Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kuusamon kaupunginhallitus
Lumenvarastointia parannetaan Ruka Nordiciin – Kuusamon Erä-Veikoille esitetään lähes 200 000 euron avustusta Snow Secure-lumenvarastointijärjestelmän hankintaan

Lu­men­va­ras­toin­tia pa­ran­ne­taan Ruka Nor­di­ciin – Kuu­sa­mon Erä-Vei­koil­le esi­te­tään lähes 200 000 euron avus­tus­ta Snow Se­cu­re-lu­men­va­ras­toin­ti­jär­jes­tel­män han­kin­taan

01.02.2023 04:00 5
Tilaajille
Kuusamo varasi nuorisotakuun toteuttamiseen määrärahan

Kuusamo varasi nuo­ri­so­ta­kuun to­teut­ta­mi­seen mää­rä­ra­han

19.01.2023 11:00
Tilaajille
”Some on tuonut uudet vivahteet häiriökäyttäytymiseen” – Kuusamo loi uudet ohjeet asiakasväkivallan välttämiseen ja hallintaan töissä

”Some on tuonut uudet vi­vah­teet häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen” – Kuusamo loi uudet ohjeet asia­kas­vä­ki­val­lan vält­tä­mi­seen ja hal­lin­taan töissä

17.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki maksaa Erä-Veikoille ja matkailuyhdistykselle uusien sopimuksen mukaan lähes 700 000 euroa vuodessa – Ruka-Kuusamolle kolmas tapahtumatuottaja

Kuu­sa­mon kau­pun­ki maksaa Erä-Vei­koil­le ja mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sel­le uusien so­pi­muk­sen mukaan lähes 700 000 euroa vuo­des­sa – Ru­ka-Kuu­sa­mol­le kolmas ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja

29.11.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamon vauvaraha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kuntalaisaloitteen ehdotus vielä isommasta summasta hävisi niukasti kaupunginhallituksen äänestyksessä

Kuu­sa­mon vau­va­ra­ha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kun­ta­lais­aloit­teen ehdotus vielä isom­mas­ta sum­mas­ta hävisi niu­kas­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ää­nes­tyk­ses­sä

25.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Kaupunki voi teettää Suojelupoliisilla työntekijöistään turvallisuusselvityksiä, jos Supo ottaa kaupungin asiakkaaksi ja työntekijät antavat luvan – erilaiset rekisterit sakkoja ja luottotietoja myöten voidaan syynätään

Kau­pun­ki voi teettää Suo­je­lu­po­lii­sil­la työn­te­ki­jöis­tään tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä, jos Supo ottaa kau­pun­gin asiak­kaak­si ja työn­te­ki­jät antavat luvan – eri­lai­set re­kis­te­rit sakkoja ja luot­to­tie­to­ja myöten voidaan syy­nä­tään

23.11.2022 13:51 2
Tilaajille
Kuusamon kasvatus- ja sivistystoimialalle tulossa lisää rahaa kuluvalle vuodelle – kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisätalousarviota

Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mi­alal­le tulossa lisää rahaa ku­lu­val­le vuo­del­le – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le li­sä­ta­lous­ar­vio­ta

01.11.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki antoi lausuntonsa kansalliseen metsästrategiaan: Metsiin liittyvä säädösten valmistelu pidettävä kansallisena

Kuu­sa­mon kau­pun­ki antoi lau­sun­ton­sa kan­sal­li­seen met­säst­ra­te­giaan: Metsiin liit­ty­vä sää­dös­ten val­mis­te­lu pi­det­tä­vä kan­sal­li­se­na

01.11.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamo osallistumassa Kuusinki- ja Piilijoen kunnostushankkeeseen – kaupungin omarahoitusosuus hankkeen tukitasosta riippuen on maksimissaan 70 000 euroa

Kuusamo osal­lis­tu­mas­sa Kuu­sin­ki- ja Pii­li­joen kun­nos­tus­hank­kee­seen – kau­pun­gin oma­ra­hoi­tus­osuus hank­keen tu­ki­ta­sos­ta riip­puen on mak­si­mis­saan 70 000 euroa

01.11.2022 04:00 8
Tilaajille
Kuusamon kunnallisvero ensi vuonna 7,36 prosenttia – Sote-uudistukseen liittyen kuntien tämän vuoden kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksiköllä

Kuu­sa­mon kun­nal­lis­ve­ro ensi vuonna 7,36 pro­sent­tia – Sote-uu­dis­tuk­seen liit­tyen kuntien tämän vuoden kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­te­ja lei­ka­taan 12,64 pro­sent­ti­yk­si­köl­lä

01.11.2022 14:06 1
Tilaajille
Valtuustoaloite: Kuusamo toimenpiteisiin itärajalle kaavailtavan esteaidan rakentamisessa

Val­tuus­toa­loi­te: Kuusamo toi­men­pi­tei­siin itä­ra­jal­le kaa­vail­ta­van es­te­ai­dan ra­ken­ta­mi­ses­sa

16.09.2022 04:00
Tilaajille
Lohi Iijokeen -hankkeen ohjausryhmään jäseniä

Lohi Ii­jo­keen -hank­keen oh­jaus­ryh­mään jäseniä

15.09.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamo saa kehitysjohtajan viran – kaupunginhallitus päätti myös Venetsialaisten avustamisesta ja asuntopoliittisen ohjelman päivittämisestä

Kuusamo saa ke­hi­tys­joh­ta­jan viran – kau­pun­gin­hal­li­tus päätti myös Ve­net­sia­lais­ten avus­ta­mi­ses­ta ja asun­to­po­liit­ti­sen oh­jel­man päi­vit­tä­mi­ses­tä

25.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunginhallituksessa esillä muun muassa tulevaisuuslautakunnan jäsenten nimeäminen valtuustossa ja se, kuka jatkossa päättää rakennusmääräyksistä poikkeamisesta

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa esillä muun muassa tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan jä­sen­ten ni­meä­mi­nen val­tuus­tos­sa ja se, kuka jat­kos­sa päättää ra­ken­nus­mää­räyk­sis­tä poik­kea­mi­ses­ta

07.08.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki avustanee Myllykosken voimalaitoksen lunastamisessa – Kaupunginhallitukselta 350 000 euron määrärahaesitys

Kuu­sa­mon kau­pun­ki avus­ta­nee Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen lu­nas­ta­mi­ses­sa – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta 350 000 euron mää­rä­ra­ha­esi­tys

08.06.2022 11:00 7
Tilaajille
Esitys Kuusamon kaupunginhallitukselle: kaupungilta 350 000 euroa Myllykoski-keräykseen – "Voimalaitoksen lunastaminen ja Kuusinkijoen ennallistaminen ovat Kuusamon kaupungin strategian mukaisia toimia"

Esitys Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le: kau­pun­gil­ta 350 000 euroa Myl­ly­kos­ki-ke­räyk­seen – "Voi­ma­lai­tok­sen lu­nas­ta­mi­nen ja Kuu­sin­ki­joen en­nal­lis­ta­mi­nen ovat Kuu­sa­mon kau­pun­gin stra­te­gian mu­kai­sia toimia"

19.05.2022 11:19 5
Tilaajille
Asuntopula esteenä Käylään muutolle – Kuusamon kaupunki ja Käylän alueen maanomistajat istahtavat pian saman pöydän ääreen pohtimaan ratkaisuja

Asun­to­pu­la esteenä Käylään muu­tol­le – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Käylän alueen maan­omis­ta­jat is­tah­ta­vat pian saman pöydän ääreen poh­ti­maan rat­kai­su­ja

11.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Kuusamolta tiukka ehto ateria- ja puhtauspalveluyhtiöön liittymisestä: "Kajaanin kaupungin oltava yksi perustajaosakkaista"

Kuu­sa­mol­ta tiukka ehto ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­yh­tiöön liit­ty­mi­ses­tä: "Ka­jaa­nin kau­pun­gin oltava yksi pe­rus­ta­jao­sak­kais­ta"

05.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon golfkentästä äänestettiin kaupunginhallituksessa, äänet jakautuivat 10–2

Kuu­sa­mon golf­ken­täs­tä ää­nes­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, äänet ja­kau­tui­vat 10–2

12.04.2022 13:14
Tilaajille
Kuusamon golfkenttä kaupungille 310 000 eurolla ja lisää lomarakennuksia? – Kaupunginjohtaja: "Matkailun ympärivuotisuus on ottanut isoja harppauksia edelleen, siksi golfkentän kehittäminen on tarpeen"

Kuu­sa­mon golf­kent­tä kau­pun­gil­le 310 000 eurolla ja lisää lo­ma­ra­ken­nuk­sia? – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus on ottanut isoja harp­pauk­sia edel­leen, siksi golf­ken­tän ke­hit­tä­mi­nen on tar­peen"

11.04.2022 04:00 3
Tilaajille