Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kuusamon kaupunginhallitus
Kuusamon verotulojen kertymä viime vuotta pienempi

Kuu­sa­mon ve­ro­tu­lo­jen kertymä viime vuotta pie­nem­pi

16.08.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon Kurtinvaaran yksityistien peruskorjauksen lainalle esitetään kaupungin takausta

Kuu­sa­mon Kur­tin­vaa­ran yk­si­tyis­tien pe­rus­kor­jauk­sen lai­nal­le esi­te­tään kau­pun­gin ta­kaus­ta

16.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Kuusamon kehitysjohtajan virkaan valittu Jari Karsikko myöntää ajan olevan haasteellisen uuden luomiseen: ”On uskallettava investoida ja uusia rakenteita”

Kuu­sa­mon ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaan valittu Jari Kar­sik­ko myöntää ajan olevan haas­teel­li­sen uuden luo­mi­seen: ”On us­kal­let­ta­va in­ves­toi­da ja uusia ra­ken­tei­ta”

23.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Jari Karsikko valittiin Kuusamon kehitysjohtajaksi – Anna Kantola varalle

Jari Kar­sik­ko va­lit­tiin Kuu­sa­mon ke­hi­tys­joh­ta­jak­si – Anna Kantola varalle

20.06.2023 21:36 1
Tilaajille
Vanhat kuvat: Kuusamon kaupunginjohtajan valinta sähköisti paikallispolitiikkaa kesäkuussa 2003

Vanhat kuvat: Kuu­sa­mon kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta säh­köis­ti pai­kal­lis­po­li­tiik­kaa ke­sä­kuus­sa 2003

19.06.2023 04:00 2
Tilaajille
Puurosuon sekä Kuivasenvaaran -osakaskuntien lainoihin haetaan kaupungin takausta

Puu­ro­suon sekä Kui­va­sen­vaa­ran -o­sa­kas­kun­tien lai­noi­hin haetaan kau­pun­gin ta­kaus­ta

19.05.2023 04:00
Tilaajille
Alle 65-vuotiaiden kuusamolaisten omaishoitajien senioripassin käyttöä selvitetään – kaupunginhallitus ei lämmennyt eläkeläisten ja omaishoitajien ilmaisiin uima- sekä kuntosalivuoroihin

Alle 65-vuo­tiai­den kuu­sa­mo­lais­ten omais­hoi­ta­jien se­nio­ri­pas­sin käyttöä sel­vi­te­tään – kau­pun­gin­hal­li­tus ei läm­men­nyt elä­ke­läis­ten ja omais­hoi­ta­jien il­mai­siin uima- sekä kun­to­sa­li­vuo­roi­hin

18.05.2023 04:00
Tilaajille
Kahden valtuutetun aloite tuomassa tulosta, Kuusamon kaupungin henkilöstölle ehdotetaan työsuhdepolkupyöriä – "Tehokas sekä edullinen tapa edistää terveyttä ja tukea työntekijöiden jaksamista"

Kahden val­tuu­te­tun aloite tuo­mas­sa tu­los­ta, Kuu­sa­mon kau­pun­gin hen­ki­lös­töl­le eh­do­te­taan työ­suh­de­pol­ku­pyö­riä – "Te­ho­kas sekä edul­li­nen tapa edistää ter­veyt­tä ja tukea työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mis­ta"

13.04.2023 04:00 6
Tilaajille
"Rohkea on oltava, mutta ei uhkarohkea”– Kuusamo investoi rajusti ja teki viime vuodelta yli kolmen miljoonan euron ylijäämän

"Rohkea on oltava, mutta ei uh­ka­roh­kea”– Kuusamo in­ves­toi rajusti ja teki viime vuo­del­ta yli kolmen mil­joo­nan euron yli­jää­män

31.03.2023 09:00 4
Tilaajille
Kuusamotalon ja Karhuntassun saneerauksien kustannusarviot ylittyivät

Kuu­sa­mo­ta­lon ja Kar­hun­tas­sun sa­nee­rauk­sien kus­tan­nu­sar­viot ylit­tyi­vät

13.03.2023 14:26 1
Tilaajille
Lumenvarastointia parannetaan Ruka Nordiciin – Kuusamon Erä-Veikoille esitetään lähes 200 000 euron avustusta Snow Secure-lumenvarastointijärjestelmän hankintaan

Lu­men­va­ras­toin­tia pa­ran­ne­taan Ruka Nor­di­ciin – Kuu­sa­mon Erä-Vei­koil­le esi­te­tään lähes 200 000 euron avus­tus­ta Snow Se­cu­re-lu­men­va­ras­toin­ti­jär­jes­tel­män han­kin­taan

01.02.2023 04:00 5
Tilaajille
Kuusamo varasi nuorisotakuun toteuttamiseen määrärahan

Kuusamo varasi nuo­ri­so­ta­kuun to­teut­ta­mi­seen mää­rä­ra­han

19.01.2023 11:00
Tilaajille
”Some on tuonut uudet vivahteet häiriökäyttäytymiseen” – Kuusamo loi uudet ohjeet asiakasväkivallan välttämiseen ja hallintaan töissä

”Some on tuonut uudet vi­vah­teet häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen” – Kuusamo loi uudet ohjeet asia­kas­vä­ki­val­lan vält­tä­mi­seen ja hal­lin­taan töissä

17.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki maksaa Erä-Veikoille ja matkailuyhdistykselle uusien sopimuksen mukaan lähes 700 000 euroa vuodessa – Ruka-Kuusamolle kolmas tapahtumatuottaja

Kuu­sa­mon kau­pun­ki maksaa Erä-Vei­koil­le ja mat­kai­luyh­dis­tyk­sel­le uusien so­pi­muk­sen mukaan lähes 700 000 euroa vuo­des­sa – Ru­ka-Kuu­sa­mol­le kolmas ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja

29.11.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamon vauvaraha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kuntalaisaloitteen ehdotus vielä isommasta summasta hävisi niukasti kaupunginhallituksen äänestyksessä

Kuu­sa­mon vau­va­ra­ha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kun­ta­lai­sa­loit­teen ehdotus vielä isom­mas­ta sum­mas­ta hävisi niu­kas­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ää­nes­tyk­ses­sä

25.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Kaupunki voi teettää Suojelupoliisilla työntekijöistään turvallisuusselvityksiä, jos Supo ottaa kaupungin asiakkaaksi ja työntekijät antavat luvan – erilaiset rekisterit sakkoja ja luottotietoja myöten voidaan syynätään

Kau­pun­ki voi teettää Suo­je­lu­po­lii­sil­la työn­te­ki­jöis­tään tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä, jos Supo ottaa kau­pun­gin asiak­kaak­si ja työn­te­ki­jät antavat luvan – eri­lai­set re­kis­te­rit sakkoja ja luot­to­tie­to­ja myöten voidaan syy­nä­tään

23.11.2022 13:51 2
Tilaajille
Kuusamon kasvatus- ja sivistystoimialalle tulossa lisää rahaa kuluvalle vuodelle – kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisätalousarviota

Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mia­lal­le tulossa lisää rahaa ku­lu­val­le vuo­del­le – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le li­sä­ta­lou­sar­vio­ta

01.11.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki antoi lausuntonsa kansalliseen metsästrategiaan: Metsiin liittyvä säädösten valmistelu pidettävä kansallisena

Kuu­sa­mon kau­pun­ki antoi lau­sun­ton­sa kan­sal­li­seen met­säst­ra­te­giaan: Metsiin liit­ty­vä sää­dös­ten val­mis­te­lu pi­det­tä­vä kan­sal­li­se­na

01.11.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamo osallistumassa Kuusinki- ja Piilijoen kunnostushankkeeseen – kaupungin omarahoitusosuus hankkeen tukitasosta riippuen on maksimissaan 70 000 euroa

Kuusamo osal­lis­tu­mas­sa Kuu­sin­ki- ja Pii­li­joen kun­nos­tus­hank­kee­seen – kau­pun­gin oma­ra­hoi­tu­so­suus hank­keen tu­ki­ta­sos­ta riip­puen on mak­si­mis­saan 70 000 euroa

01.11.2022 04:00 8
Tilaajille
Kuusamon kunnallisvero ensi vuonna 7,36 prosenttia – Sote-uudistukseen liittyen kuntien tämän vuoden kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksiköllä

Kuu­sa­mon kun­nal­lis­ve­ro ensi vuonna 7,36 pro­sent­tia – Sote-uu­dis­tuk­seen liit­tyen kuntien tämän vuoden kun­nal­lis­ve­rop­ro­sent­te­ja lei­ka­taan 12,64 pro­sent­tiyk­si­köl­lä

01.11.2022 14:06 1
Tilaajille