Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Avustukset
Kuusinkijoen yhdistys saa kaupungin avustuksen, mutta mielipiteet Kuusamon kaupunginhallituksessa jakautuivat – keskustan äänet menivät tasan

Kuu­sin­ki­joen yh­dis­tys saa kau­pun­gin avus­tuk­sen, mutta mie­li­pi­teet Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja­kau­tui­vat – kes­kus­tan äänet menivät tasan

20.11.2023 10:15 17
Tilaajille
Kuusamossa on nyt kerrassaan intouduttu yksityisteiden korjaamiseen – kaupungin avustusmäärärahaa tarvitaan tänä vuonna tuplamäärä

Kuu­sa­mos­sa on nyt ker­ras­saan in­tou­dut­tu yk­si­tyis­tei­den kor­jaa­mi­seen – kau­pun­gin avus­tus­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan tänä vuonna tup­la­mää­rä

11.10.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamo jakoi kylätoiminta-avustukset – Katso tästä saajat

Kuusamo jakoi ky­lä­toi­min­ta-avus­tuk­set – Katso tästä saajat

21.06.2023 13:45 1
Tilaajille
Taivalkoski sai  4800 euron avustuksen kotiseutumuseon aittojen korjaustöihin

Tai­val­kos­ki sai  4800 euron avus­tuk­sen ko­ti­seu­tu­mu­seon ait­to­jen kor­jaus­töi­hin

15.04.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki jakaa kylien elinvoimaa vahvistavia avustuksia jopa pienyrityksille haja-asutusalueella – yläraja on tonnissa

Kuu­sa­mon kau­pun­ki jakaa kylien elin­voi­maa vah­vis­ta­via avus­tuk­sia jopa pien­yri­tyk­sil­le ha­ja-asu­tus­alueel­la – yläraja on ton­nis­sa

01.04.2023 04:00
Tilaajille
Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avustusta energiansäästöremonttiin mutta tietyin ehdoin

Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avus­tus­ta ener­gian­sääs­tö­re­mont­tiin mutta tietyin ehdoin

15.01.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkoski jakoi yleisavustukset järjestöille – Katso tästä kuka sai eniten, kuka vähiten

Tai­val­kos­ki jakoi yleis­avus­tuk­set jär­jes­töil­le – Katso tästä kuka sai eniten, kuka vähiten

12.01.2023 11:00
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto jakoi miljoonan euron edestä tukia nuorten työpajatoimintaan kunnissa – Posion kunta sai 30 000 euroa

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to jakoi mil­joo­nan euron edestä tukia nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan kun­nis­sa – Posion kunta sai 30 000 euroa

21.06.2022 18:28
Tilaajille
Elokuvasäätiö jakoi tukia 7,3 miljoonaa euroa – avustusta sai myös Kino Kuusamotalon laitehankinnat

Elo­ku­va­sää­tiö jakoi tukia 7,3 mil­joo­naa euroa – avus­tus­ta sai myös Kino Kuu­sa­mo­ta­lon lai­te­han­kin­nat

15.06.2022 04:01
Tilaajille
Posiolaisyhdistyksille kunnan avustuksia, rahaa jaettiin yhteensä 11 700 euroa – katso tästä saajat

Po­sio­lais­yh­dis­tyk­sil­le kunnan avus­tuk­sia, rahaa jaet­tiin yh­teen­sä 11 700 euroa – katso tästä saajat

01.06.2022 18:00
Tilaajille
Urheiluakatemiaverkostolle 4,2 miljoonaa euroa  kehittämisavustuksia – myös Vuokatti-Rukalle mukava potti

Ur­hei­lu­aka­te­mia­ver­kos­tol­le 4,2 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­avus­tuk­sia – myös Vuo­kat­ti-Ru­kal­le mukava potti

15.02.2022 12:11 1
Tilaajille
Taivalkoski jakoi avustuksia yhdistyksille – rahaa palkkakuluihin, vesistökunnostukseen, kesätyöllistämiseen ja kilpailumatkoihin

Tai­val­kos­ki jakoi avus­tuk­sia yh­dis­tyk­sil­le – rahaa palk­ka­ku­lui­hin, ve­sis­tö­kun­nos­tuk­seen, ke­sä­työl­lis­tä­mi­seen ja kil­pai­lu­mat­koi­hin

11.02.2022 09:22
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

22.01.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustuksia myönnettiin lähes 24 000 euroa – yli puolet sai Taivakosken Kuohu

Tai­val­kos­ken nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­men avus­tuk­sia myön­net­tiin lähes 24 000 euroa – yli puolet sai Tai­va­kos­ken Kuohu

12.05.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamo avustaa kylätoimintaa kymppitonnilla – suurimmat potit 550 euroa Iivaaran, Kurkijärven,  Käylänseudun, Vasaraperän ja Vuotungin seuroille

Kuusamo avustaa ky­lä­toi­min­taa kymp­pi­ton­nil­la – suu­rim­mat potit 550 euroa Ii­vaa­ran, Kur­ki­jär­ven, Käy­län­seu­dun, Va­sa­ra­pe­rän ja Vuo­tun­gin seu­roil­le

05.05.2021 04:00
Tilaajille
Jaossa miljoona euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseksi, josta 77 000 euroa Pohjois-Pohjanmaalle – haku auki 15. toukokuuta saakka

Jaossa mil­joo­na euroa nuorten har­ras­tus- ja ke­sä­toi­min­nan li­sää­mi­sek­si, josta 77 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – haku auki 15. tou­ko­kuu­ta saakka

25.04.2021 04:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Kuo­hul­le avus­tus­ta

04.02.2021 04:01
Tilaajille
Ministeriöltä rahoitusta kestävän kalastuksen edistämiseen

Mi­nis­te­riöl­tä ra­hoi­tus­ta kes­tä­vän ka­las­tuk­sen edis­tä­mi­seen

04.01.2021 16:44
Tilaajille