Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Rakentaminen
Posion koulukeskuksen pihan kaukolämpökaivanto peitetään ennen kuin lukukausi alkaa – "Päällystystöitä ei tehdä vielä tänä vuonna"

Posion kou­lu­kes­kuk­sen pihan kau­ko­läm­pö­kai­van­to pei­te­tään ennen kuin lu­ku­kau­si alkaa – "Pääl­lys­tys­töi­tä ei tehdä vielä tänä vuonna"

03.08.2023 04:00
Tilaajille
Kolmen kaupungin kohteen purkutyöt hetkellisesti tauolla – Haitta-ainepurkaminen on saatu kuitenkin tehtyä

Kolmen kau­pun­gin kohteen pur­ku­työt het­kel­li­ses­ti tauolla – Hait­ta-ai­ne­pur­ka­mi­nen on saatu kui­ten­kin tehtyä

01.08.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo Hirsitalot lomauttaa henkilöstöään haastavan markkinatilanteen vuoksi

Kuusamo Hir­si­ta­lot lo­maut­taa hen­ki­lös­töään haas­ta­van mark­ki­na­ti­lan­teen vuoksi

23.07.2023 04:00
Tilaajille
Kolme rakennusta häviää Kuusamon katukuvasta pian – purkutöiden pitää olla tehtynä ennen talvea

Kolme ra­ken­nus­ta häviää Kuu­sa­mon ka­tu­ku­vas­ta pian – pur­ku­töi­den pitää olla tehtynä ennen talvea

13.06.2023 11:00 7
Tilaajille
Kitkantien hirsikerrostalon työt alkoivat – työmaa tuo hiukan muutoksia liikennejärjestelyihin

Kit­kan­tien hir­si­ker­ros­ta­lon työt al­koi­vat – työmaa tuo hiukan muu­tok­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

06.06.2023 04:00 4
Tilaajille
Syötteen mökkirakentaminen vähissä verrattuna edellisvuosiin – paikallisilla yrittäjillä riittää silti töitä

Syöt­teen mök­ki­ra­ken­ta­mi­nen vähissä ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­siin – pai­kal­li­sil­la yrit­tä­jil­lä riittää silti töitä

05.06.2023 11:00
Tilaajille
Kohta tässä seisoo 12 Teijoa – Rukalle rakentuu syksyksi uusi mökkikylä valmismoduuleista

Kohta tässä seisoo 12 Teijoa – Rukalle ra­ken­tuu syk­syk­si uusi mök­ki­ky­lä val­mis­mo­duu­leis­ta

05.05.2023 04:00
Tilaajille
Kevään aikana kattoja kuntoon Syötteen kansallispuistossa – Tarkoitus on uusia kolmessatoista kohteessa kaikkiaan 25 kattoa

Kevään aikana kattoja kuntoon Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Tar­koi­tus on uusia kol­mes­sa­tois­ta koh­tees­sa kaik­kiaan 25 kattoa

30.04.2023 04:00
Tilaajille
Posiolla kertynyt korjausvelkaa lähes yhdeksän miljoonaa euroa – ”Järjetöntä olisi laittaa 10 miljoonaa korjaamiseen, esille onkin noussut kirjastolle ja päiväkodille uusien tilojen rakentaminen koulukeskuksen viereen"

Po­siol­la ker­ty­nyt kor­jaus­vel­kaa lähes yh­dek­sän mil­joo­naa euroa – ”Jär­je­tön­tä olisi laittaa 10 mil­joo­naa kor­jaa­mi­seen, esille onkin noussut kir­jas­tol­le ja päi­vä­ko­dil­le uusien tilojen ra­ken­ta­mi­nen kou­lu­kes­kuk­sen vie­reen"

13.04.2023 11:00 4
Tilaajille
Nyt on hulppeaa! Tältä näyttää Kuusamon Nilonkankaan uudessa koulussa, johon oppilaat pääsevät tutustumaan torstaina – "Mä pelkäsin, että mä eksyn"

Nyt on hulp­peaa! Tältä näyttää Kuu­sa­mon Ni­lon­kan­kaan uudessa kou­lus­sa, johon op­pi­laat pää­se­vät tu­tus­tu­maan tors­tai­na – "Mä pel­kä­sin, että mä eksyn"

06.04.2023 04:00
Tilaajille
Tulevaisuudessa hirsipinta näkyy katukuvassa yhä useammin, uskoo 25 vuotta täyttävän Kuusamo Hirsitalojen Arto Orjasniemi – Kierrätettävyys ja ekologisuus pysyviä trendejä

Tu­le­vai­suu­des­sa hir­si­pin­ta näkyy ka­tu­ku­vas­sa yhä useam­min, uskoo 25 vuotta täyt­tä­vän Kuusamo Hir­si­ta­lo­jen Arto Or­jas­nie­mi – Kier­rä­tet­tä­vyys ja eko­lo­gi­suus pysyviä tren­de­jä

14.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Oululainen Tauno Tönning raivasi tiensä köyhästä Hintanperän mökistä rakennusteollisuuden huipulle – Kova työ toi vaurautta, mutta sillä oli hintansa

Ou­lu­lai­nen Tauno Tönning raivasi tiensä köy­häs­tä Hin­tan­pe­rän mökistä ra­ken­nus­teol­li­suu­den hui­pul­le – Kova työ toi vau­raut­ta, mutta sillä oli hin­tan­sa

27.12.2022 08:00
Tilaajille
Nyt voit sanoa hyvästit Dionelle lopullisesti, kaupunki osti ja purkaa ehkä jo vuoden sisällä – tyhjille tonteille halutaan kaavoittaa kaivattua asuinrakentamista

Nyt voit sanoa hy­väs­tit Dio­nel­le lo­pul­li­ses­ti, kau­pun­ki osti ja purkaa ehkä jo vuoden sisällä – tyh­jil­le ton­teil­le ha­lu­taan kaa­voit­taa kai­vat­tua asuin­ra­ken­ta­mis­ta

11.12.2022 04:00 6
Tilaajille
Rakennusjätteiden luvaton käsittely ja poltto Taivalkoskella johti jättisakkoihin

Ra­ken­nus­jät­tei­den luvaton kä­sit­te­ly ja poltto Tai­val­kos­kel­la johti jät­ti­sak­koi­hin

23.11.2022 19:29 1
Tilaajille
Oliko saunan pystyttäminen korjaamista vai uudisrakentamista? – Kuusamossa hiertävä tapaus eteni hallinto-oikeuteen

Oliko saunan pys­tyt­tä­mi­nen kor­jaa­mis­ta vai uu­dis­ra­ken­ta­mis­ta? – Kuu­sa­mos­sa hier­tä­vä tapaus eteni hal­lin­to-oi­keu­teen

22.11.2022 04:00 5
Tilaajille
Somevaikuttaja ja luontokuvaaja Eeva Mäkisen unelma kodista Kuusamossa toteutui – tällainen on Eevan ja miehensä Mikon persoonallisia ratkaisuja sisältävä hirsikoti järvenrannalla

So­me­vai­kut­ta­ja ja luon­to­ku­vaa­ja Eeva Mäkisen unelma kodista Kuu­sa­mos­sa to­teu­tui – ­täl­lai­nen on Eevan ja mie­hen­sä Mikon per­soo­nal­li­sia rat­kai­su­ja si­säl­tä­vä hir­si­ko­ti jär­ven­ran­nal­la

18.11.2022 16:30
Tilaajille
Hannu Hiltula tiesi jo 3-vuotiaana, että hänestä tulee arkkitehti – miljoonahuviloitakin suunnitteleva Hiltula nauttii yhä työstään monesta syystä: "Hyvin monesta asiakkaasta on tullut ystävä"

Hannu Hiltula tiesi jo 3-vuo­tiaa­na, että hänestä tulee ark­ki­teh­ti – mil­joo­na­hu­vi­loi­ta­kin suun­nit­te­le­va Hiltula nauttii yhä työs­tään monesta syystä: "Hyvin monesta asiak­kaas­ta on tullut ystävä"

12.11.2022 21:20 3
Tilaajille
6,5 miljoonan keikka meni yhdellä puhelinsoitolla – Europinta Oy:n Kalevi Huuskonen tietää millaista vuoristorataa rakennusalalla mennään: Nyt Europinta on Kuusamon vuoden yrittäjä

6,5 mil­joo­nan keikka meni yhdellä pu­he­lin­soi­tol­la – Eu­ro­pin­ta Oy:n Kalevi Huus­ko­nen tietää mil­lais­ta vuo­ris­to­ra­taa ra­ken­nus­alal­la men­nään: Nyt Eu­ro­pin­ta on Kuu­sa­mon vuoden yrit­tä­jä

12.11.2022 21:00 1
Tilaajille
Kuusamolaiset asuinrakentamishankkeet viivästyneet – Rakentajat odottavat yhtä asiaa

Kuu­sa­mo­lai­set asuin­ra­ken­ta­mis­hank­keet vii­väs­ty­neet – Ra­ken­ta­jat odot­ta­vat yhtä asiaa

07.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Muhiiko uusien asuntojen rakentamisessa aikapommi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Muhiiko uusien asun­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa ai­ka­pom­mi?

11.10.2022 11:00 1
Tilaajille