Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Asuminen
Asuinrakennus käyttökieltoon sortumavaaran takia Kuusamossa – Kiinteistön omistajille on annettu mahdollisuus esittää selvitys rakennuksen korjaamisesta taikka purkamisesta

Asuin­ra­ken­nus käyt­tö­kiel­toon sor­tu­ma­vaa­ran takia Kuu­sa­mos­sa – Kiin­teis­tön omis­ta­jil­le on annettu mah­dol­li­suus esittää sel­vi­tys ra­ken­nuk­sen kor­jaa­mi­ses­ta taikka pur­ka­mi­ses­ta

23.02.2024 14:55 1
Tilaajille
Vakituinen osoite mökille – Posion kunta on muuttamassa Kirintövaaran asemakaavaa, vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi

Va­ki­tui­nen osoite mökille – Posion kunta on muut­ta­mas­sa Ki­rin­tö­vaa­ran ase­ma­kaa­vaa, va­paa-ajan asunto voidaan muuttaa va­ki­tui­sek­si asun­nok­si

05.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Sopivan kaukana kaikesta – Koillissanomat vieraili Irnillä ja selvitti, mitä kyläläiset ajattelevat asuinpaikastaan

Sopivan kaukana kai­kes­ta – Koil­lis­sa­no­mat vie­rai­li Irnillä ja sel­vit­ti, mitä ky­lä­läi­set ajat­te­le­vat asuin­pai­kas­taan

28.07.2023 16:30
Tilaajille
Kaksi miljoonaa ylimääräistä? Nyt sillä saisi kaksi kerrostaloa Kuusamosta: tästä syystä Koillismaasäätiö kauppaa kerrostalojaan

Kaksi mil­joo­naa yli­mää­räis­tä? Nyt sillä saisi kaksi ker­ros­ta­loa Kuu­sa­mos­ta: tästä syystä Koil­lis­maa­sää­tiö kauppaa ker­ros­ta­lo­jaan

07.05.2023 12:00 3
Tilaajille
Posiolla kertynyt korjausvelkaa lähes yhdeksän miljoonaa euroa – ”Järjetöntä olisi laittaa 10 miljoonaa korjaamiseen, esille onkin noussut kirjastolle ja päiväkodille uusien tilojen rakentaminen koulukeskuksen viereen"

Po­siol­la ker­ty­nyt kor­jaus­vel­kaa lähes yh­dek­sän mil­joo­naa euroa – ”Jär­je­tön­tä olisi laittaa 10 mil­joo­naa kor­jaa­mi­seen, esille onkin noussut kir­jas­tol­le ja päi­vä­ko­dil­le uusien tilojen ra­ken­ta­mi­nen kou­lu­kes­kuk­sen vie­reen"

13.04.2023 11:00 4
Tilaajille
Kun Kitkantielle kerrostaloa rakentanut Manra meni konkurssiin, asunnon ostanut Eero Heino päätti ottaa ohjat käsiinsä – kahden vuokra-asunnon ja merkittävän rahasumman lisäsatsausten jälkeen hän sai vihdoinkin avaimet uuteen kotiinsa

Kun Kit­kan­tiel­le ker­ros­ta­loa ra­ken­ta­nut Manra meni kon­kurs­siin, asunnon ostanut Eero Heino päätti ottaa ohjat kä­siin­sä – kahden vuok­ra-asun­non ja mer­kit­tä­vän ra­ha­sum­man li­sä­sat­saus­ten jälkeen hän sai vih­doin­kin avaimet uuteen ko­tiin­sa

29.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Konkurssipesältä hallinnon vastaanottanut Kuusamon Kitkanhelmen taloyhtiö rakennutti itse keskeneräisen kerrostalon loppuun velkarahalla – ”Asukkaat pääsevät muuttamaan osakkeisiinsa maaliskuun lopussa”

Kon­kurs­si­pe­säl­tä hal­lin­non vas­taan­ot­ta­nut Kuu­sa­mon Kit­kan­hel­men ta­lo­yh­tiö ra­ken­nut­ti itse kes­ken­eräi­sen ker­ros­ta­lon loppuun vel­ka­ra­hal­la – ”A­suk­kaat pää­se­vät muut­ta­maan osak­kei­siin­sa maa­lis­kuun lo­pus­sa”

16.03.2023 04:00
Tilaajille
Posion Miilutielle rakennetaan toinenkin uusi rivitalo – asuntopula painaa päälle, rivitalon suunnittelu tilataan kiireellisenä

Posion Mii­lu­tiel­le ra­ken­ne­taan toi­nen­kin uusi ri­vi­ta­lo – asun­to­pu­la painaa päälle, ri­vi­ta­lon suun­nit­te­lu ti­la­taan kii­reel­li­se­nä

07.03.2023 11:00
Tilaajille
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Toimittajalta: Ruka vetää perheitä puoleensa – Tämän ajan ilmiö on myös monipaikkaisuus eli asutaan osan aikaa kaupunkiasunnossa ja osan aikaa vapaa-ajan mökillä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ruka vetää per­hei­tä puo­leen­sa – Tämän ajan ilmiö on myös mo­ni­paik­kai­suus eli asutaan osan aikaa kau­pun­ki­asun­nos­sa ja osan aikaa va­paa-ajan mökillä

03.02.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamossa vapaa-ajan asunto voitaneen jatkossa käyttää myös vakituiseen asumiseen – Uusiin asemakaavoihin sisällytettäisiin molemmat asumisvaihtoehdot

Kuu­sa­mos­sa va­paa-ajan asunto voi­ta­neen jat­kos­sa käyttää myös va­ki­tui­seen asu­mi­seen – Uusiin ase­ma­kaa­voi­hin si­säl­ly­tet­täi­siin mo­lem­mat asu­mis­vaih­to­eh­dot

27.12.2022 09:48 6
Tilaajille
Kitkanhelmen rakentaminen jatkuu taloyhtiön toimesta: "Toivon mukaan keväällä auringon noustessa talo olisi valmis"

Kit­kan­hel­men ra­ken­ta­mi­nen jatkuu ta­lo­yh­tiön toi­mes­ta: "Toivon mukaan ke­vääl­lä au­rin­gon nous­tes­sa talo olisi valmis"

26.11.2022 04:00 2
Tilaajille
Täällä on lähellä harrastukset, ystäväpiiri, työt, kaikki"– Rukalle olisi mahdollisuus kaavoittaa satoja uusia omakotitontteja, Iida Kaijansinkko ja Mikael Sorsa löysivät omansa uusimmassa aallossa

Täällä on lähellä har­ras­tuk­set, ys­tä­vä­pii­ri, työt, kaik­ki"– ­Ru­kal­le olisi mah­dol­li­suus kaa­voit­taa satoja uusia oma­ko­ti­tont­te­ja, Iida Kai­jan­sink­ko ja Mikael Sorsa löy­si­vät omansa uu­sim­mas­sa aal­los­sa

24.10.2022 04:00
Tilaajille
Manra Oy ajautui konkurssiin, Oulun käräjäoikeus nimeää pesänhoitajan – Kuusamon Kitkanhelmen kerrostalon loppuun rakentamisessa tuli mutkia matkaan

Manra Oy ajautui kon­kurs­siin, Oulun kä­rä­jä­oi­keus nimeää pe­sän­hoi­ta­jan – Kuu­sa­mon Kit­kan­hel­men ker­ros­ta­lon loppuun ra­ken­ta­mi­ses­sa tuli mutkia matkaan

19.10.2022 16:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Muhiiko tässä ai­ka­pom­mi?

18.10.2022 16:58
Tilaajille
Kolmikuukautisen tyttövauvan äiti Kaisa Kyngäs on iloinen Posion vauvarahasta: "Tämä olisi pitänyt ottaa käyttöön vuosia sitten" – myös varhaiskasvatus muuttuu kunnassa maksuttomaksi

Kol­mi­kuu­kau­ti­sen tyt­tö­vau­van äiti Kaisa Kyngäs on iloinen Posion vau­va­ra­has­ta: "Tämä olisi pitänyt ottaa käyt­töön vuosia sitten" – myös var­hais­kas­va­tus muuttuu kun­nas­sa mak­sut­to­mak­si

12.10.2022 13:18
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Rakentaja vaihtumassa Kitkanhelmessä? – Kohteen kiinteistönvälittäjä: "Osakkeet jo maksaneet henkilöt eivät ole menettämässä asuntoihin sijoittamiaan rahoja, vaan ne ovat tallessa rakennuksessa"

Ra­ken­ta­ja vaih­tu­mas­sa Kit­kan­hel­mes­sä? – Kohteen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "O­sak­keet jo mak­sa­neet hen­ki­löt eivät ole me­net­tä­mäs­sä asun­toi­hin si­joit­ta­miaan rahoja, vaan ne ovat tal­les­sa ra­ken­nuk­ses­sa"

24.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Asun­non­os­ta­jan uudet karikot – Usein uusien asun­to­jen laatu on hei­koh­ko

31.07.2022 04:00
Tilaajille
Lapinväylälle 15 uutta rivitaloasuntoa – rakentaminen alkaa ennen lumia: "Tavarat ovat vähän kortilla, voi mennä vähän yli vuosi"

La­pin­väy­läl­le 15 uutta ri­vi­ta­lo­asun­toa – ra­ken­ta­mi­nen alkaa ennen lumia: "Ta­va­rat ovat vähän kor­til­la, voi mennä vähän yli vuosi"

22.07.2022 04:00
Tilaajille