Posion lukio

Vihreä lippu jälleen Po­siol­le – osoitus laa­duk­kaas­ta ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­toi­min­nas­ta ve­de­tään salkoon koulun pihalla

27.05.2021 04:00
Tilaajille
Venäläisoppilaita tulossa Posion lukioon entiseen malliin, ensimmäiset ovat jo aloittaneet yo-tutkintonsa – uudeksi asuntolan ohjaajaksi valittiin Marketta Soudunsaari

Ve­nä­läis­op­pi­lai­ta tulossa Posion lukioon en­ti­seen mal­liin, en­sim­mäi­set ovat jo aloit­ta­neet yo-tut­kin­ton­sa – uudeksi asun­to­lan oh­jaa­jak­si va­lit­tiin Mar­ket­ta Sou­dun­saa­ri

21.05.2021 11:00
Tilaajille
Korona aiheutti tämänkin: Posion koululaisten keramiikkanäyttely siirtyi pysyvästi virtuaaliseksi verkkoon – "Näyttely saavuttaa suuremman yleisön, ja samalla se markkinoi Posion lukiota"

Korona ai­heut­ti tä­män­kin: Posion kou­lu­lais­ten ke­ra­miik­ka­näyt­te­ly siirtyi py­sy­väs­ti vir­tuaa­li­sek­si verk­koon – "Näyt­te­ly saa­vut­taa suu­rem­man ylei­sön, ja samalla se mark­ki­noi Posion lu­kio­ta"

03.05.2021 19:00
Tilaajille
Seitsemän haki Posiolle rehtoriksi - "Kaikilla hakijoilla on suoritettuna pedagogiset opinnot ja opetushallinnon tutkinto"

Seit­se­män haki Po­siol­le reh­to­rik­si - "Kai­kil­la ha­ki­joil­la on suo­ri­tet­tu­na pe­da­go­gi­set opinnot ja ope­tus­hal­lin­non tut­kin­to"

25.03.2021 10:01
Tilaajille
Posiolla vaihtuu rehtori – Elina Lämsä virkavapaalla kesäkuun loppuun, seuraavan määrä aloittaa sen jälkeen

Po­siol­la vaihtuu rehtori – Elina Lämsä vir­ka­va­paal­la ke­sä­kuun lop­puun, seu­raa­van määrä aloit­taa sen jälkeen

16.03.2021 04:00
Tilaajille
"Nyt oltiin yhden päivän ajan huipulla" – Posiolla ja Taivalkoskella abiturientit irrottelivat koronarajoituksia soveltaen, Kuusamossa eivät ainakaan vielä

"Nyt oltiin yhden päivän ajan hui­pul­la" – Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la abi­tu­rien­tit ir­rot­te­li­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia so­vel­taen, Kuu­sa­mos­sa eivät ai­na­kaan vielä

11.02.2021 16:14
Tilaajille
Uusille ylioppilaille valkolakit koronakevään päätteeksi poikkeusoloissa – Kuusamon lukio järjestää syksyllä vielä erikseen yhteisöllisen juhlatilaisuuden ylioppilaille

Uusille yli­op­pi­lail­le val­ko­la­kit ko­ro­na­ke­vään päät­teek­si poik­keus­olois­sa – Kuu­sa­mon lukio jär­jes­tää syk­syl­lä vielä erik­seen yh­tei­söl­li­sen juh­la­ti­lai­suu­den yli­op­pi­lail­le

03.06.2020 04:00
Tilaajille
Posion peruskoulu ja lukio palkittiin ympäristötyöstään Vihreällä lipulla

Posion pe­rus­kou­lu ja lukio pal­kit­tiin ym­pä­ris­tö­työs­tään Vih­reäl­lä lipulla

28.05.2020 12:00
Tilaajille
Posion palvelujohtajalta vastine lumikuormista – löytää useita puutteita kunnan toiminnasta

Posion pal­ve­lu­joh­ta­jal­ta vastine lu­mi­kuor­mis­ta – löytää useita puut­tei­ta kunnan toi­min­nas­ta

13.05.2020 04:00
Tilaajille
”Lepsua ja vastuutonta toimintaa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ihmettelee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

”Lepsua ja vas­tuu­ton­ta toi­min­taa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ih­met­te­lee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

04.05.2020 16:47
Tilaajille
Posion koulukeskuksen katolla edelleen raskas lumikuorma – Pelastuslaitoksen päivystäjä: "Kiireen vilkkaa kiinteistön omistajan toimesta sinne katolle olisi nyt noustava lumet tiputtelemaan, riski vahingon tulosta kasvaa raskaan lumikuorman seurauksena"

Posion kou­lu­kes­kuk­sen katolla edel­leen raskas lu­mi­kuor­ma – Pe­las­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­jä: "Kii­reen vilkkaa kiin­teis­tön omis­ta­jan toi­mes­ta sinne katolle olisi nyt nous­ta­va lumet ti­put­te­le­maan, riski va­hin­gon tulosta kasvaa raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na"

04.05.2020 06:00
Tilaajille
Posion lukiorakennuksen katon sortumisesta tehdyn tarkastusraportin mukaan: Liiallinen lumikuorma on aiheuttanut pääpalkin katkeamisen

Posion lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­ses­ta tehdyn tar­kas­tus­ra­por­tin mukaan: Liial­li­nen lu­mi­kuor­ma on ai­heut­ta­nut pää­pal­kin kat­kea­mi­sen

28.04.2020 12:03
Tilaajille
Lukiorakennuksen katon sortuminen ja siitä aiheutuva korjauslasku puhutti Posion valtuutettuja – "Miksi lumia ei menty tiputtelemaan ajoissa?"

Lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­nen ja siitä ai­heu­tu­va kor­jaus­las­ku puhutti Posion val­tuu­tet­tu­ja – "Miksi lumia ei menty ti­put­te­le­maan ajois­sa?"

25.04.2020 22:07
Tilaajille
Posion lukion katon korjaus tulee kalliiksi – lumikuorma aiheutti jopa 240 000 euron vahingot

Posion lukion katon korjaus tulee kal­liik­si – lu­mi­kuor­ma ai­heut­ti jopa 240 000 euron va­hin­got

27.03.2020 18:39
Tilaajille
Vahvat telineet tueksi – Toissa viikolla Posion lukiorakennuksen kattopalkki murtui osin katolla olleen raskaan lumikuorman seurauksena. Liikuntasali käyttökiellossa pysyvästi, luokkatilojen käyttöönottoa selvitetään

Vahvat te­li­neet tueksi – Toissa vii­kol­la Posion lu­kio­ra­ken­nuk­sen kat­to­palk­ki murtui osin katolla olleen raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na. Lii­kun­ta­sa­li käyt­tö­kiel­los­sa py­sy­väs­ti, luok­ka­ti­lo­jen käyt­töön­ot­toa sel­vi­te­tään

22.03.2020 05:00
Tilaajille
Posion peruskoulu ja lukio on suljettu – opetus siirtyi verkkoon – myös kirjaston ovet kiinni

Posion pe­rus­kou­lu ja lukio on sul­jet­tu – opetus siirtyi verk­koon – myös kir­jas­ton ovet kiinni

19.03.2020 05:00
Posion peruskoulun ja lukion henkilökunnasta kolmannes jäänyt kotiin – oppilaita flunssan takia kotiopetuksessa

Posion pe­rus­kou­lun ja lukion hen­ki­lö­kun­nas­ta kol­man­nes jäänyt kotiin – op­pi­lai­ta fluns­san takia ko­ti­ope­tuk­ses­sa

16.03.2020 14:44
Posion lukiorakennus käyttökieltoon koko kevääksi – kunta ei ota riskiä, että kattorakenteet voi romahtaa ja liikuntasalin katto tulla alas

Posion lu­kio­ra­ken­nus käyt­tö­kiel­toon koko ke­vääk­si – kunta ei ota riskiä, että kat­to­ra­ken­teet voi ro­mah­taa ja lii­kun­ta­sa­lin katto tulla alas

12.03.2020 17:15
Tilaajille
”Hirvittävä pamaus kuului katolta, juoksimme ulos” – Posion lukion rakennus käyttökiellossa katon sortumisvaaran vuoksi

”Hir­vit­tä­vä pamaus kuului ka­tol­ta, juok­sim­me ulos” – Posion lukion ra­ken­nus käyt­tö­kiel­los­sa katon sor­tu­mis­vaa­ran vuoksi

13.03.2020 14:42
Tilaajille