Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Mielipidekirjoitukset
Lukijalta: Reino Rinne, myytti vai ihminen?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Reino Rinne, myytti vai ih­mi­nen?

23.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: "Sitä minä toivoin, että aluevaltuutettumme Keränen ja Hietala olisivat tuoneet esille ilonsa siitä yksimielisyydestä, jolla kuntalaiset ja ympäri Suomea asuvat omaiset allekirjoittivat adressin"
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Sitä minä toi­voin, että alue­val­tuu­tet­tum­me Keränen ja Hietala oli­si­vat tuoneet esille ilonsa siitä yk­si­mie­li­syy­des­tä, jolla kun­ta­lai­set ja ympäri Suomea asuvat omaiset al­le­kir­joit­ti­vat ad­res­sin"

22.07.2023 04:05
Tilaajille
Lukijalta: Mitä muuta me joudumme Taivalkoskella vähentämään – ja mitä me ruohonjuuritason kansalaiset voimme oikein tehdä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä muuta me jou­dum­me Tai­val­kos­kel­la vä­hen­tä­mään – ja mitä me ruo­hon­juu­ri­ta­son kan­sa­lai­set voimme oikein tehdä?

21.10.2022 14:59 1
Tilaajille
Ensio Palosaari palasi maailmalta takaisin Kuusamoon – nyt hän soveltaa oppimaansa kaivoskeskusteluun ja muihin kuusamolaisten kiista-aiheisiin

Ensio Pa­lo­saa­ri palasi maail­mal­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – nyt hän so­vel­taa op­pi­maan­sa kai­vos­kes­kus­te­luun ja muihin kuu­sa­mo­lais­ten kiis­ta-ai­hei­siin

22.04.2022 16:31 2
Tilaajille
Minä olen työikäinen, keski-ikäinen, jotain sellaista, mutta mummo… Eikö nykyajan mummoille voisi keksiä parempaa sanaa? – Yksi hetki muutti käsitykseni
Kolumni

Minä olen työi­käi­nen, kes­ki-ikäi­nen, jotain sel­lais­ta, mutta mummo… Eikö ny­ky­ajan mum­moil­le voisi keksiä pa­rem­paa sanaa? – Yksi hetki muutti kä­si­tyk­se­ni

24.03.2022 17:22 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kari Man­ni­nen vastaa Seppo Er­vas­til­le – An­ne­taan Annalle mah­dol­li­suus

22.07.2021 15:00 6
Tilaajille
Ei ole nuorten vika, jos politiikka ei innosta  – puolueiden täytyy tehdä itse politiikasta kiinnostavaa
Kolumni

Ei ole nuorten vika, jos po­li­tiik­ka ei innosta  – puo­luei­den täytyy tehdä itse po­li­tii­kas­ta kiin­nos­ta­vaa

16.06.2021 09:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­näs­tä ja kai­vos­toi­min­nas­ta työ­paik­ko­ja – kantani kai­vos­ky­sy­myk­seen ei ole muut­tu­nut

28.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken si­tou­tu­mat­to­mat vas­taa­vat Risto Ty­nil­le: "Tai­val­kos­ken si­tou­tu­mat­to­mien hyvä vaa­li­me­nes­tys vuoden 2017 vaa­leis­sa mah­dol­lis­ti kun­ta­po­li­tii­kan muut­ta­mi­sen"

26.05.2021 18:39 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Olisiko aika tehdä ties­tön­hoi­dol­le jotain – kun­ta­ta­sol­la tai jopa valtion ta­sol­la?

25.05.2021 19:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Jäl­ki­kir­joi­tus Rukan päi­vä­ko­ti­asiaan – tässä konk­reet­ti­sia eh­do­tuk­sia asian rat­kai­se­mi­sek­si

25.05.2021 18:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Työl­li­syy­den li­sää­mi­ses­sä ei aina tar­vit­se luoda uusia työ­paik­ko­ja, vaan voidaan käyttää eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja – Kunnat voivat osoit­taa kil­pai­lu­ky­kyään tar­joa­mal­la tuot­teis­tet­tu­ja ”e­tä­työ­pa­ket­te­ja”

25.05.2021 18:23
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­tuet elin­voi­maa li­sää­mään – näin toimisi elin­kei­no­jen yri­tys­kam­pus Kit­kan­tien Helmi

25.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alp­pi­kou­lu oli aloit­taes­saan kum­ma­jai­nen ja nyt se muo­dos­taa 20 pro­sent­tia lu­kio­lai­sis­ta – ilman pro­fi­loi­tu­mis­ta op­pi­lai­tok­set eivät pärjää

24.05.2021 19:02
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Pää­tök­sen­te­ko si­tou­tu­mat­to­ma­na on help­poa, mutta tur­miol­lis­ta

24.05.2021 19:00
Tilaajille
Onko koronamatematiikka tullut jäädäkseen? – Tapahtumia järjestetään ja nyt pitäisi oppia elämään sen kanssa, että riskit ovat vielä jossain määrin olemassa, mutta elämä alkaa myös tapahtua
Kolumni

Onko ko­ro­na­ma­te­ma­tiik­ka tullut jää­däk­seen? – Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään ja nyt pitäisi oppia elämään sen kanssa, että riskit ovat vielä jossain määrin ole­mas­sa, mutta elämä alkaa myös ta­pah­tua

24.05.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Matkailukaupunkikaavassa Käylä, Ruka, Rukajärvi, Nissinvaara ja kirkonkylä ovat asutuksen kasvualueita – toimivia kyläkouluja ei tule lakkauttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mat­kai­lu­kau­pun­ki­kaa­vas­sa Käylä, Ruka, Ru­ka­jär­vi, Nis­sin­vaa­ra ja kir­kon­ky­lä ovat asu­tuk­sen kas­vu­aluei­ta – toi­mi­via ky­lä­kou­lu­ja ei tule lak­kaut­taa

24.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Televisio-ohjelmat ovat  jatkuvasti huononemaan päin – luonto-ohjelmatkin ovat pääasiassa ruotsinkielisten tekemiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Te­le­vi­sio-oh­jel­mat ovat jat­ku­vas­ti huo­no­ne­maan päin – luon­to-oh­jel­mat­kin ovat pää­asias­sa ruot­sin­kie­lis­ten tekemiä

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Juomasuolla on ketjutettu kaivoslupaa kolmekymmentä vuotta, ilman että kaivoshanke on edennyt –  mielenkiintoista on nähdä, miten TUKES huomioi valtuuston kielteisen kannan
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Juo­ma­suol­la on ket­ju­tet­tu kai­vos­lu­paa kol­me­kym­men­tä vuotta, ilman että kai­vos­han­ke on edennyt – mie­len­kiin­tois­ta on nähdä, miten TUKES huomioi val­tuus­ton kiel­tei­sen kannan

21.04.2021 18:15
Tilaajille
Kuusamossa osataan heittäytyä ja päätös ostaa kohta 70 vuotta jokea kahlinnut voimalaitos on ison mittaluokan esimerkki siitä – Puheenjohtajaa toppuuteltiin, mutta silti hän lupasi: se kannatti
Kolumni

Kuu­sa­mos­sa osataan heit­täy­tyä ja päätös ostaa kohta 70 vuotta jokea kah­lin­nut voi­ma­lai­tos on ison mit­ta­luo­kan esi­merk­ki siitä – Pu­heen­joh­ta­jaa top­puu­tel­tiin, mutta silti hän lupasi: se kan­nat­ti

21.04.2021 04:00
Tilaajille