Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Investoinnit
Viime vuonna rakennettiin 212 tuulivoimalaa – puolet myllyistä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Viime vuonna ra­ken­net­tiin 212 tuu­li­voi­ma­laa – puolet myl­lyis­tä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

04.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Nissinvaaran koululle valittiin suunnittelijaksi Art Michael – kallein tarjous oli lähes seitsemän kertaa niin kallis kuin voittajan hinta

Nis­sin­vaa­ran kou­lul­le va­lit­tiin suun­nit­te­li­jak­si Art Michael – kallein tarjous oli lähes seit­se­män kertaa niin kallis kuin voit­ta­jan hinta

03.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Rukakeskus aikoo rakentaa rinteiden ja suojelualueen juurelle runsaan 10 miljoonan euron chalet-kohteen – " Isojen huoneistojen kysyntä on lisääntynyt viime vuosina"

Ru­ka­kes­kus aikoo ra­ken­taa rin­tei­den ja suo­je­lua­lueen juu­rel­le runsaan 10 mil­joo­nan euron cha­let-koh­teen – " I­so­jen huo­neis­to­jen kysyntä on li­sään­ty­nyt viime vuo­si­na"

19.12.2023 14:35 5
Tilaajille
"Saunomisen jälkeen laitetaan vaatteet päälle ja voidaan siirtyä ravintolan puolelle" – Rukakeskus rakentaa tunturin huipulle kaksi kysyttyä palvelua saman katon alle

"Sau­no­mi­sen jälkeen lai­te­taan vaat­teet päälle ja voidaan siirtyä ra­vin­to­lan puo­lel­le" – ­Ru­ka­kes­kus ra­ken­taa tun­tu­rin hui­pul­le kaksi ky­syt­tyä pal­ve­lua saman katon alle

18.12.2023 04:00
Tilaajille
Positiivinen kierre saatava aikaan – aluekehitysmittarin indeksiluvuilla mitattuna Lapissa perää pitävän Posion tulevien vuosien haasteet ovat todella kovia
Kolumni

Po­si­tii­vi­nen kierre saatava aikaan – alue­ke­hi­tys­mit­ta­rin in­dek­si­lu­vuil­la mi­tat­tu­na Lapissa perää pitävän Posion tu­le­vien vuosien haas­teet ovat todella kovia

18.12.2023 15:40 5
Tilaajille
Nissinvaaran koulun rakentaminen ensin varmistui Kuusamon valtuustossa äänin 21–18, Ruka tulee perässä – "Meillä on hyvä mahdollisuus saada vietyä nämä hankkeet peräkkäin läpi"

Nis­sin­vaa­ran koulun ra­ken­ta­mi­nen ensin var­mis­tui Kuu­sa­mon val­tuus­tos­sa äänin 21–18, Ruka tulee perässä – "Meillä on hyvä mah­dol­li­suus saada vietyä nämä hank­keet pe­räk­käin läpi"

12.12.2023 18:33 35
Tilaajille
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 12:46
Tilaajille
Kuusamo investoi voimakkaasti elinvoimaan, ensi vuoden talousarvion tulos painahtamassa miinukselle – ”Rohkeasti, mutta maltilla eteenpäin”

Kuusamo in­ves­toi voi­mak­kaas­ti elin­voi­maan, ensi vuoden ta­lou­sar­vion tulos pai­nah­ta­mas­sa mii­nuk­sel­le – ”Roh­keas­ti, mutta mal­til­la eteen­päin”

21.11.2023 17:51 9
Tilaajille
Maston alue on kymmenen vuoden päästä yksi Rukan suosituimmista, uskoo toimitusjohtaja Antti Kärävä – siksi Rukalla on nyt käynnissä 14 miljoonan euron investoinnit

Maston alue on kym­me­nen vuoden päästä yksi Rukan suo­si­tuim­mis­ta, uskoo toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä – siksi Rukalla on nyt käyn­nis­sä 14 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

01.10.2023 17:00
Tilaajille
"Helteillä täällä oli noin 60 ihmistä kerralla" – Taivalkosken ykkösuimapaikasta tulee entistä ehompi

"Hel­teil­lä täällä oli noin 60 ihmistä ker­ral­la" – Tai­val­kos­ken yk­kö­sui­ma­pai­kas­ta tulee entistä ehompi

31.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Tuomo ja Marja Ollila tekevät Sossonniemelle safaritalon ja siirtävät matkailuyritystä vähitellen lapsilleen – kun valokuitua ei ollut, yritys teki verkon itse

Tuomo ja Marja Ollila tekevät Sos­son­nie­mel­le sa­fa­ri­ta­lon ja siir­tä­vät mat­kai­luy­ri­tys­tä vä­hi­tel­len lap­sil­leen – kun va­lo­kui­tua ei ollut, yritys teki verkon itse

26.07.2023 11:00 2
Tilaajille
Nilonkankaan uusi liikuntasali on räätälöity ennen muuta alakoululaisille – "Saliin mahtuvat silti ihan hyvin myös aikuiset"

Ni­lon­kan­kaan uusi lii­kun­ta­sa­li on rää­tä­löi­ty ennen muuta ala­kou­lu­lai­sil­le – "Saliin mah­tu­vat silti ihan hyvin myös ai­kui­set"

18.07.2023 04:00
Tilaajille
”Nyt ei saa painaa jarrua” – Kuusamon kaupungin vakaa talouspohja antaa potkua kehittämistoimiin

”Nyt ei saa painaa jarrua” – Kuu­sa­mon kau­pun­gin vakaa ta­lous­poh­ja antaa potkua ke­hit­tä­mis­toi­miin

13.06.2023 19:40 2
Tilaajille
Kuusamon kirjaston ja Naturpoliksen peruskorjaukset päätettäväksi – kirjastoon järjestyvät tilat Hannu Hautalan arkistolle

Kuu­sa­mon kir­jas­ton ja Na­tur­po­lik­sen pe­rus­kor­jauk­set pää­tet­tä­väk­si – kir­jas­toon jär­jes­ty­vät tilat Hannu Hau­ta­lan ar­kis­tol­le

21.05.2023 12:00
Tilaajille
Mourusalmen kalasatamaan on investoitu viime vuosinakin, nyt se tarvitsisi jälleen isot parannukset

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­maan on in­ves­toi­tu viime vuo­si­na­kin, nyt se tar­vit­si­si jälleen isot pa­ran­nuk­set

01.05.2023 11:00
Tilaajille
Nyt on hulppeaa! Tältä näyttää Kuusamon Nilonkankaan uudessa koulussa, johon oppilaat pääsevät tutustumaan torstaina – "Mä pelkäsin, että mä eksyn"

Nyt on hulp­peaa! Tältä näyttää Kuu­sa­mon Ni­lon­kan­kaan uudessa kou­lus­sa, johon op­pi­laat pää­se­vät tu­tus­tu­maan tors­tai­na – "Mä pel­kä­sin, että mä eksyn"

06.04.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon Mäntyselän teollisuusalueelle vireillä parin miljoonan euron tieyhteyshanke, maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 50 prosentin EU- ja valtionrahoitusta

Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­alueel­le vi­reil­lä parin mil­joo­nan euron tieyh­teys­han­ke, maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­mä puoltaa 50 pro­sen­tin EU- ja val­tion­ra­hoi­tus­ta

06.03.2023 04:00
Tilaajille
Rukalle Suomen ensimmäinen kahdeksan hengen tuolihissi – Maston alueelle tulee neljä uutta rinnettä: Investointeja tehdään 14 miljoonalla eurolla

Rukalle Suomen en­sim­mäi­nen kah­dek­san hengen tuo­li­his­si – Maston alueel­le tulee neljä uutta rin­net­tä: In­ves­toin­te­ja tehdään 14 mil­joo­nal­la eurolla

16.02.2023 09:15 2
Tilaajille
Irlantilainen ETFuels suunnittelee 800 miljoonan euron metanolitehdasta Ranualle – "Tässä ollaan vielä ihan alkutekijöissä eikä ratkaisuja ole tehty suuntaan tai toiseen"

Ir­lan­ti­lai­nen ETFuels suun­nit­te­lee 800 mil­joo­nan euron me­ta­no­li­teh­das­ta Ra­nual­le – "Tässä ollaan vielä ihan al­ku­te­ki­jöis­sä eikä rat­kai­su­ja ole tehty suun­taan tai toi­seen"

27.01.2023 18:06
Tilaajille
Kuusamolainen aurinkosähköpuisto tuottaisi 5700 omakotitalon tarpeen verran – kaupunki teetti selvityksen, jonka ehdotuksen toteutus maksaisi 60 miljoonaa

Kuu­sa­mo­lai­nen au­rin­ko­säh­kö­puis­to tuot­tai­si 5700 oma­ko­ti­ta­lon tarpeen verran – kau­pun­ki teetti sel­vi­tyk­sen, jonka eh­do­tuk­sen to­teu­tus mak­sai­si 60 mil­joo­naa

18.01.2023 04:00 2
Tilaajille