Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Erno Virtasen näkökulma: Mustavalkoinen nuoruus on pinnan hukuttamista ja tunteiden sitomista
Mielipidekirjoitus

Erno Vir­ta­sen nä­kö­kul­ma: Mus­ta­val­koi­nen nuoruus on pinnan hu­kut­ta­mis­ta ja tun­tei­den si­to­mis­ta

17:11 1
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "En­nal­taeh­käi­se­vä­nä työ­muo­to­na ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vä lii­kun­ta on koko kunnan yh­tei­nen asia" – Onko Kuu­sa­mos­sa aidosti näin?

11.05.2022 17:03
Tilaajille
Syntymäpäivä oli ennen iloinen asia, nykyisin se masentaa – näin ikäkriisistä selviää vanhan tv-sarjan päähenkilön tapaan
Kolumni

Syn­ty­mä­päi­vä oli ennen iloinen asia, ny­kyi­sin se ma­sen­taa – näin ikä­krii­sis­tä selviää vanhan tv-sar­jan pää­hen­ki­lön tapaan

11.05.2022 10:14
Tilaajille
Nuoret ehdottivat ratkaisua, jolla voisi olla kauaskantoiset seuraukset – aina kaikki ei mene niin kuin pitäisi, ja odotuksia ja tekoja pitäisi opetella säätämään sen mukaan
Mielipidekirjoitus

Nuoret eh­dot­ti­vat rat­kai­sua, jolla voisi olla kauas­kan­toi­set seu­rauk­set – aina kaikki ei mene niin kuin pi­täi­si, ja odo­tuk­sia ja tekoja pitäisi ope­tel­la sää­tä­mään sen mukaan

09.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva lähtee päiväunilla kohti kesää
Mielipidekirjoitus

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva lähtee päi­vä­unil­la kohti kesää

07.05.2022 04:00
Tilaajille
Lähes miljoona suomalaista on täydentänyt kotivaraansa tänä keväänä – moni hankkinut kotiin myös taskulampun tai otsalampun

Lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta on täy­den­tä­nyt ko­ti­va­raan­sa tänä keväänä – moni hank­ki­nut kotiin myös tas­ku­lam­pun tai ot­sa­lam­pun

06.05.2022 08:37
"Opettaja, älä moralisoi" – kuusamolaiset nuoret toivovat parempaa seksuaalikasvatusta ja joustoa läksyihin

"O­pet­ta­ja, älä mo­ra­li­soi" – ­kuu­sa­mo­lai­set nuoret toi­vo­vat pa­rem­paa sek­suaa­li­kas­va­tus­ta ja joustoa läk­syi­hin

06.05.2022 04:00
Tilaajille
Milla Saarela liikunnanohjaajaksi Posiolle

Milla Saarela lii­kun­nan­oh­jaa­jak­si Po­siol­le

29.04.2022 17:00 2
Tilaajille
Posio hakee kasvua uudella strategialla – Kunnanjohtaja: "Kasvu ja elinvoima saadaan aikaan selkeillä tavoitteilla, ykköstavoitteena on olla Suomen yrittäjämyönteisin kunta"

Posio hakee kasvua uudella stra­te­gial­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Kasvu ja elin­voi­ma saadaan aikaan sel­keil­lä ta­voit­teil­la, yk­kös­ta­voit­tee­na on olla Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sin kunta"

29.04.2022 15:03 6
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 17:19
Vanhemmat
Lukijalta: Pyritäänpä siihen, että nuoret kokevat voivansa oikeasti vaikuttaa – Onko meillä rohkeutta myös siihen, että annetaan nuorille mahdollisuus muodostaa eri toimintojen sisältöjä ja aikuiset määrittelevät toiminnan raamit?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Py­ri­tään­pä siihen, että nuoret kokevat voi­van­sa oi­keas­ti vai­kut­taa – Onko meillä roh­keut­ta myös siihen, että an­ne­taan nuo­ril­le mah­dol­li­suus muo­dos­taa eri toi­min­to­jen si­säl­tö­jä ja ai­kui­set mää­rit­te­le­vät toi­min­nan raamit?

12.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Ruoanlaiton kautta hyvinvointia Taivalkoskella työelämän ulkopuolella oleville miehille – kurssi kokoontuu Tolokun tuvalla vielä kaksi kertaa

Ruoan­lai­ton kautta hy­vin­voin­tia Tai­val­kos­kel­la työ­elä­män ul­ko­puo­lel­la ole­vil­le mie­hil­le – kurssi ko­koon­tuu Tolokun tuvalla vielä kaksi kertaa

11.04.2022 08:23
Tilaajille
Lukijalta: Avoin kirje Kuusamon kuntapäättäjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje Kuu­sa­mon kun­ta­päät­tä­jil­le

05.04.2022 11:00 1
Tilaajille
Mitä jokaisen tulisi tietää hyvinvoinnistaan? Kuusamossa on tarjolla tietopaketti työikäisten terveydestä ja sen jälkeen elokuva

Mitä jo­kai­sen tulisi tietää hy­vin­voin­nis­taan? Kuu­sa­mos­sa on tar­jol­la tie­to­pa­ket­ti työ­ikäis­ten ter­vey­des­tä ja sen jälkeen elokuva

05.04.2022 04:00
Tilaajille
Jaksaako oppia ja kehittyä, jos ei syö kunnolla? – kyselyn mukaan neljäsosa Koillismaan yläkoululaisesta kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai melko huonoksi, ja hyvinvointiongelmat ovat lisääntyneet

Jak­saa­ko oppia ja ke­hit­tyä, jos ei syö kun­nol­la? – kyselyn mukaan nel­jäs­osa Koil­lis­maan ylä­kou­lu­lai­ses­ta kokee ter­vey­ten­sä kes­kin­ker­tai­sek­si tai melko huo­nok­si, ja hy­vin­voin­ti­on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet

04.04.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Senioriopettajat hiihto- ja virkistyspäivää viettämässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Se­nio­ri­opet­ta­jat hiihto- ja vir­kis­tys­päi­vää viet­tä­mäs­sä

01.04.2022 17:01
Tilaajille
Kaverin kanssa mukavampaa – Posiolla etsitään koulutettaviksi ulkoiluystäviä ikäihmisille

Kaverin kanssa mu­ka­vam­paa – Po­siol­la et­si­tään kou­lu­tet­ta­vik­si ul­koi­lu­ys­tä­viä ikä­ih­mi­sil­le

31.03.2022 11:00
Tilaajille
Posion kunta palkittiin lapsiystävällisyydestään, perusteena lastenlääkäripalvelut, yhteistyö järjestöjen kanssa ja maksuton laskettelu

Posion kunta pal­kit­tiin lap­siys­tä­väl­li­syy­des­tään, pe­rus­tee­na las­ten­lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ jär­jes­tö­jen kanssa ja mak­su­ton las­ket­te­lu

28.03.2022 04:00
Tilaajille
"Kaikki jatkavat opintojaan Posiolla suunnitelmiensa mukaisesti" – venäläiset lukiolaiset saavat monenlaista tukea

"Kaikki jat­ka­vat opin­to­jaan Po­siol­la suun­ni­tel­mien­sa mu­kai­ses­ti" – ve­nä­läi­set lu­kio­lai­set saavat mo­nen­lais­ta tukea

28.03.2022 04:00
Tilaajille
Yöllä siirryttiin taas kesäaikaan – muista siirtää kelloja tunnilla eteenpäin

Yöllä siir­ryt­tiin taas ke­sä­ai­kaan – muista siirtää kelloja tun­nil­la eteen­päin

26.03.2022 20:26
Tilaajille