Sote-uudistus

"Jos niin käy, se on ikuista po­liit­tis­ta peliä" – Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen rakenne so­te-pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen alkaa hah­mot­tua usean vaih­to­eh­don poh­jal­ta, Niilo Keränen seuraa työtä po­liit­ti­ses­sa oh­jaus­ryh­mäs­sä

02.09.2021 04:00
Tilaajille

Kan­sa­lai­set KAKS-ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa: Kuntien te­hos­tet­ta­va toi­min­taan­sa so­te-uu­dis­tuk­sen myötä – ei li­sät­tä­vä uusia teh­tä­viä

17.07.2021 04:00
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­te­lu­toi­mi­elin vastaa pää­tök­sen­teos­ta ensi vuoteen saakka

07.07.2021 13:00
Tilaajille
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Pau­la-myrs­ky ja sote

01.07.2021 04:00
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue syntyy – ­vä­liai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mi­eli­men jäsenet on nimetty

25.06.2021 11:06

Markus Lohi: So­te-uu­dis­tus saadaan edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn – Mie­tin­tö esi­tel­lään tiis­tai­na puo­lil­ta päivin

15.06.2021 08:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­te-esi­tys vaa­ran­tai­si kun­ta­lais­ten lä­hi­pal­ve­lut – hoitoon pääsy ei no­peu­tui­si, eikä kus­tan­nuk­sis­ta huo­leh­di kukaan

11.06.2021 04:04 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tuk­sen myötä kunnan toi­min­ta su­pis­tuu voi­mak­kaas­ti ja ta­lous­pai­neet kas­va­vat – Sen myötä kunnan on kar­sit­ta­va, missä sen on oltava mukana

30.05.2021 17:31 1
Tilaajille

Päät­tä­jil­le uusia ja vanhoja haas­tei­ta – "Miten esi­mer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kei­ta saadaan to­teu­tu­maan? Miten mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen edel­ly­tyk­siä pa­ran­ne­taan?"

27.05.2021 04:00
Tilaajille

Tai­val­kos­kel­la otetaan di­gi­loik­ka ko­ti­hoi­dos­sa – hanke tuo di­gi­lait­teet ikä­ih­mis­ten arkeen

25.05.2021 19:06
Tilaajille

Ketkä neljä Kuu­sa­mos­ta, kuka Tai­val­kos­kel­ta ja kuka Po­siol­ta soten alue­val­tuus­toon? – Aja­tus­pa­jan mukaan nämä oli­si­vat paik­ka­mää­rät jos äänet ja­kau­tui­si­vat kuntien kesken kuten vuoden 2017 kun­ta­vaa­leis­sa

06.05.2021 15:00
Tilaajille

Kyselyn kautta voi vai­kut­taa Poh­jois-Poh­jan­maan so­te-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­siin – "Tär­keää saada esille alueem­me eri­tyis­piir­tei­tä, pal­ve­lu­tar­pei­ta ja ke­hit­tä­mi­seh­do­tuk­sia"

15.04.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­te-haas­tei­ta ei rat­kais­ta hal­lin­to­him­me­leil­lä, Niilo Keränen

29.03.2021 17:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko so­te-sä­kis­sä sian­por­sas vai koi­ran­pen­tu?

24.03.2021 18:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus on kuin sika säkissä – ny­kyis­tä mallia ei voi kan­nat­taa, kuntien tulee pitää kiinni it­se­hal­lin­nos­taan

24.03.2021 17:50 1
Tilaajille

Sel­vi­tys: Enem­mis­tö poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta pelkää so­te-uu­dis­tuk­sen hei­ken­tä­vän kun­tan­sa pal­ve­lui­ta mer­kit­tä­väs­ti

17.03.2021 12:00 1
Tilaajille

Ker­ta­käyn­ti Kuu­sa­mos­sa val­loit­ti sydämen – Pirk­ko­lii­sa Pohjola johtaa nyt kau­pun­gin 480 hen­ki­lön so­te-vä­keä ja toivoo suuren uu­dis­tuk­sen vah­vis­ta­van lä­hi­pal­ve­lu­ja

24.01.2021 17:00
Tilaajille

So­te-val­mis­te­lu on käyn­nis­ty­nyt Lapissa hi­taam­min kuin muualla Poh­jois-Suo­mes­sa – "Aika on tol­kut­to­man lyhyt"

09.01.2021 10:31
Tilaajille

Hal­li­tus arvioi Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen kaa­tu­van "suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

08.12.2020 20:29
Tilaajille

Lapin so­te-val­mis­te­lun hidas käyn­nis­ty­mi­nen häm­men­tää ken­täl­lä

07.12.2020 19:48
Tilaajille