Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set on kumottu myös Kuu­sa­mos­sa – kou­lu­jen ke­vät­juh­lat jär­jes­te­tään silti eri­tyis­jär­jes­te­lyin

02.06.2021 17:13

Ris­ki­mais­ta Kuu­sa­moon saa­pu­vat ter­veys­tar­kas­tuk­seen – pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ra­jan­yli­tys­pai­koil­la ke­sä­kuun ajan

26.05.2021 18:54
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: kau­pois­sa ja pal­ve­lu­asioin­nis­sa pi­det­tä­vä jat­kos­sa­kin huoli tur­va­vä­leis­tä ja käy­tet­tä­vä mas­ke­ja, epi­de­mia ei ole vielä ohi

23.04.2021 13:22

Säy­nä­jä­pe­rän kiis­tel­lyl­le aal­lon­mur­ta­jal­le lupa – ra­ken­nel­maa pitää kui­ten­kin ly­hen­tää ja ka­ven­taa

06.04.2021 12:00
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

03.03.2021 19:23

Kunnat mää­rä­tään jär­jes­tä­mään ter­veys­tar­kas­tus ra­jan­yli­tys­pai­koil­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – Määräys koskee myös Kuu­sa­mon kau­pun­kia

27.02.2021 14:09

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tar­kas­ta­ja oli tyy­ty­väi­nen siihen, miten Rukan ra­vin­to­lat eh­käi­se­vät koronan le­viä­mis­tä - mutta se ei riitä

26.02.2021 04:00
Tilaajille

Yli 10 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­le­tään yhä Poh­jois-Poh­jan­maal­la hel­mi­kuun loppuun saakka

28.01.2021 13:32 3

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to edel­lyt­tää Kuu­sa­mon Juustoa ruop­paa­maan He­li­lam­men – Kuu­sa­mon Juusto ei ole kä­si­tel­lyt vielä avin lu­pa­pää­tös­tä

15.01.2021 11:00
Tilaajille

Ky­syim­me: Miten ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten rik­ko­mi­ses­ta ran­gais­taan? "Ei taida löytyä lakia, joka mää­rit­te­li­si ran­gais­tuk­sen"

06.01.2021 04:00 1
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – teh­das­hank­keen ei pitäisi enää kaatua pääs­tö­ra­joi­hin

18.12.2020 08:13
Tilaajille

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 07:51
Tilaajille

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00
Tilaajille

Vaikka Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan vielä epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la, ei tyy­ty­väi­syy­teen voi tuu­dit­tau­tua –  "Tästä viikko, pari, niin näh­dään, missä men­nään"

16.10.2020 08:32
Tilaajille

Evon uusi puh­dis­ta­mo sai tiukat lu­paeh­dot, mutta Man­kis­ta ei pelota: "Us­kom­me, että siihen pääs­tään, mutta se teettää kovasti töitä"

22.01.2020 14:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon uudelle jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le tiukka ym­pä­ris­tö­lu­pa – vanha toimii jo jat­ko­ajal­la

20.01.2020 07:56
Tilaajille