Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Kuusamon kaupunginhallitus
Kuusamon Porkkatörmän kohtalo yhä auki – Kiinteistön tulevaisuudesta käydään kädenvääntöä, kohde laitetaan uudelleen myyntiin ensi keväänä

Kuu­sa­mon Pork­ka­tör­män kohtalo yhä auki – Kiin­teis­tön tu­le­vai­suu­des­ta käydään kä­den­vään­töä, kohde lai­te­taan uu­del­leen myyn­tiin ensi keväänä

13.10.2021 12:33 1
Tilaajille
Kaupunginhallituksen enemmistö esittää pakolaisten ottamista Kuusamoon, valtuusto päättää asiasta – uusi ryhmä voisi saapua jo tämän vuoden lopulla

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö esittää pa­ko­lais­ten ot­ta­mis­ta Kuu­sa­moon, val­tuus­to päättää asiasta – uusi ryhmä voisi saapua jo tämän vuoden lopulla

08.09.2021 09:02
Tilaajille
Keskusta julkaisi kunnallisjärjestön päätökset ja esitykset valtuustolle – katso lista

Kes­kus­ta jul­kai­si kun­nal­lis­jär­jes­tön pää­tök­set ja esi­tyk­set val­tuus­tol­le – katso lista

26.07.2021 15:22 9
Tilaajille
Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä lisääntyi 845 kalenteripäivällä vuonna 2020 – Mielenterveyteen liittyvät poissaolot lisääntyivät vuoden aikana 10 prosentilla

Kau­pun­gin hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sa­olo­jen määrä li­sään­tyi 845 ka­len­te­ri­päi­väl­lä vuonna 2020 – Mie­len­ter­vey­teen liit­ty­vät pois­sa­olot li­sään­tyi­vät vuoden aikana 10 pro­sen­til­la

10.06.2021 16:05
Tilaajille
Kuusamo luopuu virallisesti erä- ja luontokulttuurimuseosta – mukana vielä kolme sijaintipaikkaa: "Kuusamossa iso haaste on saavutettavuus"

Kuusamo luopuu vi­ral­li­ses­ti erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta – mukana vielä kolme si­jain­ti­paik­kaa: "Kuu­sa­mos­sa iso haaste on saa­vu­tet­ta­vuus"

08.06.2021 15:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus valittaa KHO:lle sivistystoimenjohtajan valinnan kumoamisesta – seuraavassa päätöksessä voi mennä parikin vuotta

Kau­pun­gin­hal­li­tus va­lit­taa KHO:lle si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan va­lin­nan ku­moa­mi­ses­ta – seu­raa­vas­sa pää­tök­ses­sä voi mennä parikin vuotta

26.05.2021 17:04
Tilaajille
Kuusamon kaupunki päätti hakea valituslupaa KHO:lta Maaningan tuulivoimakaavasta – päätöksestä jätettiin eriävä mielipide

Kuu­sa­mon kau­pun­ki päätti hakea va­li­tus­lu­paa KHO:lta Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­kaa­vas­ta – pää­tök­ses­tä jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de

25.05.2021 17:17 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki aikoo hakea valituslupaa Maaningan tuulivoimakaavan ja sivistystoimenjohtajan valinnan kaatamisesta KHO:lta – hallituksessa maanantaina

Kuu­sa­mon kau­pun­ki aikoo hakea va­li­tus­lu­paa Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­kaa­van ja si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan va­lin­nan kaa­ta­mi­ses­ta KHO:lta – hal­li­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na

21.05.2021 14:25 3
Tilaajille
Valoa saattaa olla näkyvissä tunnelin päässä Kuusamolle –Kaupunki vertailee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kumoavaa päätöstä sekä KHO:n tekemää ratkaisua sallia tuulivoiman rakentaminen valtakunnallisesti arvokkaaksi määritetyn Kyrönjokilaakson maisema-alueelle Vaasaan

Valoa saattaa olla nä­ky­vis­sä tun­ne­lin päässä Kuu­sa­mol­le –Kau­pun­ki ver­tai­lee Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den ku­moa­vaa pää­tös­tä sekä KHO:n tekemää rat­kai­sua sallia tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­nen val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kaak­si mää­ri­te­tyn Ky­rön­jo­ki­laak­son mai­se­ma-alueel­le Vaasaan

30.04.2021 12:17 3
Tilaajille
Satu Tyni Koillismaan alueelliseen joukkoliikennetyöryhmään

Satu Tyni Koil­lis­maan alueel­li­seen jouk­ko­lii­ken­ne­työ­ryh­mään

23.04.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo ei halua rajoittaa paikallisten oikeutta metsästää Valtavaaralla ja Pyhävaaralla – "Suojelualuetta perustettaessa on luvattu paikallisten metsästysoikeuden säilyvän"

Kuusamo ei halua ra­joit­taa pai­kal­lis­ten oi­keut­ta met­säs­tää Val­ta­vaa­ral­la ja Py­hä­vaa­ral­la – "Suo­je­lua­luet­ta pe­rus­tet­taes­sa on luvattu pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keu­den säi­ly­vän"

21.04.2021 15:37
Tilaajille
Matkailuteille tukea kesäkunnossapitoon: "Määräraha ei riittäisi alkuunkaan, jos ruvettaisiin talvikunnossapidossa auttamaan"

Mat­kai­lu­teil­le tukea ke­sä­kun­nos­sa­pi­toon: "Mää­rä­ra­ha ei riit­täi­si al­kuun­kaan, jos ru­vet­tai­siin tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­sa aut­ta­maan"

27.10.2020 17:30 1
Tilaajille
Mitä mieltä Kuusamon kaupunginvaltuutetut ovat malminetsinnästä Juomasuon ympäristössä? – katso vastaukset tästä!

Mitä mieltä Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ovat mal­min­et­sin­näs­tä Juo­ma­suon ym­pä­ris­tös­sä? – katso vas­tauk­set tästä!

14.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen purkaa Porkkatörmän vanhan lastensairaalaan - katso miten äänet jakautuivat

Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti ää­nes­tyk­sen jälkeen purkaa Pork­ka­tör­män vanhan las­ten­sai­raa­laan - katso miten äänet ja­kau­tui­vat

06.10.2020 10:26 3
Tilaajille
Kaupunginhallitukselle esitetään Porkkatörmän näyttelytilarakennuksen purkamista. Helena Palosaari: "Talon ainutlaatuista tarinaa eivät edes kuusamolaiset tunne."

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään Pork­ka­tör­män näyt­te­ly­ti­la­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mis­ta. Helena Pa­lo­saa­ri: "Talon ai­nut­laa­tuis­ta tarinaa eivät edes kuu­sa­mo­lai­set tunne."

05.10.2020 12:43
Tilaajille
"Sua kutsuu Kuusamo" ehdolla kaupungin uudeksi sloganiksi – Kuusamon kaupunginhallitus hyväksyi uuden kaupunkistrategian yksimielisesti

"Sua kutsuu Kuu­sa­mo" ehdolla kau­pun­gin uudeksi slo­ga­nik­si – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi uuden kau­pun­ki­stra­te­gian yk­si­mie­li­ses­ti

22.09.2020 18:30
Tilaajille
Teollisuusalueen kaava valtuustolle – vaikutukset uhanalaisiin suoluontotyyppeihin arvioitava ja haarapääsky-yhdyskunnan esiintyminen selvitettävä

Teol­li­suus­alueen kaava val­tuus­tol­le – vai­ku­tuk­set uhan­alai­siin suo­luon­to­tyyp­pei­hin ar­vioi­ta­va ja haa­ra­pääs­ky-yh­dys­kun­nan esiin­ty­mi­nen sel­vi­tet­tä­vä

21.08.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunginhallitus kokousti – suunnitelma koronakriisin jälkitoimiin, lainasopimukselle jatkoa ja vastauksia valtuustoaloitteisiin

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­ti – suun­ni­tel­ma ko­ro­na­krii­sin jäl­ki­toi­miin, lai­na­so­pi­muk­sel­le jatkoa ja vas­tauk­sia val­tuus­to­aloit­tei­siin

18.06.2020 10:00
Tilaajille
Naturpolikselle puoli miljoonaa, Kemijärven kirjastoauto kuntotarkistukseen, kaupunki ei hae Kitkan luurankoa – lue Kuusamon tämän viikon päätökset tästä

Na­tur­po­lik­sel­le puoli mil­joo­naa, Ke­mi­jär­ven kir­jas­to­au­to kun­to­tar­kis­tuk­seen, kau­pun­ki ei hae Kitkan luu­ran­koa – lue Kuu­sa­mon tämän viikon pää­tök­set tästä

23.04.2020 04:00
Tilaajille