Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Toimittajalta: Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Sähkönsiirto
Kantaverkkoyhtiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voimajohdon rakentamista pidemmälle naapuriin – sähkön siirtokapasiteetin kasvu alentaisi sähkön hintaa Suomessa

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­ta pi­dem­mäl­le naa­pu­riin – sähkön siir­to­ka­pa­si­tee­tin kasvu alen­tai­si sähkön hintaa Suo­mes­sa

05.12.2022 08:36
Tilaajille
Fingrid: Sähkön tuontikapasiteetti Ruotsista pienenee – sähkökatkoihin pitää varautua, kaikki voivat pienentää sähkön kulutushuippuja

Fing­rid: Sähkön tuon­ti­ka­pa­si­teet­ti Ruot­sis­ta pie­ne­nee – ­säh­kö­kat­koi­hin pitää va­rau­tua, kaikki voivat pie­nen­tää sähkön ku­lu­tus­huip­pu­ja

19.09.2022 14:37
Caruna ei katkaise sähköjä maksamattomilta lähiviikkoina – "Pyrimme vähentämään yhteydenottotarvetta asiakaspalveluumme"

Caruna ei kat­kai­se sähköjä mak­sa­mat­to­mil­ta lä­hi­viik­koi­na – "Py­rim­me vä­hen­tä­mään yh­tey­den­ot­to­tar­vet­ta asia­kas­pal­ve­luum­me"

25.04.2022 14:15
Tilaajille
Pirttikoski-Kuusamo korkeajännitelinjan sähkönsiirron keskeytyksien syy selvisi: ”Voimajohtojen tasolle paikoittain laskeutuneet ukkosköydet aiheuttivat maasulun”

Pirt­ti­kos­ki-Kuu­sa­mo kor­kea­jän­ni­te­lin­jan säh­kön­siir­ron kes­key­tyk­sien syy sel­vi­si: ”Voi­ma­joh­to­jen tasolle pai­koit­tain las­keu­tu­neet uk­kos­köy­det ai­heut­ti­vat maa­su­lun”

14.01.2022 19:15
Tilaajille
Sähkönsyöttö Kuusamoon väliaikaisesti Haapakosken voimalaitokselta ”Pirttikosken ja Kuusamon välillä korkeajännitelinjassa olevaa vikaa korjataan” – Kuusamon lämmöntuotannossa varauduttava seuraavan vuorokauden aikana häiriöihin

Säh­kön­syöt­tö Kuu­sa­moon vä­li­ai­kai­ses­ti Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­ta ”Pirt­ti­kos­ken ja Kuu­sa­mon välillä kor­kea­jän­ni­te­lin­jas­sa olevaa vikaa kor­ja­taan” – Kuu­sa­mon läm­mön­tuo­tan­nos­sa va­rau­dut­ta­va seu­raa­van vuo­ro­kau­den aikana häi­riöi­hin

14.01.2022 13:12 3
Tilaajille
Lapissa sähkönsiirto on halvinta Rovaniemen kantakaupungissa – harvaan asutuilla alueilla hinta nousee korkeammaksi

Lapissa säh­kön­siir­to on hal­vin­ta Ro­va­nie­men kan­ta­kau­pun­gis­sa – harvaan asu­tuil­la alueil­la hinta nousee kor­keam­mak­si

16.09.2021 09:03
Tilaajille
Lakimuutos asettaa tiukemmat rajat sähkön siirtohintojen korotuksiin ja jakeluyhtiöiden tuottoihin – uudistus voimaan jo elokuussa

La­ki­muu­tos asettaa tiu­kem­mat rajat sähkön siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin ja ja­ke­lu­yh­tiöi­den tuot­toi­hin – uu­dis­tus voimaan jo elo­kuus­sa

15.07.2021 15:24
Paula-myrskyn aiheuttamat sähkönsiirtoviat saatu korjattua Koillismaalla – hetkellisiä katkoksia voi vielä esiintyä kiireettömien korjausten jatkuessa

Pau­la-myrs­kyn ai­heut­ta­mat säh­kön­siir­to­viat saatu kor­jat­tua Koil­lis­maal­la – ­het­kel­li­siä kat­kok­sia voi vielä esiin­tyä kii­reet­tö­mien kor­jaus­ten jat­kues­sa

05.07.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: On korkea aika suitsia säh­kön­siir­to­mak­su­ja

12.02.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus laittaa pisteen säh­kön­siir­to­mak­su­jen hi­mo­ko­ro­tuk­sil­le

11.02.2021 19:00
Tilaajille