Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Hyvinvointi
Viimeisin 24 tuntia

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van bud­jet­ti ei riitä – lisää tar­vi­taan nyt 2,9 mil­joo­naa euroa

04:00
Tilaajille
Kuukausi

Rahaa lip­paa­seen ja hyvä mieli – Po­sio­lai­set ovat Lapin kun­nis­ta ah­ke­rim­pia lah­joit­ta­jia näl­kä­päi­vä­ke­räyk­seen

25.09.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Ote­taan­ko nuorten lii­kun­nan tarpeet ja toiveet aidosti huo­mioon?

22.09.2021 04:00
Tilaajille

Ko­ronapas­si voisi tuoda lisää tu­ris­te­ja – ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen vir­tuaa­li­mat­kai­li Kuu­sa­moon

21.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alpakat ilah­dut­ti­vat ul­koi­lu­päi­väs­sä

14.09.2021 19:00 1
Tilaajille
Kolumni

To­ran­gin­mäen taakse olisi kiva päästä – Avau­tuu­ko Suomi lo­ka­kuus­sa vai jou­dum­me­ko taas pet­ty­mään?

09.09.2021 04:01
Tilaajille

"Tänään olen terve, mutta huo­mi­ses­ta en tiedä" – Syövän voit­ta­nut Satu Lämsä otti elä­mäl­le uuden suunnan ja alkoi to­teut­taa haa­vei­taan: esi­mies­teh­tä­viin ja opin­to­jen pariin Kai­nuu­seen

08.09.2021 15:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten kiu­saa­mi­seen on puu­tut­ta­va jä­mä­käs­ti – mikä taho ottaa asiassa kopin?

04.09.2021 11:53
Tilaajille

Kun­ta­lais­ky­se­ly yh­tei­sek­si hyväksi – Po­siol­la ke­rä­tään ky­se­lyl­lä kun­ta­lai­sil­ta heidän ko­ke­muk­siaan hy­vin­voin­nis­ta ja tur­val­li­suu­des­ta

03.09.2021 12:35
Tilaajille

"Jos niin käy, se on ikuista po­liit­tis­ta peliä" – Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen rakenne so­te-pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen alkaa hah­mot­tua usean vaih­to­eh­don poh­jal­ta, Niilo Keränen seuraa työtä po­liit­ti­ses­sa oh­jaus­ryh­mäs­sä

02.09.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat

Tai­val­kos­ken ui­ma­hal­li aukeaa ensi tors­tai­na – ollut elokuun ti­la­päi­ses­ti kiinni

26.08.2021 12:48
Tilaajille

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mis­ar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 08:39
Tilaajille

Po­ti­las­asia­mie­heen otti Po­siol­la yh­teyt­tä 24 hen­ki­löä – "Y­leen­sä po­ti­laat ovat olleet tyy­ty­väi­siä"

25.08.2021 04:00
Tilaajille

Suuret männyt kie­dot­tiin neu­le­hui­vei­hin Sallan Po­ro­puis­tos­sa – Ha­li­puu­met­säs­sä puita saa halata luvan kanssa

24.08.2021 10:28
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa­kin käyt­töön ves­sa­pas­si – "Konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sia kanssa elävien hen­ki­löi­den eri­ar­voi­suut­ta ja es­teel­li­syyt­tä "

19.08.2021 11:17
Tilaajille

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen koki ko­ro­na­tes­tiin pää­se­mi­sen haas­teel­li­sek­si – ky­syim­me asiasta Kuu­sa­mon kau­pun­gil­ta: "Oi­rei­sia hen­ki­löi­tä ei missään nimessä oh­jeis­te­ta läh­te­mään muualle tes­tat­ta­vak­si"

19.08.2021 11:00 1
Tilaajille

Ra­vin­to­la RUOK Burger avaa tu­le­va­na lauan­tai­na ko­ro­na­su­lun jälkeen – ke­hot­taa so­mes­saan elokuun alussa käy­nei­tä asiak­kai­ta tark­kai­le­maan oireita

18.08.2021 09:59 1

"Tulin kotiin ja aloin oksia sa­haa­maan, pe­las­ta­maan kuk­ka­sia puun alta" – tai­val­kos­ke­lai­nen Mar­jat­ta Hannula on 92-vuo­tias kappale vanhan kansan te­räs­run­koa

17.08.2021 19:00
Tilaajille

An­ne-Ma­ri Aho­ses­ta uusi so­siaa­li­työn­te­ki­jä Po­siol­le – viran täyt­tä­mi­ses­sä tar­vit­tiin monta yri­tys­tä

17.08.2021 04:00
Tilaajille