Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Kuusamon kaupunginhallitus
Valtuustoaloite: Kuusamo toimenpiteisiin itärajalle kaavailtavan esteaidan rakentamisessa

Val­tuus­toa­loi­te: Kuusamo toi­men­pi­tei­siin itä­ra­jal­le kaa­vail­ta­van es­te­ai­dan ra­ken­ta­mi­ses­sa

16.09.2022 04:00
Tilaajille
Lohi Iijokeen -hankkeen ohjausryhmään jäseniä

Lohi Ii­jo­keen -hank­keen oh­jaus­ryh­mään jäseniä

15.09.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamo saa kehitysjohtajan viran – kaupunginhallitus päätti myös Venetsialaisten avustamisesta ja asuntopoliittisen ohjelman päivittämisestä

Kuusamo saa ke­hi­tys­joh­ta­jan viran – kau­pun­gin­hal­li­tus päätti myös Ve­net­sia­lais­ten avus­ta­mi­ses­ta ja asun­to­po­liit­ti­sen oh­jel­man päi­vit­tä­mi­ses­tä

25.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunginhallituksessa esillä muun muassa tulevaisuuslautakunnan jäsenten nimeäminen valtuustossa ja se, kuka jatkossa päättää rakennusmääräyksistä poikkeamisesta

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa esillä muun muassa tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan jä­sen­ten ni­meä­mi­nen val­tuus­tos­sa ja se, kuka jat­kos­sa päättää ra­ken­nus­mää­räyk­sis­tä poik­kea­mi­ses­ta

07.08.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki avustanee Myllykosken voimalaitoksen lunastamisessa – Kaupunginhallitukselta 350 000 euron määrärahaesitys

Kuu­sa­mon kau­pun­ki avus­ta­nee Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen lu­nas­ta­mi­ses­sa – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta 350 000 euron mää­rä­ra­ha­esi­tys

08.06.2022 11:00 7
Tilaajille
Esitys Kuusamon kaupunginhallitukselle: kaupungilta 350 000 euroa Myllykoski-keräykseen – "Voimalaitoksen lunastaminen ja Kuusinkijoen ennallistaminen ovat Kuusamon kaupungin strategian mukaisia toimia"

Esitys Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le: kau­pun­gil­ta 350 000 euroa Myl­ly­kos­ki-ke­räyk­seen – "Voi­ma­lai­tok­sen lu­nas­ta­mi­nen ja Kuu­sin­ki­joen en­nal­lis­ta­mi­nen ovat Kuu­sa­mon kau­pun­gin stra­te­gian mu­kai­sia toimia"

19.05.2022 11:19 5
Tilaajille
Asuntopula esteenä Käylään muutolle – Kuusamon kaupunki ja Käylän alueen maanomistajat istahtavat pian saman pöydän ääreen pohtimaan ratkaisuja

Asun­to­pu­la esteenä Käylään muu­tol­le – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Käylän alueen maan­omis­ta­jat is­tah­ta­vat pian saman pöydän ääreen poh­ti­maan rat­kai­su­ja

11.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Kuusamolta tiukka ehto ateria- ja puhtauspalveluyhtiöön liittymisestä: "Kajaanin kaupungin oltava yksi perustajaosakkaista"

Kuu­sa­mol­ta tiukka ehto ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­yh­tiöön liit­ty­mi­ses­tä: "Ka­jaa­nin kau­pun­gin oltava yksi pe­rus­ta­jao­sak­kais­ta"

05.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon golfkentästä äänestettiin kaupunginhallituksessa, äänet jakautuivat 10–2

Kuu­sa­mon golf­ken­täs­tä ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, äänet ja­kau­tui­vat 10–2

12.04.2022 13:14
Tilaajille
Kuusamon golfkenttä kaupungille 310 000 eurolla ja lisää lomarakennuksia? – Kaupunginjohtaja: "Matkailun ympärivuotisuus on ottanut isoja harppauksia edelleen, siksi golfkentän kehittäminen on tarpeen"

Kuu­sa­mon golf­kent­tä kau­pun­gil­le 310 000 eurolla ja lisää lo­ma­ra­ken­nuk­sia? – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus on ottanut isoja harp­pauk­sia edel­leen, siksi golf­ken­tän ke­hit­tä­mi­nen on tar­peen"

11.04.2022 04:00 3
Tilaajille
"Valintani kohdistuu perheeseen ja siviilityöhön" – Mika Määttä ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin lukuisista pyynnöistä huolimatta, toivoo ehdolle nuorta, nuorehkoa tai keski-ikäistä moniosaajaa

"Va­lin­ta­ni koh­dis­tuu per­hee­seen ja si­vii­li­työ­hön" – Mika Määttä ei lähde ehdolle edus­kun­ta­vaa­lei­hin lu­kui­sis­ta pyyn­nöis­tä huo­li­mat­ta, toivoo ehdolle nuorta, nuo­reh­koa tai kes­ki-ikäis­tä mo­ni­osaa­jaa

23.02.2022 10:57 4
Tilaajille
Kuusamon kaupunki päättikin ajaa kahden kaivospiirin lakkauttamista, aloitteen tekijä erittäin tyytyväinen –  "Kaivoshommaa on tuossa vatkuteltu vuosikymmeniä edestakaisin, nyt tehdään konkreettisia asioita"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki päät­ti­kin ajaa kahden kai­vos­pii­rin lak­kaut­ta­mis­ta, aloit­teen tekijä erit­täin tyy­ty­väi­nen –  "­Kai­vos­hom­maa on tuossa vat­ku­tel­tu vuo­si­kym­me­niä edes­ta­kai­sin, nyt tehdään konk­reet­ti­sia asioi­ta"

05.11.2021 15:30 4
Tilaajille
Aloittaako Kuusamon kaupunki yt-neuvottelut yhdyskuntatekniikan toimialalla? – Jos esitys menee läpi, neuvottelut koskevat 64 henkilöä: "Lähtökohta on se, että työ ei muutu, vaan työnantaja"

Aloit­taa­ko Kuu­sa­mon kau­pun­ki yt-neu­vot­te­lut yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan toi­mia­lal­la? – Jos esitys menee läpi, neu­vot­te­lut kos­ke­vat 64 hen­ki­löä: "Läh­tö­koh­ta on se, että työ ei muutu, vaan työ­nan­ta­ja"

02.11.2021 15:08 1
Tilaajille
Mitä esittää kaupunginhallitus Kuusamon veroprosentiksi tänään? – Viisi vuotta sitten kaupungin toimintakertomuksessa todettiin, että veroprosentin korotuspaine kasvaa jo vuonna 2018

Mitä esittää kau­pun­gin­hal­li­tus Kuu­sa­mon ve­ro­pro­sen­tik­si tänään? – Viisi vuotta sitten kau­pun­gin toi­min­ta­ker­to­muk­ses­sa to­det­tiin, että ve­ro­pro­sen­tin ko­ro­tus­pai­ne kasvaa jo vuonna 2018

02.11.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon Porkkatörmän kohtalo yhä auki – Kiinteistön tulevaisuudesta käydään kädenvääntöä, kohde laitetaan uudelleen myyntiin ensi keväänä

Kuu­sa­mon Pork­ka­tör­män kohtalo yhä auki – Kiin­teis­tön tu­le­vai­suu­des­ta käydään kä­den­vään­töä, kohde lai­te­taan uu­del­leen myyn­tiin ensi keväänä

13.10.2021 12:33 1
Tilaajille
Kaupunginhallituksen enemmistö esittää pakolaisten ottamista Kuusamoon, valtuusto päättää asiasta – uusi ryhmä voisi saapua jo tämän vuoden lopulla

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö esittää pa­ko­lais­ten ot­ta­mis­ta Kuu­sa­moon, val­tuus­to päättää asiasta – uusi ryhmä voisi saapua jo tämän vuoden lopulla

08.09.2021 09:02
Tilaajille
Keskusta julkaisi kunnallisjärjestön päätökset ja esitykset valtuustolle – katso lista

Kes­kus­ta jul­kai­si kun­nal­lis­jär­jes­tön pää­tök­set ja esi­tyk­set val­tuus­tol­le – katso lista

26.07.2021 15:22 9
Tilaajille
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä lisääntyi 845 kalenteripäivällä vuonna 2020 – Mielenterveyteen liittyvät poissaolot lisääntyivät vuoden aikana 10 prosentilla

Kau­pun­gin hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sa­olo­jen määrä li­sään­tyi 845 ka­len­te­ri­päi­väl­lä vuonna 2020 – Mie­len­ter­vey­teen liit­ty­vät pois­sa­olot li­sään­tyi­vät vuoden aikana 10 pro­sen­til­la

10.06.2021 16:05
Tilaajille
Kuusamo luopuu virallisesti erä- ja luontokulttuurimuseosta – mukana vielä kolme sijaintipaikkaa: "Kuusamossa iso haaste on saavutettavuus"

Kuusamo luopuu vi­ral­li­ses­ti erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta – mukana vielä kolme si­jain­ti­paik­kaa: "Kuu­sa­mos­sa iso haaste on saa­vu­tet­ta­vuus"

08.06.2021 15:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus valittaa KHO:lle sivistystoimenjohtajan valinnan kumoamisesta – seuraavassa päätöksessä voi mennä parikin vuotta

Kau­pun­gin­hal­li­tus va­lit­taa KHO:lle si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan va­lin­nan ku­moa­mi­ses­ta – seu­raa­vas­sa pää­tök­ses­sä voi mennä parikin vuotta

26.05.2021 17:04
Tilaajille