Kirkko
Kirkko pistetään remonttiin – seurakuntalaisilta kysytään mitä remontissa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee palvella tilana tässä hetkessä ja tulevaisuudessa"

Kirkko pis­te­tään re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­laisil­ta ky­sy­tään mitä re­mon­tis­sa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee pal­vel­la tilana tässä het­kes­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa"

01.04.2021 11:00 2
Tilaajille
Taivalkoskella halutaan liikettä kirkkoon, mutta ei twerkkiä alttarille: kirkossa pelätään tanssia ja kirkon ulkopuolella pyhää – Koillismaan some leimahti, kun tanssi mainittiin

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

09.03.2021 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Seurakuntaelämässä ei ole totuttu ripeisiin muutoksiin Koillismaalla – uuden kirkon rakentaja tarvitsee rohkeutta

Lu­ki­jal­ta: Seu­ra­kun­ta­elä­mäs­sä ei ole totuttu ri­pei­siin muu­tok­siin Koil­lis­maal­la – uuden kirkon ra­ken­ta­ja tar­vit­see roh­keut­ta

01.03.2021 19:14
Tilaajille
Lukijalta: Jumalanpalvelusten musiikki herättää tunteita – kun koronarajoitukset väistyvät, lupaan että Taivalkoskella järjestetään iskelmämessu
Lukijalta Mielipide Tuomo Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten mu­siik­ki he­rät­tää tun­tei­ta – kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set väis­ty­vät, lupaan että Tai­val­kos­kel­la jär­jes­te­tään is­kel­mä­mes­su

17.02.2021 14:04 3
Tilaajille
Lukijalta: Jos jumalanpalveluksessa soitetaan nykyaikaista musiikkia, minä en enää kirkon ovea avaa
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Jos ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa soi­te­taan ny­ky­ai­kais­ta mu­siik­kia, minä en enää kirkon ovea avaa

16.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eevi Jaakkola

Lu­ki­jal­ta: Et­sik­ko­ajan kirkko alkoi kohdata vies­tin­näs­sä uusia mah­dol­li­suuk­sia

13.02.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Taina Manninen

Lu­ki­jal­ta: Kirkon sanoma on ta­voit­ta­nut uusia ihmisiä

12.02.2021 19:05 1
Tilaajille
Kirkko on lähellä ihmistä, kuten paikallislehtikin – arkkipiispa Tapio Luoma iloitsee kirkon moniäänisyydestä

Kirkko on lähellä ih­mis­tä, kuten pai­kal­lis­leh­ti­kin – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma iloit­see kirkon mo­ni­ää­ni­syy­des­tä

10.02.2021 19:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Digiloikan tehneellä kirkolla on käsissään kaikkien aikojen tilaisuus – seuraavaksi on otettava loikka uusien yleisöjen saavuttamiseksi
Kolumni Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Di­gi­loi­kan teh­neel­lä kir­kol­la on kä­sis­sään kaik­kien aikojen ti­lai­suus – seu­raa­vak­si on otet­ta­va loikka uusien ylei­sö­jen saa­vut­ta­mi­sek­si

10.02.2021 07:53
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Kuinka sujuvat adventti ja joulu koronan varjossa?

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kuinka sujuvat ad­vent­ti ja joulu koronan var­jos­sa?

16.11.2020 15:00
Toimittajalta: Yhä useampi nuorista ei-uskonnollinen – Maailma on muuttunut, muuttuuko kirkko ja pitääkö sen?.

Toi­mit­ta­jal­ta: Yhä useampi nuo­ris­ta ei-us­kon­nol­li­nen – Maailma on muut­tu­nut, muut­tuu­ko kirkko ja pitääkö sen?.

13.11.2020 04:01
Lukijalta: Välitämme toisistamme – tulethan tuoksutta seurakuntaan
Lukijalta Mielipide Taina Manninen

Lu­ki­jal­ta: Vä­li­täm­me toi­sis­tam­me – tu­let­han tuok­sut­ta seu­ra­kun­taan

20.10.2020 16:36
KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin Oulussa vihkineelle pastorille - Kovács aikoo jatkaa vihkimisiä

KHO: Tuo­mioka­pi­tu­li sai antaa va­roi­tuk­sen samaa su­ku­puol­ta olevan parin Oulussa vih­ki­neel­le pas­to­ril­le - Kovács aikoo jatkaa vih­ki­mi­siä

18.09.2020 16:24
Tilaajille
Jari Lappalainen jättää Kuusamon seurakunnan: ”Puhun edelleen meistä” – uuden papin haku on käynnissä

Jari Lap­pa­lai­nen jättää Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan: ”Puhun edel­leen meistä” – uuden papin haku on käyn­nis­sä

15.08.2020 04:00
Tilaajille
Seurakunta rajoittaa kävijämäärää – Elokuussa rippikoululainen saa kutsua konfirmaatiotilaisuuteen vain viisi vierasta

Seu­ra­kun­ta ra­joit­taa kä­vi­jä­mää­rää – Elo­kuus­sa rip­pi­kou­lu­lai­nen saa kutsua kon­fir­maa­tio­ti­lai­suu­teen vain viisi vie­ras­ta

06.07.2020 15:20
Tilaajille
Kuusamon seurakunta 
voi hyvin

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta voi hyvin

04.06.2020 11:04
Tilaajille
Kesäkuusta alkaen kirkossa istutaan harvassa: turvavällit käyttöön jumalanpalveluksissa

Ke­sä­kuus­ta alkaen kir­kos­sa is­tu­taan har­vas­sa: tur­va­väl­lit käyt­töön ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa

27.05.2020 15:00
Tilaajille
Tiekirkkokesä 2020 perutaan poikkeusolojen takia

Tie­kirk­ko­ke­sä 2020 pe­ru­taan poik­keus­olo­jen takia

22.04.2020 12:31
Pääsiäisen sanoma on perinteinen, vaikka tänä vuonna papit saarnaavat tyhjille kirkkosaleille - kävimme katsomassa, miten se käytännössä tapahtuu

Pää­siäi­sen sanoma on pe­rin­tei­nen, vaikka tänä vuonna papit saar­naa­vat tyh­jil­le kirk­ko­sa­leil­le - kävimme kat­so­mas­sa, miten se käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu

10.04.2020 04:00
Tilaajille
Lääninrovasti Taina Mannisen kolumni: Me selviämme tästä ja toimimme vastuullisesti

Lää­nin­ro­vas­ti Taina Man­ni­sen ko­lum­ni: Me sel­viäm­me tästä ja toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti

19.03.2020 16:42