Koil­lis­sa­no­mat Live: Rukan maail­man­cup­vii­kon­lo­pun sekaan jää­kiek­koa – katso suo­ra­na, kun Pal­lo-Kar­hut kohtaa yli­vies­ka­lai­sen Populan

Kouluverkko
Kuusamossa kaksi koulua lopettamassa ensi syksynä – Entä mitä ehdotetaan tehtäväksi Rukan ja Käylän oppilaille?

Kuu­sa­mos­sa kaksi koulua lo­pet­ta­mas­sa ensi syksynä – Entä mitä eh­do­te­taan teh­tä­väk­si Rukan ja Käylän op­pi­lail­le?

24.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Nilonkankaan koulun rakentaminen käynnistyy: Kuusamon lähihistorian suurimman uudisrakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat 19 miljoonaa euroa – Katso video, joka näyttää koulun ulkoa ja sisältä

Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy: Kuu­sa­mon lä­hi­his­to­rian suu­rim­man uu­dis­ra­ken­nus­hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 19 mil­joo­naa euroa – Katso video, joka näyttää koulun ulkoa ja sisältä

08.07.2021 18:10
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos strategia on olla perheille paras, ei parane tyytyä sanahelinään

Pää­kir­joi­tus: Jos stra­te­gia on olla per­heil­le paras, ei parane tyytyä sa­na­he­li­nään

06.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Käylän koulu oli lautakunnan esityksessä lakkautusuhan alla, mutta pikkukoulut ovat saamassa kahden vuoden jatkoajan: "Vielä ei ole tehty päätöksiä"

Käylän koulu oli lau­ta­kun­nan esi­tyk­ses­sä lak­kau­tus­uhan alla, mutta pik­ku­kou­lut ovat saa­mas­sa kahden vuoden jat­koa­jan: "Vielä ei ole tehty pää­tök­siä"

29.10.2020 04:00 2
Tilaajille
Noukavaaran koulu lämpiää Kitkantieltä kaadetuilla koivuilla – Neljä 10:stä koulusta öljylämmitteisiä: "Tavoite on, että öljylämmityksestä päästään eroon, mutta aikataulua ei ole lyöty lukkoon"

Nou­ka­vaa­ran koulu lämpiää Kit­kan­tiel­tä kaa­de­tuil­la koi­vuil­la – Neljä 10:stä kou­lus­ta öl­jy­läm­mit­tei­siä: "Ta­voi­te on, että öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä pääs­tään eroon, mutta ai­ka­tau­lua ei ole lyöty luk­koon"

28.09.2020 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarmo Raa­ti­kai­sen ryh­mä­pu­heen­vuo­ro val­tuus­tos­sa: Riit­tä­vä tun­ti­ke­hys on var­mis­tet­ta­va

27.03.2020 04:00
Lukijalta: Miksi kaupunki haluaa lakkauttaa kaupungin ainoan terveen koulun?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi kau­pun­ki haluaa lak­kaut­taa kau­pun­gin ainoan terveen koulun?

29.01.2020 18:41
Lukijalta: Patataantumuksellisia kokoomuslaisia muistutettiin: ”Älkää unohtako sivukyliä” – Minun on nyt pakko peräänkuuluttaa keskustalaisten omaatuntoa, etteivät unohtaisi vanhaa rakasta periaatettaan
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Pa­ta­taan­tu­muk­sel­li­sia ko­koo­mus­lai­sia muis­tu­tet­tiin: ”Älkää unoh­ta­ko si­vu­ky­liä” – ­Mi­nun on nyt pakko pe­rään­kuu­lut­taa kes­kus­ta­lais­ten omaa­tun­toa, ett­ei­vät unoh­tai­si vanhaa rakasta pe­ri­aa­tet­taan

11.12.2018 18:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Yksi Kuu­sa­mon elin­voi­mai­sis­ta kylistä suun­ni­tel­laan jä­tet­tä­väk­si ilman omaa ky­lä­kou­lua – eivätkä pe­rus­te­lut ole va­kuut­ta­vat

07.12.2018 14:00
Kouluverkkosuunnitelma palautuu lautakuntaan oudon syyn takia – "Inhimillisen virheen vuoksi osa esityksen tekstistä puuttui"

Kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma pa­lau­tuu lau­ta­kun­taan oudon syyn takia – "In­hi­mil­li­sen virheen vuoksi osa esi­tyk­sen teks­tis­tä puut­tui"

05.12.2018 05:00
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Jos Ni­lon­kan­kaal­le ra­ken­ne­taan uusi ala­kou­lu, on päät­tä­jien us­kal­let­ta­va lak­kaut­taa ky­lä­kou­lut – tosin toi­nen­kin vaih­to­eh­to on ole­mas­sa

03.12.2018 05:00 1
"Kaikki tietävät, että ongelmia on" – Näin puolueet kommentoivat kouluverkkouudistusta

"Kaikki tie­tä­vät, että on­gel­mia on" – Näin puo­lueet kom­men­toi­vat kou­lu­verk­ko­uu­dis­tus­ta

22.11.2018 05:00

Sa­ta­tu­hat­ta pomp­sah­ti puoleen mil­joo­naan – Van­hem­pi ih­met­te­li Nis­sin­vaa­ran koulun re­mon­tin hin­ta-ar­vio­ta ja sitten sel­vi­si, että luvut ovat pie­les­sä

21.11.2018 05:00
Suunnitelma tuli julki: viisi koulua lakkautusuhan alla, Nilonkankaalle rakennetaan uusi koulu – katso minkä koulujen kohtaloa lautakunta käsittelee jo tänään

Suun­ni­tel­ma tuli julki: viisi koulua lak­kau­tus­uhan alla, Ni­lon­kan­kaal­le ra­ken­ne­taan uusi koulu – katso minkä kou­lu­jen koh­ta­loa lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee jo tänään

21.11.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tör­mä­sen koulua uhkaa jälleen lak­kau­tus – meidän van­hem­pien suurin huo­len­ai­he on Ni­lon­kan­kaal­la todettu vakava ter­veys­hait­ta

21.11.2018 05:00
Kouluverkkoillassa Annikalla oli mahdollisuus tarttua sivistysjohtajaa hihasta ja kysyä Määttälän koulun kohtalosta –  Hämäläinen ei lupaa ruusuisia: "Vuokratilaratkaisu on 130 000 euroa vuodessa"

Kou­lu­verk­ko­il­las­sa An­ni­kal­la oli mah­dol­li­suus tarttua si­vis­tys­joh­ta­jaa hihasta ja kysyä Määt­tä­län koulun koh­ta­los­ta –  Hä­mä­läi­nen ei lupaa ruu­sui­sia: "Vuok­ra­ti­la­rat­kai­su on 130 000 euroa vuo­des­sa"

13.09.2018 05:00
Ketkä kaikki tulisivat Nilonkankaan uuteen kouluun? -Kouluverkkoa syynätään vielä kerran Kuusamossa

Ketkä kaikki tu­li­si­vat Ni­lon­kan­kaan uuteen kou­luun? -Kou­lu­verk­koa syy­nä­tään vielä kerran Kuu­sa­mos­sa

29.08.2018 09:00

Nämä neljä asiaa pai­na­vat kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa - yhdessä niistä Kuusamo painii omassa luo­kas­saan: "Meillä lai­te­taan kou­lu­kul­je­tuk­siin vuo­sit­tain 1,2 mil­joo­naa euroa"

29.08.2018 09:00

"Siel­tä­hän löytyi vaikka min­kä­lais­ta", kertoi lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ni­lon­kan­kaas­ta – kou­lu­ver­kon sel­vi­tys alkaa jo ke­vääl­lä ja pää­tök­set tehdään syk­syl­lä

19.02.2018 12:00