Lentopallo: Pölkky Kuu­sa­moll­ta täysin yli­ver­tai­nen esitys – ottelu Lii­gaP­lo­kia vastaan oli ohi rei­lus­sa tun­nis­sa

Rakentaminen
Manralle tontti rakenteilla olevan kerrostalon vierestä: ”Nyt aletaan suunnitella, mitä siihen tulee”, kerrostalo valmis vuoden päästä

Man­ral­le tontti ra­ken­teil­la olevan ker­ros­ta­lon vie­res­tä: ”Nyt aletaan suun­ni­tel­la, mitä siihen tulee”, ker­ros­ta­lo valmis vuoden päästä

27.08.2021 17:01 1
Tilaajille
"Aletaan olemaan järkevyyden rajoilla" – Puutavaran hinta on ennätyksellisen korkealla: sekä myyjän että ostajan mukaan moni siirtää rakennusprojektejaan

"A­le­taan olemaan jär­ke­vyy­den ra­joil­la" – Puu­ta­va­ran hinta on en­nä­tyk­sel­li­sen kor­keal­la: sekä myyjän että ostajan mukaan moni siirtää ra­ken­nusp­ro­jek­te­jaan

26.07.2021 04:00
Tilaajille
Nilonkankaan koulun rakentaminen käynnistyy: Kuusamon lähihistorian suurimman uudisrakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat 19 miljoonaa euroa – Katso video, joka näyttää koulun ulkoa ja sisältä

Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy: Kuu­sa­mon lä­hi­his­to­rian suu­rim­man uu­dis­ra­ken­nus­hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 19 mil­joo­naa euroa – Katso video, joka näyttää koulun ulkoa ja sisältä

08.07.2021 18:10
Tilaajille
Rakennusmateriaalit kallistuneet huimasti ja uhkaavat jo rakennushankkeita – "Tällainen hintataso on kestämätön"

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­lit kal­lis­tu­neet hui­mas­ti ja uh­kaa­vat jo ra­ken­nus­hank­kei­ta – "Täl­lai­nen hin­ta­ta­so on kes­tä­mä­tön"

16.06.2021 08:55
Tilaajille
Metsähallitus haluaa kaavoittaa mökkitontteja luontokeskuksen lähelle – Syötteellä on meneillään rakennusbuumi: "Jos kauppa kariutuu, jonossa on jo seuraava ostaja"

Met­sä­hal­li­tus haluaa kaa­voit­taa mök­ki­tont­te­ja luon­to­kes­kuk­sen lähelle – Syöt­teel­lä on me­neil­lään ra­ken­nus­buu­mi: "Jos kauppa ka­riu­tuu, jonossa on jo seu­raa­va ostaja"

02.06.2021 20:06
Tilaajille
Hirsimökin ostajille jäitä hattuun, kun toimitusajat venyvät – mökkikuumeeseen helpotusta vasta ensi vuonna

Hir­si­mö­kin os­ta­jil­le jäitä hat­tuun, kun toi­mi­tu­sa­jat venyvät – mök­ki­kuu­mee­seen hel­po­tus­ta vasta ensi vuonna

15.05.2021 12:00
Tilaajille
Lisää henkilökuntaa, täysi kalenteri lokakuulle asti – Kuusamossa rempataan nyt tohinalla vanhaa mökkikantaa uuteen uskoon: ”Välillä joutuu myymään eioota”

Lisää hen­ki­lö­kun­taa, täysi ka­len­te­ri lo­ka­kuul­le asti – Kuu­sa­mos­sa rem­pa­taan nyt to­hi­nal­la vanhaa mök­ki­kan­taa uuteen uskoon: ”Vä­lil­lä joutuu myymään eioota”

05.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Rovaniemelle tulossa viisi uutta kerrostaloa

Ro­va­nie­mel­le tulossa viisi uutta ker­ros­ta­loa

28.04.2021 12:14 1
Tilaajille
Sahatavaran hinta nousi äkkiä kolmanneksen – rakentajan kannattaa varmistella puutavaran saanti ajoissa

Sa­ha­ta­va­ran hinta nousi äkkiä kol­man­nek­sen – ra­ken­ta­jan kan­nat­taa var­mis­tel­la puu­ta­va­ran saanti ajoissa

20.04.2021 08:35
Tilaajille

Rukan ri­vi­ta­lon kus­tan­nu­sar­vio 360 000 euroa - vuok­ra­ta­loyh­tiö hakee kau­pun­gil­ta yli mil­joo­nan lainaa usei­siin hank­kei­siin

25.03.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamolainen Tuomo irtisanoutui vakituisesta työstä ja antoi itselleen erikoisen 60-vuotislahjan: "Ennen kuin enteriä painoin, piti pitkään miettiä ja kävellä ympyrää"

Kuu­sa­mo­lai­nen Tuomo ir­ti­sa­nou­tui va­ki­tui­ses­ta työstä ja antoi it­sel­leen eri­koi­sen 60-vuo­tis­lah­jan: "Ennen kuin enteriä pai­noin, piti pitkään miettiä ja kävellä ym­py­rää"

11.03.2021 15:00
Tilaajille
Syötteen Luokkavaaran tontit välitykseen – rakentamiseen valmiita paikkoja on kaikkiaan 36 kappaletta

Syöt­teen Luok­ka­vaa­ran tontit vä­li­tyk­seen – ra­ken­ta­mi­seen val­mii­ta paik­ko­ja on kaik­kiaan 36 kap­pa­let­ta

29.01.2021 13:25
Tilaajille
Koskitraktorin halli valmistuu Pudasjärvellä – työkalu- ja varaosamyynti pääsee uusiin tiloihin ensi vuoden alkupuolella

Kos­kit­rak­to­rin halli val­mis­tuu Pu­das­jär­vel­lä – työ­ka­lu- ja va­rao­sa­myyn­ti pääsee uusiin ti­loi­hin ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

29.12.2020 10:00
Tilaajille
12 mökkiä ja luontopolku – Kuusamon Uuttuniemeen on suunnitteilla lepoa ja luonnonrauhaa tarjoava matkailualue: "Luontoa ei käytetä huonosti vaan siten, ettei jää merkkejä ja virkistysarvo säilyisi"

12 mökkiä ja luon­to­pol­ku – Kuu­sa­mon Uut­tu­nie­meen on suun­nit­teil­la lepoa ja luon­non­rau­haa tar­joa­va mat­kai­lua­lue: "Luon­toa ei käytetä huo­nos­ti vaan siten, ettei jää merk­ke­jä ja vir­kis­ty­sar­vo säi­lyi­si"

18.11.2020 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luontopääkaupunkiin ei olisi kannattanut rahdata kiviä maailman toiselta laidalta – varsinkaan Neljäntienristeykseen, joka on kulttuurihistoriallinen kohde

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­pää­kau­pun­kiin ei olisi kan­nat­ta­nut rahdata kiviä maail­man toi­sel­ta lai­dal­ta – var­sin­kaan Nel­jän­tien­ris­teyk­seen, joka on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen kohde

10.09.2020 04:00 3
"Hirsirakentamisessa korostuu tarkkuussahaus ja muotoilu" – Taivalkoskella rakentuu laavu yhteiseen käyttöön, eikä kylällä ole montaa vastaavaa laavua

"Hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa ko­ros­tuu tark­kuus­sa­haus ja muo­toi­lu" – Tai­val­kos­kel­la ra­ken­tuu laavu yh­tei­seen käyt­töön, eikä kylällä ole montaa vas­taa­vaa laavua

26.06.2020 04:00
Tilaajille
Hannu Poussu rakennustarkastajaksi Kuusamoon

Hannu Poussu ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si Kuu­sa­moon

22.06.2020 10:28
Tilaajille
Saako sairaanhoito maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sairaalan hinta kauhistuttaa
Kolumni

Saako sai­raan­hoi­to maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sai­raa­lan hinta kau­his­tut­taa

04.06.2020 04:00
Miljardin euron savotta on kova ponnistus - Uuden sairaalan kustannukset nousevat kovaa vauhtia

Mil­jar­din euron savotta on kova pon­nis­tus - Uuden sai­raa­lan kus­tan­nuk­set nou­se­vat kovaa vauhtia

03.06.2020 12:00
Tilaajille
Tee se itse -tyypit heräsivät koronakotoilun keskellä - Kotia kunnostetaan seinä kerrallaan ja terasseja laitetaan lumen keskellä: "Tämä on selkeästi koronatilanteen vaikutusta"

Tee se itse -tyypit he­rä­si­vät ko­ro­na­ko­toi­lun kes­kel­lä - Kotia kun­nos­te­taan seinä ker­ral­laan ja te­ras­se­ja lai­te­taan lumen kes­kel­lä: "Tämä on sel­keäs­ti ko­ro­na­ti­lan­teen vai­ku­tus­ta"

16.05.2020 15:00
Tilaajille