Kestävä matkailu

Kohti kes­tä­väm­pää mat­kai­lua – Yh­teis­työ mat­kan­jär­jes­tä­jien ja koh­tei­den välillä ko­ros­tuu jat­kos­sa yhä enemmän

02.06.2021 04:00
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Pis­kui­nen Posio painii kes­tä­väs­sä mat­kai­lus­sa samassa sar­jas­sa Hel­sin­gin kanssa – Itä-La­pin valinta vuoden mat­kai­lu­alueek­si tuo mu­ka­naan nos­teen, joka kan­nat­taa hyö­dyn­tää

29.03.2021 17:25
Tilaajille

Posio jul­kis­ti uuden mat­kai­lu­stra­te­gian­sa – "Ha­luam­me, että mat­kai­lu kasvaa ja luo lisää elin­voi­maa koko kun­taan, mutta vain luontoa kun­nioit­taen"

01.03.2021 18:05 1
Tilaajille

Po­sios­ta Suomen en­sim­mäi­nen kestävä mat­kai­lu­alue

06.10.2020 09:06
Tilaajille

Outdoor Passion Finland ja Mun­Pol­ku saivat ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tit - Lotta Sandvik halusi näyt­tää, että pie­ni­kin voi olla vas­tuul­li­nen

30.01.2021 13:36
Tilaajille