Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulun hiippakunta
Lea Sämpi Kuusamosta ja Mirka Mourujärvi Posiolta vihitään helatorstaina diakoneiksi Oulun tuomiokirkossa – "Viisautta ja ohjausta pyydän jo nyt tähän tulevaan työhöni"

Lea Sämpi Kuu­sa­mos­ta ja Mirka Mou­ru­jär­vi Po­siol­ta vi­hi­tään he­la­tors­tai­na dia­ko­neik­si Oulun tuo­mio­kir­kos­sa – "Vii­saut­ta ja oh­jaus­ta pyydän jo nyt tähän tu­le­vaan työ­hö­ni"

26.05.2022 04:00
Tilaajille
Onko se Jeesuksen sauva? – Piispantarkastusta Kuusamossa tekevän Jukka Keskitalon vierailu alkoi lasten ja nuorten kohtaamisella

Onko se Jee­suk­sen sauva? – Piis­pan­tar­kas­tus­ta Kuu­sa­mos­sa tekevän Jukka Kes­ki­ta­lon vie­rai­lu alkoi lasten ja nuorten koh­taa­mi­sel­la

19.02.2022 04:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon muotokuva julkaistiin – "perinteinen mutta tässä päivässä kiinni"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va jul­kais­tiin – "pe­rin­tei­nen mutta tässä päi­väs­sä kiinni"

11.01.2022 13:41 1
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00
Tilaajille
Juha Rauhalalle rovastin arvonimi – Rauhala on Taivalkosken entinen kirkkoherra, nykyinen hiippakuntadekaani

Juha Rau­ha­lal­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – Rauhala on Tai­val­kos­ken entinen kirk­ko­her­ra, ny­kyi­nen hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni

19.11.2021 15:00
Työikäistä väestöä ja nuoria mukaan seurakuntaan – Posion seurakunnan piispantarkastukseen liittyvä loppulausunto sisälsi muun muassa nipun toiminnallisia haasteita

Työ­ikäis­tä väestöä ja nuoria mukaan seu­ra­kun­taan – Posion seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tuk­seen liit­ty­vä lop­pu­lau­sun­to sisälsi muun muassa nipun toi­min­nal­li­sia haas­tei­ta

22.09.2021 04:00
Tilaajille
"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuusamon kirkon 70-vuotisjuhlaa vietettiin tänään

"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuu­sa­mon kirkon 70-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin tänään

29.08.2021 18:41 2
Tilaajille
Piispa vihkii neljä uutta pappia Oulun hiippakuntaan, Raili Suviranta Taivalkosken seurakuntaan

Piispa vihkii neljä uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, Raili Su­vi­ran­ta Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­taan

01.06.2021 16:26
Tilaajille
Emerituspiispa Samuel Salmi rohkaisee pappeja avoimeen keskusteluun – "Jos keskustelua käydään syyttävään sävyyn, vinoillen, haavoja tulee enemmän"

Eme­ri­tus­piis­pa Samuel Salmi roh­kai­see pappeja avoi­meen kes­kus­te­luun – "Jos kes­kus­te­lua käydään syyt­tä­vään sävyyn, vi­noil­len, haavoja tulee enem­män"

19.03.2021 06:00
Tilaajille
Kaikki halukkaat eivät pääse netin kautta osallistumaan seurakunnan tapahtumiin – piispalla on tähän neuvoja

Kaikki ha­luk­kaat eivät pääse netin kautta osal­lis­tu­maan seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­miin – piis­pal­la on tähän neuvoja

01.03.2021 11:00
Tilaajille
Korona siirtää piispantarkastusta Posiolla, huhtikuussa ehkä uusi yritys – tässä vaiheessa vastuullinen toimenpide, sanoo piispa Jukka Keskitalo

Korona siirtää piis­pan­tar­kas­tus­ta Po­siol­la, huh­ti­kuus­sa ehkä uusi yritys – tässä vai­hees­sa vas­tuul­li­nen toi­men­pi­de, sanoo piispa Jukka Kes­ki­ta­lo

25.02.2021 14:43
Tilaajille
Juha Rauhala Oulun hiippakuntadekaaniksi

Juha Rauhala Oulun hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nik­si

14.01.2021 14:25 2
Tilaajille
Oulun hiippakunnan 170-vuotisjuhla verkossa – luvassa puheita ja Bachia: "Pohjoisuus ja saamelaisalueen kulttuurinen rikkaus näkyy myös erityisenä painopisteenä juhlassa"

Oulun hiip­pa­kun­nan 170-vuo­tis­juh­la ver­kos­sa – luvassa puheita ja Bachia: "Poh­joi­suus ja saa­me­lais­alueen kult­tuu­ri­nen rikkaus näkyy myös eri­tyi­se­nä pai­no­pis­tee­nä juh­las­sa"

16.10.2020 11:00
Tilaajille
Hiippakunnan koulutustilaisuudessa korona-altistuminen – Kuusamosta eikä Taivalkoskelta osallistuttu tilaisuuteen

Hiip­pa­kun­nan kou­lu­tus­ti­lai­suu­des­sa ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – Kuu­sa­mos­ta eikä Tai­val­kos­kel­ta osal­lis­tut­tu ti­lai­suu­teen

05.10.2020 13:45
Tilaajille
Jukka Paananen hiippakuntavaltuuston puheenjohtajaksi, kuusamolaislähtöinen Hannu Kallunki kollegion maallikkojäseneksi

Jukka Paa­na­nen hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Hannu Kal­lun­ki kol­le­gion maal­lik­ko­jä­se­nek­si

07.06.2020 18:11
Tilaajille
Kolme kuukautta virasssa ollut Piispa Jukka Keskitalo on voimaantunut kohtaamisista – Viime viikolla hän kävi Taivalkoskella: "Lähtö on ollut lentävä, sillä olen pyrkinyt olemaan aktiivinen moneen suuntaan"

Kolme kuu­kaut­ta vi­rass­sa ollut Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo on voi­maan­tu­nut koh­taa­mi­sis­ta – Viime vii­kol­la hän kävi Tai­val­kos­kel­la: "Lähtö on ollut len­tä­vä, sillä olen pyr­ki­nyt olemaan ak­tii­vi­nen moneen suun­taan"

04.02.2019 14:00
Koillismaan suosikki Jukka Keskitalo Oulun uudeksi piispaksi

Koil­lis­maan suo­sik­ki Jukka Kes­ki­ta­lo Oulun uudeksi piis­pak­si

15.08.2018 15:00
Piispa usuttaa seurakuntia jalkautumaan kouluihin – Posion pappi kiertää lasten parissa Lutherin kaavussa

Piispa usuttaa seu­ra­kun­tia jal­kau­tu­maan kou­lui­hin – Posion pappi kiertää lasten parissa Lut­he­rin kaa­vus­sa

02.02.2017 10:30