"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

70-vuotisjuhlavuosi

Tässä ne nyt ovat: upeat eh­dok­kaat Koil­lis­sa­no­mat-vil­la­suk­ka­ki­sas­sa– valitse suo­sik­ki­si ja ää­nes­tä!

04.12.2020 14:05
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­sa­no­mien avus­ta­jan ha­vain­to­ja lehden tai­pa­lees­ta

26.08.2020 11:00
Tilaajille

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä työn­te­ki­jöil­tä, mitä heille kuuluu – oletko sinä koh­dan­nut jonkun heistä?

18.08.2020 19:00
Tilaajille

Matti Kyl­lö­sen ko­lum­ni: Me­nes­ty­vä pai­kal­lis­leh­ti saa voi­man­sa le­vik­ki­alueen­sa maa­pe­räs­tä: "Mitä kauem­pa­na isäntä on, sitä vah­vem­pa­na kuuluu renkien ääni"

18.08.2020 18:00
Tilaajille

Kun Mus­ta­vaa­ra lo­pet­ti, hinta nousi taas mutta jos tuo­tan­to olisi aloi­tet­tu uu­del­leen, hinta olisi taas to­den­nä­köi­ses­ti las­ket­tu – Mus­ta­vaa­ran va­na­dii­ni­kai­vos Tai­val­kos­kel­la työl­lis­ti noin 300 henkeä

18.08.2020 17:01
Tilaajille

Oi­kuk­kaat tuulet, liian pie­ni­te­hoi­nen jäähd­tys­ko­ne ja muita yl­lä­tyk­siä –Ruka Nordic selvisi 2010-lu­vun puo­li­vä­lin myrs­kyis­tä

18.08.2020 17:00
Tilaajille

Petri Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kun tuttu mies seisoi ovi­au­kos­sa ja tui­jot­ti, pu­hu­mat­ta mitään

18.08.2020 16:00
Tilaajille

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kuinka kes­ki­olut palasi Kuu­sa­mon kaup­poi­hin: "Vuosi vuo­del­ta li­sään­ty­neet mat­kai­li­jat olivat ih­meis­sään kun kau­pois­ta ei saa­nut­kaan sau­nao­lui­ta"

18.08.2020 15:10
Tilaajille

Reeta Sal­mi­nen pon­nis­ti Koil­lis­sa­no­mis­ta maail­mal­le ja Ylen lei­piin: "Koil­lis­sa­no­mat opetti minulle kyllä todella paljon. Siellä op­pi­ma­ni pe­rus­asiat ovat kan­ta­neet pit­käl­le"

18.08.2020 14:54
Tilaajille

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä toi­mit­ta­jil­ta, mitä he oppivat ol­les­saan Koil­lis­sa­no­mis­sa töissä – Koil­lis­sa­no­mat on antanut monelle erin­omai­set eväät ja pon­nis­tus­lau­dan toi­mit­ta­jan­työ­hön muual­la­kin

18.08.2020 11:03
Tilaajille

Kun Kuu­sa­mo­ta­lo viimein saatiin pitkän po­liit­ti­sen pro­ses­sin jälkeen ai­kai­sek­si, val­tuus­ton päätös tehtiin yhden äänen enem­mis­töl­lä: ”Kuu­sa­mo­lai­set saivat oman Fer­ra­rin­sa”

18.08.2020 11:00
Tilaajille

Ulla In­gal­suo-Laak­so­sen ko­lum­ni: Toi­mit­ta­ja­na on pakko oppia ym­mär­tä­mään ja sie­tä­mään ih­mis­ten tapoja aja­tel­la toisin ja toi­saal­ta ta­jua­maan tämän yh­tei­sen arkemme suun­na­ton mo­ni­nai­suus

18.08.2020 11:00
Tilaajille

Mai­don­tuot­ta­jat luot­ta­vai­sin mielin – kak­so­set Janika ja Jonna pääs­ti­vät setänsä eläk­keel­le ja hoi­ta­vat tilaa yhdessä isänsä kanssa: "Nuoret oppivat no­peas­ti, kun on mo­ti­vaa­tio­ta"

18.08.2020 04:00
Tilaajille

Ky­syim­me Koil­lis­sa­no­mien en­ti­sil­tä toi­mit­ta­jil­ta ja ku­vaa­jil­ta, mitä he ovat op­pi­neet työs­ken­nel­les­sään Koil­lis­sa­no­mis­sa – paljon, ja yl­lät­tä­vän eri­lai­sia asioita

18.08.2020 04:00
Tilaajille

1990-lu­ku oli suurten mul­lis­tus­ten vuo­si­kym­men Koil­lis­maal­la – muis­tat­ko sinä, mitä kaikkea Koil­lis­maal­la silloin ta­pah­tui?

17.08.2020 18:34
Tilaajille

Kalle Pää­ta­lol­la oli mo­ni­nai­set ai­nek­set kir­jai­li­jak­si – Kal­lio­nie­mes­sä on tänä kesänä vie­rail­lut reilu 3000 kävijää

17.08.2020 18:06
Tilaajille

Pen­ti­kin brändi tun­ne­taan – Po­sio­lai­nen per­he­yh­tiö Pentik Oy on Suo­mes­sa ainoa isompi toi­mi­ja, jolla on edel­leen oma ke­ra­miik­ka­teh­das

17.08.2020 18:00
Tilaajille