Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Hyvinvointi
Kuukausi
Tuomo Törmäsen kolumni: Ilman koronaa nämäkin asiat olisivat jääneet kokematta – Tälläkin kolikolla on kaksi puolta
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Ilman koronaa nämäkin asiat oli­si­vat jääneet ko­ke­mat­ta – Täl­lä­kin ko­li­kol­la on kaksi puolta

11.01.2022 11:01
Tilaajille
Muikkulaatikko: Kukapa ei kestäisi pilkkijää?

Muik­ku­laa­tik­ko: Kukapa ei kes­täi­si pilk­ki­jää?

05.01.2022 04:00
Tilaajille
Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löysivät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vaelsivat Riisitunturille joulukuussa – Psykologin mukaan pimeä vuodenaika on ihmiselle myös hyväksi

Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löy­si­vät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vael­si­vat Rii­si­tun­tu­ril­le jou­lu­kuus­sa – P­sy­ko­lo­gin mukaan pimeä vuo­den­ai­ka on ih­mi­sel­le myös hyväksi

02.01.2022 12:10
Tilaajille
Taivalkoskella jaettiin 5000 euroa – saajina Jokijärven kyläseura, Itä-Taivalkosken kyläseura, Jurmun seudun maa- ja kotitalousseura ja Loukusan kylätoimikunta

Tai­val­kos­kel­la jaet­tiin 5000 euroa – saajina Jo­ki­jär­ven ky­lä­seu­ra, Itä-Tai­val­kos­ken ky­lä­seu­ra, Jurmun seudun maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra ja Lou­ku­san ky­lä­toi­mi­kun­ta

30.12.2021 04:00
Tilaajille
Tämä vuosi takana, millainen edessä? – Millaisena vuosi näyttäytyi sinulle, mitä vuodesta jäi päällimmäisenä mieleesi, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa?
Kolumni

Tämä vuosi takana, mil­lai­nen edessä? – Mil­lai­se­na vuosi näyt­täy­tyi si­nul­le, mitä vuo­des­ta jäi pääl­lim­mäi­se­nä mie­lee­si, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa?

29.12.2021 04:00
Tilaajille
Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla – Katso tästä, miten Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2022

Opin­to­tuen vuo­si­tu­lo­ra­jat nou­se­vat ensi vuo­dek­si 25 pro­sen­til­la – Katso tästä, miten Kelan etuudet muut­tu­vat vuonna 2022

28.12.2021 08:27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­nen lapsi tulisi kohdata yk­si­lö­nä – Lasten kasvuun ja ke­hi­tyk­seen tulee antaa terveet eväät riit­tä­vän varhain

27.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Kahden lapsen äiti laihtui 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Silloin tiesin, että nyt on muutoksen aika”
Mainos Kuntokauppa

Kahden lapsen äiti laihtui 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Sil­loin tiesin, että nyt on muu­tok­sen aika”

26.12.2021 06:00
Ulkoilua, yhteisöllisyyttä ja uusia ystävättäriä – Kuusamolaislähtöinen Henna Törmänen toivoo uuden Taivasalla-verkkomedian tuovan ulkoilmaihmisiä yhteen myös Koillismaalla

Ul­koi­lua, yh­tei­söl­li­syyt­tä ja uusia ys­tä­vät­tä­riä – Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Henna Tör­mä­nen toivoo uuden Tai­va­sal­la-verk­ko­me­dian tuovan ul­ko­il­ma­ih­mi­siä yhteen myös Koil­lis­maal­la

25.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Siskojen ja Simojen tempaus keräsi Posiolla ikäihmisille 150 joulutervehdystä – "Olemme saaneet paljon iloista palautetta kampanjasta, joka on näin suuressa mittakaavassa luonut hyvää joulumieltä valtakunnallisesti"

Sis­ko­jen ja Simojen tempaus keräsi Po­siol­la ikä­ih­mi­sil­le 150 jou­lu­ter­veh­dys­tä – "Olemme saaneet paljon iloista pa­lau­tet­ta kam­pan­jas­ta, joka on näin suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa luonut hyvää jou­lu­miel­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti"

25.12.2021 04:00
Tilaajille
Auttajan henkireikänä sähly ja sienestys – Kati Mäkelän ylläpitämän Facebook-ryhmän kautta moni kuusamolainen on saanut apua ja iloa arkeen ja juhlaan

Aut­ta­jan hen­ki­rei­kä­nä sähly ja sie­nes­tys – Kati Mäkelän yl­lä­pi­tä­män Fa­ce­book-ryh­män kautta moni kuu­sa­mo­lai­nen on saanut apua ja iloa arkeen ja juhlaan

24.12.2021 17:00 2
Tilaajille
Taivalkoskella hyisen terveyskylvyn kaipaaja siirtyy kosken kyljestä järven rantaan, vakituista normit täyttävää avantopaikkaa haetaan ensi vuonna – Kuusamossa talviuintipaikkoja on ainakin kuusi

Tai­val­kos­kel­la hyisen ter­veys­kyl­vyn kai­paa­ja siirtyy kosken kyl­jes­tä järven ran­taan, va­ki­tuis­ta normit täyt­tä­vää avan­to­paik­kaa haetaan ensi vuonna – Kuu­sa­mos­sa tal­vi­uin­ti­paik­ko­ja on ainakin kuusi

21.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Omaishoitajien yhdistys tyytymätön siihen, että Taivalkoskella korotetaan palvelusetelin arvoa vain 10 prosenttia – "Mitä tulee maksamaan, jos 50 % omaishoitajista uupuu ja hoidettava tarvitsee nopeasti tehostettua palveluasumista?"

Omais­hoi­ta­jien yh­dis­tys tyy­ty­mä­tön siihen, että Tai­val­kos­kel­la ko­ro­te­taan pal­ve­lusete­lin arvoa vain 10 pro­sent­tia – "Mitä tulee mak­sa­maan, jos 50 % omais­hoi­ta­jis­ta uupuu ja hoi­det­ta­va tar­vit­see no­peas­ti te­hos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta?"

19.12.2021 12:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Vanhus odotti taksia seitsemän tuntia Posiolla – Muutos parempaan on tiedossa ensi vuoden alusta, jolloin jokaisen maakunnan alueella on kaksi Kela-välitystä hoitavaa palveluntuottajaa

Vanhus odotti taksia seit­se­män tuntia Po­siol­la – Muutos pa­rem­paan on tie­dos­sa ensi vuoden alusta, jolloin jo­kai­sen maa­kun­nan alueel­la on kaksi Ke­la-vä­li­tys­tä hoi­ta­vaa pal­ve­lun­tuot­ta­jaa

16.12.2021 12:01 3
Tilaajille
Kaivosnaisena tunnettu kuusamolainen Anna Kantola palasi juurilleen – Aloitti Kuusamon Mielenterveyden Tuen toiminnanjohtajana joulukuun alussa

Kai­vos­nai­se­na tun­net­tu kuu­sa­mo­lai­nen Anna Kantola palasi juu­ril­leen – A­loit­ti Kuu­sa­mon Mie­len­ter­vey­den Tuen toi­min­nan­joh­ta­ja­na jou­lu­kuun alussa

12.12.2021 12:00 2
Tilaajille
Joulutervehdys jaetaan 100 kotiin Kuusamossa: osa ottaa tervehdyksen vastaan juhlavaatteissa – Vielä ehdit mukaan tapahtumaan

Jou­lu­ter­veh­dys jaetaan 100 kotiin Kuu­sa­mos­sa: osa ottaa ter­veh­dyk­sen vastaan juh­la­vaat­teis­sa – Vielä ehdit mukaan ta­pah­tu­maan

12.12.2021 04:00
Tilaajille
Lääkäri Pippa Laukka paljastaa täsmävinkkinsä kotikuntoiluun: ”Jo 10 minuuttia päivässä riittää”
Mainos Kuntokauppa

Lääkäri Pippa Laukka pal­jas­taa täs­mä­vink­kin­sä ko­ti­kun­toi­luun: ”Jo 10 mi­nuut­tia päi­väs­sä riit­tää”

05.12.2021 06:00
Tylsyydestä on tullut sietämätöntä – Monet somettavat rentoutuakseen, mutta edes niin sanottu "aivoton selaaminen" ei edistä mielen rauhoittumista

Tyl­syy­des­tä on tullut sie­tä­mä­tön­tä – Monet so­met­ta­vat ren­tou­tuak­seen, mutta edes niin sanottu "ai­vo­ton se­laa­mi­nen" ei edistä mielen rau­hoit­tu­mis­ta

30.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Ilmaista hiustenleikkuuta ja hemmotteluhoitoja ikäihmisille – Nimettömän ja Luxian hyväntekeväisyystempaus keskiviikkona

Il­mais­ta hius­ten­leik­kuu­ta ja hem­mot­te­lu­hoi­to­ja ikä­ih­mi­sil­le – Ni­met­tö­män ja Luxian hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus kes­ki­viik­ko­na

29.11.2021 15:00
Tilaajille
Virpi Kätkä kärsi monelle suomalaiselle tutusta vaivasta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa
Mainos Kuntokauppa

Virpi Kätkä kärsi monelle suo­ma­lai­sel­le tutusta vai­vas­ta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa

25.11.2021 06:00