Kuvataide
Opetustaulujen avulla Suomen kansakouluissa viritettiin lapsiin sivistystä ja valistusta vuosikymmeniä – nyt ne ovat nostalgisia ja haluttuja sisustusesineitä

Ope­tus­tau­lu­jen avulla Suomen kan­sa­kou­luis­sa vi­ri­tet­tiin lapsiin si­vis­tys­tä ja va­lis­tus­ta vuo­si­kym­me­niä – nyt ne ovat nos­tal­gi­sia ja ha­lut­tu­ja si­sus­tus­esi­nei­tä

17.05.2022 11:00
Tilaajille
Kaunista ja elollista ympärillämme – "Tauluissa saa lähellä oleva luonto ja luonnon pienet ihmeet suuren merkityksen"

Kau­nis­ta ja elol­lis­ta ym­pä­ril­läm­me – "Tau­luis­sa saa lähellä oleva luonto ja luonnon pienet ihmeet suuren mer­ki­tyk­sen"

06.05.2022 04:00
Tilaajille
Satojen kuusamolaisten taidehankkeen näyttely avautuu Kitkantien Aravatalossa – "Loistavaa, että taloa päästiin vielä näin loppumetreillä hyödyntämään"

Satojen kuu­sa­mo­lais­ten tai­de­hank­keen näyt­te­ly avautuu Kit­kan­tien Ara­va­ta­los­sa – "Lois­ta­vaa, että taloa pääs­tiin vielä näin lop­pu­met­reil­lä hyö­dyn­tä­mään"

06.04.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Taidetuki kutsuu harrastajia taidenäyttelyyn jo 51 kerran – töiden vastaanotto aprillipäivänä

Kuu­sa­mon Tai­de­tu­ki kutsuu har­ras­ta­jia tai­de­näyt­te­lyyn jo 51 kerran – töiden vas­taan­ot­to ap­ril­li­päi­vä­nä

22.03.2022 04:00
Tilaajille
50-vuotisjuhlia viettävä Kuusamon taideleiri kokoaa yhteen taiteen ystäviä ja tekee heistä ystäviä – "Nykyään tämä on kuin pyhiinvaellusmatkalle tulisi, tämä ilmapiiri ja pihapiiri on tullut niin rakkaaksi"

50-vuo­tis­juh­lia viet­tä­vä Kuu­sa­mon tai­de­lei­ri kokoaa yhteen taiteen ystäviä ja tekee heistä ystäviä – "Ny­kyään tämä on kuin py­hiin­vael­lus­mat­kal­le tulisi, tämä il­ma­pii­ri ja pi­ha­pii­ri on tullut niin rak­kaak­si"

03.08.2021 19:00 1
Tilaajille
Suoma Yli-Suvannon Jääilluusioita Kaamosgalleriassa – "Kuusamon jylhän kaunis luonto on ollut taiteelleni ehtymätön voimavara"

Suoma Yli-Su­van­non Jää­il­luu­sioi­ta Kaa­mos­gal­le­rias­sa – "Kuu­sa­mon jylhän kaunis luonto on ollut tai­teel­le­ni eh­ty­mä­tön voi­ma­va­ra"

31.07.2021 15:13
Tilaajille
Voikukka koko loistossaan Anu Pentikin näyttelyssä Alussa oli siemen.

Voi­kuk­ka koko lois­tos­saan Anu Pen­ti­kin näyt­te­lys­sä Alussa oli siemen.

02.06.2021 19:15 1
Tilaajille
Taivalkoskelaislähtöisen, jo edesmenneen Henne Tynin taidetta esillä Päätalo-keskuksessa: "Tyni maalasi enimmäkseen maisemakuvia Taivalkoskelta, Lapista ja Iin rannoilta"

Tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen, jo edes­men­neen Henne Tynin tai­det­ta esillä Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa: "Tyni maalasi enim­mäk­seen mai­se­ma­ku­via Tai­val­kos­kel­ta, Lapista ja Iin ran­noil­ta"

20.05.2021 13:12
Tilaajille
"Vaikuttanut pitkäaikaisena taiteilijana ja merkittävässä työssään taiteen ja kulttuurityön hyväksi" – Simo Iso-Möttöselle Kuusamo-mitali numero 70

"Vai­kut­ta­nut pit­kä­ai­kai­se­na tai­tei­li­ja­na ja mer­kit­tä­väs­sä työs­sään taiteen ja kult­tuu­ri­työn hy­väk­si" – Simo Iso-Möt­tö­sel­le Kuu­sa­mo-mi­ta­li numero 70

18.01.2021 18:05 1
Tilaajille
Värit löytävät toisensa – harrastajataiteilija Sirpa Keräseltä kymmenen teosta Muodot puhuvat -kuvataidenäyttelyssä Posion kirjastossa

Värit löy­tä­vät toi­sen­sa – har­ras­ta­ja­tai­tei­li­ja Sirpa Ke­rä­sel­tä kym­me­nen teosta Muodot puhuvat -ku­va­tai­de­näyt­te­lys­sä Posion kir­jas­tos­sa

28.10.2020 09:00
Tilaajille
Veden ja valon heijastuksien avulla irti arkitodellisuudesta - Suoma Yli-Suvannon näyttelyssä on nähtävillä teoksia veden erilaisista ilmenemismuodoista

Veden ja valon hei­jas­tuk­sien avulla irti ar­ki­to­del­li­suu­des­ta - Suoma Yli-Su­van­non näyt­te­lys­sä on näh­tä­vil­lä teoksia veden eri­lai­sis­ta il­me­ne­mis­muo­dois­ta

05.08.2020 04:00
Tilaajille
Korona siirtää kuusamolaislähtöisen kuvataiteilija Jyrki Poussun 60-vuotisnäyttelyä, mutta ei hän muutenkaan tunne itseään ikäisekseen: "Jokin laskuvirhe tässä täytyy olla"

Korona siirtää kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen ku­va­tai­tei­li­ja Jyrki Poussun 60-vuo­tis­näyt­te­lyä, mutta ei hän muu­ten­kaan tunne itseään ikäi­sek­seen: "Jokin las­ku­vir­he tässä täytyy olla"

31.05.2020 19:01
Tilaajille
Kokemuksia runoina ja kuvina – Posiolaiselta runoilijalta ja kuvataiteilijalta Pirjo Osolalta ilmestyi jo neljäs runokirja

Ko­ke­muk­sia runoina ja kuvina – Po­sio­lai­sel­ta ru­noi­li­jal­ta ja ku­va­tai­tei­li­jal­ta Pirjo Oso­lal­ta il­mes­tyi jo neljäs ru­no­kir­ja

19.03.2020 05:00
Tilaajille
”Jokainen voi olla taiteilija” - Kuusamon Taidetuki ry:n tuore puheenjohtaja Anne Murto näkee taidetta jopa marjastamisessa

”Jo­kai­nen voi olla tai­tei­li­ja” - Kuu­sa­mon Tai­de­tu­ki ry:n tuore pu­heen­joh­ta­ja Anne Murto näkee tai­det­ta jopa mar­jas­ta­mi­ses­sa

13.03.2020 05:00
Tilaajille
"Kuusamossa ihmeteltiin, että mikä kummajainen tänne on tullut" - Lahja Koivusesta olisi voinut tulla seuraava Schjerfbeck, mutta hän valitsi perheensä ja Kuusamon

"Kuu­sa­mos­sa ih­me­tel­tiin, että mikä kum­ma­jai­nen tänne on tullut" - Lahja Koi­vu­ses­ta olisi voinut tulla seu­raa­va Schjerf­beck, mutta hän valitsi per­heen­sä ja Kuu­sa­mon

02.03.2020 05:00
Tilaajille
Kuusamossa Lahja Koivunen  on ollut vain kukkataiteilija, mutta nyt rosoisen elämän eläneen maalarin taiteen arvo on ymmärretty  – "Tuotanto on täynnä helmiä", kuvailee taiteilijasta kirjan tehnyt Ulla Ingalsuo-Laaksonen

Kuu­sa­mos­sa Lahja Koi­vu­nen  on ollut vain kuk­ka­tai­tei­li­ja, mutta nyt ro­soi­sen elämän eläneen maa­la­rin taiteen arvo on ym­mär­ret­ty  – "Tuo­tan­to on täynnä hel­miä", ku­vai­lee tai­tei­li­jas­ta kirjan tehnyt Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen

19.11.2018 05:00
"Haluamme kunnioittaa esi-isiämme ja heidän kulttuuriaan" – Posiolla tallennetaan saamelaishistoriaa ajalta, jolloin paikalla oli Kitkan siida eli lapinkylä

"Ha­luam­me kun­nioit­taa esi-isiäm­me ja heidän kult­tuu­riaan" – Po­siol­la tal­len­ne­taan saa­me­lais­his­to­riaa ajalta, jolloin pai­kal­la oli Kitkan siida eli la­pin­ky­lä

13.08.2018 18:00
Kuvataidenäyttelyssä on nyt sen tuhannen hulina – pääsylipputuloja kannetaan säkeittäin autoon

Ku­va­tai­de­näyt­te­lys­sä on nyt sen tu­han­nen hulina – pää­sy­lip­pu­tu­lo­ja kan­ne­taan sä­keit­täin autoon

04.08.2018 15:25
Koillinen tekee taidetta Kuusamon 150-juhlavuoden merkeissä, mutta ei pyri vuosisataiseen historiakuvaukseen – näyttelyssä esillä tämän päivän taiteilijoiden tuntemuksia

Koil­li­nen tekee tai­det­ta Kuu­sa­mon 150-juh­la­vuo­den mer­keis­sä, mutta ei pyri vuo­si­sa­tai­seen his­to­ria­ku­vauk­seen – näyt­te­lys­sä esillä tämän päivän tai­tei­li­joi­den tun­te­muk­sia

04.06.2018 16:00