Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kouluverkko
Nissinvaara ei ehkä saakaan uutta koulua lähivuosina – Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta otti kantaa myös Rukan koulun korjausinvestointiin

Nis­sin­vaa­ra ei ehkä saakaan uutta koulua lä­hi­vuo­si­na – Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta otti kantaa myös Rukan koulun kor­jaus­in­ves­toin­tiin

30.08.2023 13:06 1
Tilaajille
Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli päätösehdotusta, jonka mukaan Nissinvaaran koulun jatkosuunnitteluun ei otettaisi vaihtoehdoksi vanhan rakennuksen peruskorjaamista

Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li pää­tö­seh­do­tus­ta, jonka mukaan Nis­sin­vaa­ran koulun jat­ko­suun­nit­te­luun ei otet­tai­si vaih­to­eh­dok­si vanhan ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jaa­mis­ta

28.08.2023 17:49
Tilaajille
Rukan ekaluokkalaiset pääsevät sittenkin lähikouluun – kaupunki hankkii pihalle kontin 70 000 eurolla

Rukan eka­luok­ka­lai­set pää­se­vät sit­ten­kin lä­hi­kou­luun – kau­pun­ki hankkii pihalle kontin 70 000 eurolla

11.05.2023 11:02 8
Tilaajille
Koulujen sulkeminen säikäytti Taivalkosken Kurtissa – Koillissanomien vanhoissa kuvissa palataan Taivalkosken vilkkaaseen kouluverkkokeskusteluun

Kou­lu­jen sul­ke­mi­nen säi­käyt­ti Tai­val­kos­ken Kur­tis­sa – Koil­lis­sa­no­mien van­hois­sa kuvissa pa­la­taan Tai­val­kos­ken vilk­kaa­seen kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­luun

13.02.2023 04:00
Tilaajille
Myynnissä olevan Kuusamon entisen lastensairaalan remontti maksaisi toista miljoonaa – kaupungilla on ostajalle muitakin vaatimuksia kuin pörssin paksuus

Myyn­nis­sä olevan Kuu­sa­mon entisen las­ten­sai­raa­lan re­mont­ti mak­sai­si toista mil­joo­naa – kau­pun­gil­la on os­ta­jal­le mui­ta­kin vaa­ti­muk­sia kuin pörssin paksuus

18.07.2022 11:00 2
Tilaajille
Noukavaaran ja Sänkikankaan koulut lakkautetaan, kouluverkkosuunnitelma sai kiitosta – Kouluverkolla silti edessään haasteita: "Tiedämme jo nyt rakentaessa, että uusi koulu tulee olemaan liian pieni"

Nou­ka­vaa­ran ja Sän­ki­kan­kaan koulut lak­kau­te­taan, kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma sai kii­tos­ta – Kou­lu­ver­kol­la silti edes­sään haas­tei­ta: "Tie­däm­me jo nyt ra­ken­taes­sa, että uusi koulu tulee olemaan liian pieni"

25.03.2022 17:00 4
Tilaajille
Kuusamon kouluverkkosuunnitelma onkin valtuuston päätöksen ja alkuperäisen ehdotuksen risteytys – lautakunta käsittelee uutta versiota keskiviikkona

Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma onkin val­tuus­ton pää­tök­sen ja al­ku­pe­räi­sen eh­do­tuk­sen ris­tey­tys – lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee uutta ver­sio­ta kes­ki­viik­ko­na

18.01.2022 08:13 1
Tilaajille
Lukijalta: Kun Nissinvaaran koulun jatkolle on nyt toiveita, päätimme muuttaa takaisin Kuusamoon – seitsemän lapsen ja kahden ponin kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun Nis­sin­vaa­ran koulun jat­kol­le on nyt toi­vei­ta, pää­tim­me muuttaa ta­kai­sin Kuu­sa­moon – seit­se­män lapsen ja kahden ponin kanssa

07.01.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­val­tuus­to linjasi vah­vas­ti kou­lu­ver­kon tu­le­vai­suut­ta – yh­teis­työs­sä on voimaa

05.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kouluverkosta tehtiin kaupunginvaltuustossa linjaus, jonka tekstin lyhyys on ihmetyttänyt – "Kun Sänkikangas ja Noukavaara eivät kuulu kehitettävien koulujen piiriin, niin ne lakkaavat"

Kuu­sa­mon kou­lu­ver­kos­ta tehtiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa lin­jaus, jonka tekstin lyhyys on ih­me­tyt­tä­nyt – "Kun Sän­ki­kan­gas ja Nou­ka­vaa­ra eivät kuulu ke­hi­tet­tä­vien kou­lu­jen pii­riin, niin ne lak­kaa­vat"

29.12.2021 04:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koulujaan puolustamaan heränneiden Käylän ja Nissinvaaran huuto kuultiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jaan puo­lus­ta­maan he­rän­nei­den Käylän ja Nis­sin­vaa­ran huuto kuul­tiin

23.12.2021 04:00 6
Tilaajille
Kuusamon kouluverkkosuunnitelmaa ei tehty muutoksia kaupunginhallituksessa – vielä tarvitaan valtuuston käsittely ja päätös

Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maa ei tehty muu­tok­sia kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – vielä tar­vi­taan val­tuus­ton kä­sit­te­ly ja päätös

09.12.2021 17:15
Tilaajille
Lautakunta esittää Käylälle jatkoaikaa, Rukalle parakkeja ja Noukavaaralle sekä Sänkikankaalle lakkautusta – Rukan parakkiluokkien kokonaiskustannusarvio nousi 77 000 eurolla

Lau­ta­kun­ta esittää Käy­läl­le jat­koai­kaa, Rukalle pa­rak­ke­ja ja Nou­ka­vaa­ral­le sekä Sän­ki­kan­kaal­le lak­kau­tus­ta – Rukan pa­rak­ki­luok­kien ko­ko­nais­kus­tan­nus­ar­vio nousi 77 000 eurolla

02.12.2021 11:00
Tilaajille
Millä perustein päätöksiä kouluista tehdään? – Yksi vetoaa tunteisiin ja perinteisiin, toinen kylmään rahaan: Syökö yksistään Rukan kasvuun tuijottaminen muiden alueiden mahdollisuuksia?
Mielipidekirjoitus

Millä pe­rus­tein pää­tök­siä kou­luis­ta teh­dään? – Yksi vetoaa tun­tei­siin ja pe­rin­tei­siin, toinen kylmään rahaan: Syökö yk­sis­tään Rukan kasvuun tui­jot­ta­mi­nen muiden aluei­den mah­dol­li­suuk­sia?

29.11.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuusamossa kaksi koulua lopettamassa ensi syksynä – Entä mitä ehdotetaan tehtäväksi Rukan ja Käylän oppilaille?

Kuu­sa­mos­sa kaksi koulua lo­pet­ta­mas­sa ensi syksynä – Entä mitä eh­do­te­taan teh­tä­väk­si Rukan ja Käylän op­pi­lail­le?

24.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Nilonkankaan koulun rakentaminen käynnistyy: Kuusamon lähihistorian suurimman uudisrakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat 19 miljoonaa euroa – Katso video, joka näyttää koulun ulkoa ja sisältä

Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy: Kuu­sa­mon lä­hi­his­to­rian suu­rim­man uu­dis­ra­ken­nus­hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 19 mil­joo­naa euroa – Katso video, joka näyttää koulun ulkoa ja sisältä

08.07.2021 18:10
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos strategia on olla perheille paras, ei parane tyytyä sanahelinään

Pää­kir­joi­tus: Jos stra­te­gia on olla per­heil­le paras, ei parane tyytyä sa­na­he­li­nään

06.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Käylän koulu oli lautakunnan esityksessä lakkautusuhan alla, mutta pikkukoulut ovat saamassa kahden vuoden jatkoajan: "Vielä ei ole tehty päätöksiä"

Käylän koulu oli lau­ta­kun­nan esi­tyk­ses­sä lak­kau­tus­uhan alla, mutta pik­ku­kou­lut ovat saa­mas­sa kahden vuoden jat­koa­jan: "Vielä ei ole tehty pää­tök­siä"

29.10.2020 04:00 2
Tilaajille
Noukavaaran koulu lämpiää Kitkantieltä kaadetuilla koivuilla – Neljä 10:stä koulusta öljylämmitteisiä: "Tavoite on, että öljylämmityksestä päästään eroon, mutta aikataulua ei ole lyöty lukkoon"

Nou­ka­vaa­ran koulu lämpiää Kit­kan­tiel­tä kaa­de­tuil­la koi­vuil­la – Neljä 10:stä kou­lus­ta öl­jy­läm­mit­tei­siä: "Ta­voi­te on, että öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä pääs­tään eroon, mutta ai­ka­tau­lua ei ole lyöty luk­koon"

28.09.2020 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00