asuminen
Oletko kytännyt pysyvän asutuksen tonttia Rukalta? Nyt on valoa näkyvissä: Rukalle suunnitteilla yli 23 uutta kotia

Oletko ky­tän­nyt pysyvän asu­tuk­sen tonttia Ru­kal­ta? Nyt on valoa nä­ky­vis­sä: Rukalle suun­nit­teil­la yli 23 uutta kotia

24.02.2021 04:00
Tilaajille
Yllättävän moni etsii Kuusamosta rivitaloasuntoa tai omakotitaloa vuokralle – Kaupunki rakentaa kerrostaloja, vaikka strategiassa Kuusamo on perheille paras
Kolumni Kaisa Vänskä

Yl­lät­tä­vän moni etsii Kuu­sa­mos­ta ri­vi­ta­lo­asun­toa tai oma­ko­ti­ta­loa vuok­ral­le – Kau­pun­ki ra­ken­taa ker­ros­ta­lo­ja, vaikka stra­te­gias­sa Kuusamo on per­heil­le paras

22.02.2021 04:00 3
Tilaajille
Kuusamoon halutaan muuttaa, mutta vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa: "Olisi kova yllätys, että työssäkäynnin este olisi se, ettei saa sopivaa asuntoa"

Kuu­sa­moon ha­lu­taan muut­taa, mutta vuok­ra-asun­to­jen kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa: "Olisi kova yl­lä­tys, että työs­sä­käyn­nin este olisi se, ettei saa sopivaa asun­toa"

18.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Kymmenien tuhansien suomalaisten taloyhtiöiden osakekirjat on muutettava sähköisiksi parissa vuodessa – Mitä tapahtuu, jos paperisesta osakekirjasta ei luovu?

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28
Tilaajille
"Yleensä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle halutaan muuttaa pysyvästi: nyt kaupunki on kaavoittamassa uusia vakiasutuksen tontteja

"Y­leen­sä se, mikä tulee, menee saman tien" – Rukalle ha­lu­taan muuttaa py­sy­väs­ti: nyt kau­pun­ki on kaa­voit­ta­mas­sa uusia va­kia­su­tuk­sen tont­te­ja

11.11.2020 04:00
Tilaajille
Onko sairaansija tarkoitettu asunnon jonotukseen? – Posiolla on Koillismaan suurin tarve ikäihmisten palveluasunnoista, kotona pärjäämisen tukemiseen on monta keinoa

Onko sai­raan­si­ja tar­koi­tet­tu asunnon jo­no­tuk­seen? – Po­siol­la on Koil­lis­maan suurin tarve ikä­ih­mis­ten pal­ve­lua­sun­nois­ta, kotona pär­jää­mi­sen tu­ke­mi­seen on monta keinoa

10.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Koillismaalla saadaan asumistukea muuta maakuntaa vähemmän

Koil­lis­maal­la saadaan asu­mis­tu­kea muuta maa­kun­taa vä­hem­män

08.10.2020 13:41
Tilaajille
Raatesalmen myynnissä olevat tontit ovat viimeiset omarantaiset kaupungin omistamat rantakaava-alueen tontit - huutokauppa päättyy reilun viikon päästä

Raa­te­sal­men myyn­nis­sä olevat tontit ovat vii­mei­set oma­ran­tai­set kau­pun­gin omis­ta­mat ran­ta­kaa­va-alueen tontit - huu­to­kaup­pa päättyy reilun viikon päästä

10.09.2020 12:00
Tilaajille
Jatkuvat häiriöt taloyhtiössä ovat vuokralaisen ja vuokranantajan vastuulla – vakavissa tapauksissa ilmoitus poliisille on paras vaihtoehto: "Ikinä ei tiedä mitä asunnossa tulee vastaan"

Jat­ku­vat häiriöt ta­lo­yh­tiös­sä ovat vuok­ra­lai­sen ja vuok­ran­an­ta­jan vas­tuul­la – va­ka­vis­sa ta­pauk­sis­sa il­moi­tus po­lii­sil­le on paras vaih­toeh­to: "Ikinä ei tiedä mitä asun­nos­sa tulee vas­taan"

04.08.2020 06:00
Sisäilmaongelmaiset ja purkukuntoiset rivitalot kävivät kaupaksi Posiolla – miten tämä on mahdollista?

Si­sä­il­ma­on­gel­mai­set ja pur­ku­kun­toi­set ri­vi­ta­lot kävivät kau­pak­si Po­siol­la – miten tämä on mah­dol­lis­ta?

10.02.2020 10:00
Tilaajille
Ikääntyminen tuo tarvetta asuntojen korjaukseen – Ystäväpiiri on aloittamassa Kuusamossa

Ikään­ty­mi­nen tuo tar­vet­ta asun­to­jen kor­jauk­seen – Ys­tä­vä­pii­ri on aloit­ta­mas­sa Kuu­sa­mos­sa

02.11.2017 20:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Kuu­sa­mos­sa on hyvä olla ja har­ras­taa

31.10.2017 05:00

Aholan kou­lu­kiin­teis­tön vuoro ensi keväänä – "Ke­vääl­lä ra­ken­nus­ura­kat ovat hal­vem­pia"

05.10.2017 05:00
Neljä rivitaloa puretaan nyt maantasalle Posiolla – "Hometta ainakaan näistä ei ole löytynyt"

Neljä ri­vi­ta­loa pu­re­taan nyt maan­ta­sal­le Po­siol­la – "Ho­met­ta ai­na­kaan näistä ei ole löy­ty­nyt"

05.10.2017 05:00