Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulu
Viikko
Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Poh­jois-Suo­men ja muun maan ylen­nyk­set

06.12.2023 00:01
Tilaajille
Ministeriö edellyttää Pohteelta vain yhtä korjausta – 90 miljoonan säästöohjelmaa päästään toteuttamaan sellaisenaan

Mi­nis­te­riö edel­lyt­tää Poh­teel­ta vain yhtä kor­jaus­ta – 90 mil­joo­nan sääs­tö­oh­jel­maa pääs­tään to­teut­ta­maan sel­lai­se­naan

05.12.2023 04:00
Tilaajille
Rovaniemellä pian konsertoivat lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti

Ro­va­nie­mel­lä pian kon­ser­toi­vat lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

03.12.2023 17:00
Tilaajille
Pohteen tytäryhteisöjen hallituksissa saa edelleen olla konsernijohtoa – Kokoomuksen yritys muuttaa käytäntöä torjuttiin tälläkin kertaa

Pohteen ty­tär­yh­tei­sö­jen hal­li­tuk­sis­sa saa edel­leen olla kon­ser­ni­joh­toa – Ko­koo­muk­sen yritys muuttaa käy­tän­töä tor­jut­tiin täl­lä­kin kertaa

03.12.2023 04:00
Tilaajille
Kuukausi
Oululaismies edelleen kadoksissa – poliisi pyytää havaintoja pari viikkoa sitten kadonneesta miehestä

Ou­lu­lais­mies edel­leen ka­dok­sis­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja pari viikkoa sitten ka­don­nees­ta mie­hes­tä

30.11.2023 16:51
Pohteen asiakasmaksuihin kaavaillaan 10 prosentin korotuksia ensi vuonna

Pohteen asia­kas­mak­sui­hin kaa­vail­laan 10 pro­sen­tin ko­ro­tuk­sia ensi vuonna

28.11.2023 07:50 3
Tilaajille
Noin 50 Pohteen työntekijää urkki työkaverinsa tietoja OYSissa – Uhrin epäilykset heräsivät, kun yllättävillä ihmisillä oli tietoja, joita heillä ei pitäisi olla

Noin 50 Pohteen työn­te­ki­jää urkki työ­ka­ve­rin­sa tietoja OYSissa – Uhrin epäi­lyk­set he­rä­si­vät, kun yl­lät­tä­vil­lä ih­mi­sil­lä oli tie­to­ja, joita heillä ei pitäisi olla

22.11.2023 17:30 3
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto päätti noin 90 miljoonan euron säästöistä – Maratonkokouksessa äänestettiin nelisenkymmentä kertaa, mutta muutoksia tuli vähän

Pohteen alue­val­tuus­to päätti noin 90 mil­joo­nan euron sääs­töis­tä – Ma­ra­ton­ko­kouk­ses­sa ää­nes­tet­tiin ne­li­sen­kym­men­tä kertaa, mutta muu­tok­sia tuli vähän

21.11.2023 11:13
Tilaajille
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

13.11.2023 17:00
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta äänesti: sote-keskus säilyy kaikissa kunnissa – Syötteen paloasema lakkautuslistalla

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ää­nes­ti: sote-kes­kus säilyy kai­kis­sa kun­nis­sa – Syöt­teen pa­lo­ase­ma lak­kau­tus­lis­tal­la

13.11.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkoskelta lähtöisin oleva opettaja Markku Perälä kehitti ylioppilaskokeisiin valmistavan sivuston, jota on klikattu jo miljoona kertaa

Tai­val­kos­kel­ta läh­töi­sin oleva opet­ta­ja Markku Perälä kehitti yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­ta­van si­vus­ton, jota on kli­kat­tu jo mil­joo­na kertaa

12.11.2023 17:00 2
Tilaajille
Pohjoispohjalainen erikoisuus: Näillä tieosuuksilla ajetaan 70 km/h talvisin – Katso nopeusrajoitukset kartalta

Poh­jois­poh­ja­lai­nen eri­koi­suus: Näillä tie­osuuk­sil­la ajetaan 70 km/h tal­vi­sin – Katso no­peus­ra­joi­tuk­set kar­tal­ta

14.11.2023 14:16
Tilaajille
Vanhemmat
Miksi konkurssien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla vähemmän kuin muualla Suomessa? Marjo Kolehmainen löytää taustalta 3 syytä

Miksi kon­kurs­sien määrä on kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la vä­hem­män kuin muualla Suo­mes­sa? Marjo Ko­leh­mai­nen löytää taus­tal­ta 3 syytä

04.11.2023 04:00
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla – osastohoidossa nyt noin 60 potilasta eri puolilla maakuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – osas­to­hoi­dos­sa nyt noin 60 po­ti­las­ta eri puo­lil­la maa­kun­taa

03.11.2023 12:00 7
Tilaajille
NordLab aloittaa yt-neuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

NordLab aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

03.11.2023 04:00 3
Ilmavoimat harjoittelee yölentoja Hornet-hävittäjillä Kajaanin ja Ivalon välillä

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee yö­len­to­ja Hor­net-hä­vit­tä­jil­lä Ka­jaa­nin ja Ivalon välillä

31.10.2023 11:26 1
Pohjoissuomalaiset menestyivät Vuoden Luontokuva -kisassa – kuusamolaisen kuvaajan tallentama oravan ravistus oli yksi voittajista

Poh­jois­suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät Vuoden Luon­to­ku­va -ki­sas­sa – kuu­sa­mo­lai­sen ku­vaa­jan tal­len­ta­ma oravan ra­vis­tus oli yksi voit­ta­jis­ta

30.10.2023 15:10
Tilaajille
Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia –  uusia sopeuttamistoimia tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen vielä tämän vuoden aikana

Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia – uusia so­peut­ta­mis­toi­mia tar­vi­taan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin sekä pe­las­tus­toi­meen vielä tämän vuoden aikana

20.10.2023 08:18 10
Tilaajille
Neljäkymmentä aluevaltuutettua vaatii lisää avoimuutta Pohteen toimintaan ja päätöksentekoon

Nel­jä­kym­men­tä alue­val­tuu­tet­tua vaatii lisää avoi­muut­ta Pohteen toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon

19.10.2023 09:37 3
Tilaajille
Kuusamotalossa joulukuussa konsertoivalta Jari Sillanpäältä on peruttu esiintymisiä laulajan rikostuomioiden vuoksi – Samaa on vaadittu myös Kuusamossa, kulttuuritoimenjohtajan mukaan juridisia perusteita perumiselle ei ole

Kuu­sa­mo­ta­los­sa jou­lu­kuus­sa kon­ser­toi­val­ta Jari Sil­lan­pääl­tä on peruttu esiin­ty­mi­siä lau­la­jan ri­kos­tuo­mioi­den vuoksi – Samaa on vaa­dit­tu myös Kuu­sa­mos­sa, kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­jan mukaan ju­ri­di­sia pe­rus­tei­ta pe­ru­mi­sel­le ei ole

16.10.2023 17:00 9
Tilaajille