Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumnit
Aina kannattaa olla ystävällinen – koskaan ei voi tietää, mitä toinen käy läpi
Kolumni

Aina kan­nat­taa olla ys­tä­väl­li­nen – koskaan ei voi tietää, mitä toinen käy läpi

19.08.2022 04:00
Tilaajille
Uniper-sotkusta kestävyyteen – Uniper-kauppoja on kritisoitu moneen otteeseen erityisesti siksi, että yrityksen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin
Lukijalta Kolumni

Uni­per-sot­kus­ta kes­tä­vyy­teen – Uni­per-kaup­po­ja on kri­ti­soi­tu moneen ot­tee­seen eri­tyi­ses­ti siksi, että yri­tyk­sen pääosin fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin

28.07.2022 04:00
Pihikin ihminen voi olla onnellinen – Onnellisuutta ei mitata sillä, paljonko kuluttaa ostoskorinsa sisältöön
Kolumni

Pihikin ihminen voi olla on­nel­li­nen – On­nel­li­suut­ta ei mitata sillä, pal­jon­ko ku­lut­taa os­tos­ko­rin­sa si­säl­töön

27.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Muuttamisessa tympeintä on laatikoiden purkaminen – Se kuitenkin kannattaa, sillä vastaan voi tulla kadonneita aarteita
Kolumni

Muut­ta­mi­ses­sa tym­pein­tä on laa­ti­koi­den pur­ka­mi­nen – Se kui­ten­kin kan­nat­taa, sillä vastaan voi tulla ka­don­nei­ta aar­tei­ta

18.07.2022 04:00
Tilaajille
Yksin olemisessa on puolensa – On haitallista, jos se nähdään yksinäisyyden kanssa samana asiana
Kolumni

Yksin ole­mi­ses­sa on puo­len­sa – On hai­tal­lis­ta, jos se nähdään yk­si­näi­syy­den kanssa samana asiana

13.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Ei ole olemassa oikeaa tai väärää harrastusta – tärkeintä on tehdä sitä, mistä tykkää
Kolumni

Ei ole ole­mas­sa oikeaa tai väärää har­ras­tus­ta – tär­kein­tä on tehdä sitä, mistä tykkää

06.07.2022 04:00
Tilaajille
Hinnat nousevat, mutta monesta asiasta voi silti nauttia ihan ilmaiseksi
Kolumni

Hinnat nou­se­vat, mutta monesta asiasta voi silti nauttia ihan il­mai­sek­si

27.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Tarha tarkoittaa eläimelle vankeutta – Itse en nauti siitä, että näen eläimen kaltereiden takana
Kolumni

Tarha tar­koit­taa eläi­mel­le van­keut­ta – Itse en nauti siitä, että näen eläimen kal­te­rei­den takana

15.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin määritelmä menikään
Kolumni

Kotini on siellä missä kissani on – vai miten se kodin mää­ri­tel­mä me­ni­kään

08.06.2022 07:00
Tilaajille
Kaikella on hintansa – myös maidolla
Kolumni

Kai­kel­la on hin­tan­sa – myös mai­dol­la

26.03.2022 04:00
Tilaajille
Kun auttamishalu iskee, hengitä ensin syvään ja mieti sitten, miten toimit – Kriisin keskellä tarvitaan kylmä pää ja lämmin sydän
Kolumni

Kun aut­ta­mis­ha­lu iskee, hengitä ensin syvään ja mieti sitten, miten toimit – Kriisin kes­kel­lä tar­vi­taan kylmä pää ja lämmin sydän

09.03.2022 04:00
Tilaajille
Bensan hinta ruokkii rattiraivon liekkejä – mutta olipa seuraavassa hallituksessa kuka tahansa, heidän on pakko nostaa polttoaineveroa
Kolumni

Bensan hinta ruokkii rat­ti­rai­von liek­ke­jä – mutta olipa seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa kuka ta­han­sa, heidän on pakko nostaa polt­to­ai­ne­ve­roa

27.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Millä perustein päätöksiä kouluista tehdään? – Yksi vetoaa tunteisiin ja perinteisiin, toinen kylmään rahaan: Syökö yksistään Rukan kasvuun tuijottaminen muiden alueiden mahdollisuuksia?
Mielipidekirjoitus

Millä pe­rus­tein pää­tök­siä kou­luis­ta teh­dään? – Yksi vetoaa tun­tei­siin ja pe­rin­tei­siin, toinen kylmään rahaan: Syökö yk­sis­tään Rukan kasvuun tui­jot­ta­mi­nen muiden aluei­den mah­dol­li­suuk­sia?

29.11.2021 04:00 2
Tilaajille
Eduskunnasta – Katri Kulminun kolumni: Ajatelkaa, jos Suomen pääministeri pitäisi joskus linjapuheen Lapin merkityksestä koko kansantalouden investointiveturina!
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Katri Kul­mi­nun ko­lum­ni: Aja­tel­kaa, jos Suomen pää­mi­nis­te­ri pitäisi joskus lin­ja­pu­heen Lapin mer­ki­tyk­ses­tä koko kan­san­ta­lou­den in­ves­toin­ti­ve­tu­ri­na!

16.11.2021 15:00 2
Tilaajille
Marraskuussa valon näkeminen tuntuu ihmeeltä ja väsymys yllättää joka kerta – se herättää miettimään suomalaista ahkeruus- ja selviytymiskulttuuria
Mielipidekirjoitus

Mar­ras­kuus­sa valon nä­ke­mi­nen tuntuu ih­meel­tä ja väsymys yl­lät­tää joka kerta – se he­rät­tää miet­ti­mään suo­ma­lais­ta ah­ke­ruus- ja sel­viy­ty­mis­kult­tuu­ria

15.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Miksi rikkaita pitäisi Suomessa paheksua? Jostain kuitenkin kertoo se, että viime vuodelta 2 332 ihmistä salasi verotietonsa Verohallinnon toimittamilta suurituloisten listoilta
Kolumni

Miksi rik­kai­ta pitäisi Suo­mes­sa pa­hek­sua? Jostain kui­ten­kin kertoo se, että viime vuo­del­ta 2 332 ihmistä salasi ve­ro­tie­ton­sa Ve­ro­hal­lin­non toi­mit­ta­mil­ta suu­ri­tu­lois­ten lis­toil­ta

14.11.2021 04:00
Tilaajille
Halu auttaa on varmasti vilpitön – Ongelma on siinä, että kaupungin oma osaaminen ei tunnu olevan vieläkään aivan 2020-luvulla: Yhdessä asiassa Kuusamo voisi ottaa mallia Posiosta
Mielipidekirjoitus

Halu auttaa on var­mas­ti vil­pi­tön – Ongelma on siinä, että kau­pun­gin oma osaa­mi­nen ei tunnu olevan vie­lä­kään aivan 2020-lu­vul­la: Yhdessä asiassa Kuusamo voisi ottaa mallia Po­sios­ta

03.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vihreät on puolue eikä us­kon­lah­ko – tässä vas­tauk­sia myös muihin ta­val­li­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin vih­reis­tä

26.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Kisat Kiinassa herättävät ajatuksia – alkava olympiatalvi tulee näkymään Kuusamossakin
Kolumni

Kisat Kii­nas­sa he­rät­tä­vät aja­tuk­sia – alkava olym­pia­tal­vi tulee nä­ky­mään Kuu­sa­mos­sa­kin

01.10.2021 04:00
Tilaajille
Voidaanko tulevaisuudessa lopettaa käsidesipurkilta toiselle käveleminen? THL:n mukaan hengitystievirusten ja -bakteerien aiheuttamat infektiot vähenivät vuonna 2020 merkittävästi, mutta miten se vaikuttaa jatkossa?
Mielipidekirjoitus

Voi­daan­ko tu­le­vai­suu­des­sa lo­pet­taa kä­si­de­si­pur­kil­ta toi­sel­le kä­ve­le­mi­nen? THL:n mukaan hen­gi­tys­tie­vi­rus­ten ja -bak­tee­rien ai­heut­ta­mat in­fek­tiot vä­he­ni­vät vuonna 2020 mer­kit­tä­väs­ti, mutta miten se vai­kut­taa jat­kos­sa?

30.08.2021 11:00 1
Tilaajille