Kuntavaalit 2021
Viimeisin 12 tuntia

Kuu­sa­mon eh­dok­kai­den vaa­li­vi­deot jul­kais­tiin tänään – Videot aut­ta­vat ver­tai­le­maan eh­dok­kai­ta: "Ää­nes­tä­jä näkee, min­kä­lai­nen ehdokas on, kun näkee hänet ko­ko­nai­suu­des­saan jut­te­le­mas­sa"

15:22
Tilaajille
Vanhemmat

Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautuu ensi vii­kol­la ää­nes­tä­jil­le – eh­do­kas, vielä ehdit vas­taa­maan!

10.05.2021 10:29
Tilaajille

Tässä ovat Koil­lis­maan eh­dok­kaat – kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat vah­vis­te­taan ensi viikon per­jan­tai­na

10.05.2021 15:00
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­toil­la uusia nimiä – so­me­vaa­lit eivät innosta kaik­kia, nyt kai­va­taan jo ih­mis­ten pariin: Katso lis­tas­ta uudet eh­dok­kaat

20.04.2021 14:20
Tilaajille
Kolumni

Ihminen on va­leh­te­le­vai­nen – Kun va­leh­te­lua on ollut maail­man sivu, pi­täi­si­kö nyt puhua luot­ta­muk­sen jäl­kei­ses­tä ajasta.

07.04.2021 04:00
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pie­nel­lä kun­nal­la ei ole varaa pil­vi­lin­noi­hin – kier­to­kä­ve­ly Tai­val­kos­ken teol­li­suus­alueel­la

16.03.2021 04:00
Tilaajille

Katso päi­vi­tet­ty kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­ta – Tai­val­kos­kel­ta viimein nimiä, myös pe­rus­suo­ma­lais­ten listat julki

10.03.2021 10:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on iso vastuu toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta – asiaton kes­kus­te­lu on huo­les­tut­ta­vaa

09.03.2021 04:00
Tilaajille

Vaalien siirto saa ym­mär­rys­tä Koil­lis­maal­la, mutta he­rät­tää myös ky­sy­mys­merk­ke­jä

09.03.2021 09:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Odo­tuk­sia kun­ta­vaa­lei­hin ja tu­le­vaan val­tuus­to­kau­teen

08.03.2021 15:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­moon on muo­dos­tu­nut liian mo­ni­mut­kai­nen ja itseään kuor­mit­ta­va ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä

08.03.2021 12:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ro­ko­te­taan, ra­joi­te­taan vai se­koil­laan – missä vii­py­vät suo­ma­lai­set ko­ro­na­ro­kot­teet?

07.03.2021 09:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kunta on ih­mis­ten yhteisö – oli­sit­ko sinä tu­le­val­la val­tuus­to­kau­del­la oman alueesi kun­ta­päät­tä­jä?

07.03.2021 09:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Olisi kevyt askel laa­jen­taa Ke­lan­ran­nan his­to­ria­pol­ku koko Kir­kon­ky­län kier­tä­väk­si

07.03.2021 09:43 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lien siir­tä­mi­nen eteen­päin – ehdoton ei

07.03.2021 09:42
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le, en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka pitenee kahteen viik­koon – "Riski vaalien epä­on­nis­tu­mi­sel­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä on liian suuri"

06.03.2021 15:14 3
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lit kai­kel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä käydään – mutta miten se voidaan tehdä tur­val­li­ses­ti?

03.02.2021 19:22
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­tee­mat: Van­hus­ten­huol­to, ter­veys­pal­ve­lut ja työl­li­syys – kun­ta­lii­tok­set eivät kiin­nos­ta

03.02.2021 15:00 2

Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti, miten puo­lueet kam­pan­joi­vat ko­ro­na-ai­ka­na: Mah­dol­lis­ten ko­ro­na­ra­joi­tuk­sien jat­kues­sa vaa­li­työ kes­kit­ty­mäs­sä säh­köi­siin vä­li­nei­siin, omiin vaa­li­esit­tei­siin ja leh­ti-il­moi­tuk­siin

26.01.2021 11:33 1
Tilaajille

"Seu­ra­kun­nan tehtävä on tukea yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua" – Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta­ta­loa vuok­ra­taan ha­luk­kail­le puo­lueil­le ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sil­le ennen kun­ta­vaa­le­ja

12.01.2021 04:00
Tilaajille