Pekka Jääskö
"Ei tarvi muidenkaan arvella, että millainen päätös saadaan" – Kunnanjohtaja Pekka Jääskö on iloinen oikeuden hylättyä kunnallisvalituksen hänen valinnastaan virkaan

"Ei tarvi mui­den­kaan ar­vel­la, että mil­lai­nen päätös saa­daan" – Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö on iloinen oi­keu­den hy­lät­tyä kun­nal­lis­va­li­tuk­sen hänen va­lin­nas­taan virkaan

12.04.2022 11:00
Tilaajille
Posion valtuusto ei menetellyt väärin valitessaan kunnanjohtajaksi Jääskön – hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen

Posion val­tuus­to ei me­ne­tel­lyt väärin va­li­tes­saan kun­nan­joh­ta­jak­si Jääskön – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi pää­tök­ses­tä tehdyn va­li­tuk­sen

08.04.2022 16:35 2
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Tulevaisuuden kuntaa ja tunnettuutta rakentamassa
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Tu­le­vai­suu­den kuntaa ja tun­net­tuut­ta ra­ken­ta­mas­sa

01.04.2022 16:59
Tilaajille
"He tykkäävät kovasti toisistaan" – hirsitalon nuori isäntä Eemil Tauriainen on yksi Koillismaalle koronavuoden aikana syntyneistä 132 vauvasta

"He tyk­kää­vät kovasti toi­sis­taan" – hir­si­ta­lon nuori isäntä Eemil Tau­riai­nen on yksi Koil­lis­maal­le ko­ro­na­vuo­den aikana syn­ty­neis­tä 132 vau­vas­ta

03.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Pekka Jääskö jatkaa kunnanjohtajan avoimen viran hoitajana

Pekka Jääskö jatkaa kun­nan­joh­ta­jan avoimen viran hoi­ta­ja­na

10.11.2021 13:54 1
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon kunnan ja Rukakeskuksen väliset neuvottelut keskeytettiin aikoinaan kaksi kertaa, niin hankalat ne olivat – kunnan yritysmyönteisyys ei ole yksinkertainen asia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kunnan ja Ru­ka­kes­kuk­sen väliset neu­vot­te­lut kes­key­tet­tiin ai­koi­naan kaksi kertaa, niin han­ka­lat ne olivat – kunnan yri­tys­myön­tei­syys ei ole yk­sin­ker­tai­nen asia

20.10.2021 17:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Näin rakennamme posiolaista elinvoimaa – tulevaisuuden työpaikat syntyvät yrityksiin
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Näin ra­ken­nam­me po­sio­lais­ta elin­voi­maa – tu­le­vai­suu­den työ­pai­kat syn­ty­vät yri­tyk­siin

29.09.2021 08:44
Tilaajille
Pekka Jääskö aloittaa Koillissanomien kolumnistina

Pekka Jääskö aloit­taa Koil­lis­sa­no­mien ko­lum­nis­ti­na

29.09.2021 04:00
Tilaajille
Posion kunta helpottaa asemakaava-alueen rakentamista, kunnanjohtaja näyttää mallia ostamalla tontin – "Tällä hetkellä katselemme talokuvia"

Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

24.09.2021 16:58
Tilaajille
Päättäjille uusia ja vanhoja haasteita – "Miten esimerkiksi tuulivoimapuistohankkeita saadaan toteutumaan? Miten monipaikkaisen asumisen edellytyksiä parannetaan?"

Päät­tä­jil­le uusia ja vanhoja haas­tei­ta – "Miten esi­mer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kei­ta saadaan to­teu­tu­maan? Miten mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen edel­ly­tyk­siä pa­ran­ne­taan?"

27.05.2021 04:00
Tilaajille
Kunnanjohtaja Pekka Jääskö kaatuneitten muistopäivänä: "Erityisesti isoisäni, upseerin kertomukset sotatoimista ja taistelukokemukset jäivät mieleen matkoilla Posiolta Rovaniemelle"

Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vä­nä: "E­ri­tyi­ses­ti isoi­sä­ni, up­see­rin ker­to­muk­set so­ta­toi­mis­ta ja tais­te­lu­ko­ke­muk­set jäivät mieleen mat­koil­la Po­siol­ta Ro­va­nie­mel­le"

16.05.2021 13:00
Tilaajille
Pekka Jääskön ensimmäinen päivä Posion kunnanjohtajana.

Pekka Jääskön en­sim­mäi­nen päivä Posion kun­nan­joh­ta­ja­na.

04.05.2021 04:00
Tilaajille
"Tuli asuttua siinä keskuskoululla, ja urheilukenttä oli 100 metrin päässä. Siellä tuli vietettyä eniten aikaa ja sieltä on eniten muistoja"" – Pekka Jääskö aloitti kunnanjohtajana synnyinpitäjässään Posiolla

"Tuli asuttua siinä kes­kus­kou­lul­la, ja ur­hei­lu­kent­tä oli 100 metrin päässä. Siellä tuli vie­tet­tyä eniten aikaa ja sieltä on eniten muis­to­ja"" – Pekka Jääskö aloitti kun­nan­joh­ta­ja­na syn­nyin­pi­tä­jäs­sään Po­siol­la

04.05.2021 04:00
Tilaajille
Antti Mulari vaatii hallinto-oikeudessa Posion kunnanjohtajavalinnan kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanokieltoa – "Olen ollut hakijoista parhaiten koulutettu, pisimmän kunnanjohtajakokemuksen omaava ja siten taidokkain ja kyvykkäin"

Antti Mulari vaatii hal­lin­to-oi­keu­des­sa Posion kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­nan ku­moa­mis­ta ja pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­no­kiel­toa – "Olen ollut ha­ki­jois­ta par­hai­ten kou­lu­tet­tu, pi­sim­män kun­nan­joh­ta­ja­ko­ke­muk­sen omaava ja siten tai­dok­kain ja ky­vyk­käin"

02.05.2021 17:00
Tilaajille
Posion kunnanjohtajan valinnasta valitus hallinto-oikeuteen

Posion kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nas­ta valitus hal­lin­to-oi­keu­teen

23.04.2021 15:51
Tilaajille
"En ole kovin huolissani valituksista" – Pekka Jääskö aloittaa Posion kunnanjohtajana toukokuussa

"En ole kovin huo­lis­sa­ni va­li­tuk­sis­ta" – Pekka Jääskö aloit­taa Posion kun­nan­joh­ta­ja­na tou­ko­kuus­sa

27.03.2021 12:08
Tilaajille
Pekka Jääskö aloittaa Posion vt. kunnanjohtajana huhtikuun lopulla – ”Sanoudun irti virastani Oulun yliopistosta”

Pekka Jääskö aloit­taa Posion vt. kun­nan­joh­ta­ja­na huh­ti­kuun lopulla – ”Sa­nou­dun irti vi­ras­ta­ni Oulun ylio­pis­tos­ta”

09.03.2021 15:00
Tilaajille
Posion kunnanvaltuustolla perjantaina jännittävin kokous vuosiin – millaisia ovat kannatusta saaneet kunnanjohtajaehdokkaat Mulari ja Jääskö, totteleeko valtuuston enemmistö kunnanhallituksen tahtoa?

Posion kun­nan­val­tuus­tol­la per­jan­tai­na jän­nit­tä­vin kokous vuosiin – mil­lai­sia ovat kan­na­tus­ta saaneet kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kaat Mulari ja Jääskö, tot­te­lee­ko val­tuus­ton enem­mis­tö kun­nan­hal­li­tuk­sen tahtoa?

04.03.2021 10:25 1
Tilaajille
Posiolaisyrittäjien laatimassa kirjelmässä ei haluta Antti Mularia kunnanjohtajaksi – elinvoimaisuuden kehittäjää tarvitaan, elinkeinopäällikkö aloitti työsuhdettaan koskevat neuvottelut

Po­sio­lais­yrit­tä­jien laa­ti­mas­sa kir­jel­mäs­sä ei haluta Antti Mularia kun­nan­joh­ta­jak­si – elin­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­jää tar­vi­taan, elin­kei­no­pääl­lik­kö aloitti työ­suh­det­taan kos­ke­vat neu­vot­te­lut

03.03.2021 19:17 4
Tilaajille