Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailuala
Taivalkoski haluaa näkyväksi ja kiinnostavaksi matkailupitäjäksi – työpajassa Jukka Mikkonen visioi kasvua murtomaahiihdosta: "Nyt pitää vain aikaistaa ensilumenlatua sekä lisäksi kesäksi luoda hyvät puitteet rullasuksihiihdolle"

Tai­val­kos­ki haluaa nä­ky­väk­si ja kiin­nos­ta­vak­si mat­kai­lu­pi­tä­jäk­si – työ­pa­jas­sa Jukka Mik­ko­nen visioi kasvua mur­to­maa­hiih­dos­ta: "Nyt pitää vain ai­kais­taa en­si­lu­men­la­tua sekä lisäksi kesäksi luoda hyvät puit­teet rul­la­suk­si­hiih­dol­le"

11.10.2023 08:33
Tilaajille
Posion matkailukohteet leviävät maailmalle – kunta jatkaa yhteistyötä Lapin markkinointiin erikoistuneen viestintäyrityksen kanssa

Posion mat­kai­lu­koh­teet le­viä­vät maail­mal­le – kunta jatkaa yh­teis­työ­tä Lapin mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neen vies­tin­tä­yri­tyk­sen kanssa

06.06.2023 11:00
Tilaajille
Miksi hotelliketjut eivät investoi Posiolle? – Riisitunturin ja Korouoman kävijöistä suurin osa yöpyy muualla, kun pitäjän tarjoamien majoituskohteiden määrä ei riitä alkuunkaan tyydyttämään kysyntää
Kolumni

Miksi ho­tel­li­ket­jut eivät in­ves­toi Po­siol­le? – Rii­si­tun­tu­rin ja Ko­rouo­man kä­vi­jöis­tä suurin osa yöpyy muual­la, kun pitäjän tar­joa­mien ma­joi­tus­koh­tei­den määrä ei riitä al­kuun­kaan tyy­dyt­tä­mään ky­syn­tää

26.04.2023 20:58 6
Tilaajille
Kehitetään matkailua positiivisella asenteella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään mat­kai­lua po­si­tii­vi­sel­la asen­teel­la

01.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon matkailun veturi pyyhältää kovaa vauhtia eteenpäin – 20-vuotistaivaltaan juhliva Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys paaluttaa uusia kasvutavoitteita tuleville vuosille

Kuu­sa­mon mat­kai­lun veturi pyy­häl­tää kovaa vauhtia eteen­päin – 20-vuo­tis­tai­val­taan juhliva Ru­ka-Kuu­sa­mon mat­kai­lu­yh­dis­tys paa­lut­taa uusia kas­vu­ta­voit­tei­ta tu­le­vil­le vuo­sil­le

10.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Iijoen matkailuun haetaan uutta nostetta verkostoitumalla – palvelut, tuotteet ja tapahtumat helpommin saavutettaviksi

Iijoen mat­kai­luun haetaan uutta nos­tet­ta ver­kos­toi­tu­mal­la – pal­ve­lut, tuot­teet ja ta­pah­tu­mat hel­pom­min saa­vu­tet­ta­vik­si

03.11.2022 08:47 1
Tilaajille
Matkailualalle oppisopimuskoulutuksella – OSAOn ja matkailualan yritysten uusi koulutus on nopea väylä työllistyä Taivalkoskella ja Pudasjärvelle matkailualan töihin

Mat­kai­lu­alal­le op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la – OSAOn ja mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusi kou­lu­tus on nopea väylä työl­lis­tyä Tai­val­kos­kel­la ja Pu­das­jär­vel­le mat­kai­lu­alan töihin

19.08.2022 04:00
Tilaajille
”Kova pöhinä kunnassa, hyppään kelkkaan mukaan” – Posion uusi elinkeinopäällikkö Niina Heino toivoo tuovansa uutta näkökulmaa, uusia ideoita yrittäjämyönteiseen kuntaan

”Kova pöhinä kun­nas­sa, hyppään kelk­kaan mukaan” – Posion uusi elin­kei­no­pääl­lik­kö Niina Heino toivoo tuo­van­sa uutta nä­kö­kul­maa, uusia ideoita yrit­tä­jä­myön­tei­seen kuntaan

12.02.2022 12:00
Tilaajille
Pekka Aittakummun kolumni: Ouluntie pitää saada mukaan pääväyläverkkoon – alempiasteisen tieverkon kunto on paikoin luokaton
Kolumni

Pekka Ait­ta­kum­mun ko­lum­ni: Ou­lun­tie pitää saada mukaan pää­väy­lä­verk­koon – alem­pi­as­tei­sen tie­ver­kon kunto on paikoin luo­ka­ton

09.02.2022 11:00 2
Tilaajille
Lammintuvan huskytarhalla jokainen koira tunnetaan nimeltään ja tavoiltaan – "Suurin osa näistä on tällaisia halailtavia", sanoo Ville Peltosen, Sorjosen ja Majurin kanssa työskentelevä Iitu Kareketo

Lam­min­tu­van hus­ky­tar­hal­la jo­kai­nen koira tun­ne­taan ni­mel­tään ja ta­voil­taan – "Suurin osa näistä on täl­lai­sia ha­lail­ta­via", sanoo Ville Pel­to­sen, Sor­jo­sen ja Majurin kanssa työs­ken­te­le­vä Iitu Ka­re­ke­to

06.02.2022 12:00
Tilaajille
Kolme kuusamolaista matkailuyritystä vahvistaa yhdessä toimintavalmiuksiaan koronan jälkeiseen aikaan – Naturpoliksen hallinnoima hanke kestää kesäkuun loppuun 2024

Kolme kuu­sa­mo­lais­ta mat­kai­lu­yri­tys­tä vah­vis­taa yhdessä toi­min­ta­val­miuk­siaan koronan jäl­kei­seen aikaan – Na­tur­po­lik­sen hal­lin­noi­ma hanke kestää ke­sä­kuun loppuun 2024

19.01.2022 18:35
Tilaajille
Posiolla on maalattava isolla pensselillä – On ajateltava isosti, hulluistakin ideoista voidaan sitten karsia, sillä koskaan tuskin uusia liikeideoita on liikaa
Kolumni

Po­siol­la on maa­lat­ta­va isolla pens­se­lil­lä – On aja­tel­ta­va isosti, hul­luis­ta­kin ideois­ta voidaan sitten karsia, sillä koskaan tuskin uusia lii­ke­ideoi­ta on liikaa

16.12.2021 04:00
Tilaajille
Uudistavaa matkailua Suomeen – "Vastuullinen matkailu ei riitä, siksi uudistavaan matkailuun pitää nyt tarttua"

Uu­dis­ta­vaa mat­kai­lua Suomeen – "Vas­tuul­li­nen mat­kai­lu ei riitä, siksi uu­dis­ta­vaan mat­kai­luun pitää nyt tart­tua"

07.11.2021 17:00
Tilaajille
Itä-Lappi vai Koillismaa Posiolle? – Väitän kyllä, että Posio ja posiolaiset yrittäjät saisivat enemmän hyötyjä, jos kunta lyöttäytyisi yhteistyöhön Kuusamon kaupungin ja sen alueen yrityselämän kanssa
Kolumni

Itä-Lap­pi vai Koil­lis­maa Po­siol­le? – Väitän kyllä, että Posio ja po­sio­lai­set yrit­tä­jät sai­si­vat enemmän hyö­ty­jä, jos kunta lyöt­täy­tyi­si yh­teis­työ­hön Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja sen alueen yri­tys­elä­män kanssa

04.11.2021 13:51 5
Tilaajille
Rentoutumispaikka järven kainalossa – Posion Yli-Suolijärven rannalla sijaitseva Villa Kallas tarjoaa hienot puitteet mökkilomailuun

Ren­tou­tu­mis­paik­ka järven kai­na­los­sa – Posion Yli-Suo­li­jär­ven ran­nal­la si­jait­se­va Villa Kallas tarjoaa hienot puit­teet mök­ki­lo­mai­luun

10.10.2021 16:00
Tilaajille
Matkailuyritysten odotukset selkeästi vuoden takaista paremmat – huolena työvoiman saatavuus

Mat­kai­lu­yri­tys­ten odo­tuk­set sel­keäs­ti vuoden ta­kais­ta pa­rem­mat – ­huo­le­na työ­voi­man saa­ta­vuus

08.10.2021 11:00
Tilaajille
Rovaniemellä etsitään matkailualan työntekijöitä rekrytointitapahtumassa

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jöi­tä rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

30.09.2021 13:07
Tilaajille
Uusi kartta vanhan päälle – Posion matkailupolun taulujen ideoija kauhistelee kunnan toimia

Uusi kartta vanhan päälle – Posion mat­kai­lu­po­lun tau­lu­jen ideoija kau­his­te­lee kunnan toimia

09.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Livon Iglu-keskus rakenteille ensi vuonna? – "Posiolla on vetovoimaa, kyselyjä tulee maailmalta paikan avautumisesta"

Livon Ig­lu-kes­kus ra­ken­teil­le ensi vuonna? – "Po­siol­la on ve­to­voi­maa, ky­se­ly­jä tulee maail­mal­ta paikan avau­tu­mi­ses­ta"

20.08.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon matkailutoimijat ottavat kantaa: "Vapaa-ajan matkustaminen ulkomailta Suomeen on sallittava EU:n yleisten linjausten mukaisesti"

Kuu­sa­mon mat­kai­lu­toi­mi­jat ottavat kantaa: "Va­paa-ajan mat­kus­ta­mi­nen ul­ko­mail­ta Suomeen on sal­lit­ta­va EU:n yleis­ten lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti"

11.06.2021 12:14 1
Tilaajille