Asuntopula: Kuu­sa­moon lisää vuok­ra-asun­to­ja ja mai­se­ma­tont­te­ja

Vanhat kuvat: Kuinka on suksi luis­ta­nut? – Katso kuvat men­neil­tä tal­vi­lo­ma­vii­koil­ta

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuntavaalit 2021
Lukijalta: Näin keskustan ehdokasasettelu meni – kunnallisjärjestön vastaus päätoimittajan analyysiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin kes­kus­tan eh­do­kas­aset­te­lu meni – kun­nal­lis­jär­jes­tön vastaus pää­toi­mit­ta­jan ana­lyy­siin

12.04.2023 15:00 15
Tilaajille
Tuore tutkimus ei mairittele: vain joka neljäs kuusamolainen luottaa kotikuntansa päättäjiin – "Poliitikoilta tarvitaan yhteistyötä ja jalkautumista, itsellänikin on tässä paljon parannettavaa"

Tuore tut­ki­mus ei mai­rit­te­le: vain joka neljäs kuu­sa­mo­lai­nen luottaa ko­ti­kun­tan­sa päät­tä­jiin – "Po­lii­ti­koil­ta tar­vi­taan yh­teis­työ­tä ja jal­kau­tu­mis­ta, it­sel­lä­ni­kin on tässä paljon pa­ran­net­ta­vaa"

09.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Katso tästä kaikki Taivalkosken luot­ta­mus­hen­ki­löt vuo­sil­le 2021–2025

Katso tästä kaikki Tai­val­kos­ken luot­ta­mus­hen­ki­löt vuo­sil­le 2021–2025

28.08.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon kuntavaalien ääniharavalle vain lautakunnan rivijäsenen paikka – "Pitää tehdä poliittista järjestötyötä kentällä, niin sanotusti pistää kädet saveen"

Kuu­sa­mon kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­val­le vain lau­ta­kun­nan ri­vi­jä­se­nen paikka – "Pitää tehdä po­liit­tis­ta jär­jes­tö­työ­tä ken­täl­lä, niin sa­no­tus­ti pistää kädet saveen"

28.07.2021 04:00 7
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Isoa osaa kansasta nukkui vaaleissa - ehdokkaat olivat aktiivisia ennen ja jälkeen: "Vaali-iltana erään puolueen paikallispuheenjohtaja seisoi pääraitilla kännykkä kädessä tavoittelemassa teknistä vaaliliittoa"
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Isoa osaa kan­sas­ta nukkui vaa­leis­sa - eh­dok­kaat olivat ak­tii­vi­sia ennen ja jäl­keen: "Vaa­li-il­ta­na erään puo­lueen pai­kal­lis­pu­heen­joh­ta­ja seisoi pää­rai­til­la kän­nyk­kä kädessä ta­voit­te­le­mas­sa tek­nis­tä vaa­li­liit­toa"

21.06.2021 12:33 1
Tilaajille
Tarkastuslaskenta ei tuonut muutoksia valtuustopaikkoihin Koillismaan kunnissa – vasemmistoliitolla 11 ääntä siirtyi ehdokkaalta toiselle Kuusamossa

Tar­kas­tus­las­ken­ta ei tuonut muu­tok­sia val­tuus­to­paik­koi­hin Koil­lis­maan kun­nis­sa – va­sem­mis­to­lii­tol­la 11 ääntä siirtyi eh­dok­kaal­ta toi­sel­le Kuu­sa­mos­sa

17.06.2021 14:07
Tilaajille
Arpa ratkaisi valtuustoon päässeitä Taivalkoskella, sillä ehdokkaiden kesken tuli samoja äänimääriä – valtuutettujen nimet pysyivät arvonnassa kuitenkin samana

Arpa rat­kai­si val­tuus­toon pääs­sei­tä Tai­val­kos­kel­la, sillä eh­dok­kai­den kesken tuli samoja ää­ni­mää­riä – val­tuu­tet­tu­jen nimet py­syi­vät ar­von­nas­sa kui­ten­kin samana

16.06.2021 18:43 2
Tilaajille
Vaalianalyysi: Keskusta on suurin kaikissa Koillismaan kunnissa, mutta eri tilanteissa – päättyykö perussuomalaisten paitsio?

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 2
Tilaajille
Lapissa joka neljäs kunnanvaltuutettu on yrittäjä – Pelkosenniemen uudessa valtuustossa yrittäjiä on suhteessa eniten, Pellossa ja Posiolla vähiten

Lapissa joka neljäs kun­nan­val­tuu­tet­tu on yrit­tä­jä – Pel­ko­sen­nie­men uudessa val­tuus­tos­sa yrit­tä­jiä on suh­tees­sa eniten, Pel­los­sa ja Po­siol­la vähiten

15.06.2021 14:01
Tilaajille
Valtuuston puheenjohtajuus kiinnostaa Pauli Saapunkia – seitsemän vuotta sitten puheenjohtajuudesta luopuneella politiikan konkarilla riittäisi nyt virtaa tehtävään

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juus kiin­nos­taa Pauli Saa­pun­kia – seit­se­män vuotta sitten pu­heen­joh­ta­juu­des­ta luo­pu­neel­la po­li­tii­kan kon­ka­ril­la riit­täi­si nyt virtaa teh­tä­vään

15.06.2021 11:51 6
Tilaajille
Kuhina alkoi jo, sillä Koillismaan valtuustot ovat nyt selvillä ja paikkojen jako edessä – konkarit kertovat miten puheenjohtajuudet ja lautakuntapaikat jaetaan

Kuhina alkoi jo, sillä Koil­lis­maan val­tuus­tot ovat nyt sel­vil­lä ja paik­ko­jen jako edessä – kon­ka­rit ker­to­vat miten pu­heen­joh­ta­juu­det ja lau­ta­kun­ta­pai­kat jaetaan

14.06.2021 04:00
Tilaajille
Tiina Alasirniö Posion ääniharava – "Olen aivan häkeltynyt"

Tiina Ala­sir­niö Posion ää­ni­ha­ra­va – "Olen aivan hä­kel­ty­nyt"

13.06.2021 23:27
Tilaajille
Katso tunnelmia SDP:n vaalivalvojaisista

Katso tun­nel­mia SDP:n vaa­li­val­vo­jai­sis­ta

13.06.2021 21:30
Tilaajille
Näin puheenjohtaja Matti Heikkilä kommentoi Kuusamon keskustan tilannetta ennakkoäänien jälkeen

Näin pu­heen­joh­ta­ja Matti Heik­ki­lä kom­men­toi Kuu­sa­mon kes­kus­tan ti­lan­net­ta en­nak­ko­ää­nien jälkeen

13.06.2021 20:31
Tilaajille
Posion uuteen valtuustoon nousee seitsemän uutta nimeä– Suomen Keskusta ykkönen, puolue säilyttää nykyiset 12 paikkaa, Tiina Alasirniö ääniharava, Perussuomalaiset saavat yhden lisäpaikan, Ryhmä2008 menettää yhden paikan

Posion uuteen val­tuus­toon nousee seit­se­män uutta nimeä– Suomen Kes­kus­ta yk­kö­nen, puolue säi­lyt­tää ny­kyi­set 12 paik­kaa, Tiina Ala­sir­niö ää­ni­ha­ra­va, Pe­rus­suo­ma­lai­set saavat yhden li­sä­pai­kan, Ryhmä2008 me­net­tää yhden paikan

13.06.2021 23:57
Tilaajille
Taivalkoskella valtuusto meni lähes kokonaan uusiksi: 12 uutta valtuutettua 23:sta – Hietala: "Vaihtuvuus on kova, mutta näinhän se pitää demokratiassa mennä"

Tai­val­kos­kel­la val­tuus­to meni lähes ko­ko­naan uu­sik­si: 12 uutta val­tuu­tet­tua 23:sta – Hie­ta­la: "Vaih­tu­vuus on kova, mutta näinhän se pitää de­mo­kra­tias­sa mennä"

14.06.2021 14:23 2
Tilaajille
Kooste Kuusamon vaali-illasta: kokoomus kasvoi seitsemään paikkaan ja perussuomalaiset neljään, keskusta menetti kolme paikkaa, mutta piti ykkössijansa – ääniharava on uutena valtuustoon noussut Anna Kantola

Kooste Kuu­sa­mon vaa­li-il­las­ta: ko­koo­mus kasvoi seit­se­mään paik­kaan ja pe­rus­suo­ma­lai­set nel­jään, kes­kus­ta menetti kolme paik­kaa, mutta piti yk­kös­si­jan­sa – ää­ni­ha­ra­va on uutena val­tuus­toon noussut Anna Kantola

14.06.2021 00:33 2
Tilaajille
Kuinka vaaleissa käy? Seuraa kuntavaalien tulospalvelua

Kuinka vaa­leis­sa käy? Seuraa kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lua

13.06.2021 18:25
Äänestys on alkanut Kuusamossa vilkkaasti sateesta huolimatta – näin äänestäjät kertovat ehdokasvalinnastaan

Ää­nes­tys on alkanut Kuu­sa­mos­sa vilk­kaas­ti sa­tees­ta huo­li­mat­ta – näin ää­nes­tä­jät ker­to­vat eh­do­kas­va­lin­nas­taan

13.06.2021 15:34
Tilaajille
Kuusamon perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Esko Törmänen on menehtynyt

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Esko Tör­mä­nen on me­neh­ty­nyt

12.06.2021 17:00 5
Tilaajille