Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elokuvat
Posiolaisella Jape Kantolalla on harvinainen työ, jossa vilisee maailmankuuluja hahmoja – "Dubbaus on ollut mukavaa hommaa, ja vielä se jatkuu"

Po­sio­lai­sel­la Jape Kan­to­lal­la on har­vi­nai­nen työ, jossa vilisee maail­man­kuu­lu­ja hahmoja – "Dub­baus on ollut mukavaa hommaa, ja vielä se jatkuu"

02.11.2022 17:00
Tilaajille
"Hyppää kyytiin vaan" – näyttelijä Ulla Tapaninen tunsi heti, että Metsurin tarinasta tulee erikoinen elokuva

"Hyppää kyytiin vaan" – näyt­te­li­jä Ulla Ta­pa­ni­nen tunsi heti, että Met­su­rin ta­ri­nas­ta tulee eri­koi­nen elokuva

25.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Lappilaiskäsikirjoittaja Daniela Hakulisen Tytöt tytöt tytöt -elokuva on Suomen Oscar-ehdokas – raadin mukaan elokuva on lajityyppinsä kirkkainta kärkeä

Lap­pi­lais­kä­si­kir­joit­ta­ja Daniela Ha­ku­li­sen Tytöt tytöt tytöt -e­lo­ku­va on Suomen Os­car-eh­do­kas – raadin mukaan elokuva on la­ji­tyyp­pin­sä kirk­kain­ta kärkeä

14.09.2022 10:21
Tilaajille
Saako Metsurin tarina Cannesissa palkintoja? Kuusamossakin kuvattu elokuva kriitikoiden ylistämä: vertauksia Kaurismäen, Lynchin ja Coenin veljesten teoksiin

Saako Met­su­rin tarina Can­ne­sis­sa pal­kin­to­ja? Kuu­sa­mos­sa­kin kuvattu elokuva krii­ti­koi­den ylis­tä­mä: ver­tauk­sia Kau­ris­mäen, Lynchin ja Coenin vel­jes­ten teok­siin

24.05.2022 14:14
Tilaajille
Huoli pölyttäjistä sai Ida-Maria Olvan kiinnostumaan mehiläistarhauksesta – Ukrainan tukitapahtumassa Kuusamotalolla nähtävä Mehiläiskesä on kuusamolaistaustaisten elokuvantekijöiden maailmalla mainetta niittänyt lyhytelokuva

Huoli pö­lyt­tä­jis­tä sai Ida-Ma­ria Olvan kiin­nos­tu­maan me­hi­läis­tar­hauk­ses­ta – Uk­rai­nan tu­ki­ta­pah­tu­mas­sa Kuu­sa­mo­ta­lol­la nähtävä Me­hi­läis­ke­sä on kuu­sa­mo­lais­taus­tais­ten elo­ku­van­te­ki­jöi­den maail­mal­la mai­net­ta niit­tä­nyt ly­hyt­elo­ku­va

21.05.2022 04:00 2
Tilaajille
"Tarinaa kuljettavat absurdit käänteet ja mystiset näyt pienellä pohjoissuomalaisella paikkakunnalla" – paljolti Kuusamossa kuvattu Metsurin tarina nähdään Cannesissa toukokuussa, Suomessa syksyllä

"Ta­ri­naa kul­jet­ta­vat ab­sur­dit kään­teet ja mys­ti­set näyt pie­nel­lä poh­jois­suo­ma­lai­sel­la paik­ka­kun­nal­la" – pal­jol­ti Kuu­sa­mos­sa kuvattu Met­su­rin tarina nähdään Can­ne­sis­sa tou­ko­kuus­sa, Suo­mes­sa syk­syl­lä

20.04.2022 14:33
Tilaajille
Julkkiksia lappaa ja elokuvia kuvataan Kuusamossa – Miten olisi Taisto Dannysta -ohjelma? Häviäjälle lohdutuspalkinto Ervastin aukiolla
Kolumni

Julk­kik­sia lappaa ja elo­ku­via ku­va­taan Kuu­sa­mos­sa – Miten olisi Taisto Dan­nys­ta -oh­jel­ma? Hä­viä­jäl­le loh­du­tus­pal­kin­to Er­vas­tin au­kiol­la

10.02.2022 04:01
Tilaajille
Kylä on hiljainen jo toista kertaa, kun elokuvajuhlien väki kokoontuu verkossa – Tällaista Sodankylässä on ollut festivaalin aikaan ja tältä siellä näyttää nyt

Kylä on hil­jai­nen jo toista kertaa, kun elo­ku­va­juh­lien väki ko­koon­tuu ver­kos­sa – Täl­lais­ta So­dan­ky­läs­sä on ollut fes­ti­vaa­lin aikaan ja tältä siellä näyttää nyt

19.06.2021 16:41
Tilaajille
Helatorstaina pääsee taas elokuviin – viivästyneet ensi-illat tietävät syksyksi kotimaisten elokuvien putkea: Toiveikkaina ollaan, että ihmiset taas löytäisivät elokuviin"

He­la­tors­tai­na pääsee taas elo­ku­viin – vii­väs­ty­neet en­si-il­lat tie­tä­vät syk­syk­si ko­ti­mais­ten elo­ku­vien putkea: Toi­veik­kai­na ollaan, että ihmiset taas löy­täi­si­vät elo­ku­viin"

13.05.2021 04:50
Tilaajille
Dokumenttielokuvassa menneisyyttä katsellaan posiolaisen Hilja Paloniemen silmin – hän puhdisti, digitoi ja luetteloi Matti Körkön kuva-aineiston, johon liittyy Nätti-Jussi

Do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­sa men­nei­syyt­tä kat­sel­laan po­sio­lai­sen Hilja Pa­lo­nie­men silmin – hän puh­dis­ti, digitoi ja luet­te­loi Matti Körkön ku­va-ai­neis­ton, johon liittyy Nät­ti-Jus­si

08.05.2021 15:00
Tilaajille
Sodankylän elokuvafestivaalit vietetään jälleen ruudun ääressä – Myös Yle Teema osallistuu esittämällä Sodiksen parhaita

So­dan­ky­län elo­ku­va­fes­ti­vaa­lit vie­te­tään jälleen ruudun ääressä – Myös Yle Teema osal­lis­tuu esit­tä­mäl­lä So­dik­sen par­hai­ta

29.04.2021 19:46
Tilaajille
Kino Kuusamotalo mukana yli 100 yrityksen ja yhteisön kirjelmässä aveille ympäri maan – Pitävät yleisötilaisuuksien rajoituksia elokuvateattereiden osalta lainvastaisina

Kino Kuu­sa­mo­ta­lo mukana yli 100 yri­tyk­sen ja yh­tei­sön kir­jel­mäs­sä aveille ympäri maan – Pitävät ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­sia elo­ku­va­teat­te­rei­den osalta lain­vas­tai­si­na

12.02.2021 19:00 2
Tilaajille
Tässä ovat Kuusamossa kuvattavan Metsurin tarinan näyttelijät ja kuvauspaikat – tuttuja nimiä molemmissa

Tässä ovat Kuu­sa­mos­sa ku­vat­ta­van Met­su­rin tarinan näyt­te­li­jät ja ku­vaus­pai­kat – tuttuja nimiä mo­lem­mis­sa

27.01.2021 08:00 2
Tilaajille
Elokuvan kuvaukset alkavat ensi viikolla Kuusamossa – Kainuussa kuvausryhmän jäsenellä todettiin koronaviruksen brittimuunnos, 10 karanteenissa

Elo­ku­van ku­vauk­set alkavat ensi vii­kol­la Kuu­sa­mos­sa – Kai­nuus­sa ku­vaus­ryh­män jä­se­nel­lä to­det­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos, 10 ka­ran­tee­nis­sa

21.01.2021 12:34
Tilaajille
"Koko ajan on haku päällä" –Tapani Launonen tuntee Pohjois-Suomen paikat, jotka soveltuvat elokuva- ja tv-tuotantopaikoiksi

"Koko ajan on haku päällä" –Tapani Lau­no­nen tuntee Poh­jois-Suo­men paikat, jotka so­vel­tu­vat elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­to­pai­koik­si

20.01.2021 19:00
Tilaajille
Lainavinkki: Elokuva herättää keskustelua eriarvoisuudesta

Lai­na­vink­ki: Elokuva he­rät­tää kes­kus­te­lua eri­ar­voi­suu­des­ta

18.12.2020 18:01
Tilaajille
Tänään televisiossa näkyy monelle tuttuja paikkoja ja kasvoja – Diva of Finland -elokuva sijoittuu Pudasjärvelle, missä sitä myös kuvattiin

Tänään te­le­vi­sios­sa näkyy monelle tuttuja paik­ko­ja ja kasvoja – Diva of Finland -e­lo­ku­va si­joit­tuu Pu­das­jär­vel­le, missä sitä myös ku­vat­tiin

18.12.2020 15:00
Tilaajille
Lainavinkki: Norwegian Wood on kauniisti toteutettu, mutta ei perinteinen rakkauselokuva

Lai­na­vink­ki: Nor­we­gian Wood on kau­niis­ti to­teu­tet­tu, mutta ei pe­rin­tei­nen rak­kaus­elo­ku­va

11.12.2020 17:30
Tilaajille
Tommi Kinnusen menestysromaanista tehdään elokuva ja näytelmä: "On tärkeää kertoa niiden ihmisten tarinoita, joita ei ole aiemmin kuultu eikä kelpuutettu mukaan historiankirjoihin"

Tommi Kin­nu­sen me­nes­tys­ro­maa­nis­ta tehdään elokuva ja näy­tel­mä: "On tärkeää kertoa niiden ih­mis­ten ta­ri­noi­ta, joita ei ole aiemmin kuultu eikä kel­puu­tet­tu mukaan his­to­rian­kir­joi­hin"

08.12.2020 14:28
Tilaajille
Tunturin tarina -elokuvaa kuvattiin myös Koillismaalla: "Toivottavasti tämä elokuva vähän avaa sitä, että se, mitä meillä on jäljellä Lapissa, on jotain ainutlaatuista"

Tun­tu­rin tarina -e­lo­ku­vaa ku­vat­tiin myös Koil­lis­maal­la: "Toi­vot­ta­vas­ti tämä elokuva vähän avaa sitä, että se, mitä meillä on jäl­jel­lä La­pis­sa, on jotain ai­nut­laa­tuis­ta"

26.11.2020 04:00
Tilaajille