Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Nissinvaaran koulu
Kuukausi
Nissinvaaran koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelija tuomittiin vahingonkorvauksiin Mäntyharjun kunnalle

Nis­sin­vaa­ran koulun pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­ja tuo­mit­tiin va­hin­gon­kor­vauk­siin Män­ty­har­jun kun­nal­le

28.02.2024 16:15 1
Tilaajille
Kaupunki hylkäsi oikaisuvaatimuksen Nissinvaaran koulun suunnittelun hankinnasta – "Tarjous on tarjouspyynnön mukainen"

Kau­pun­ki hylkäsi oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lun han­kin­nas­ta – "Tar­jous on tar­jous­pyyn­nön mu­kai­nen"

26.02.2024 17:00
Tilaajille
Nissinvaaran koulun suunnittelu on alkanut, arkkitehti Art Michael tekee työtä hyvällä mielellä, vaikka päällä on valitus ja käräjöinti – "Paikalliset yritykset ovat ottaneet yhteyttä"

Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lu on al­ka­nut, ark­ki­teh­ti Art Michael tekee työtä hyvällä mie­lel­lä, vaikka päällä on valitus ja kä­rä­jöin­ti – "Pai­kal­li­set yri­tyk­set ovat ot­ta­neet yh­teyt­tä"

20.02.2024 11:37
Tilaajille
"Loppukin rauha olisi mennyttä" – Kuusamoon suunnitellun kevyen liikenteen väylän risteyspaikka huolettaa omakotitalossa asuvia Veijo ja Pirjo Lohilahtea

"Lop­pu­kin rauha olisi men­nyt­tä" – Kuu­sa­moon suun­ni­tel­lun kevyen lii­ken­teen väylän ris­teys­paik­ka huo­let­taa oma­ko­ti­ta­los­sa asuvia Veijo ja Pirjo Lo­hi­lah­tea

20.02.2024 04:00 3
Tilaajille
”Jos ei ole varmuutta siitä, onko koulua edes olemassa vaikkapa kolmen vuoden päästä, se voi vaikuttaa muuttopäätökseen” — Käylässä ja muissa kyläkouluissa pohdittiin tulevaisuutta

”Jos ei ole var­muut­ta siitä, onko koulua edes ole­mas­sa vaik­ka­pa kolmen vuoden päästä, se voi vai­kut­taa muut­to­pää­tök­seen” — Käy­läs­sä ja muissa ky­lä­kou­luis­sa poh­dit­tiin tu­le­vai­suut­ta

11.02.2024 04:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Nissinvaaran koululle valittiin suunnittelijaksi Art Michael – kallein tarjous oli lähes seitsemän kertaa niin kallis kuin voittajan hinta

Nis­sin­vaa­ran kou­lul­le va­lit­tiin suun­nit­te­li­jak­si Art Michael – kallein tarjous oli lähes seit­se­män kertaa niin kallis kuin voit­ta­jan hinta

03.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Nissinvaaran koulun rakentaminen ensin varmistui Kuusamon valtuustossa äänin 21–18, Ruka tulee perässä – "Meillä on hyvä mahdollisuus saada vietyä nämä hankkeet peräkkäin läpi"

Nis­sin­vaa­ran koulun ra­ken­ta­mi­nen ensin var­mis­tui Kuu­sa­mon val­tuus­tos­sa äänin 21–18, Ruka tulee perässä – "Meillä on hyvä mah­dol­li­suus saada vietyä nämä hank­keet pe­räk­käin läpi"

12.12.2023 18:33 35
Tilaajille
105 nimeä parissa tunnissa vetoomukseen uuden kyläkoulun rakentamisaikataulusta – nissinvaaralaisten luotto päättäjiin helisee: "Pitää pystyä luottamaan siihen, mitä sovitaan"

105 nimeä parissa tun­nis­sa ve­too­muk­seen uuden ky­lä­kou­lun ra­ken­ta­mis­ai­ka­tau­lus­ta – nis­sin­vaa­ra­lais­ten luotto päät­tä­jiin he­li­see: "Pitää pystyä luot­ta­maan siihen, mitä so­vi­taan"

11.12.2023 13:03 19
Tilaajille
Nissinvaaran koulun suunnittelua jatketaan – tälle vuodelle suunnitteluun 300 000 euroa

Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

25.09.2023 11:15 11
Tilaajille
Nissinvaara ei ehkä saakaan uutta koulua lähivuosina – Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta otti kantaa myös Rukan koulun korjausinvestointiin

Nis­sin­vaa­ra ei ehkä saakaan uutta koulua lä­hi­vuo­si­na – Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta otti kantaa myös Rukan koulun kor­jaus­in­ves­toin­tiin

30.08.2023 13:06 1
Tilaajille
Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli päätösehdotusta, jonka mukaan Nissinvaaran koulun jatkosuunnitteluun ei otettaisi vaihtoehdoksi vanhan rakennuksen peruskorjaamista

Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li pää­tö­seh­do­tus­ta, jonka mukaan Nis­sin­vaa­ran koulun jat­ko­suun­nit­te­luun ei otet­tai­si vaih­to­eh­dok­si vanhan ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jaa­mis­ta

28.08.2023 17:49
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
"Miksi siirtää digitaaliseen maailmaan harjoittelu, joka voidaan tehdä myös paperilla?" Kuusamolainen opettaja Kimmo Huttu haluaa perusopetuksen digitalisaatiolle selkeät sisältötavoitteet – Huttu pureutuu aiheeseen tuoreessa väitöstutkimuksessaan

"Miksi siirtää di­gi­taa­li­seen maail­maan har­joit­te­lu, joka voidaan tehdä myös pa­pe­ril­la?" Kuu­sa­mo­lai­nen opet­ta­ja Kimmo Huttu haluaa pe­rus­ope­tuk­sen di­gi­ta­li­saa­tiol­le selkeät si­säl­tö­ta­voit­teet – Huttu pu­reu­tuu ai­hee­seen tuo­rees­sa väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan

02.02.2023 17:39 1
Tilaajille
Digitalisaatio apuna kielten opiskelussa

Di­gi­ta­li­saa­tio apuna kielten opis­ke­lus­sa

02.02.2023 17:31
Tilaajille
Kuusamolaiset Meea ja Siina Kurtti pääsevät pääministerin itsenäisyyspäivän juhliin – juhlan lisäksi tyttöjä jännittää muutkin asiat: ”Emme ole ikinä olleet lentokoneessa”

Kuu­sa­mo­lai­set Meea ja Siina Kurtti pää­se­vät pää­mi­nis­te­rin it­se­näi­syys­päi­vän juhliin – juhlan lisäksi tyttöjä jän­nit­tää muutkin asiat: ”Emme ole ikinä olleet len­to­ko­nees­sa”

07.12.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nissinvaara sai joululahjat etukäteen – ei vain uutta koulua, vaan myös kevyen liikenteen väylä Kitkantieltä kylään
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nis­sin­vaa­ra sai jou­lu­lah­jat etu­kä­teen – ei vain uutta koulua, vaan myös kevyen lii­ken­teen väylä Kit­kan­tiel­tä kylään

25.11.2022 04:00 4
Tilaajille
Valtuuston tulee ensin hyväksyä budjettikirja ennen kuin Nissinvaaraan saadaan uusi koulu: "Kun on päätetty, että koulu tullaan säilyttämään, niin kyllähän meidän jotain täytyy tehdä"

Val­tuus­ton tulee ensin hy­väk­syä bud­jet­ti­kir­ja ennen kuin Nis­sin­vaa­raan saadaan uusi koulu: "Kun on pää­tet­ty, että koulu tullaan säi­lyt­tä­mään, niin kyl­lä­hän meidän jotain täytyy tehdä"

23.11.2022 12:17
Tilaajille
Nissinvaara saa uuden koulun – Kuusamo investoi voimakkaasti kouluihin ja elinvoimaan, myös lainakanta nousee

Nis­sin­vaa­ra saa uuden koulun – Kuusamo in­ves­toi voi­mak­kaas­ti kou­lui­hin ja elin­voi­maan, myös lai­na­kan­ta nousee

23.11.2022 08:05 3
Tilaajille