertaa

Uusia ää­nes­tys­lait­tei­ta pääs­tiin ko­kei­le­maan en­sim­mäis­tä kertaa

12.12.2017 09:00

Ta­lous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa sa­not­tua

12.12.2017 09:00
Ruijanmutkasta suunnittelu ja kilpailutus

Rui­jan­mut­kas­ta suun­nit­te­lu ja kil­pai­lu­tus

12.12.2017 09:00
Ajaako Pekka Virtanen autoa? – katso uudet sähköautovideot

Ajaako Pekka Vir­ta­nen au­toa? – katso uudet säh­kö­au­to­vi­deot

28.11.2017 14:49
Kuusamo ryhdistäytyy sosiaalisessa mediassa: kaupunki palkkaa some-osaajan

Kuusamo ryh­dis­täy­tyy so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa: kau­pun­ki palkkaa so­me-osaa­jan

27.10.2017 05:00

Pai­kal­li­sia yri­tyk­siä et­si­tään kau­pun­gin pal­ve­lui­den te­ki­jöik­si

25.09.2017 05:00
Kuusamon hankinnoista palveluiden osuus lähes 90 prosenttia – kaupunki ostaa lähes 50 miljoonalla

Kuu­sa­mon han­kin­nois­ta pal­ve­lui­den osuus lähes 90 pro­sent­tia – kau­pun­ki ostaa lähes 50 mil­joo­nal­la

25.09.2017 05:00

Kuu­sa­mon hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­jak­si 21 hakijaa

22.01.2017 10:00