Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Hyvinvointi
Viimeisin 24 tuntia
Pohteen kaikille avoin asukastilaisuus kirvoitti kysymystulvan – alueellinen tilaisuus Kuusamossa huhtikuussa

Pohteen kai­kil­le avoin asu­kas­ti­lai­suus kir­voit­ti ky­sy­mys­tul­van – alueel­li­nen ti­lai­suus Kuu­sa­mos­sa huh­ti­kuus­sa

29.02.2024 10:50 2
Tilaajille
Kuukausi
Koululaisten uupumus huolettaa nuorisovaltuustossa: ”Nuorilta ehkä odotetaan liikaa nykymaailmassa”

Kou­lu­lais­ten uupumus huo­let­taa nuo­ri­so­val­tuus­tos­sa: ”Nuo­ril­ta ehkä odo­te­taan liikaa ny­ky­maail­mas­sa”

26.02.2024 17:00 4
Tilaajille
Kuusamon seurakunta ei pärjännyt piispan käynnistämässä rahankeruukilpailussa – Yhteisvastuu-lippaan kahvaan tarvittaisiin talkoolaisia

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ei pär­jän­nyt piispan käyn­nis­tä­mäs­sä ra­han­ke­ruu­kil­pai­lus­sa – Yh­teis­vas­tuu-lip­paan kahvaan tar­vit­tai­siin tal­koo­lai­sia

24.02.2024 12:00 2
Tilaajille
Pohde järjestää ensi viikolla kaikille avoimen asukastilaisuuden

Pohde jär­jes­tää ensi vii­kol­la kai­kil­le avoimen asu­kas­ti­lai­suu­den

25.02.2024 18:56
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Mietin sekunnin verran, voinko kertoa yksinäisyyden tunteestani – päätin, että voin, koska pieni hetki hoksautti, miten kipeä asia voi olla monille
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Mietin se­kun­nin verran, voinko kertoa yk­si­näi­syy­den tun­tees­ta­ni – päätin, että voin, koska pieni hetki hok­saut­ti, miten kipeä asia voi olla monille

22.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Asuinpaikka vaikuttaa, millaista hoitoa parantumattomasti sairaat saavat – Nyt Pohde kehittää yhtenäistä mallia alueelleen

Asuin­paik­ka vai­kut­taa, mil­lais­ta hoitoa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaat saavat – Nyt Pohde ke­hit­tää yh­te­näis­tä mallia alueel­leen

21.02.2024 11:00
Tilaajille
Tein nuorison oudosta käytöksestä väärän päätelmän ja reagoin ensin väärin, mutta onneksi otin selvää
Kolumni

Tein nuo­ri­son oudosta käy­tök­ses­tä väärän pää­tel­män ja reagoin ensin väärin, mutta onneksi otin selvää

21.02.2024 04:00
Tilaajille
Korttelikerhossa vietettiin ystävänpäivää: ”He eivät ole antaneet mun jäädä makaamaan sängynpohjalle”, sanoi kerhosta uusia ystäviä löytänyt 73-vuotias Selma Tuominen

Kort­te­li­ker­hos­sa vie­tet­tiin ys­tä­vän­päi­vää: ”He eivät ole an­ta­neet mun jäädä ma­kaa­maan sän­gyn­poh­jal­le”, sanoi ker­hos­ta uusia ystäviä löy­tä­nyt 73-vuo­tias Selma Tuo­mi­nen

14.02.2024 17:00 1
Tilaajille
Pohteen hyvinvointisuunnitelma lausuntokierrokselle – tavoite ennaltaehkäistä sairauksia

Pohteen hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma lau­sun­to­kier­rok­sel­le – tavoite en­nal­ta­eh­käis­tä sai­rauk­sia

10.02.2024 17:00 2
Tilaajille
Estyikö kauppareissu lakon aikana? Älä pelaa väärään pussiin syyttämällä siitä lakkoilijaa
Kolumni

Estyikö kaup­pa­reis­su lakon aikana? Älä pelaa väärään pussiin syyt­tä­mäl­lä siitä lak­koi­li­jaa

09.02.2024 04:00 24
Tilaajille
Posio satsaa nuorten hyvinvointiin – Vaikka työkyvyttömyyseläkettä saavien posiolaisnuorten määrä onkin laskenut viimeisten vuosien aikana, haasteitakin kunnalla silti yhä riittää

Posio satsaa nuorten hy­vin­voin­tiin – Vaikka työ­ky­vyt­tö­myys­elä­ket­tä saavien po­sio­lais­nuor­ten määrä onkin las­ke­nut vii­meis­ten vuosien aikana, haas­tei­ta­kin kun­nal­la silti yhä riittää

07.02.2024 17:00
Tilaajille
Yli 70-vuotiaille posiolaisille ilmainen pääsy kuntosalille? – "Kuntalaisten hyvinvointi sekä liikkuminen on tärkeätä jokaisessa ikäryhmässä"

Yli 70-vuo­tiail­le po­sio­lai­sil­le il­mai­nen pääsy kun­to­sa­lil­le? – "Kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­ti sekä liik­ku­mi­nen on tär­keä­tä jo­kai­ses­sa ikä­ryh­mäs­sä"

07.02.2024 11:00 1
Tilaajille
Kauanko sinä pärjäisit häiriötilanteessa ilman vettä tai sähköä? Ei tarvitse olla himovarautuja, tavallinen kotivara riittää, pohtii toimittaja
Kolumni

Kauanko sinä pär­jäi­sit häi­riö­ti­lan­tees­sa ilman vettä tai sähköä? Ei tar­vit­se olla hi­mo­va­rau­tu­ja, ta­val­li­nen ko­ti­va­ra riit­tää, pohtii toi­mit­ta­ja

07.02.2024 04:00
Tilaajille
Pohde vähentää noin 500 ikäihmisten palveluasumispaikkaa ja kehittää kotiin annettavia palveluja

Pohde vä­hen­tää noin 500 ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mis­paik­kaa ja ke­hit­tää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja

04.02.2024 04:00 21
Tilaajille
Vanhemmat
Kuolema kohdataan viimeistään hautajaisissa – poismenoon liittyy paljon mystisyyttä, mutta rituaalien tarkoitus on auttaa surutyössä
Pääkirjoitus

Kuolema koh­da­taan vii­meis­tään hau­ta­jai­sis­sa – ­pois­me­noon liittyy paljon mys­ti­syyt­tä, mutta ri­tuaa­lien tar­koi­tus on auttaa su­ru­työs­sä

26.01.2024 04:00
Tilaajille
Oletko kykenevä johonkin on kysymys, joka tulisi silloin tällöin esittää itselleen tilanteessa kuin tilanteessa – minulle se esitettiin aivan yllättäen Helsinki-Kuusamo -lennolla
Kolumni

Oletko ky­ke­ne­vä jo­hon­kin on ky­sy­mys, joka tulisi silloin tällöin esittää it­sel­leen ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa – minulle se esi­tet­tiin aivan yl­lät­täen Hel­sin­ki-Kuu­sa­mo -len­nol­la

24.01.2024 13:53
Tilaajille
Työterveyslaitoksen laaja selvitys viestii – Henkilöstön palautuminen heikentynyt ja työkyky alentunut hyvinvointialueilla

Työ­ter­veys­lai­tok­sen laaja sel­vi­tys viestii – Hen­ki­lös­tön pa­lau­tu­mi­nen hei­ken­ty­nyt ja työkyky alen­tu­nut hy­vin­voin­ti­alueil­la

21.01.2024 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Lasten ja nuorten arkiliikunnan vähentyminen on kasvava ongelma – nyt on konkreettisten toimenpiteiden toteuttamisen aika
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten ar­ki­lii­kun­nan vä­hen­ty­mi­nen on kasvava ongelma – nyt on konk­reet­tis­ten toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mi­sen aika

19.01.2024 12:00
Tilaajille
Hieronta ja hemmottelupalvelut tuotiin mökeille nyt myös Rukalla – Mökki Spa laajensi uudenlaista toimintaansa vuoden alusta Kuusamoon

Hie­ron­ta ja hem­mot­te­lu­pal­ve­lut tuotiin mö­keil­le nyt myös Rukalla – Mökki Spa laa­jen­si uu­den­lais­ta toi­min­taan­sa vuoden alusta Kuu­sa­moon

18.01.2024 04:00
Tilaajille
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Onko tylsyys unohtunut tunne, nykypäivän ongelma vai jotain muuta?
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Onko tylsyys unoh­tu­nut tunne, ny­ky­päi­vän ongelma vai jotain muuta?

18.01.2024 04:00
Tilaajille