Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

iijoki
Latvavesillä kohti Iijoki-sopimuksen tavoitteita, Loukusanjoessa ja alueen puroilla ja soilla on tehty monenlaisia kunnostustöitä – "Minulla on omana tavoitteena jättää maailma seuraaville sukupolville vähän parempana"

Lat­va­ve­sil­lä kohti Ii­jo­ki-so­pi­muk­sen ta­voit­tei­ta, Lou­ku­san­joes­sa ja alueen pu­roil­la ja soilla on tehty mo­nen­lai­sia kun­nos­tus­töi­tä – "Mi­nul­la on omana ta­voit­tee­na jättää maailma seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le vähän pa­rem­pa­na"

10.11.2021 04:00
Tilaajille
Suunnitelma: näin lohenpoikaset pääsevät turvallisesti Iijoesta mereen – nyt iso osa poikasista joko joutuu saaliiksi voimalaitosten lähellä tai kuolee tai vammautuu turbiineissa

Suun­ni­tel­ma: näin lo­hen­poi­ka­set pää­se­vät tur­val­li­ses­ti Ii­joes­ta mereen – nyt iso osa poi­ka­sis­ta joko joutuu saa­liik­si voi­ma­lai­tos­ten lähellä tai kuolee tai vam­mau­tuu tur­bii­neis­sa

11.10.2018 10:00
Kaleva: Lohi lisääntyy luontaisella tavalla Iijoessa

Kaleva: Lohi li­sään­tyy luon­tai­sel­la tavalla Ii­joes­sa

02.10.2018 17:42
Katso kuvia Iijokisoudun lähdön tunnelmista

Katso kuvia Ii­jo­ki­sou­dun lähdön tun­nel­mis­ta

04.07.2018 10:32
Tavoitteena kalatiet voimalaitoksiin – Iijoella soudetaan tiistaina vaelluskalojen puolesta: "Tämä tavoite joskus vielä saavutetaan"

Ta­voit­tee­na ka­la­tiet voi­ma­lai­tok­siin – Ii­joel­la sou­de­taan tiis­tai­na ­vael­lus­ka­lo­jen puo­les­ta: "Tämä tavoite joskus vielä saa­vu­te­taan"

29.06.2018 14:00
Esa ja Jarmo soutivat Iijokea pitkin merelle: "Vain kerran harjoiteltiin tällä puuveneellä"

Esa ja Jarmo sou­ti­vat Iijokea pitkin me­rel­le: "Vain kerran har­joi­tel­tiin tällä puu­ve­neel­lä"

28.06.2018 08:30
Siltarumpuja korjataan kulkukelpoisiksi kaloille Iijoella

Sil­ta­rum­pu­ja kor­ja­taan kul­ku­kel­poi­sik­si ka­loil­le Ii­joel­la

19.06.2018 05:00
Iijokeen puoli miljoonaa poikasta – vastakuoriutuneita meritaimenia ja lohia

Ii­jo­keen puoli mil­joo­naa poi­kas­ta – vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta me­ri­tai­me­nia ja lohia

13.06.2018 05:00
Kostonjokeen juoksutetaan vähintään kaksi kuutiota vettä tulvan aikana – kunta, vesivoimayhtiö ja ely-keskus pääsivät sopuun ehdoista

Kos­ton­jo­keen juok­su­te­taan vä­hin­tään kaksi kuu­tio­ta vettä tulvan aikana – kunta, ve­si­voi­ma­yh­tiö ja ely-kes­kus pää­si­vät sopuun eh­dois­ta

11.05.2018 05:00
Iijoen tulvahuippu toukokuun puolivälissä

Iijoen tul­va­huip­pu tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

02.05.2018 09:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Vielä 1950-lu­vul­la us­kot­tiin, että Ii­joes­ta tulisi Tenon kal­tai­nen lo­hi­jo­ki – eipä tullut sil­loin, eikä myö­hem­min­kään

20.02.2018 05:00
Ely-keskus: Iijoen kalatalousvelvoitteet uusiksi - "Epärealistinen vaatimus", kommentoi PVO-Vesivoima

Ely-kes­kus: Iijoen ka­la­ta­lous­vel­voit­teet uusiksi - "E­pä­rea­lis­ti­nen vaa­ti­mus", kom­men­toi PVO-Ve­si­voi­ma

27.10.2017 10:51
Sateet nostivat Taivalkosken kuohuja – Irnillä ja Kostossa normaalia isommat juoksutukset

Sateet nos­ti­vat Tai­val­kos­ken kuohuja – Irnillä ja Kos­tos­sa nor­maa­lia isommat juok­su­tuk­set

04.10.2017 14:00
Rakkauden kirkkovene kulkee Iijoella – ennakkonäytöksiin voi vielä päästä soutajaksi

Rak­kau­den kirk­ko­ve­ne kulkee Ii­joel­la – en­nak­ko­näy­tök­siin voi vielä päästä sou­ta­jak­si

27.06.2017 18:00

Ot­ta­vat­ko nol­la­ke­lit jo päähän? Tämä hyöty niistä on – lä­hi­päi­vien en­nus­te­kin vain hyvä siltä kan­nal­ta

30.05.2017 05:00
Rakkautta Iijoella kesällä – ”Sinua odottaa malttamattomana sukukypsä henkilö”

Rak­kaut­ta Ii­joel­la kesällä – ”Sinua odottaa malt­ta­mat­to­ma­na su­ku­kyp­sä hen­ki­lö”

29.05.2017 10:53
Lukijalta

Mie­li­pi­de: Valtava luon­to­ar­vo ja samalla PR-arvo hal­li­tuk­sel­le

06.04.2017 13:02
Vanha kuva todistaa: Iijoen lohikaloja on saatu Kuusamosta

Vanha kuva to­dis­taa: Iijoen lo­hi­ka­lo­ja on saatu Kuu­sa­mos­ta

07.03.2017 11:00

Pää­tök­ses­tä sa­not­tua

03.03.2017 05:00
Pohjoisesta tulossa kiinnostava ennakkotapaus – miten käy Iijoen velvoitteiden?

Poh­joi­ses­ta tulossa kiin­nos­ta­va en­nak­ko­ta­paus – miten käy Iijoen vel­voit­tei­den?

03.03.2017 05:00