Rajavalvonta
Mies kuljetti autoa ilman ajo-oikeutta Kuusamossa – hallusta löydettiin myös luvaton kaasusumutin

Mies kul­jet­ti autoa ilman ajo-oi­keut­ta Kuu­sa­mos­sa – hal­lus­ta löy­det­tiin myös luvaton kaa­su­su­mu­tin

26.06.2022 13:38
Metsästyskoiria on harhautunut Venäjän puolelle – rajavyöhykkeellä on viikoittain useita koiria hirvenpyynnin aikana

Met­säs­tys­koi­ria on har­hau­tu­nut Venäjän puo­lel­le – ­ra­ja­vyö­hyk­keel­lä on vii­koit­tain useita koiria hir­ven­pyyn­nin aikana

15.10.2021 15:01
Tilaajille
Näin avin määräys vaikuttaa länsirajalla: Koronatestistä kieltäytyminen vaikeutuu – Uhkana pakollinen terveystarkastus

Näin avin määräys vai­kut­taa län­si­ra­jal­la: Ko­ro­na­tes­tis­tä kiel­täy­ty­mi­nen vai­keu­tuu – Uhkana pa­kol­li­nen ter­veys­tar­kas­tus

02.03.2021 09:01
Tilaajille
Itärajan yli kulkee lähinnä puuhaketta – Sallassa korona lopetti myös halvan polttoaineen hakureissut Venäjälle

Itä­ra­jan yli kulkee lähinnä puu­ha­ket­ta – Sal­las­sa korona lopetti myös halvan polt­to­ai­neen ha­ku­reis­sut Ve­nä­jäl­le

11.02.2021 09:07
Tilaajille
Suomi ottaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön useassa maassa – syynä näiden maiden koronavirustilanne

Suomi ottaa si­sä­ra­ja­val­von­nan uu­del­leen käyt­töön useassa maassa – syynä näiden maiden ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne

27.07.2020 04:00
Tilaajille
Raja: Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan toukokuun loppuun

Raja: Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­oloa ra­joi­te­taan tou­ko­kuun loppuun

13.05.2020 19:38
Tilaajille
Rajoitukset rajaliikenteessä jatkuvat: Kuusamon lentoasema suljettu kansainväliseltä liikenteeltä, raja auki vain rajoitetusti - "Olemme ottaneet töihin myös eläkkeelle jääneitä rajamiehiä"

Ra­joi­tuk­set ra­ja­lii­ken­tees­sä jat­ku­vat: Kuu­sa­mon len­to­ase­ma sul­jet­tu kan­sain­vä­li­sel­tä lii­ken­teel­tä, raja auki vain ra­joi­te­tus­ti - "Olemme ot­ta­neet töihin myös eläk­keel­le jää­nei­tä ra­ja­mie­hiä"

08.05.2020 10:17
Tilaajille
Venäjä neljällä suunnalla – Kuusamon itärajalla on maantieteellisesti ainutlaatuinen kolkka, jonne pääsevät vain rajavartijat: "Horjahdus tarkoittaisi valtiorajarikkomusta"

Venäjä nel­jäl­lä suun­nal­la – Kuu­sa­mon itä­ra­jal­la on maan­tie­teel­li­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen kolkka, jonne pää­se­vät vain ra­ja­var­ti­jat: "Hor­jah­dus tar­koit­tai­si val­tio­ra­ja­rik­ko­mus­ta"

04.04.2020 09:00
Tilaajille
"Isä ei nyt tulekaan kun rajan yli ei pääse" – Joonas on yksi niistä, jonka perhettä rajojen sulkeminen koskettaa syvimmin

"Isä ei nyt tu­le­kaan kun rajan yli ei pääse" – Joonas on yksi niistä, jonka per­het­tä rajojen sul­ke­mi­nen kos­ket­taa sy­vim­min

22.03.2020 04:00
Tilaajille
Rajavartiosto valvoo nyt tehostetusti liikkumista itärajalla - tiesitkö mitä dokumentteja tarvitset rajavyöhykkeellä liikkumiseen?

Ra­ja­var­tios­to valvoo nyt te­hos­te­tus­ti liik­ku­mis­ta itä­ra­jal­la - tie­sit­kö mitä do­ku­ment­te­ja tar­vit­set ra­ja­vyö­hyk­keel­lä liik­ku­mi­seen?

18.02.2020 05:00
Tilaajille
Tieliikenneonnettomuudet ja rikkomukset työllistivät Rajaa tammikuussa – rajanylityksissä hienoista kasvua

Tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja rik­ko­muk­set työl­lis­ti­vät Rajaa tam­mi­kuus­sa – ra­jan­yli­tyk­sis­sä hie­nois­ta kasvua

06.02.2020 11:11
Tilaajille
"Tein vain työtäni, mutta pahalta se tuntui" – aikakauslehti Seura kertoi kuusamolaisen ylirajavartijan vuonna 1974 suorittamasta neuvostoloikkareiden pidätyksestä

"Tein vain työ­tä­ni, mutta pahalta se tuntui" – ai­ka­kaus­leh­ti Seura kertoi kuu­sa­mo­lai­sen yli­ra­ja­var­ti­jan vuonna 1974 suo­rit­ta­mas­ta neu­vos­to­loik­ka­rei­den pi­dä­tyk­ses­tä

17.01.2020 12:39