Kolumnit
Hinnat nousevat, mutta monesta asiasta voi silti nauttia ihan ilmaiseksi
Kolumni

Hinnat nou­se­vat, mutta monesta asiasta voi silti nauttia ihan il­mai­sek­si

27.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Tarha tarkoittaa eläimelle vankeutta – Itse en nauti siitä, että näen eläimen kaltereiden takana
Kolumni

Tarha tar­koit­taa eläi­mel­le van­keut­ta – Itse en nauti siitä, että näen eläimen kal­te­rei­den takana

15.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin määritelmä menikään
Kolumni

Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin mää­ri­tel­mä me­ni­kään

08.06.2022 07:00
Tilaajille
Kaikella on hintansa – myös maidolla
Kolumni

Kai­kel­la on hin­tan­sa – myös mai­dol­la

26.03.2022 04:00
Tilaajille
Kun auttamishalu iskee, hengitä ensin syvään ja mieti sitten, miten toimit – Kriisin keskellä tarvitaan kylmä pää ja lämmin sydän
Kolumni

Kun aut­ta­mis­ha­lu iskee, hengitä ensin syvään ja mieti sitten, miten toimit – Kriisin kes­kel­lä tar­vi­taan kylmä pää ja lämmin sydän

09.03.2022 04:00
Tilaajille
Bensan hinta ruokkii rattiraivon liekkejä – mutta olipa seuraavassa hallituksessa kuka tahansa, heidän on pakko nostaa polttoaineveroa
Kolumni

Bensan hinta ruokkii rat­ti­rai­von liek­ke­jä – mutta olipa seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa kuka ta­han­sa, heidän on pakko nostaa polt­to­ai­ne­ve­roa

27.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Millä perustein päätöksiä kouluista tehdään? – Yksi vetoaa tunteisiin ja perinteisiin, toinen kylmään rahaan: Syökö yksistään Rukan kasvuun tuijottaminen muiden alueiden mahdollisuuksia?
Mielipidekirjoitus

Millä pe­rus­tein pää­tök­siä kou­luis­ta teh­dään? – Yksi vetoaa tun­tei­siin ja pe­rin­tei­siin, toinen kylmään rahaan: Syökö yk­sis­tään Rukan kasvuun tui­jot­ta­mi­nen muiden aluei­den mah­dol­li­suuk­sia?

29.11.2021 04:00 2
Tilaajille
Eduskunnasta – Katri Kulminun kolumni: Ajatelkaa, jos Suomen pääministeri pitäisi joskus linjapuheen Lapin merkityksestä koko kansantalouden investointiveturina!
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Katri Kul­mi­nun ko­lum­ni: Aja­tel­kaa, jos Suomen pää­mi­nis­te­ri pitäisi joskus lin­ja­pu­heen Lapin mer­ki­tyk­ses­tä koko kan­san­ta­lou­den in­ves­toin­ti­ve­tu­ri­na!

16.11.2021 15:00 2
Tilaajille
Marraskuussa valon näkeminen tuntuu ihmeeltä ja väsymys yllättää joka kerta – se herättää miettimään suomalaista ahkeruus- ja selviytymiskulttuuria
Mielipidekirjoitus

Mar­ras­kuus­sa valon nä­ke­mi­nen tuntuu ih­meel­tä ja väsymys yl­lät­tää joka kerta – se he­rät­tää miet­ti­mään suo­ma­lais­ta ah­ke­ruus- ja sel­viy­ty­mis­kult­tuu­ria

15.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Miksi rikkaita pitäisi Suomessa paheksua? Jostain kuitenkin kertoo se, että viime vuodelta 2 332 ihmistä salasi verotietonsa Verohallinnon toimittamilta suurituloisten listoilta
Kolumni

Miksi rik­kai­ta pitäisi Suo­mes­sa pa­hek­sua? Jostain kui­ten­kin kertoo se, että viime vuo­del­ta 2 332 ihmistä salasi ve­ro­tie­ton­sa Ve­ro­hal­lin­non toi­mit­ta­mil­ta suu­ri­tu­lois­ten lis­toil­ta

14.11.2021 04:00
Tilaajille
Halu auttaa on varmasti vilpitön – Ongelma on siinä, että kaupungin oma osaaminen ei tunnu olevan vieläkään aivan 2020-luvulla: Yhdessä asiassa Kuusamo voisi ottaa mallia Posiosta
Mielipidekirjoitus

Halu auttaa on var­mas­ti vil­pi­tön – Ongelma on siinä, että kau­pun­gin oma osaa­mi­nen ei tunnu olevan vie­lä­kään aivan 2020-lu­vul­la: Yhdessä asiassa Kuusamo voisi ottaa mallia Po­sios­ta

03.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vihreät on puolue eikä us­kon­lah­ko – tässä vas­tauk­sia myös muihin ta­val­li­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin vih­reis­tä

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Kisat Kiinassa herättävät ajatuksia – alkava olympiatalvi tulee näkymään Kuusamossakin
Kolumni

Kisat Kii­nas­sa he­rät­tä­vät aja­tuk­sia – alkava olym­pia­tal­vi tulee nä­ky­mään Kuu­sa­mos­sa­kin

01.10.2021 04:00
Tilaajille
Voidaanko tulevaisuudessa lopettaa käsidesipurkilta toiselle käveleminen? THL:n mukaan hengitystievirusten ja -bakteerien aiheuttamat infektiot vähenivät vuonna 2020 merkittävästi, mutta miten se vaikuttaa jatkossa?
Mielipidekirjoitus

Voi­daan­ko tu­le­vai­suu­des­sa lo­pet­taa kä­si­de­si­pur­kil­ta toi­sel­le kä­ve­le­mi­nen? THL:n mukaan hen­gi­tys­tie­vi­rus­ten ja -bak­tee­rien ai­heut­ta­mat in­fek­tiot vä­he­ni­vät vuonna 2020 mer­kit­tä­väs­ti, mutta miten se vai­kut­taa jat­kos­sa?

30.08.2021 11:00 1
Tilaajille
Kuusamossa harrastuksen määritelmää halutaan uudessa hankkeessa laajentaa – Kepparikerho on mainio esimerkki harrastuksesta, sillä se on muutakin kuin tavoitteellista liikuntaa
Kolumni

Kuu­sa­mos­sa har­ras­tuk­sen mää­ri­tel­mää ha­lu­taan uudessa hank­kees­sa laa­jen­taa – Kep­pa­ri­ker­ho on mainio esi­merk­ki har­ras­tuk­ses­ta, sillä se on muu­ta­kin kuin ta­voit­teel­lis­ta lii­kun­taa

20.08.2021 04:00
Tilaajille
Psykoterapeutti kehottaa opettelemaan elämään kohtuullisen riskin kanssa, mutta annetaanko siihen edes mahdollisuutta? – Yksi koronarajoitusten haaste on kohtuullisuuden arviointi
Kolumni

Psy­ko­te­ra­peut­ti ke­hot­taa opet­te­le­maan elämään koh­tuul­li­sen riskin kanssa, mutta an­ne­taan­ko siihen edes mah­dol­li­suut­ta? – Yksi ko­ro­na­ra­joi­tus­ten haaste on koh­tuul­li­suu­den ar­vioin­ti

16.08.2021 04:00
Tilaajille
Parin sekunnin ajan tuijotin näkyä niin mykistyneenä, etten tajunnut edes esittäytyä – Rakennus, jota pitäisi arvostaa osana paikallis- ja kulttuurihistoriaa, muistutti ulkoisesti vessan seinää
Kolumni

Parin se­kun­nin ajan tui­jo­tin näkyä niin my­kis­ty­nee­nä, etten ta­jun­nut edes esit­täy­tyä – Ra­ken­nus, jota pitäisi ar­vos­taa osana pai­kal­lis- ja kult­tuu­ri­his­to­riaa, muis­tut­ti ul­koi­ses­ti vessan seinää

26.07.2021 04:00
Tilaajille
Tekohengitän Astralla loppuun asti  –  sähköautot ovat väistämättä täällä, mutta tulen silti ikävöimään ensiautoani
Kolumni

Te­ko­hen­gi­tän Ast­ral­la loppuun asti  – säh­kö­au­tot ovat väis­tä­mät­tä täällä, mutta tulen silti ikä­vöi­mään en­si­au­toa­ni

09.07.2021 15:00
Tilaajille
Ei ole nuorten vika, jos politiikka ei innosta  – puolueiden täytyy tehdä itse politiikasta kiinnostavaa
Kolumni

Ei ole nuorten vika, jos po­li­tiik­ka ei innosta  – puo­luei­den täytyy tehdä itse po­li­tii­kas­ta kiin­nos­ta­vaa

16.06.2021 09:25
Tilaajille
Olisiko aika nostaa kuntarekry tälle vuosituhannelle? – Kuusamon kaupungilla on 24 avointa työpaikkaa, mutta ei sanaakaan niistä kaupungin Instagram-tilillä

Olisiko aika nostaa kun­ta­rek­ry tälle vuo­si­tu­han­nel­le? – Kuu­sa­mon kau­pun­gil­la on 24 avointa työ­paik­kaa, mutta ei sa­naa­kaan niistä kau­pun­gin Ins­tag­ram-ti­lil­lä

07.06.2021 04:00
Tilaajille